Răspunderea civilă  a directorului executiv al societății comerciale

 

Cuprins pe materii  : Drept civil. Obligații. Obligații izvorând din cauzarea de prejudicii. Răspunderea materială civilă a directorului executiv al societății comerciale

 

Index alfabetic : Drept civil

            - Răspunderea materială civilă a directorului executiv al societății

 

Legea nr. 31/1990 : art. 147

            Directorul executiv al societății comerciale are răspunderea civilă, reglementată prin art. 147 (2) al Legii nr. 31/1990, iar nu răspunderea materială prevăzută în Codul muncii.

 

I.C.C.J., secția civilă și de proprietate intelectuală,

decizia nr. 5795 din 21 octombrie 2004       

 

            Judecătoria Sibiu, prin sentința civilă nr. 4672 din 16 iulie 2002, a admis contestația formulată de T.N. și a anulat decizia nr. 47 din 22 iunie 2000, prin care S.C. „C” SA i-a imputat suma de 174.041.198 de lei  reprezentând contravaloarea bunurilor livrate unei societăți comerciale insolvabile.

            Instanța a reținut, în esență, că deși  contestatorul, în calitate de director economic al societății, a semnat contractul de livrare a bunurilor, nu  el este autorul prejudiciului, ci persoana care a reprezentat pe beneficiar, ascunzând faptul insolvabilității.

            Tribunalul Sibiu, prin decizia nr. 1306 din 16 decembrie 2002,   a admis recursul declarat de S.C. „C”, a casat sentința instanței de fond și a respins contestația,  menținând decizia de imputare.

            Recursul în anulare declarat de procurorul general, în temeiul art. 330 C. proc. civ. - în vigoare la data pronunțării deciziei instanței de recurs - este întemeiat.

SC „C” SA Sibiu, care este societate comercială pe acțiuni, a încălcat prevederile din Codul muncii și din Legea nr.31/1990 prin care se reglementează răspunderea administratorilor din societățile comerciale, cu care sunt asimilați și directorii executivi, pentru pagubele pe care le cauzează societății în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor ce le revin.

Potrivit art.144 alin.(1) raportat la art.72-73 din Legea nr.31/1990, obligațiile și răspunderea administratorilor societăților comerciale sunt reglementate de dispozițiile referitoare la mandat,   răspunderea lor fiind contractuală civilă și, în același timp, o răspundere legală.

Aceiași natură civilă o au, față de societatea comercială, și directorii executivi ai societății, care sunt asimilați cu administratorii chiar atunci când sunt salariați ai acesteia, și poartă, față de societate, o răspundere civilă, iar nu o răspundere material㠖 în înțelesul Codului muncii – cu privire la daunele produse societății comerciale din vina și în legătură cu munca lor, conform art. 147 din Legea nr. 31/1990.   

Așa fiind, utilizarea, de către intimata societate comercială,  a unui titlu executor prevăzut de Codul muncii (decizia de imputare) pentru recuperarea unei pagube care se pretinde că a fost produsă societății de către directorul comercial T.N. este nelegală, ea neputând fi recuperată decât pe calea unei acțiuni la instanțele de drept comun.

Neobservând dispozițiile legale menționate, atunci când a soluționat recursul declarat de intimata recurentă SC „C” SA, Tribunalul Sibiu a pronunțat hotărârea sa  cu încălcarea esențială a legii, ceea ce a determinat soluționarea greșită a cauzei,  motiv pentru care s-a admis recursul în anulare, s-a casat decizia atacată și s-a respins recursul introdus împotriva sentinței pronunțată de Judecătoria Sibiu.