Ședințe de judecată: Februarie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 273/2021

Şedinţa publică din data de 9 februarie 2021

Asupra conflictului negativ de competenţă constată următoarele:

Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Roman la data de 24.09.2018, sub nr. x/2018, reclamanta "Sere Codlea" S.A. - prin lichidator judiciar A. S.P.R.L. Bucureşti a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii B., C., D., E., F. şi G., să constate nulitatea parţială a contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x din 27.11.2001, a actului adiţional nr. x/08.07.2002 şi a actului adiţional nr. x/30.08.2005, toate autentificate de BNP H. (doar în ceea ce priveşte transferul asupra imobilului situat în Roman, B-dul x, SP.COM. 104, jud. Neamţ - fost B-dul x, jud. Neamţ) - spaţiu comercial intabulat în CF nr. x, CH veche - 10171/N, nulitatea contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. x/04.08.2006 de BNP I. şi a tuturor actelor subsecvente, nulitatea contractului de donaţie nr. x/12.10.2012, autentificat de BNP I. şi a tuturor actelor subsecvente, nulitatea contractului de vânzare - cumpărare, autentificat sub nr. x/12.10.2012 de BNP I. şi a tuturor actelor subsecvente, nulitatea contractului de vânzare - cumpărare, autentificat sub nr. x/06.06.2013 de BNP J. şi a tuturor actelor subsecvente, nulitatea contractului de donaţie autentificat sub nr. x/19.06.2018 de BNP J. şi a tuturor actelor subsecvente.

A mai solicitat reclamanta repunerea părţilor în situaţia anterioară, în sensul obligării actualilor proprietari la predarea imobilului situat în Roman, B-dul x, SP.COM. 104, jud. Neamţ (fost B-dul x, jud. Neamţ) - spaţiu comercial intabulat în CF nr. x, CH veche - 10171/N şi rectificarea Cărţii Funciare a imobilului.

Prin sentinţa civilă nr. 1243/2019 din 20 mai 2019, pronunţată de Judecătoria Roman, s-a admis excepţia de necompetenţă materială şi s-a declinat competenţa în favoarea Tribunalului Neamţ.

S-a reţinut în considerentele sentinţei de declinare că obiectul principal al prezentei cauze este reprezentat de anularea unor acte considerate de către lichidatorul judiciar ca fiind frauduloase, iar competenţa de soluţionare a unor asemenea cauze este una exclusivă, respectiv aparţine judecătorului sindic din cadrul unui tribunal. Reţinând că imobilele sunt situate pe raza teritorială a judeţului Neamţ, s-a declinat competenţa în favoarea Tribunalului Neamţ.

Prin sentinţa civilă nr. 558/F din 10.12.2009, Tribunalul Neamţ, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Roman şi a constatat ivit conflictul negativ de competenţă, înaintând dosarul Curţii de Apel Bacău.

Pentru a dispune astfel, tribunalul a reţinut că, în condiţiile în care reclamanta a invocat, în drept, dispoziţiile C. civ., acţiunea nu este de competenţa judecătorului sindic din cadrul Tribunalului Neamţ, ci este de competenţa instanţei de drept comun, iar, în raport de valoarea imobilului evidenţiat în contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. x din 27.11.2001, competenţa aparţine judecătoriei, valoarea fiind sub pragul de 200.000 RON.

Chiar dacă reclamanta se află în procedura falimentului, tribunalul a reţinut că, în cauză, nu sunt incidente dispoziţiile art. 79 şi 80 din Legea nr. 85/2006, aceste articole vizând exclusiv acţiunile ce au ca obiect anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna drepturilor creditorilor şi de anulare a constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale către terţi.

S-a concluzionat că Judecătoria Roman a apreciat eronat că un judecător sindic din cadrul Tribunalului Neamţ este competent să soluţioneze acţiunea de anulare a actelor frauduloase încheiate de debitoarea "Sere Codlea" S.A., debitoare cu a cărei insolvenţă a fost învestit judecătorul sindic din cadrul Tribunalului Braşov, în dosarul nr. x/2010.

Prin sentinţa nr. 2/2020 din 11 februarie 2020, pronunţată de Curtea de Apel Bacău, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în dosarul nr. x/2020, a fost stabilită competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Neamţ, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Pentru a dispune astfel, Curtea de Apel a reţinut că raţiunea juridică a acţiunii formulate de lichidatorul judiciar este aceea de a întregi masa bunurilor societăţii debitoare "Sere Codlea" S.A., că potrivit art. 45 lit. i) din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic judecă acţiunile introduse de administratorul sau lichidatorul judiciar pentru anularea unor acte şi operaţiuni frauduloase, potrivit prevederilor art. 117-122 şi că tot judecătorul sindic este cel care analizează dacă acţiunea a fost formulată în termenul prevăzut de lege.

