Ședințe de judecată: Februarie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

Litigiu de muncă. Cerere de strămutare. Timbraj.

 

Cuprins pe materii : Drept procesual civil. Procedura contencioasă. Taxă de timbru.

Index alfabetic : strămutare

-taxă de timbru

                                                                                                         O.U.G. nr. 80/2013, art. 9

 

Întrucât în cadrul strămutării nu sunt dezbătute aspecte legate de fondul cauzei, taxa judiciară de timbru este stabilită independent de natura pricinii în raport de care s-a formulat o atare solicitare.

Prin urmare, împrejurarea că dosarul a cărui strămutare se solicită are ca obiect un litigiu de muncă scutit de la plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, nu are nicio relevanţă în cadrul soluţionării unei cereri de strămutare pentru care legiuitorul prevede o taxă de timbru distinctă, specifică unui asemenea incident procedural.

 

Secția I civilă, încheierea din 11 aprilie 2016  

         

Prin cererea înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia I civilă la data de 21.03.2016 sub nr. x/1/2016, petentul B. a solicitat strămutarea dosarului nr. x/46/2015 al Curţii de Apel Piteşti pentru motivele indicate pe larg în cerere.

Prin rezoluţia din 28.03.2016 a fost stabilit termen de judecată pentru soluţionarea cererii de strămutare la data de 12.04.2016, în camera de consiliu, cu citarea părţilor.

Prin aceeaşi rezoluţie, s-a dispus comunicarea cererii de strămutare intimaţilor şi citarea petentului cu menţiunea achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei, conform art. 9 lit. b) din OUG nr. 80/2013.

Prin citaţia emisă la data de 28.03.2016 şi comunicată la data de 31.03.2016, s-a pus în vedere petentului să achite taxa judiciară de timbru în sumă de 100 lei potrivit dispoziţiilor legale anterior menţionate.

Prin cererea înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia I civilă la data de 4 aprilie 2016, petentul B. a solicitat, în temeiul dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din OUG nr. 80/2013, reexaminarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 100 lei stabilită prin rezoluţia mai sus menţionată, arătând că litigiul în raport de care s-a formulat cererea de strămutare este unul de muncă, scutit de la plata taxei judiciare de timbru, sens în care în mod greşit a fost stabilită în sarcina sa o atare obligaţie.

În subsidiar, petentul a solicitat acordarea ajutorului public judiciar potrivit OUG nr. 51/2008, sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru, întrucât nu dispune de venituri care să-i permită a se conforma obligaţiei stabilite de instanţă, respectiv locuieşte singur, nu are loc de muncă, realizează venituri sub 300 lei lunar, are de plătit cheltuieli de judecată stabilite în sarcina sa în alte litigii, situaţie faţă de care, prin respingerea prezentei cereri, s-ar limita accesul acestuia la justiţie în realizarea drepturilor deduse judecăţii.

Cererea a fost însoţită de acte doveditoare.

 Analizând cererea, Înalta Curte constată următoarele: 

Potrivit art. 1 alin. (1) din OUG nr. 80/2013 „Acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în prezenta ordonanţă”,  iar conform art. 9 lit. b) din acelaşi act normativ, cererile de strămutare în materie civilă se timbrează cu suma de 100 lei.

Se observă că strămutarea reprezintă o instituţie procesuală prin intermediul căreia, în situaţiile strict determinate de lege şi în scopul asigurării imparţialităţii depline a actului de justiţie, se poate transfera judecata unui litigiu de la instanţa competentă la o altă instanţă de acelaşi grad.

Având în vedere natura juridică, scopul şi finalitatea acestei instituţii, rezultă că în cadrul strămutării nu sunt dezbătute aspecte legate de fondul cauzei, taxa judiciară de timbru fiind stabilită independent de natura pricinii în raport de care s-a formulat o atare solicitare.

Astfel, contrar argumentelor petentului formulate în cadrul cererii de reexaminare, împrejurarea că dosarul a cărui strămutare se solicită are ca obiect un litigiu de muncă scutit de la plata taxei judiciare de timbru potrivit legii, nu are nicio relevanţă în cadrul soluţionării unei cereri de strămutare pentru care legiuitorul prevede o taxă de timbru distinctă, specifică unui asemenea incident procedural.

În ceea ce priveşte solicitarea subsidiară a petentului de acordare a ajutorului public judiciar sub forma scutirii de la plata taxei judiciare de timbru, se reţine că potrivit art. 11 alin. (1) din OUG nr. 51/2008 „Cererea de acordare a ajutorului public judiciar se adresează instanţei competente pentru soluţionarea cauzei în care se solicită ajutorul…”, prezentul complet de judecată fiind legal învestit cu soluţionarea exclusivă a cererii de reexaminare a taxei judiciare de timbru conform dispoziţiilor art. 39 alin. (1) din OUG nr. 80/2013 invocate chiar de către petent în cererea formulată.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte a respins, ca neîntemeiată, cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru formulată de petentul B.