Excepții de nelegalitate Secția Contencios Administrativ - Înalta Curte de Casație și Justiție a României
PAGINA DE ÎNCEPUT
-
ISTORIC
-
JURISPRUDENȚĂ
-
LISTA DE ȘEDINȚE
-
DOSARE
-
STATISTICI
-
INFORMAȚII
-
NOUTĂȚI
-
ARTICOLE
-
LEGĂTURI
-
CONTACT
Înalta Curte de Casație și Justiție a României
Secția I Civilă
|
Secția a II-a Civilă
|
Secția Penală
|
Contencios Administrativ
|
Completele de 5
|
S.U.
|
Complet RIL
|
Complet HP
  

Secția de Contencios Administrativ - Soluții pronunțate cu privire la excepțiile de nelegalitate

Secția Nr. decizie Data pronunțării Titlul Soluția
Contencios 1744 15.04.2008 Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor art. 4 lit. "f" din H.G. nr. 768/2006, modificata prin H.G. nr. 1156/2006.Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de admitere a exceptiei de nelegalitate. S-a retinut ca H.G. nr.768/2006, asa cum a fost modificata prin H.G. nr.1156/2006, stabileste ca sprijinul financiar se acorda numai pentru cea de-a doua jumatate a anului agricol 2005-2006, limitându-se, astfel, efectele dispozitiilor O.U.G. nr.108/2001, aprobata prin Legea nr.166/2002, potrivit carora sprijinul financiar se acorda pentru fiecare an agricol, pe întreaga perioada a acestuia. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei.
Contencios 209 22.01.2008 Exceptie de nelegalitate a a dispozitiilor art.11 lit.e) din Anexa nr.1 a Ordinului M.T.C.T. nr.1170/2003. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca exceptia de nelegalitate a dispozitiilor art. 11 lit.e) din Anexa nr.1 a Ordinului M.T.C.T. nr.1170/2003 este neîntemeiata, întrucât prin aceste dispozitii nu se adauga la lege, si, respectiv, ca în reglementarea respectivei masuri administrative emitentul ordinului nu era tinut de limitarea reglementata de art.2 alin.1 din OG nr.2/2001.
Contencios 1850 13.05.2008 Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor art.27 alin.3 din H.G. nr.890/2005 Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de admitere a exceptiei. S-a retinut ca prin instituirea unui termen de 10 zile pentru contestarea actului, termen care curge de la afisarea la sediul consiliului local pentru persoanele care îsi au domiciliul în aceeasi localitate, se realizeaza o restrângere a dreptului de contestare a hotarârilor comisiei locale, restrângere care afecteaza însasi substanta acestui drept. Principiul comunicarii actelor administrative individuale în mod direct destinatarilor lor, prevazut de lege, trebuie respectat întocmai si de regulamentul în discutie, nu numai în temeiul principiului ierarhiei actelor normative, ci si pentru respectarea dreptului de petitionare si a accesului liber la justitie în sens larg, caci o comunicare incerta cu privire la data si locul efectuarii ei va afecta exercitiul drepturilor sus mentionate.
Contencios 2411 11.05.2008 Exceptie de nelegalitate a deciziei nr. 1480/2005 emisa de Autoritatea Nationala pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca dispozitiile art. 3 din decizia presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei sunt conforme prevederilor art. 24 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002, limitându-se strict la cadrul stabilit de actul de baza în executarea caruia au fost emise, în sensul reglementarii precizarilor necesare procesului de punere în executare a legislatiei primare.
Contencios 2109 27.05.2008 Exceptie de nelegalitate a Instructiunilor M.I.nr.830 din 26.II.1999 si O.MAI nr.1122/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea cheltuielilor de întretinere pe timpul scolarizarii. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut, în esenta, ca actele normative în discutie contin prevederi aplicabile unei categorii profesionale delimitate, respectiv personalului MIRA, cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, ceea ce demonstreaza, o data în plus, ca nepublicarea lor în Monitorul Oficial, în temeiul prevederii speciale de exceptare, nu era de natura a leza persoanele situate în afara domeniului strict al apararii nationale sau care nu au putut proba existenta vreunei vatamari, prin interzicerea în orice mod sau restrictionarea accesului la respectivele documente.
Contencios 2787 08.07.2008 Exceptie de nelegalitate a punctului 3, Capitolul A, Anexa 11 la Normele Metodologice, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.60/2004, modificate prin Hotarârea Guvernului nr. 816/1995. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei, ca inadmisibila. S-a retinut, în esenta, ca în cauza nu sunt aplicabile dispozitiilor art.4 alin.(1) din Legea nr.554/2006, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 262/2007, actul atacat neavând caracter individual ci normativ, iar pentru anularea acestuia recurenta-reclamanta are la îndemâna actiunea în anulare prevazuta de art.11 alin.2 pct.4 din Legea nr.554/2004. Potrivit acestor din urma dispozitii legale, "ordonantele sau dispozitiile din ordonante care se considera a fi neconstitutionale, precum si actele administrative cu caracter normativ care se considera a fi nelegale, pot fi atacate oricând.
