Revendicarea terenului arabil pentru care reclamantul posedă o adeverință de reconstituire a proprietății, eliberată conform Legii nr. 18/1991, căruia pârâtul îi opune un titlu de proprietate emis în baza aceleiași legi

 

Cuprins pe materii: Drept civil. Drepturi reale principale. Dreptul de proprietate. Dreptul de proprietate privată. Terenuri. Fond funciar restituit în baza Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1997 și Legii nr. 1/2000. Adeverință de proprietate. Titlul de proprietate

 

 

Index alfabetic : Drept civil

-          Proprietate funciară

-          Revendicare

-          Titlul de proprietate

 

                                                                     Legea nr. 18/1991

Legea nr. 169/1997

                                                                    Legea nr. 1/2000

 

            În cazul terenurilor pentru care s-a făcut reconstituirea dreptului de proprietate după procedura instituită prin  Legea nr.  18/1991, Legea nr. 169/1997 și Legea nr. 1/2000, dovada dreptului de proprietate, - obiect al acțiunii în revendicare -  se face cu titlu de proprietate emis conform art. 116 din Legea nr. 18/1991. Adeverința de proprietate, care atestă doar faptul reconstituirii, fără stabilirea amplasamentului terenului atribuit, nu constituie titlu de proprietate care să poată fi examinat în cadrul soluționării acțiunii în revendicare.

 

Secția civilă, decizia nr. 2970 din 22 aprilie 2004

 

Prin sentința civilă nr. 1200 din 26 martie 2003, Judecătoria Pitești a admis în parte acțiunea  reclamantului T.P. și a obligat pe  pârâții T.G. și T.M. să respecte dreptul de proprietate al reclamantului pentru suprafața de 1519,6 mp teren, situată în comuna Moșoaia, satul Ciocănăi, identificată în anexa 1 la raportul de expertiză întocmit de expertul N.I. și să-i plătească suma de 2.933.980 lei, reprezentând lipsa de folosință pe ultimii trei ani. 

            Prin decizia civilă nr. 1320 din 15 septembrie 2003, Tribunalul Argeș a admis apelul declarat de pârâți, a schimbat în tot sentința apelată și a respins acțiunea. 

            Instanța de apel a reținut că în mod greșit instanța de fond a constatat că reclamantul a făcut dovada dreptului de proprietate pentru suprafața de teren care face obiectul procesului, deși acestuia nu i s-a eliberat titlu de proprietate și nici proces-verbal de punere în posesie.

            Recursul declarat de reclamant nu este fondat.

            Este de principiu, că, prin acțiunea în revendicare, proprietarul, care nu are posesia unui bun individual determinat, urmărește să i se recunoască dreptul de proprietate asupra bunului și să redobândească posesia lui de la persoana care îl stăpânește fără a fi proprietară.

            În cazul terenurilor pentru care s-a făcut reconstituirea dreptului de proprietate după procedura instituită prin legile speciale – Legea nr. 18/1991, Legea nr. 169/1997 și Legea nr. 1/2000 – reclamantul poate să redobândească posesia numai pentru suprafețele de teren atribuite în cadrul procedurii de reconstituire, iar dovada dreptului de proprietate, pentru terenul care face obiectul revendicării, se face cu titlu de proprietate emis conform art. 116 din Legea nr. 18/1991. Adeverința de proprietate, care atestă doar faptul reconstituirii, fără stabilirea amplasamentului terenului atribuit, nu constituie titlu de proprietate care să poată fi examinat în cadrul soluționării acțiunii în revendicare.

            De aceea, în prezenta cauză, corect instanța de apel a reținut că reclamantul, care nu a fost pus în posesie și căruia nu i s-a eliberat titlu de proprietate, nu a făcut dovada existenței dreptului pentru terenul care face obiectul acțiunii în revendicare.

            Actele invocate de recurent fac dovada reconstituirii dreptului de proprietate al reclamantului pentru suprafața de 0,5 ha teren, împrejurare reținută și de tribunal, dar, nefiind stabilit amplasamentul suprafeței de teren pentru care s-a făcut reconstituirea, nu s-a dovedit existența dreptului pentru terenul revendicat, în suprafață de 1519,6 mp.

În schimb, pârâții au depus la dosar procesul-verbal nr. 302 din 04.03.1994 care atestă punerea în posesie pentru suprafața de 1276 mp teren și titlul de proprietate nr. 36619/1994, emis pe numele T.G., el folosind acest teren, pe care, în anul 1988, a plantat 48 pomi. 

            Pentru aceste considerente, s-a respins recursul.