Ședințe de judecată: Septembrie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia I civilă

Decizia nr. 565/2018

Pronunțată în ședință publică astăzi, 21 februarie 2018.

Decizia nr. 565/2018

Asupra cauzei de față, prin raportare la dispozițiile art. 499 din Legea nr. 134/2010 privind C. proc. civ., constată următoarele;

Curtea de Apel București, secția a Vll-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, prin Decizia civilă nr. 4923 din 13 octombrie 2017 a admis excepția perimării. A constatat perimat apelul declarat de A. împotriva sentinței nr. 1432 din 25 mai 2016 pronunțată de Tribunalul Ilfov, secția civilă în contradictoriu cu intimata B. Cornetu.

Pentru a hotărî astfel, instanța a constatat, în raport de prevederile art. 416 alin. (1) C. proc. civ., că ultimul act de procedură a fost îndeplinit la 21 decembrie 2016, iar de la această data dosarul a rămas în nelucrare mai mult de 6 luni, din vina părților.

Împotriva deciziei curții de apel a declarat recurs reclamanta A.

Investită cu soluționarea căii de atac, Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă, prin rezoluția din 6 noiembrie 2017 a dispus comunicarea recursului către intimata - pârâtă, după efectuarea formalităților de comunicare menționate în art. 15 din Legea nr. 2/2013, procedându-se la întocmirea raportului asupra admisibilității în principiu a recursului.

La 21 noiembrie 2017, recurenta a depus o serie de înscrisuri și precizări. Completul de filtru C3, la data de 11 ianuarie 2018, constatând că raportul întrunește condițiile art. 493 alin. (3) C. proc. civ., a dispus comunicarea acestuia părților, pentru depunerea punctelor de vedere, potrivit dispozițiilor art. 493 alin. (4) din cod.

La datele de 26 ianuarie 2018, 30 ianuarie 2018, 6 februarie 2018 și 15 februarie 2018, recurenta - reclamantă a depus acte și înscrisuri în susținere, solicitând admiterea recursului, cale de atac pe care a considerat-o exercitată în termen în raport de data comunicării deciziei atacate. A formulat, de asemenea, completări ale cererii de recurs, solicitând respingerea excepției perimării.

Constatându-se încheiată această etapă a procedurii de filtru, prin rezoluția din 6 februarie 2018, s-a stabilit termen pentru soluționarea recursului la data de 21 februarie 2018, în temeiul art. 493 alin. (50 C. proc. civ., în camera de consiliu, tară citarea părților.

Înalta Curte constată că recursul este tardiv declarat, în considerarea argumentelor ce succed:

Referitor la termenul în care poate fi exercitată calea extraordinară de atac, se reține, potrivit art. 421 alin. (2) C. proc. civ., că termenul de recurs este de 5 zile de la pronunțarea hotărârii care constată perimarea.

În speța, se constată că Decizia civilă nr. 4923 a fost pronunțată la 13 octombrie 2017, iar recursul a fost depus la poștă la 27 octombrie 2017, cu depășirea termenului procedural, calculat potrivit dispozițiilor art. 181 C. proc. civ. și care se împlinea la 19 octombrie 2017.

Conform art. 185 C. proc. civ., termenul de recurs este un termen legal imperativ, a cărui nerespectare atrage decăderea din dreptul de a exercita calea de atac.

Nu prezintă relevanță în soluționarea cauzei susținerile recurentei referitoare la data comunicării deciziei atacate, în condițiile în care textul de lege care reglementează termenul de exercitare a căii de atac în situația particulară de față face trimitere la data pronunțării hotărârii.

Pentru cele ce preced, reținând sancțiunea reglementată de art. 185 C. proc. civ. pentru neîndeplinirea în termen a actului procedural (în cauză, exercițiul căii extraordinare de atac), recursul va fi respins ca tardiv declarat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca tardiv, recursul declarat de reclamanta A. împotriva Deciziei civile nr. 4923 din 13 octombrie 2017 a Curții de Apel București, secția a VII-a pentru cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale.

Fără cale de atac.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 21 februarie 2018.