Contencios 2417 12.06.2008 Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor H.G. nr.930/2002, anexa 1, punctele 18,19 si 20. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca actul administrativ atacat a fost emis cu respectarea prevederilor art. 21 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, actul respectiv fiind întocmit pe baza inventarelor bunurilor care alcatuiesc domeniul public al orasului Buftea, aprobate prin hotarâre a consiliului local al orasului Buftea si centralizate de Consiliul judetean Ilfov.
Contencios 1903 14.05.2008 Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor art.5 alin.1 din Instructiunile nr.1008/220 din 20.05.2003 emise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si de Autoritatea Nationala pentru Persoane cu Handicap. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de admitere a exceptiei. S-a retinut ca prin actul administrativ atacat se instituie în sarcina agentului economic obligatia de a face dovada solicitarii privind repartizarea de persoane cu handicap cu raspunsul scris al Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca, obligatie care nu se regaseste în cuprinsul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.102/1999, act normativ în aplicarea caruia au fost emise instructiunile. Prevederea în aceste instructiuni a unor norme care nu sunt cuprinse în actul normativ pentru a carui executare au fost emise a fost considerata nelegala, cu motivarea ca se încalca principiul constitutional al suprematiei legii si dispozitiile art.4 alin.3 din Legea nr.24/2000, conform carora, actele normative date în executarea legilor, ordonantelor sau a hotarârilor Guvernului se emit în limitele si potrivit normelor care le ordona.
Contencios 1708 17.04.2008 Exceptie de nelegalitate a Hotarârii Guvernului nr.391/1995, anexa 4 pozitia 22. Admite recursul. Modifica în parte sentinta atacata, în sensul ca admite exceptia de nelegalitate a Hotarârii Guvernului nr.391/1995, anexa 4 pozitia 22. S-a retinut ca H.G. nr.391/1995 este vadit nelegala, întrucât încalca dispozitiile art.20 din Legea nr.15/1990, cât si pe cele ale Legii nr.31/1990 care reglementeaza functionarea societatilor comerciale - fie ele cu capital integral de stat, ca persoane juridice de drept privat, având un capital si nu patrimoniu înca de la constituire si a caror modificare se poate face numai cu respectarea procedurilor prevazute de aceeasi lege. Nelegalitatea H.G. nr.391/1995 rezulta si din raportarea ei la dispozitiile art.481 Cod civil. În conditiile în care imobilul respectiv facea parte, în mod evident, din patrimoniul recurentei, în baza art.5 din H.G. nr.1353/1990 (M.Of.nr.31/8 septembrie 1991), "preluarea" operata prin HG nr.391/1995 echivaleaza cu o expropriere efectuata în afara procedurii legale prevazute pentru aceasta. Consecinta directa a acestei exproprieri sui generis este încalcarea dispozitiile art.44 alin.2 si 3 din Constitutia României.
Contencios 884 05.03.2008 Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor H.G. nr.2344/2004. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca Hotarârea Guvernului nr.2344/2004 a fost adoptata în baza art.24 si art.25 din Ordonanta Guvernului nr.84/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, deoarece statul a transmis competentele în acest domeniu unei noi persoane juridice si anume Biroul Judetean de Evidenta a Persoanelor Botosani, asigurându-i totodata si resursele echivalente necesare pentru exercitarea competentele, prin transmiterea în proprietatea publica a judetului Botosani a spatiului indicat în actiune. Fata de motivarea data exceptiei de nelegalitate, instanta de fond a constatat si ca aceasta exceptie constituie de fapt un mijloc de aparare, care poate fi analizata în contextul celorlalte probe, în temeiul principiilor si regulilor dreptului comun.
Contencios 3449 19.09.2007 Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor art.4 alin.1 lit.g) teza a II-a din H.G. nr.427/2004 Admite recursul. Modifica solutia instantei de fond, în sensul ca respinge exceptia de nelegalitate. S-a retinut ca dispozitiile actului normativ respectiv sunt adoptate în conformitate cu reglementarile în vigoare, acestea stabilind si cai de atac împotriva proceselor verbale de constatare a contraventiei, procese verbale ce cuprind si masura confiscarii.
Contencios 3626 28.09.2007 Exceptie de nelegalitate a prevederilor art. 35 alin.(3) din Hotarârea Guvernului nr.50/2005, ale Ordinului ministrului administratiei si internelor nr.400/2004 si Ordinului ministrului administratiei si internelor nr.600/2004 Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca, la aprobarea Regulamentului cuprinzând textul în cauza, prin Hotarârea Guvernului nr.50/2005, au fost respectate prevederile constitutionale si legea privind normele de tehnica legislativa (art. 82 din Legea nr. 24/2000), tot astfel si în privinta celor doua ordine ale ministrului administratiei si internelor si care au obtinut viza de legalitate. S-a mai apreciat ca, din analiza comparativa a continutului textului art.35 alin.(3) al Regulamentului în discutie, cu prevederile art.10 din Legea nr.24/2000 nu se poate concluziona ca, de la obligativitatea publicarii actelor normative nu pot fi exceptii, care sunt consacrate si în Constitutie.
