Ședințe de judecată: Iulie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 1118/2020

Şedinţa publică din data de 24 iunie 2020

Deliberând asupra conflictului negativ de competenţă din actele dosarului, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 173 din 17 februarie 2020, pronunţată de Judecăătoria Drăgăşani, a fost admisă excepţia de necompetenţă teritorială a instanţei, invocată de pârâta DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. prin întâmpinare. A fost declinată competenţa de soluţionare a cererii formulate de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A., în favoarea Judecătoriei Craiova.

A reţinut instanţa că, prin cererea dedusă judecăţii, având ca obiect pretenţii - obligaţie de a face, reclamanta A. urmăreşte obligarea pârâtei DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. la plata de despăgubiri pentru terenul având număr cadastral x, situat în comuna Orleşti, sat Aureşti, judeţul Vâlcea, ocupat cu stâlpul de transport energie electrică şi calea de acces pentru intervenţie, reprezentând lipsa de folosinţă, precum şi obligarea acesteia la încheierea unui contract de închiriere, şi la plata de daune-morale.

În drept, acţiunea a fost întemeiată potrivit dispoziţiile art. 1349 şi următoarele C. civ.

În conformitate cu dispoziţiile art. 94 pct. 1 lit. k) C. proc. civ., judecătoriile judecă: 1. în primă instanţă, următoarele cereri al căror obiect este evaluabil sau, după caz, neevaluabil în bani: (...) k). orice alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 200.000 RON inclusiv, indiferent de calitatea părţilor, profesionişti sau neprofesionişti.

Conform art. 107 alin. (1) C. proc. civ., cererea de chemare în judecată se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel.

În cauză, sediul PÂRÂTEI DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. - Mun. Craiova, str. x, jud. Dolj - este în circumscripţia teritorială a Judecătoriei Craiova, aceasta fiind instanţa competentă teritorial să soluţioneze cauza.

Prin sentinţa civilă nr. 2726 din 18 mai 2020, pronunţată de Judecătoria Craiova, secţia Civilă, s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei, invocată de reclamanta. A fost declinată competenta de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Drăgaşani

S-a constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi s-a dispus înaintarea cauzei la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unui regulator de competenţă.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut că, potrivit dispoziţiilor art. 107 alin. (1) C. proc. civ., cererea de chemare în judecată se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul.

În speţă, reclamanta invocă întrunirea elementelor răspunderii civile delictuale, în conformitate cu dispoziţiile art. 1349 şi următoarele C. civ., ceea ce determină incidenţa art. 113 alin. (1) pct. 9 C. proc. civ.

Conform acestor dispoziţii, în afară de instanţa de domiciliu/sediu a pârâtului, mai este competenta, instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul, pentru cererile privind obligaţiile izvorâte dintr-o asemenea faptă.

În aplicarea prevederilor mai sus citate, competenţa teritorială de soluţionare a cererilor ce izvorăsc dintr-un fapt ilicit este alternativă între instanţa domiciliului pârâtului, instanţa în circumscripţia căreia s-a săvârşit fapta ilicită şi instanţa în raza căreia s-a produs prejudiciul. Toate aceste instanţe sunt deopotrivă competente să judece pricina.

De asemenea, potrivit dispoziţiilor art. 116 C. proc. civ., "Reclamantul are alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente".

În speţă, reclamanta pretinde săvârşirea faptului ilicit şi producerea prejudiciului pe raza comunei Orleşti, sat Aureşti, judeţul Vâlcea.

Astfel, instanţa a reţinut că, Judecătoria Drăgăşani este instanţa competentă teritorial să soluţioneze cauza în ipotezele prevăzute de competenţa alternativă reglementată de dispoziţiile art. 113 alin. (1) pct. 9 C. proc. civ.

Pe de altă parte, reclamanta a introdus cererea de chemare în judecată la Judecătoria Drăgăşani şi, prin alegerea astfel făcută, această instanţă a devenit competentă teritorial să judece litigiul cu care a fost învestită, în conformitate cu prevederile art. 116 C. proc. civ.

Înalta Curte, constatând existenţa unui conflict negativ de competenţă între cele două instanţe, care se declară deopotrivă necompetente în a judeca aceeaşi pricină, în temeiul dispoziţiilor art. 135 alin. (1) din C. proc. civ., va pronunţa regulatorul de competenţă, stabilind în favoarea Judecătoriei Drăgăşani competenţa teritorială de soluţionare a cauzei, pentru următoarele considerente:

Instanţa reţine că obiectul prezentului litigiu îl reprezintă acţiunea prin care reclamanta A. urmăreşte obligarea pârâtei DISTRIBUŢIE ENERGIE OLTENIA S.A. la plata de despăgubiri pentru terenul având număr cadastral x, situat în comuna Orleşti, sat Aureşti, judeţul Vâlcea, ocupat cu stâlpul de transport energie electrică şi calea de acces pentru intervenţie, reprezentând lipsa de folosinţă, precum şi obligarea acesteia la încheierea unui contract de închiriere, şi la plata de daune-morale.

Astfel cum arată reclamanta, temeiul de drept al acţiunii este reprezentat de dispoziţiile art. 1349 şi următoarele C. civ., care reglementează răspunderea civilă delictuală.

Regula generală de drept comun, în materia competenţei teritoriale, este instituită de art. 107 alin. (1) din C. proc. civ., care prevede că "Cererea de chemare în judecată se introduce la instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, dacă legea nu prevede altfel".

Conform art. 113 alin. (1) pct. 9 din C. proc. civ., în afară de instanţa în a cărei circumscripţie domiciliază sau îşi are sediul pârâtul, mai este competentă " instanţa în a cărei circumscripţie s-a săvârşit fapta ilicită sau s-a produs prejudiciul, pentru cererile privind obligaţiile izvorâte dintr-o asemenea faptă".

Pentru toate cazurile în care legea stabileşte o competenţă teritorială alternativă, dreptul de a decide care dintre instanţele deopotrivă competente să fie sesizate revine exclusiv reclamantului, opţiune susţinută de art. 116 din C. proc. civ.

Reclamanta a introdus acţiunea pe rolul Judecătoriei Drăgăşani, instanţă în a cărei circumscripţie se află locul pretins a se fi săvârşit faptului ilicit şi produs prejudiciului, respectiv pe raza comunei Orleşti, sat Aureşti, judeţul Vâlcea.

Aşa fiind, în raport de considerentele expuse şi de principiul asigurării accesului efectiv la justiţie, văzând şi dispoziţiile art. 135 alin. (4) din C. proc. civ., Înalta Curte urmează a stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Drăgăşani, căreia i se va trimite dosarul pentru continuarea judecăţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Drăgăşani.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 24 iunie 2020.