Ședințe de judecată: Ianuarie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia I civilă

Decizia nr. 433/2017

Ședința publică din 14 martie 2017

Decizia nr. 433/2017

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București la data de 13 octombrie 2010 pe rolul Tribunalului București sub nr. dosar x/3/2010, contestatorul A. a solicitat instanței ca, în contradictoriu cu pârâta SC B. SA, să dispună anularea deciziei de concediere emisă de intimată la data de 30 septembrie 2010, cu consecința repunerii părților în situația anterioară și acordarea de despăgubiri egale cu drepturile reprezentând contraprestația în raportul juridic dedus judecății, indexate, majorate sau reactualizate până la executarea hotărârii.

Prin sentința civilă nr. 10699 din 3 decembrie 2012 a Tribunalului București, secția a VlII-a civiiă și pentru conflicte de muncă și asigurări sociale, a fost declinată competența de soluționare a cauzei în favoarea Tribunalului Dolj.

Prin sentința civilă nr. 7507 din 11 decembrie 2014, Tribunalul Dolj, secția conflicte de muncă și asigurări sociale, a respins excepția prescripției dreptului de aplicare a sancțiunii disciplinare, invocată și contestator, și a respins contestația, astfel cum a fost precizată, ca neîntemeiată.

Prin decizia nr. 738 din 14 decembrie 2015, Curtea de Apel Craiova, secția I civilă, a respins, ca nefondat, recursul formulat de reclamantul A. împotriva sentinței civile nr. 7570 din 11 decembrie 2014, pronunțată de Tribunalul Dolj, secția conflicte de muncă și asigurări sociale.

Prin decizia nr. 494 din data de 8 martie 2016, pronunțată în Dosarul nr. x/3/2010 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, a fost respins, ca inadmisibil, recursul declarat de reclamantul A. împotriva deciziei nr. 738 din data de 14 decembrie 2015 și a încheierii de ședință din data de 30 iunie 2015, pronunțate de Curtea de Apel Craiova, secția I civilă.

Înalta Curte a reținut, în sinteză, faptul că, în speță, decizia nr. 738 din 14 decembrie 2015 pronunțată de Curtea de Apel Craiova, secția I civilă, împotriva căreia a fost exercitată calea de atac a recursului, a fost pronunțată în soluționarea unui recurs, fiind deci o hotărâre irevocabilă.

Față de dispozițiile art. 299 C. proc. civ. și art. 377 alin. (2) pct. 4 din același cod, recursul declarat împotriva unei decizii irevocabile este inadmisibil, o asemenea hotărâre nefiind susceptibilă de a mai fi atacată cu recurs.

În ceea ce privește recursul declarat împotriva încheierii de ședință din data de 30 iunie 2015 s-a reținut că aceasta face parte din categoria încheierilor premergătoare, ce preced sentința sau decizia instanței de judecată, încheiere ce are același caracter irevocabil ca și decizia pronunțată în cauză.

Împotriva acestei decizii a formulat contestație în anulare, în termen legal contestatorul A., întemeiată pe dispozițiile an. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., prin care invocă faptul că a fost viciată procedura de citare pentru termenul din data de 8 martie 2016, la care a fost judecat recursul declarat împotriva deciziei nr. 738 din data de 14 decembrie 2015 și a unei încheierii de ședință din data de 30 iunie 2015, pronunțate de Curtea de Apel Craiova, secția I civilă.

Susține contestatorul că a fost citat, pentru termenul menționat mai-sus, la adresa din mun. Craiova, str. x, bloc 1, jud. Dolj, iar nu la adresa din mun. Craiova, str. x, bloc 2. Or, în municipiul Craiova există atât blocul 1, cât și blocul 2, locuitorul din imobilul 2, ce a primit citația, înmânându-i-o ulterior datei la care s-a judecat pricina.

În consecință, cum procedura de citare pentru ziua în care s-a judecat pricina a fost viciată, solicită admiterea contestației formulate și anularea deciziei atacate, cu consecința rejudecării recursului.

Analizând contestația formulată, Înalta Curte urmează a o admite pentru considerentele ce succed:

Potrivit art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ. „hotărârile irevocabile pot fi atacate eu contestație în anulare pentru motivele arătate mai jos, numai dacă aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului când procedura de chemare a părții, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cerințelor legii.

Înalta Curte observă că, în accepțiunea art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., poate fi atacată cu contestație în anulare o hotărâre irevocabilă dacă procedura de chemare a părții, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cerințelor legii, cu condiția ca motivele respective să nu fi putut fi invocate pe calea apelului sau recursului.

În speță, se constată că, pe calea contestație în anulare, contestatorul invocă faptul că, pentru termenul din data de 8 martie 2016, la care Înalta Curte de Casație și Justiție, secția l civilă, a judecat recursul îndreptat împotriva deciziei nr. 738 din data de 14 decembrie 2015 și a încheierii de ședință din data de 30 iunie 2015, pronunțate de Curtea de Apel Craiova, secția I civilă, procedura de citare cu acesta nu a fost legal îndeplinită, fiind citat la adresa din mun. Craiova, str. x, bloc 2, jud. Dolj, iar nu la adresa din mun. Craiova, str. x, bloc 1, jud. Dolj.

Verificând lucrările Dosarului nr. x/3/2010 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, în care a fost pronunțată decizia nr. 494 din 08 martie 2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, atacată cu contestație în anulare, se constată că la dosarul respectiv este atașată dovada de îndeplinire a procedurii de citare pentru termenul din 8 martie 2016, recurentul fiind citat la adresa din mun. Craiova, str. x, bloc 2.

Însă, în urma verificării în baza de date a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, a rezultat că adresa actuală a contestatorului A. este în mun. Craiova, str. x, bloc 1, jud. Dolj, iar nu în mun. Craiova, str. x, bloc. 2.

Înalta Curte reține că, potrivit art. 88 alin. (1) C. proc. civ., citația trebuie să cuprindă, între altele numele, domiciliul și calitatea celui citat, cerință prevăzută sub sancțiunea nulității de prevederile art. 88 alin. (2) C. proc. civ.

În speță, cum domiciliul recurentului este greșit menționat în dovada de îndeplinire a procedurii de citare, numărul blocului din adresa de domiciliu fiind menționat ca fiind blocul 2, iar nu 1, Înalta Curte urmează a concluziona că procedura de citare a părții efectuată pentru termenul din 8 martie 2016, acordat în Dosarul nr. x/3/2010 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, este afectată de sacțiunea nulității, în sensul dispozițiilor art. 88 alin. (2) C. proc. civ., fiind îndeplinită cu încălcarea cerințelor art. 88 alin. (1) pct. 4 C. proc. civ.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 317 alin. (1) pct. 1 C. proc. civ., Înalta Curte unnează a admite, în principiu, contestația în anulare și anulând decizia contestată, va acorda termen în vederea continuării judecății recursului declarat de reclamantul A. împotriva deciziei nr. 738 din data de 14 decembrie 2015 și a încheierii de ședință din data de 30 iunie 2015 pronunțate de Curtea de Apel Craiova, secția I civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite, în principiu, contestația în anulare formulată de contestatorul A. împotriva deciziei nr. 494 din 08 martie 2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă.

Anuiează decizia contestată și fixează termen la data de 9 mai 2017 în vederea soluționării recursului.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 14 martie 2017.