Contencios 2071 18.04.2007 Exceptie de nelegalitate a Hotarârii Guvernului nr.1033/2006 privind înfiintarea Societatii Comerciale "Fabrica de Pulberi" - S.A. prin reorganizarea prin divizare partiala a Societatii Comerciale "Uzina de Produse Speciale Fagaras" - S.A., filiala a Companiei Nationale "Romarm" - S.A. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei.
Contencios 2976 12.06.2007 Exceptie de nelegalitate a H.G. nr.1016/2005 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei.
Contencios 3448 19.09.2007 Exceptie de nelegalitate a art.2 alin.3 din H.G. nr.1550/2004 privind efectuarea operatiunilor de evaluare în vederea recalcularii pensiilor din sistemul public. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca Hotarârea Guvernului nr.1550/2004 si normele metodologice de aplicare organizeaza executarea dispozitiilor Legii nr.19/2000, prevederile acesteia fiind în concordanta cu normele prevazute de aceasta lege, dispunând numai pentru viitor, fara sa contravina principiului constitutional al neretroactivitatii legii.
Contencios 3449 19.09.2007 Exceptie de nelegalitate a prevederilor art.4 alin.1 lit.g) teza a II-a din H.G. nr.427/2004. Admite recursurile. Modifica sentinta atacata, în sensul ca respinge exceptia, ca neîntemeiata.
Contencios 3379 14.08.2007 Exceptie de nelegalitate a Ordinului nr.5470/2004 emis de Ministrul Educatiei si Cercetarii. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca metodologia aprobata prin ordinul contestat este în concordanta cu principiile instituite de Legea nr.84/1995 - a învatamântului - pentru functionarea învatamântului preuniversitar de stat.
Contencios 4440 16.11.2007 Exceptie de nelegalitate a Ordinului nr. 485/2005 emis de A.N.P.C. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca ordinul respectiv nu face decât sa stabileasca, în mod uniform, pentru toti agentii economici ce desfasoara activitati de schimb valutar, modalitati prin care sa se asigure obligatia de informare a consumatorilor, fixându-se locul afisarii, forma anuntului în conditiile de accesibilitate pe care acesta trebuie sa le îndeplineasca.
Contencios 1947 04.04.2007 Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.148/2005, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.1825/2005. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de admitere a exceptiei. S-a retinut ca acordarea indemnizatiei lunare prevazute de actul normativ în discutie a fost raportata, prin art.6 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.148/2005, la numarul copiilor nascuti iar nu la numarul nasterilor, situatie în care dispozitiile art. 2 din normele metodologice sunt nelegale. Definind nasterea ca reprezentând aducerea pe lume a unuia sau a mai multor copii vii, art.2 din Hotarârea Guvernului nr.1825/2005 completeaza în mod nelegal actul normativ cu forta superioara în aplicarea caruia a fost adoptat si încalca principiul egalitatii de tratament între copiii proveniti dintr-o sarcina simpla si multipla.
Contencios 4891 14.12.2007 Exceptie de nelegalitate a Ordinului nr.732/ 2.08.2005 - Anexa 1 pozitia 18, emis de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei.
Contencios 3665 02.10.2007 Exceptie de nelegalitate a prevederilor art.2 si 4 din Hotarârea Guvernului nr.1294/2001. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei.
Contencios 4034 23.10.2007 Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor art.3 si 4 din Ordinul Ministerului Sanatatii nr.236 din 30 martie 2000. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei
Contencios 2726 25.05.2007 Exceptie de nelegalitate a art.7 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr.760/C/22.04.1999. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca prevederile art.7 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.146/1997 sunt legale în raport cu dispozitiile art.3 alin. (2) lit.c) din lege, menirea lor fiind aceea de a preciza notiunea legala de "titular al cererii" ce datoreaza taxa judiciara de timbru la valoarea contestata.
Contencios 4865 13.12.2007 Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor art.87 pct.4 lit.d) din Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006. Admite recursul. Modifica sentinta atacata, în sensul ca respinge exceptia de nelegalitate.
Contencios 3750 04.10.2007 Exceptie de nelegalitate a art.20.6 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr.498/2003. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca posibilitatea prefectului de a exercita controlul de legalitate cu privire la actele de restituire a imobilelor emise de primar în temeiul Legii nr.10/2001 a fost prevazuta prin O.U.G nr.184/2002 pentru modificarea si completarea Legii nr.10/2001, act normativ anterior adoptarii H.G. nr.498/2003, astfel ca dispozitiile în discutie nu fac altceva decât sa detalieze situatiile în care prefectul poate verifica legalitatea dispozitiilor emise de-primar în baza legii speciale; dispozitiile contestate sunt legale si în raport cu prevederile art.24 alin.(l) lit.f) si art.26 din Legea nr.340/2004 privind prefectul si institutia prefectului.
