Ședințe de judecată: Mai | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 548/2021

Şedinţa publică din data de 10 martie 2021

Deliberând asupra cererii privind completarea dispozitivului deciziei nr. 2019 din 8 noiembrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, în dosarul nr. x/2014, din examinarea actelor şi lucrărilor din dosar constată următoarele:

Prin decizia nr. 2019 din 8 noiembrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, în dosarul nr. x/2014, au fost respinse ca nefondate, recursurile declarate de recurenta-reclamantă S.C. A. S.R.L. şi de recurentul-pârât B. împotriva deciziei nr. 1869/2018 din 4 octombrie 2018 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a V-a civilă.

Prin cererea formulată la 18 decembrie 2020, petenta S.C. A. S.R.L. a solicitat instanţei, completarea dispozitivului deciziei nr. 2019 din 8 noiembrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, în dosarul nr. x/2014, în sensul obligării recurentului-pârât B. la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, petenta S.C. A. S.R.L. a invocat dispoziţiile art. 444 alin. (1) C. proc. civ.

La termenul de judecată din 10 martie 2021, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a invocat, din oficiu, excepţia tardivităţii cererii promovată de petenta A. S.R.L., privind completarea dispozitivului hotărârii şi a rămas în pronunţare pe excepţia invocată.

Analizând cu prioritate excepţia tardivităţii formulării cererii privind completarea dispozitivului, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în temeiul art. 248 alin. (1) C. proc. civ., raportat la prevederile art. 444 alin. (1) din acelaşi act normativ, constată că excepţia este întemeiată, motiv pentru care, cererea promovată va fi respinsă ca tardiv declarată pentru considerentele care succed:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că petenta A. S.R.L. a solicitat instanţei completarea dispozitivului deciziei pronunţate în recurs, în sensul obligării intimatului la plata cheltuielilor de judecată.

Potrivit dispoziţiilor art. 444 alin. (1) C. proc. civ. (în forma în vigoare la momentul promovării acţiunii):

"Dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond după casarea cu reţinere, în termen de 15 zile de la pronunţare."

Este de reţinut că termenul de 15 zile de la pronunţare, instituit de art. 444 alin. (1) teza finală C. proc. civ., este un termen legal, imperativ (peremptoriu) şi absolut, astfel că, nerespectarea lui atrage sancţiunea decăderii părţii din dreptul de a mai solicita completarea dispozitivului, concluzie ce rezultă din interpretarea prevederilor art. 185 alin. (1) C. proc. civ., care statuează că atunci:

"când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exercitarea dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel. Actul de procedură efectuat peste termen este lovit de nulitate".

Se constată că petenta a formulat cerere de completare a deciziei la 18 decembrie 2020, iar în raport cu data la care a fost pronunţată hotărârea, respectiv 8 noiembrie 2019, cererea a fost formulată cu depăşirea termenului imperativ de 15 zile de la pronunţare prevăzut de art. 444 alin. (1) C. proc. civ., împrejurare care atrage sancţiunea decăderii părţii din dreptul de a mai exercita actul de procedură, cererea fiind lipsită de funcţia sa procesuală, instanţa neputând păşi la examinarea motivelor invocate.

Distinct de cele reţinute, este de menţionat că în ceea ce priveşte acordarea cheltuielilor de judecată, legiuitorul a dat posibilitatea părţii care a câştigat procesul să le solicite şi pe calea acţiunii separate, pe dreptul comun, în termen de 3 ani de la data soluţionării litigiului.

În cauză, petenta a formulat cerere de completare a dispozitivului deciziei nr. 2019 din 8 noiembrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, în dosarul nr. x/2014, însă, astfel cum s-a reţinut anterior, aceasta a fost promovată cu depăşirea termenului imperativ de 15 zile de la pronunţarea hotărârii, iar petenta nici nu a pretins şi nici nu a dovedit că a fost împiedicată în exercitarea în termen a acesteia dintr-o împrejurare mai presus de voinţa sa, pentru a putea fi incidente prevederile art. 186 alin. (1) C. proc. civ.

Astfel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urmează să admită excepţia tardivităţii şi să respingă cererea promovată de petenta S.C. A. S.R.L., ca tardiv formulată.

În aceste condiţii, aspectele formale care ţin de analiza pe fond a cererii de completare a dispozitivului deciziei nr. 2019 din 8 noiembrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, în dosarul nr. x/2014, nu se mai impun a fi verificate, ca urmare a respingerii cererii de completare a hotărârii, ca tardiv formulată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite excepţia tardivităţii.

Respinge, ca tardiv formulată, cererea petentei S.C. A. S.R.L. privind completarea dispozitivului deciziei nr. 2019 din 8 noiembrie 2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia a II-a civilă, în dosarul nr. x/2014.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 10 martie 2021.