Pe rolul Tribunalului Neamţ, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal cauza a fost înregistrată sub nr. x/2020, la data de 24 februarie 2020.

Prin sentinţa civilă nr. 186/F din 23 iunie 2020, Tribunalul Neamţ, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Braşov, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a considerat că aparţine în mod neechivoc Judecătoriei Roman competenţa de soluţionare a cauzei, arătând, totodată, că lichidatorul judiciar al debitorului "Sere Codlea" S.A. a invocat ca temei al acţiunii dispoziţiile art. 966 şi art. 1254 C. civ., iar nu dispoziţiile art. 80 şi urm. din Legea 85/2006, aplicabilă procedurii insolvenţei deschise împotriva debitorului "Sere Codlea" S.A., şi nici pe cele ale art. 117-122 din Legea 85/2014, reţinute în considerentele sentinţei pronunţate în regulatorul de competenţă.

Cu toate acestea, având în vedere autoritatea de lucru judecat de care se bucură sentinţa civilă nr. 2/11.02.2020 a Curţii de Apel Bacău, tribunalul a reţinut că nu îşi mai poate declina competenţa în favoarea Judecătoriei Roman.

Pornind de la premisa stabilită de instanţa care s-a pronunţat asupra regulatorului de competenţă, aceea că judecătorul sindic ar fi competent să soluţioneze cauza, tribunalul a reţinut, în aplicarea art. 6 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 şi art. 11 alin. (1) lit. h) din aceeaşi lege, că o atare cerere, cum este cea de faţă, nu poate fi soluţionată decât de judecătorul sindic învestit cu dosarul de insolvenţă privind pe debitorul "Sere Codlea" S.A. şi nu de un judecător sindic din cadrul altui tribunal, în cauză fiind vorba despre o competenţă exclusivă, fără nicio legătură cu locul situării imobilelor ce au făcut obiectul contractelor a căror anulare se solicită.

În consecinţă, raportat la sentinţa Curţii de Apel Bacău nr. 2/11.02.2020, prin care s-a stabilit competenţa de soluţionare a cauzei în considerarea dispoziţiilor art. 45 lit. i) din Legea 85/2014, sentinţă care se bucură de autoritate de lucru judecat în privinţa Tribunalului Neamţ, instanţa şi-a declinat competenţa în favoarea Tribunalul Braşov, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, instanţă pe rolul căreia se află dosarul nr. x/2010, având ca obiect procedura insolvenţei debitorului "Sere Codlea" S.A.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Braşov, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, la data de 15 iulie 2020, sub nr. dosar nr. x/2020.

Prin sentinţa civilă nr. 838/Sind din 12 noiembrie 2020, Tribunalul Braşov, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia de necompetenţă materială a Tribunalului Braşov şi excepţia de necompetenţă funcţională a judecătorului sindic, invocată de către instanţă din oficiu; în baza art. 131 alin. (1) C. proc. civ., în referire la art. 132 alin. (3) C. proc. civ., a declinat competenţa de soluţionare a cererii având ca obiect constatare nulitate act în favoarea Tribunalului Neamţ.

Totodată, în baza art. 129 alin. (2) pct. 2 C. proc. civ., a constatat ivit conflictul negativ de competenţă, sens în care a dispus suspendarea judecării cauzei şi sesizarea Înaltei Curţi pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a reţinut următoarele:

La termenul de judecată din data de 12.11.2019, judecătorul sindic, din oficiu a pus în discuţia părţilor excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Braşov precum şi excepţia necompetenţei funcţionale a judecătorului sindic, reţinând că niciunul dintre petitele cererii de chemare în judecată nu are ca obiect o cerere privitoare la anularea unor acte frauduloase în baza dispoziţiilor art. 117 - 122 din Legea nr. 85/2014, astfel cum în mod greşit a reţinut Judecătoria Roman.

În cauza pendinte, având în vedere temeiul de drept invocat de reclamant în cererea de chemare în judecată, raportat la dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 85/2006, aplicabilă procedurii insolvenţei în dosarul nr. x/2010 ce are ca obiect falimentul debitoarei S.C. SERE CODLEA S.A., coroborate cu prevederile art. 6 din Regulamentul UE nr. 2015/848, potrivit cărora competenţa funcţională de soluţionare a cauzei aparţine judecătorului sindic doar în acţiunile care decurg direct din procedura insolvenţei şi care se află în strânsă legătură cu aceasta, judecătorul sindic a constatat că în cauză, competenţa funcţională de soluţionare a cauzei aparţine instanţei de drept comun.