Contencios 3375 14.08.2007 Exceptie de nelegalitate a Ordinului nr.299 din 27 mai 2005, emis de ministrul culturii si cultelor, prin care s-au stabilit salarii de merit pentru rezultate deosebite pentru activitatea desfasurata în anul 2004 de catre personalul contractual încadrat pe functii de conducere în institutiile publice din subordinea Ministerului Culturii si Cultelor. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca ordinul a fost emis în temeiul prevederilor art. 9 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 9/2005, conform carora acordarea salariilor de merit pentru personalul contractual de conducere se realizeaza în baza criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite. Aceste criterii s-au stabilit prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 36 bis/2005 si, în concret, salariile de merit au fost stabilite potrivit art.2 alin. (2), de catre ministru, prin chiar actul administrativ atacat.
Contencios 4896 18.12.2007 Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor art.10 alin.4 lit.a) din Instructiunile aprobate prin Ordinul nr.196/2006 emis de ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca dispozitia continuta în art.10 alin.1 lit.a) din Instructiuni este neconstitutionala, neconventionala si adoptata cu exces de putere
Contencios 4683 04.12.2007 Exceptie de nelegalitate a Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr.277 din 27 iunie 2006 Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca dispozitiile din Ordinul nr.277/2006 nu încalca prevederile art.296 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii.
Contencios 3927 17.10.2007 Exceptie de nelegalitate a art. 135 si 137 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare. Admite recursul și modifică sentința atacată, în sensul respingerii excepției de nelegalitate. S-a reținut că Ordinul nr.123/2006 a fost emis în temeiul dispozițiile art.12 lit."c" din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, care exceptează de la accesul liber al cetățenilor prevăzut la art.1 și respectiv la art.111, informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii.
Contencios 3545 25.09.2007 Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor pct.25 alin.2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr.44/2004. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca prevederile în discutie enumera informatiile minime obligatorii pe care trebuie sa le cunoasca orice actionar semnificativ si pe care societatea comerciala trebuie sa le puna la dispozitia actionarilor atât în baza art. 243 alin.4 si din Legea nr. 297/2004, cât si a art. 117 din Legea nr. 31/1990. Cu privire la termenul minim de 25 de zile, anterior datei de întrunire a adunarii generale pentru publicarea convocatorului în Monitorul Oficial, s-a retinut ca Regulamentul nr.1/2006 a fost emis în baza art.243 alin.6 din Legea nr.297/2004, care stabileste pentru întrunirea adunarii generale un termen de cel mult o luna de la data cererii pentru întrunirea adunarii generale; totodata art. 117 alin.5 din Legea nr.31/1990, în forma în vigoare la data emiterii Regulamentului prevedea un termen pentru publicarea convocatorului, de minimum 15 zile înainte de data tinerii adunarii, astfel ca termenul de 25 de zile stabilit de Regulament respecta acest minim.
Contencios 1130 22.02.2007 Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor art. 2 si 3 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1025/2006 si a dispozitiilor art. 2 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 1825/2005. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de admitere a exceptiei. S-a retinut ca definitia pe care actele administrative normative atacate o dau notiunii de "nastere" este în contradictie cu dispozitiile ordonantei de urgenta în aplicarea careia au fost emise si, prin discriminarea pe care o creeaza între persoane aflate în situatii identice, poate deturna actul normativ în aplicarea caruia au fost emise de la însusi scopul pentru care a fost adoptat.
Contencios 2382 08.05.2007 Exceptie de nelegalitate a punctului 3 din Decizia nr. 5/2004 a Comisiei Fiscale Centrale, aprobata prin O.M.F.P. nr. 1365/2004.. Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de admitere a exceptiei. S-a retinut ca dispozitiile normative respective instituie o restrângere a scutirilor expres prevazute de lege, încalcându-se astfel dispozitiile Legii nr. 24/2000, republicata, potrivit carora modificarea sau completarea unui act normativ se poate realiza exclusiv printr-un act normativ de acelasi nivel sau de nivel superior.
Contencios 556 30.01.2007 Exceptie de nelegalitate a dispozitiilor art.69 alin.4 lit.a) din Normele de aplicare a Legii nr.50/1991, aprobate prin Ordinul nr.1430 din 26 august 2005 al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului (M.T.C.T.). Respinge recursul. Mentine solutia instantei de fond, de respingere a exceptiei. S-a retinut ca dispozitiile art.69 alin.4 lit.a) din Ordinul nr.1430/2005 au fost adoptate în aplicarea si executarea Legii nr.50/1991, ale carei prevederi trimit la dispozitiile normei generale în materia contraventiilor - O.G.nr.2/2001 - numai când legea speciala nu dispune altfel; or, în speta, chiar Legea nr.50/1991 dispune cu privire la modalitatea de sanctionare a contraventiilor în sensul ca se aplica exclusiv amenda.
