Ședințe de judecată: Decembrie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia I civilă

Decizia nr. 404/2019

Şedinţa publică din data de 21 februarie 2019

Asupra recursului de faţă, constată următoarele:

Prin încheierea de şedinţă din data de 16 noiembrie 2017, pronunţată de Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, în Dosarul nr. x/2017, a fost suspendată judecata cauzei pentru neîndeplinirea obligaţiilor stabilite în sarcina reclamantului prin încheierea din data de 21 septembrie 2017, în temeiul art. 242 C. proc. civ.

Împotriva acestei încheieri, reclamantul A. a formulat apel, care a fost înregistrat pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă.

La termenul de judecată din data de 6 septembrie 2018, instanţa a dispus suspendarea cauzei, conform dispoziţiilor art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., pentru lipsa părţilor.

Împotriva încheierii de şedinţă din data de 6 septembrie 2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie, reclamantul A. a formulat recurs, care face obiectul prezentului dosar.

Cererea de recurs a fost întemeiată în drept pe art. 488 alin. (1) pct. 4, 5, 6, 7 şi 8 C. proc. civ.

Reclamantul a apreciat că judecătorii nu au soluţionat cauza care face obiectul Dosarului nr. x/2017, aflat pe rolul Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, iar măsura suspendării a fost pronunţată pentru a o favoriza pe intimata pârâtă.

A susţinut că a depus la dosar seturi ample de înscrisuri, care erau suficiente pentru probarea tuturor pretenţiilor sale, iar tribunalul nu a judecat cauza întrucât este discriminat de autorităţi, care i-au modificat numele de familie soţiei.

La data de 16 octombrie 2018 cererea de recurs formulată de reclamantul A. a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă.

La data de 10 ianuarie 2019 a fost întocmit raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului, care a fost însuşit de membrii completului de judecată, iar la data de 17 ianuarie 2019 s-a dispus comunicarea raportului către părţile în litigiu.

La data de 28 ianuarie 2019 raportul a fost comunicat tuturor părţilor, conform dovezilor aflate la dosar.

Părţile nu au depus punct de vedere la raport.

Analizând excepţia nulităţii recursului, Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit art. 486 alin. (1) C. proc. civ. cererea de recurs trebuie să cuprindă, printre altele, motivele de nelegalitate pe care se întemeiază recursul şi dezvoltarea lor sau, după caz, menţiunea că motivele se vor depune printr-un memoriu separat.

Lipsa acestor menţiuni este sancţionată cu nulitatea, potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol.

Conform art. 487 alin. (1) C. proc. civ. "recursul se va motiva prin însăşi cererea de recurs, în afară de cazurile prevăzute la art. 470 alin. (5) aplicabile şi în recurs", adică atunci când termenul pentru exercitarea căii de atac curge de la un alt moment decât comunicarea hotărârii, motivarea recursului se va face într-un termen de aceeaşi durată, care curge, însă, de la data comunicării hotărârii.

Recurentul reclamant a formulat critici asupra încheierii recurate doar prin intermediul motivelor de recurs, aflate la dosar, fără alte completări.

În cuprinsul acestora, reclamantul a susţinut că judecătorii nu au soluţionat cauza care face obiectul Dosarului nr. x/2017, aflat pe rolul Tribunalul Bucureşti, secţia a III-a civilă, iar măsura suspendării a fost pronunţată pentru a o favoriza pe intimata pârâtă.

Se constată că aspectele deduse judecăţii prin intermediul căii extraordinare de atac a recursului nu se circumscriu cazurilor expres reglementate de dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 1 - 8 C. proc. civ., fiind în realitate critici ale reclamantului asupra, împrejurare ce echivalează cu nemotivarea recursului.

În consecinţă, constatându-se că nu au fost formulate motive de nelegalitate în condiţiile prevăzute de art. 486 alin. (1) lit. d) C. proc. civ., cu referire la art. 488 C. proc. civ., Înalta Curte urmează ca, în conformitate cu art. 493 alin. (5) C. proc. civ., să constate nulitatea căii de atac exercitate în condiţii neprocedurale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Anulează recursul declarat de reclamantul A. împotriva încheierii de şedinţă din data de 6 septembrie 2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a III-a civilă şi pentru cauze cu minori şi de familie.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 21 februarie 2019.

Procesat de GGC - CT