În ceea ce priveşte competenţa materială de soluţionare a cauzei, raportat la dispoziţiile art. 94 lit. k) în referire la art. 95 C. proc. civ., faţă de valoarea obiectului cererii, instanţa a reţinut că, în cauză, competenţa materială de soluţionare aparţine Judecătoriei Roman, însă, având în vedere sentinţa nr. 2/11.02.2020 pronunţată de Curtea de Apel Bacău, care se bucură de autoritate de lucru judecat, va fi declinată competenţa în favoarea Tribunalului Neamţ.

Înalta Curte, constatând existenţa unui conflict negativ de competenţă între cele două instanţe, care se declară deopotrivă necompetente de a judeca aceeaşi pricină, în temeiul dispoziţiilor 135 alin. (1) şi (4) C. proc. civ., va pronunţa regulatorul de competenţă, stabilind în favoarea Tribunalului Neamţ, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal competenţa de soluţionare a cauzei, pentru următoarele considerente:

Înalta Curte reţine că, în speţă, iniţial, s-a ivit un conflict negativ de competenţă între Judecătoria Roman şi Tribunalul Neamţ, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Prin sentinţa civilă nr. 2/11.02.2020, pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. x/2020, în regulator de competenţă, a fost stabilită competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Neamţ, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Înalta Curte constată că, având de soluţionat conflictul negativ de competenţă ivit între Judecătoria Roman şi Tribunalul Neamţ, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin sentinţa civilă nr. 2/11.02.2020, pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. x/2020, a fost stabilită competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalul Neamţ, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Pentru a dispune astfel, Curtea de Apel a reţinut că raţiunea juridică a acţiunii formulate de lichidatorul judiciar este aceea de a întregi masa bunurilor societăţii debitoare "Sere Codlea" S.A., că, potrivit art. 45 lit. i) din Legea nr. 85/2014, judecătorul sindic judecă acţiunile introduse de administratorul sau lichidatorul judiciar pentru anularea unor acte şi operaţiuni frauduloase, potrivit prevederilor art. 117-122, precum şi că tot judecătorul sindic este cel care analizează dacă acţiunea a fost formulată în termenul prevăzut de lege.

Cu toate acestea, ulterior pronunţării regulatorului de competenţă de către Curtea de Apel, prin sentinţa civilă nr. 186/F din 23 iunie 2020, Tribunalul Neamţ, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Braşov, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, care la rându-i a declinat cauza în favoarea Tribunalului Neamţ.

Trebuie menţionat că, potrivit art. 135 alin. (4) C. proc. civ. "Instanţa competentă să judece conflictul va hotărî, în camera de consiliu, fără citarea părţilor, printr-o hotărâre definitivă".

Aşadar, soluţia pronunţată în procedura regulatorului de competenţă în cazul unui conflict negativ de competenţă are autoritate de lucru judecat şi este obligatorie pentru instanţa căreia i-a fost trimisă cauza.

Această instanţă nu mai poate să-şi invoce, din nou, necompetenţa, ci este ţinută să soluţioneze cauza, în caz contrar s-ar nesocoti efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în procedura regulatorului de competenţă, ajungându-se la tergiversarea procesului şi încălcarea dreptului la un proces echitabil în termen optim şi rezonabil prevăzut de art. 6 C. proc. civ., fiind afectată atât utilitatea, cât şi scopul regulatorului de competenţă.

Prin urmare, în condiţiile în care prin sentinţa civilă nr. 2/11.02.2020, pronunţată de Curtea de Apel Bacău în dosarul nr. x/2020, a fost stabilită competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Neamţ, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, această instanţă nu mai avea posibilitatea să-şi invoce, din nou, necompetenţa, ci trebuia să procedeze la soluţionarea cauzei, având în vedere autoritatea de lucru judecat de care se bucură hotărârea definitivă pronunţată în regulatorul de competenţă de curtea de apel.

Prin stabilirea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Neamţ, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, Curtea de Apel Bacău a tranşat în mod definitiv chestiunea competenţei, iar soluţia pronunţată are autoritate de lucru judecat şi este obligatorie pentru instanţa căreia i-a fost trimisă cauza.

În considerarea celor ce preced, văzând şi dispoziţiile art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte stabileşte că Tribunalul Neamţ, secţia a II -a civilă, de contencios administrativ şi fiscal este instanţa competentă în soluţionarea cauzei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Neamţ, secţia a II -a civilă, de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 9 februarie 2021.