Contencios 1173 23.02.2007 Exceptie de nelegalitate a art.1 alin.(3) din H.G. nr.455/1990 privind unele masuri pentru personalul didactic din învatamântul superior de medicina si farmacie. Admite recursul. Modifica sentinta atacata, în sensul ca respinge exceptia de nelegalitate. S-a retinut ca dispozitiile actului normativ respectiv, privite în ansamblul acestora, nu contraveneau dispozitiilor legale în vigoare la data adoptarii sale, reprezentând un progres prin acordarea unor drepturi salariale, respectiv reînfiintarea indemnizatiei clinice si posibilitatea acordarii indemnizatiei de conducere, desfiintate sau nereglementate prin Legea nr.57/1974.
Contencios 1126 29.01.2008 Excepție de nelegalitate a pct.2, 11 și 22 din Anexa 3 la Ordinul nr.123/2006 privind informațiile de interes public ce pot fi comunicate și informațiile exceptate de la comunicare, emis de Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Admite recursul și modifică sentința atacată, în sensul respingerii excepției de nelegalitate. S-a reținut că Ordinul nr.123/2006 a fost emis în temeiul dispozițiile art.12 lit."c" din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, care exceptează de la accesul liber al cetățenilor prevăzut la art.1 și respectiv la art.111, informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii.
Contencios 330 29.01.2008 Excepție de nelegalitate a pct.2, 11 și 22 din Anexa 3 la Ordinul nr.123/2006 privind informațiile de interes public ce pot fi comunicate și informațiile exceptate de la comunicare, emis de Președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Admite recursul și modifică sentința atacată, în sensul respingerii excepției de nelegalitate. S-a reținut că Ordinul nr.123/2006 a fost emis în temeiul dispozițiile art.12 lit."c" din Legea nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public, care exceptează de la accesul liber al cetățenilor prevăzut la art.1 și respectiv la art.111, informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum și principiului concurenței loiale, potrivit legii.
Contencios 76 10.01.2008 Excepție de nelegalitate a dispozițiilor art.2 alin.(3) din Regulamentul privind transferul, detașarea și delegarea judecătorilor și procurorilor, aprobat prin Hotărârea nr.193/2006 al Plenului Consiliului Superior al Magistraturii. Respinge recursul. Menține soluția instanței de fond, de respingere a excepției. S-a reținut că art.2 alin.(3) din regulament prevede posibilitatea Consiliului Superior al Magistraturii de a solicita puncte de vedere ale conducerilor instanțelor de la care se solicită transferul judecătorilor sau procurorilor, aceste puncte de vedere având caracter consultativ iar Consiliul Superior al Magistraturii nefiind obligat să se pronunțe pe cererile de transfer în raport de aceste opinii. Prevederile art.2 alin.(3) din Regulament nu conferă instanțelor de judecată alte atribuții decât cele date prin lege, singurul garant al puterii judecătorești și care are astfel de atribuții fiind Consiliul Superior al Magistraturii.
Contencios 2 08.01.2008 Excepție de nelegalitate a prevederilor pct.7 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 și 6 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.2185/2004. Admite recursul și modifică sentința atacată, în sensul respingerii excepției de nelegalitate. S-a reținut că prevederile normelor metodologice în discuție nu contravin și nu denaturează sensul și scopul dispozițiilor legale în aplicarea cărora au fost emise, respectiv art.5 alin.(2) lit. c) și art.6 din Ordonanța Guvernului nr.15/1996.
Contencios 1 08.01.2008 Excepție de nelegalitate a dispozițiilor art.81 și 82 din Hotărârea Guvernului nr.251/1999 privind condițiile de autorizare, organizare și exploatare a jocurilor de noroc Respinge recursul. Menține soluția instanței de fond, de respingere a excepției. S-a reținut că abrogarea, printr-o lege ulterioară, a dispoziției de stabilire în sarcina Guvernului a obligației de a reglementa în amănunt condițiile în privința jocurilor de noroc nu echivalează cu însăși abrogarea hotărârii emise în temeiul acestei dispoziții legale, act normativ ale cărei prevederi sunt în vigoare până la o abrogare a acestora în conformitate cu art.62 din Legea nr.24/2000.
Contencios 4730 05.12.2007 Excepție de nelegalitate a dispozițiilor art.4 lit.d) din Ordinul nr.92/2007 pentru aprobarea Normei privind unele măsuri de informare a consumatorilor, persoane fizice, de către operatorii economici prestatori de servicii în cadrul contractelor preformulate folosite de către aceștia emis de președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor Respinge recursul. Menține soluția instanței de fond, de admitere a excepției. S-a reținut că dispozițiile respective, referitoare la notificarea în scris a consumatorilor, cu minimum 15 zile înainte de întreruperea sau încetarea furnizării serviciului, contravine prevederilor art.36 alin.3 lit.a-e și art.37 alin.1-4 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006 și, respectiv, art.31 alin.2 din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006.
