Calculul termenelor procedurale. Înţelesul noţiunii „termen pe zile libere”.

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Termene procedurale.Termen de declarare a căii de atac a apelului. Calculul termenelor procedurale. Tardivitate.

Index alfabetic :  Drept pocesual civil.

-          Termene procedurale.

-          Calculul termenelor procedurale.

-          Termenul pe zile.

-          Tardivitate.     

 

                                          Cod prococedură civilă : art.284 alin. (1);

                                          art.101 alin. (1), alin.(5)

 

            În aplicarea dispoziţiilor art. 284 alin. (1) şi art. 101 alin. (1) Cod procedură civilă, ceea ce se exclude din calculul termenului procedural este ziua când începe acesta să curgă, precum şi ziua în care termenul se sfârşeşte, şi nu eventualele zile nelucrătoare cuprinse în intervalul dintre cele două date de referinţă.

         Cum nu există niciun temei legal pentru ca din acest interval să se scadă zilele considerate sărbători legale, sâmbetele şi duminicile, în speţă, decizia de respingere a apelului ca tardiv este legală.

 

ICCJ, Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 982 din 15 februarie 2008             

 

Prin sentinţa civilă nr.1270 din 5 decembrie 2006, Tribunalul Covasna a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul F.K.M. împotriva Primarului Municipiului Sfântul Gheorghe, l-a obligat pe pârât să plătească reclamantului suma de 20.000.000 lei (vechi) daune morale şi a respins capetele de cerere referitoare la anularea dispoziţiei nr.2243 din 7 decembrie 2005 şi la plata de daune materiale.

            Prin decizia civilă nr.26 din 5 martie 2007, Curtea de Apel Braşov  secţia civilă, a respins ca tardiv apelul declarat de reclamant împotriva sentinţei.

            Pentru a decide astfel, curtea de apel a reţinut că sentinţa  i-a fost comunicată reclamantului la data de 21 decembrie 2006, iar apelul a fost declarat de reclamant la data de 12 ianuarie 2007, peste termenul de 15 zile prevăzut de art.284 alin. (1) C.proc.civ.

            Împotriva deciziei a declarat recurs reclamantul, invocând în drept dispoziţiile art.304 pct.3 şi pct. 5 C.proc.civ.

            În motivarea cererii, recurentul susţine că în mod greşit i s-a respins apelul ca tardiv declarat, deoarece termenul de 15 zile, prevăzut de art.284 alin. (1) C.proc.civ., nu a fost depăşit.

            Recurentul arată că, potrivit art.101 alin. (1) C.proc.civ., termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început şi nici ziua când s-a sfârşit termenul, or, în luna decembrie 2006, au fost considerate libere zilele de 23, 24, 25, 26, 30 şi 31, iar în luna ianuarie 2007 au fost zile libere 1, 2, 6, 7, 13 şi 14 - în total 13 zile - intervalul dintre acestea fiind zile lucrătoare.

            Mai arată recurentul că a fost legal citat la două termene în apel, însă intimatul a renunţat la apărare şi nu s-a prezentat la termenele stabilite.

            Recursul este nefondat şi a fost respins pentru următoarele considerente:

            Este adevărat că termenul de 15 zile, prevăzut de art.284 alin. (1) C.proc.civ., este un termen procedural şi se calculează pe zile libere, conform art.101 alin. (1) C.proc.civ.

            Potrivit textului de lege menţionat, ceea ce se exclude din calculul termenului este ziua când începe acesta, precum şi ziua în care termenul se sfârşeşte, şi nu eventualele zile nelucrătoare cuprinse în intervalul dintre cele două date de referinţă.

            Potrivit art.101 alin.(5) C.proc.civ., numai atunci când termenul se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este suspendat, acesta se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.

            În speţă, socotind termenul de apel cu observarea dispoziţiilor legale arătate, s-a constatat că acesta a început să curgă la data de 21 decembrie 2006 şi, neluându-se în calcul această zi, termenul s-a împlinit la data de 8 ianuarie 2007, prima zi lucrătoare următoare celei în care, în mod normal s-ar fi împlinit, respectiv sâmbătă, 6 ianuarie 2007.

            Cum nu există niciun temei legal pentru ca din acest interval să se scadă zilele considerate sărbători legale, sâmbetele şi duminicile enumerate de recurent, iar cererea de apel s-a depus abia la data de 12 ianuarie 2007, decizia de respingere a apelului ca tardiv este legală.

          Împrejurarea că intimatul nu s-a prezentat la judecata apelului, nu poate fi analizată ca o critică de nelegalitate a deciziei atacate, motivele pentru care se poate declara recurs fiind doar cele expres şi limitativ prevăzute de art.304 C.proc.civ.

Cum faţă de cele reţinute, dispoziţiile art.304 pct.5 C.proc.civ. nu sunt incidente în cauză, iar cele ale art.304 pct.3 au fost doar formal indicate, în baza art.312 C.proc.civ., Înalta Curte a menţinut decizia atacată şi a respins recursul ca nefondat.