Ședințe de judecată: Februarie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 591/2016

Şedinţa publică de la 17 martie 2016

Decizia nr. 591/2016

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la 06 martie 2014, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta Regia Autonomă de Transport Timişoara, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună admiterea contestaţiei şi suspendarea deciziei nr. 84 din 5 februarie 2014 prin care a încetat contractul său individual de muncă.

Tribunalul Timiş, secţia I civilă, prin sentinţa civilă nr. 1384/PI din 5 iunie 2014, pronunţată în Dosar nr. x/30/2014, a respins acţiunea reclamantului A., în contradictoriu cu pârâta Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Împotriva sentinţei civile nr. 1384/PI din 5 iunie 2014, pronunţată de Tribunalul Timiş, secţia I civilă, a declarat apel reclamantul A.

Prin încheierea de şedinţă din 3 noiembrie 2014, pronunţată în Dosar nr. x/30/2014, Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, a suspendat judecata apelului formulat de reclamantul A. împotriva sentinţei civile nr. 1384/PI din 5 iunie 2014 a Tribunalului Timiş, secţia I civilă, pentru lipsa nejustificată a părţilor, în baza art. 219 alin. (2), raportat la art. 411 alin. (1) pct. 2 şi art. 416 noul C. proc. civ.

Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, prin decizia civilă nr. 934 din 06 iulie 2015, a constatat perimarea cererii de apel formulate de reclamantul A. împotriva sentinţei civile nr. 1384/PI din 5 iunie 2014 pronunţată de Tribunalul Timiş, secţia I civilă, în Dosar nr. x/30/2014, în contradictoriu cu pârâta intimată Regia Autonomă de Transport Timişoara.

Pentru a pronunţa această decizie, Curtea de Apel Timişoara a reţinut că apelul a rămas în nelucrare din vina părţilor, care nu au efectuat nici un act de procedură în vederea judecării, ultimul act de procedură fiind îndeplinit în cauză la 3 noiembrie 2014, astfel că de la data suspendării judecăţii 03 noiembrie 2014 şi până la termenul de judecată din 06 iulie 2015, a trecut mai mult de 6 luni, nefiind incidenţă nici una din cauzele de întrerupere sau suspendare a termenului de perimare, în sensul art. 417 şi art. 418 noul C. proc. civ.

Împotriva deciziei civile nr. 934 din 06 iulie 2015 pronunţate de Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, a declarat recurs reclamantul A., întemeiat pe art. 488 noul C. proc. civ., solicitând în concluzie admiterea recursului, casarea deciziei şi trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa de apel, în vederea analizării cererii sale de suspendare a judecării apelului, până la soluţionarea Dosarului nr. x/325/2015 aflat pe rolul Judecătoriei Timişoara, secţia penală.

Recurentul a susţinut că, dacă pârâta Regia Autonomă de Transport Timişoara se implica în apărarea sa ca angajat în Dosarul nr. x/325/2010, în sensul de a comunica datele reale cu privire la variaţiile de viteză ale vagonului care a fost implicat în accidentul rutier petrecut la 10 martie 2010 în Timişoara, nu s-ar fi ajuns la situaţia de suspendare a contractului său de muncă ca vatman, astfel că nu se face vinovat pentru că nu a stăruit în repunerea pe rol şi în judecarea apelului.

Analizând decizia civilă nr. 934 din 6 iulie 2015, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, din perspectiva criticilor de nelegalitate formulate de recurent, Înalta Curte a reţinut următoarele:

În ceea ce priveşte întreruperea cursului perimării, invocată de recurentul reclamant, se constată că, potrivit dispoziţiilor art. 416 noul C. proc. civ., în forma în vigoare la data soluţionării apelului, orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perima de drept chiar împotriva incapabililor, dacă a rămas în nelucrare din motive imputabile părţii, timp de 6 luni de zile, iar conform dispoziţiilor art. 417 din acelaşi cod, perimarea se întrerupe prin îndeplinirea unui act de procedură, făcut în vederea judecării procesului de către partea care justifică interes.

Din interpretarea textelor de lege evocate, rezultă că, pentru ca un act de procedură să poată fi calificat drept întrerupător de perimare, este necesar ca prin săvârşirea lui să se urmărească de către partea interesată continuarea judecăţii.

În cauză, se constată că recurentul reclamant nu şi-a exprimat dorinţa şi nici nu a stăruit în judecarea litigiului, întrucât nu a formulat nici o cerere de repunere pe rol a apelului pe parcursul perioadei de peste 6 luni de zile.

Împrejurările invocate de recurentul reclamant referitoare la faptul că dacă pârâta Regia Autonomă de Transport Timişoara se implica în apărarea sa ca angajat în Dosarul nr. x/325/2010, în sensul de a comunica datele reale cu privire la variaţiile de viteză ale vagonului care a fost implicat în accidentul rutier petrecut la 10 martie 2010 în Timişoara, nu s-ar fi ajuns la situaţia de suspendare a contractului său de muncă ca vatman, faţă de cele prezentate mai sus, sunt irelevante.

Mai mult decât atât, reclamantul, titular al cererii de apel, avea îndatorirea procesuală de a urmări desfăşurarea şi finalizarea procesului, astfel că acesta nu poate invoca în calea de atac a recursului reaua credinţă a pârâtei, cu atât mai mult cu cât din verificarea actelor de la dosar a rezultat că ultimul act de procedură a fost îndeplinit în cauză la data de 3 noiembrie 2014, când s-a dispus suspendarea judecăţii în baza art. 411 alin. (1) pct. 2 noul C. proc. civ.

Faţă de considerentele expuse, apreciind că nu subzistă niciuna dintre criticile de nelegalitate a deciziei, invocate de recurent, Înalta Curte, în baza art. 496 alin. (1) noul C. proc. civ., va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul A. împotriva deciziei civile nr. 934 din 6 iulie 2015, pronunţate de Curtea de Apel Timişoara, secţia litigii de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 17 martie 2016.