Contencios 4469 20.11.2007 Excepție de nelegalitate a Anexei nr.2 din H.G. nr.449/1999 și Anexei la H.G. nr.661/2004. Respinge recursul. Menține soluția instanței de fond, de respingere a excepției. S-a reținut că excepția de nelegalitate a Anexei nr.2 la H.G. nr.449/1999 și a anexei la H.G. nr.661/2004, care o modifică pe prima, referitor la Circumscripția veterinară Gherăești, județul Neamț, este inadmisibilă, întrucât la data invocării excepției anexa respectivă, inclusiv poziția 17, de interes pentru reclamantă, fusese modificată și înlocuită cu anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr.89/2004 și făcând parte integrantă din aceasta, conform art. 1 din ordonanță. Ca urmare, a invoca excepția de nelegalitate a unor acte a căror eficiență juridică încetase, fiind preluată de un act nou, este inadmisibil.
Contencios 3630 28.09.2007 Excepție de nelegalitate a prevederilor pct.14 alin.(2) din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic și consular, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.595/2003, aprobate prin Ordinul comun nr.137/2004 al Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, Ministrului Afacerilor Externe și Ministrului Economiei și Comerțului. Respinge recursul. Menține soluția instanței de fond, de admitere a excepției. S-a reținut că prevederile în discuție enumeră expres și limitativ care sunt gradele diplomatice și consulare care îndreptățesc la obținerea pensiei de serviciu, adăugând în mod nepermis la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.36/2003, în condițiile în care art.4 alin.(1) lit. b) din acest din urmă act normativ se referă generic la noțiunea de grade diplomatice sau consulare, nefăcând nici o distincție sau limitare sub acest aspect.
Contencios 3626 28.09.2007 Excepție de nelegalitate a prevederilor: - art.35 alin.(3) din Regulamentul privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de acte normative spre adoptare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.50/2005; - Ordinului ministrului administrației și internelor nr.400/2004; - Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 600/2004. Respinge recursul. Menține soluția instanței de fond, de respingere a excepției.
Contencios 3665 02.10.2007 Excepție de nelegalitate a prevederilor art.2 și 4 din Hotărârea Guvernului nr.1294/2001 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, condiții speciale și alte condiții, specifice pentru cadrele militare în activitate. Respinge recursul. Menține soluția instanței de fond, de respingere a excepției. S-a reținut că H.G. nr.1294/2001 a fost adoptată în aplicarea prevederilor Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, nefiind în dezacord cu acestea.
Contencios 3376 14.08.2007 Excepție de nelegalitate a dispozițiilor art.80 pct.22 din Normele metodologice de aplicare a O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, aprobate prin H.G. nr.333/2003. Excepție de nelegalitate a Anexei 13 la H.G. nr.2060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului. Respinge recursul. Menține soluția instanței de fond, de respingere a excepției. S-a reținut că prevederile H.G. nr.333/2003 nu contravin celor ale art.15 alin.(2) din Constituție și art.12 alin.(1) din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Respinge recursul. Menține soluția instanței de fond, de admitere a excepției. S-a reținut că nelegalitatea Anexei 13 la H.G. nr.2060/2004, cu privire la terenul în litigiu, a fost corect constatată, în raport cu art.3 alin.2 din Legea nr.213/1998 și cu art.20 din Legea nr.15/1990, în sensul că, pe de o parte, nu există un act din care să rezulte că terenul a fost în domeniul public al statului iar, pe de altă parte, că transferul terenului în patrimoniul societății comerciale reclamante s-a făcut de la înființarea ei.
Contencios 3372 14.08.2007 Excepție de nelegalitate a dispozițiilor art. 11 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1550/2004 privind efectuarea operațiunilor de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000. Respinge recursul. Menține soluția instanței de fond, de respingere a excepției. S-a reținut că reglementarea stabilită prin dispozițiile art.11 din Normele metodologice aprobate prin H.G. nr. 1550/2004 a fost instituită ulterior momentului abrogării art.11 din Decretul-Lege nr.98/1990, invocat de recurentă în susținerea excepției; prin urmare, din interpretarea normelor contestate rezultă că nu dispozițiile supuse controlului de legalitate al instanței de contencios administrativ încalcă reglementările constituționale, ci, eventual, cele ale art.198 din Legea nr.19/2000, care dispun cu privire la abrogarea art.11 din Decretul-Lege nr.98/1990.
