Ședințe de judecată: Noiembrie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 2326/2015

Şedinţa publică de la 4 iunie 2015

1. Circumstanţele cauzei

1.1. Soluţia instanţei de fond

Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, prin Sentinţa nr. 3.900 din 6 decembrie 2013, a respins, ca nefondată, acţiunea formulată de reclamanta U.A.T. judeţul Vâlcea, în contradictoriu cu pârâtul M.D.R.A.P., prin care solicită anularea Notei nr. 40519 din 22 mai 2013 de propunere spre respingere a pretenţiilor beneficiarului U.A.T. judeţul Vâlcea, transmisă cu Notificarea din 5 iunie 2013, înregistrată la Consiliul Judeţean Vâlcea în data de 11 iunie 2013, precum şi a actelor care au stat la baza emiterii acesteia şi decontarea sumelor fără aplicarea corecţiei financiare.

1.2. Calea de atac exercitată

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta U.A.T. judeţul Vâlcea, invocând prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., republicat.

În motivarea căii de atac, recurenta-reclamantă a susţinut, în esenţă, că hotărârea primei instanţe a fost dată cu aplicarea greşită a normelor de drept material, apreciind că în conţinutul acesteia sunt inserate doar apărările intimatului-pârât, fără să se motiveze concret în ce constă încălcarea prevederilor art. 11 alin. (7) din H.G. nr. 925/2006, cu modificările ulterioare.

Astfel, în mod greşit, a reţinut că autoritatea contractantă a solicitat prin Fişa de date a achiziţiei, pct. V.4.5. informaţii despre subcontractanţi, ca cerinţă minimă obligatorie, prezentarea de către aceştia a Certificatului constatator şi a Certificatului unic de înregistrare (C.U.I.)., pentru că nu se poate vorbi de o cerinţă minimă obligatorie pentru a fi incidente prevederile sus-menţionate, având în vedere că solicitarea acestor acte nu era prevăzută în legislaţie ca cerinţă restrictivă, invocând Ordinul preşedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 509/2011.

În opinia recurentei, nu se poate susţine că la data întocmirii fişei de date a achiziţiei publice autoritatea contractantă ar fi încălcat prevederile legale.

În concluzie, a apreciat că solicitarea Certificatului constatator şi a Certificatului unic de înregistrare pentru eventualii subcontractanţi nu a reprezentat un criteriu de calificare şi nici un criteriu restrictiv în documentaţia de atribuire, pentru operatorii economici, solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii atacate iar pe fond admiterea acţiunii aşa cum a fost formulată.

1.3. Procedura de examinare a recursului în completul de filtru

Raportul întocmit potrivit dispoziţiilor art. 493 alin. (2) şi (3) C. proc. civ., republicat, a fost analizat în completul de filtru şi comunicat părţilor în baza Încheierii de şedinţă din data de 3 decembrie 2014, potrivit art. 493 alin. (4) C. proc. civ.

Totodată, completul de filtru a apreciat incidenţa în cauză a prevederilor art. 493 alin. (7) C. proc. civ., sens în care a fost pronunţată Încheierea de şedinţă din 11 februarie 2015.

2. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi potrivit prevederilor art. 498 şi 499 din Noul C. proc. civ.

2.1. Recursul este nefondat pentru considerentele care vor fi prezentate în continuare.

2.2. Din actele şi lucrările dosarului rezultă că recurenta-reclamantă, în calitate de autoritate contractantă, a încheiat Contractul de servicii de dirigenţie de şantier din 25 noiembrie 2011 (ulterior intrării în vigoare a O.U.G. nr. 66/2011), cu SC A.B.S. SRL, fiind beneficiara Contractului de finanţare nerambursabilă din 22 aprilie 2011, SMIS 3079 pentru proiectul "Reabilitare şi modernizare DJ 648 Ioneşti-Olanu - Limita judeţului Olt, Km. 0+000 - Km. 8+900 şi construirea a două poduri din beton armat, judeţul Vâlcea".

Organele de control din cadrul A.M.P.O.R - M.D.R.A.P. au aplicat o corecţie de 5% în urma analizării Cererii de rambursare nr. 3 la Contractul de servicii din 2011, reţinând ca neregulă încălcarea prevederilor art. 11 alin. (7) din H.G. nr. 925/2006, constând în inserarea în fişa de date a achiziţiei la pct. V.4.5. informaţii privind subcontractanţii, ca cerinţe minime obligatorii, prezentarea de date despre subcontractanţi: certificatul constatator şi CUI, soluţie confirmată de instanţa de fond prin sentinţa recurată.

În recursul formulat, aşa cum s-a arătat la pct. 1.2., recurenta a susţinut că instanţa de fond a reţinut, în mod greşit, că autoritatea contractantă a solicitat prin Fişa de date a achiziţiei la pct. V.4.5. informaţii despre subcontractanţi, ca cerinţă minimă obligatorie, prezentarea Certificatului constatator şi a CUI, ca fiind o cerinţă restrictivă, din moment ce au fost depuse şapte oferte, care au fost declarate ca fiind admisibile.

Potrivit prevederilor art. 11 alin. (7) din H.G. nr. 925/2006, "autoritatea contractantă nu are dreptul de a impune îndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractanţi, dar resursele materiale şi umane ale subcontractanţilor declaraţi se iau în considerare pentru partea loc de implicare în contractul care urmează să fie îndeplinit dacă sunt prezentate documente relevante în acest sens".

Pe de altă parte, potrivit art. 45 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, autoritatea contractantă putea solicita prezentarea de către ofertant a părţii/părţilor din contract pe care urmează să le subcontracteze şi datele de recunoaştere a subcontractanţilor propuşi.

Or, în cauză, autoritatea contractantă a impus ca cerinţă prezentarea certificatului constatator şi CUI de către subcontractanţi, ceea ce excede informaţiilor necesare identificării operatorilor economici care urmează să fie subcontractanţi, fiind o încălcare a prevederilor art. 11 alin. (7) din H.G. nr. 925/2011 şi art. 45 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006.

Astfel fiind, în mod judicios, a apreciat instanţa de fond existenţa neregulii constatate de organele de control şi legalitatea măsurii de corecţie financiară pentru cele 2 facturi: din 17 septembrie 2012 şi, respectiv, din 5 noiembrie 2012, în valoare totală de 528,76 RON, reprezentând 5% din valoarea Contractului de servicii de dirigenţie de şantier din 25 noiembrie 2011.

În concluzie, recursul va fi respins ca nefondat, sentinţa şi actele administrative atacate fiind legale şi temeinice.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de U.A.T. judeţul Vâlcea împotriva Sentinţei nr. 3.900 din 6 decembrie 2013 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 4 iunie 2015.

Procesat de GGC - N