Ședințe de judecată: Iulie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia I civilă

Decizia nr. 1492/2017

Şedinţa publică din 5 octombrie 2017

Decizia nr. 1492/2017

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

La data de 30 iunie 2017, pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție, secția I civilă, a fost înregistrată cererea de recurs formulată de pârâtul A. împotriva sentinței civile nr. 85 din 16 decembrie 2013 a Judecătoriei Orșova.

La termenul de judecată din 5 octombrie 2017, Înalta Curte a invocat excepția necompetenței sale materiale în judecarea prezentei căi de atac, pe care o va admite pentru considerentele care succed.

Judecata căilor de atac se face prin luarea în considerare a organizării ierarhice a instanțelor de judecată, învestirea instanțelor de control judiciar făcându-se din treaptă în treaptă, fără a se trece peste o instanță de la un nivel intermediar.

Potrivit dispozițiilor art. 2 pct. 3 C. proc. civ., tribunalele judecă, ca instanță de recurs, recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunțate de judecătorii care, potrivit legii, nu sunt supuse apelului.

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 4 C. proc. civ., Înalta Curte de Casație și Justiție judecă recursurile declarate împotriva hotărârilor curților de apel.

Art. 21 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară stabilește competența secțiilor I civilă, II civilă și de contencios administrativ și fiscal ale Înaltei Curți de Casație și Justiție de a judeca „recursurile împotriva hotărârilor pronunțate de curțile de apel și a altor hotărâri, în cazurile prevăzute de lege”.

Din aceste dispoziții legale, dar și din ansamblul prevederilor C. proc. civ. rezultă că judecata căilor de atac se face prin luarea în considerare a organizării ierarhice a instanțelor de judecată, învestirea instanțelor de control judiciar făcându-se din treaptă în treaptă, fără a se trece peste o instanță de la un nivel intermediar.

Cum în speță, recurentul a învestit instanța cu o cerere de recurs împotriva sentinței civile nr. 85 din 16 decembrie 2013 a Judecătoriei Orșova, față de prevederile legale menționate, se constată că instanța ierarhic superioară competentă să soluționeze cererea de recurs este Tribunalul Mehedinți.

Față de cele ce preced, în conformitate cu dispozițiile art. 2 pct. 3 C. proc. civ. raportate la cele ale art. 159 alin. (1) pct. 2 din același cod, Înalta Curte va declina competența de soluționare a recursului în favoarea Tribunalului Mehedinți.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Declină competența de soluționare a recursului declarat de pârâtul A. împotriva sentinței civile nr. 85 din 16 decembrie 2013 a Judecătoriei Orșova în favoarea Tribunalului Mehedinți.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 5 octombrie 2017.