Ședințe de judecată: Septembrie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia I civilă

Decizia nr. 64/2018

Pronunțată în ședință publică astăzi, 17 ianuarie 2018

Decizia nr. 64/2018

Asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Iași sub nr. x/245/2015 la data de 16 noiembrie 2015 reclamantul A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta B., desfacerea căsătoriei părților.

Prin sentința nr. 7571 din 31 mai 2017, Judecătoria Iași a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Constanța, reținând că, deși ultima locuință comună a soților a fost în județul lași, în prezent nlciunul din soți nu mai locuiește în raza acestei unități administrativ-teritoriale, reclamantul fiind încarcerat în Penitenciarul Botoșani, ultimul domiciliu cunoscut al pârâtei fiind în localitatea Valul lui Traian din județul Constanța, situație față de care devin incidente dispozițiile art. 915 alin. (1) C. proc. civ. privind instanța competentă de la domiciliul pârâtului.

Prin sentința nr. 7571 din 27 octombrie 2017, Judecătoria Constanța a declinat competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Iași, a constatat ivit conflictul de competență și a înaintat dosarul Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea soluționării regulatorului de competență.

Pentru a se pronunța astfel, Judecătoria Constanța a reținut că, în speță, sunt aplicabile dispozițiile art. 915 alin. (1) în ceea ce privește ultimul domiciliu comun al soților care, la momentul introducerii acțiunii, astfel cum a învederat reclamantul, era în circumscripția Judecătoriei Iași, la acea dată reclamantul fiind încarcerat la Penitenciarul lași. Chiar dacă ulterior reclamantul a fost transferat la Penitenciarul Botoșani, ceea ce are relevanță în determinarea competenței este domiciliul acestuia de la data introducerii cererii de chemare în judecată, sens în care competența aparține Judecătoriei lași.

Înalta Curte, competentă să soluționeze conflictul conform art. 133 pct 2 raportat la art. 135 alin. (1) C. proc. civ., stabilește competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Iași, pentru următoarele argumente:

Potrivit dispozițiilor art. 915 alin. (1) C. proc. civ., „cererea de divorț este de competența judecătoriei în circumscripția căreia se află cea din urmă locuință comună a soților. Dacă soții nu au avut locuință comuna sau dacă niciunul dintre soți nu mai locuiește în circumscripția judecătoriei în care se află cea din urmă locuință comună, judecătoria competentă este aceea în circumscripția căreia își are locuința pârâtul, iar când pârâtul nu are locuința în țară și instanțele române sunt competente internațional, este competentă judecătoria în circumscripția căreia își are locuința reclamantul”.

Rezultă că, în materie de divorț, competența teritorială este absolută, fiind reglementată prin dispozițiile imperative ale textului legal anterior menționat, de la care nu se poate deroga.

În cauza de față, se constată că la data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 16.11.2015, soții nu mai aveau domiciliu comun, dar reclamantul, aflat în stare de arest era încarcerat la Penitenciarul Iași (locul de deținere fiind asimilat în această situație domiciliului de fapt).

A rezultat că, la data introducerii acțiunii, potrivit copiei cărții de identitate și fișei de evidență emise de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, reclamantul avea domiciliul în Municipiul Iași, era încarcerat în Penitenciarul Iași, fiind fără relevanță împrejurarea ca a fost ulterior transferat la Penitenciarul Botoșani.

Aceasta întrucât ceea ce interesează în stabilirea competenței este domiciliul de la data învestirii instanței, iar nu eventualele schimbări ce ar putea interveni pe parcursul soluționării cauzei sub atare aspect.

Ca atare, devine incidență ipoteza normei legale menționate anterior, conform căreia instanța competentă este cea de la ultimul domiciliu al soților, dacă cel puțin unul dintre soți mai locuiește acolo.

Pentru aceste considerente, competența de soluționare a cauzei va fi stabilită în favoarea Judecătoriei Iași.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabilește competența de soluționare a cauzei în favoarea Judecătoriei Iași.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică astăzi, 17 ianuarie 2018.