Contencios 3585 27.09.2007 Excepție de nelegalitate a prevederilor art.9 din H.G. nr.1552/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale a Vămilor Respinge recursul. Menține soluția instanței de fond, de respingere a excepției ca neîntemeiată. S-a reținut că prevederile art.9 din H.G. nr.1552/2006 sunt legale, întrucât preiau dispozițiile art.843 alin.(3) din Legea nr.188/1999, republicată, pentru personalul vamal din birourile vamale care și-au încetat activitatea sau și-au redus posturile în urma reorganizării; dispozițiile respective nu adaugă la lege, fiind respectat principiul ierarhiei forței juridice a actelor normative, prevăzut de art.1 alin.(5) din Constituție și de art.4 alin.(3) din Legea nr.24/2000.
Contencios 3370 14.08.2007 Excepție de nelegalitate a H.G. nr. 440/2003 privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură și stabilirea nivelului maxim al sumelor a pot fi acordate ca despăgubiri. Respinge excepția inadmisibilității excepției de nelegalitate. Admite recursul, modifică în tot sentința atacată și în fond admite excepția de nelegalitate invocată. Constată nelegalitatea dispozițiilor art. 1 alin. (1), (2) și (3) din H.G. nr. 440/2003, în raport cu dispozițiile legii nr. 381/2002.
Decizia nu este redactată.
Contencios 3222 25.06.2007 Excepție de nelegalitate a art. 14 alin. 3 din Ordinul M.S. nr. 626/2001, modificat prin Ordinul M.S. nr. 1199/2004. Admite recursul, casează încheierea atacată și rejudecând cauza, admite excepția de nelegalitate. S-a reținut că, deși Legea nr. 305/2004 nu dispune referitor la luarea unor măsuri de protecție a sănătății de natură discriminatorie în sensul art. 16 din Constituția României, totuși prin art. 14 alin. 3 din Ordinul M.S. nr. 626/2001, așa cum a fost modificat prin Ordinul M.S. nr. 1199/2004 s-au dispus, pe baza criteriului demografic, măsuri de natură a da naștere unei reale discriminări, în primul rând între locuitorii din mediul urban. Aceste măsuri încalcă atât litera și scopul Legii nr. 305/2004, cât și prevederile art. 16 din Constituția României și Legea nr. 21/1996.
Contencios 3082 15.06.2007 Excepție de nelegalitate a H.G. nr. 1358/2001 privind atestarea domeniului public al Județului Teleorman, precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județului Teleorman. Respinge recursul, respinge excepția invocată ca inadmisibilă. S-a reținut că în mod corect instanța de fond a făcut distincția între actele administrative cu caracter individual și cele cu caracter normativ, H.G. nr. 1358/2001 fiind act normativ cu caracter individual, emis anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, motiv pentru care excepția invocată este inadmisibilă.
Contencios 3080 15.06.2007 Excepție de nelegalitate a art. 3 din H.G. nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea și utilizarea fondului de contrapartidă și a pct. IV alin. 4 din anexa I a H.G. Admite recursul, casează sentința și trimite cauza spre rejudecare. S-a reținut că H.G. nr. 794/1997 nu este un act premergător în sensul art. 18 alin. 2 din Legea nr. 554/2004, ci este un act normativ în temeiul căruia au fost stabilite obligațiile fiscale în litigiu. De asemenea, în cauză nu este o încălcare a principiului neretroactivității consacrat de art. 15 alin. 2 din Constituția României și art. 1 Cod civil, întrucât legalitatea actului administrativ se analizează în raport cu normele de drept substanțiale în vigoare la data adoptării lui.
Contencios 3079 15.06.2007 Excepție de nelegalitate a art. 2 alin. 1 din H.G. nr. 3/1997, privind aprobarea participării României la Forța multinațională de Protecție în Albania. Respinge recursul. Menține soluția de respingere a excepției ca neîntemeiată. S-a reținut că, motivarea excepției de nelegalitate este corectă principial și subsumată principiului ierarhiei actelor normative, conform art. 108 din Constituție și art. 4 din Legea nr. 24/2000.
Contencios 3078 15.06.2007 Excepție de nelegalitate a H.G. nr. 930/2002, anexa 29, poziția 10 privind atestarea domeniului public al județului Ilfov, precum și al orașelor și comunelor din județul Ilfov, raportat la art. 7 din Legea nr. 213/1998. Respinge recursul ca nefondat. Menține soluția de respingere a excepției de nelegalitate ca neîntemeiată.
Contencios 2823 31.05.2007 Excepție de nelegalitate a Ordinului M.E.C. nr. 3351/2006 și nr. 3541/2006. Respinge recursul ca nefondat. Menține soluția de respingere a excepției de nelegalitate. S-a reținut că metodologiile de calcul avute în vedere de cele două ordine respectă principiul legal potrivit căruia, atunci când se face trimitere la faptul că un anumit spor, indemnizație, etc. se stabilește în raport cu salariul de bază, calculul se face prin raportare la un salariu de bază în care s-au inclus: salariul de bază al funcției didactice, sporurile, indemnizațiile precedente, etc.
Contencios 2736 29.05.2007 Excepție de nelegalitate act administrativ – dispozițiile art. 45 alin. 2 din Normele de aplicare ale Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea forței de muncă. Respinge recursul ca nefondat (respinge excepția). S-a reținut că în mod corect instanța de fond a verificat concordanța actului administrativ supus analizei cu actul normativ de forță juridică superioară, în temeiul și în executarea căruia a fost emis, respectând principiul ierarhiei și forței juridice a actelor normative, consacrat în art. 1 alin. (5) din Constituția României și în Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.
Contencios 2726 25.05.2007 Excepție de nelegalitate a art. 7 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997, aprobate prin Ordinul M.J. nr. 760/C din 22 aprilie 1999. Respinge recursul. Menține soluția Curții de Apel București de respingere a excepției de nelegalitate, ca neîntemeiată. Instanța de fond a reținut corect că art. 7 din Normele metodologice nu contravine art. 3 lit. c) din Legea nr. 146/1997, ci precizează și definește concret, noțiunea de „titular al cererii” în cadrul procedurii speciale a partajului judiciar.
Contencios 2481 15.05.2007 Excepție de nelegalitate a Ordinului M.S.F. nr. 316/2003 și Ordinului M.S.F. nr. 698/2001. Respinge recursul declarat de Pătrașcu Marcela împotriva sentinței nr. 567 din 12 decembrie 2006 a Curții de Apel Cluj, ca nefondat. S-a reținut că este inadmisibilă excepția de nelegalitate referitoare la actele administrative individuale emise sau adoptate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004.
Contencios 2292 02.05.2007 Excepție de nelegalitate a art. 11 alin. (1) din Ordinul nr. 259/2004 al A.N.R.S.P. Gospodărie Comunală. Admite recursul. Modifică sentința Curții de Apel București în sensul că admite excepția de nelegalitate și constată că dispozițiile art. 11 alin. (1) din Ordinul nr. 259/2004 al A.N.R.S.P. de Gospodărie Comunală sunt nelegale în ce privește termenul de 30 de zile în care autoritatea poate cere solicitantului, completarea documentației, față de art. 6 din O.U.G. nr. 27/2003.
Contencios 2246 26.04.2007 Excepție de nelegalitate a art. 5 alin. (3) din Ordinul Ministrului Justiției nr. 760/1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997. Respinge recursul. Menține soluția Curții de Apel București de respingere a excepției de nelegalitate a art. 5 alin. (3) din Ordinul Ministrului Justiției nr. 760/1999. S-a reținut că întrucât Legea nr. 146/1997 stabilește fără excepții, cuantumul taxei de timbru în moneda națională, soluția instituită în textul contestat – ca obiectul acțiunii – deci criteriul în raport cu care se calculează cuantumul taxei, atunci când este evaluabil în bani să fie precizat și în lei în concordanță cu dispozițiile actului normativ de nivel superior.
Contencios 2159 24.04.2007 Excepție de nelegalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) și (2), Cap. A, pct. 1 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul M.M.S.S. nr. 340/2001. Respinge recursul ca nefondat. Menține soluția de admitere a excepției de nelegalitate. S-a reținut că dispozițiile contestate contravin prevederilor Legii nr. 19/2000, întrucât contractele de asigurare pot înceta numai prin reziliere de către părți, iar toate contribuțiile achitate se valorifică integral, indiferent de data achitării lor, normele încălcând și principiul neretroactivității legii.
Contencios 2023 17.04.2007 Excepție de nelegalitate a Ordinului M.J. nr. 1388/C/2005 în raport cu actele normative care reglementează salarizarea personalului din organele autorității judecătorești. Respinge recursul ca nefondat. Menține soluția de respingere a excepției de nelegalitate. S-a reținut că, din interpretarea O.U.G. nr. 177/2002 art. 49-50 rezultă că salariile personalului de specialitate din sistemul de organe ce alcătuiesc autoritatea judecătorească se calculau în funcție de valoarea de referință sectorială prevăzută de lege pentru funcțiile de demnitate publică alese și numite din cadrul autorităților legislativă și executivă, conform art.1 ind.1 din Legea nr. 50/1996.
Contencios 2008 16.04.2007 Excepție de nelegalitate a Ordinului M.T.C.T. nr. 1137/2003 în raport cu art. 78 din Constituția României. Respinge recursul. Menține soluția de respingere a excepției ca neîntemeiată. S-a reținut că Ordinul M.T.C.T. nr. 1137/2003 este legal, fiind emis cu respectarea prevederilor art. 41 alin. 5 din Legea nr. 19/2000 cu modificările și completările ulterioare, iar art. 78 din Constituție, referitor la publicarea și intrarea în vigoare a legii nu are relevanță în speță.
Contencios 1888 30.03.2007 Excepție de nelegalitate a pct. A.1.2 din Normele tehnice emise în aplicarea H.G. nr. 1550/2004 privind operațiunile de evaluare pentru recalcularea pensiilor din sistemul public, stabilite potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, în raport cu art. 2 lit. b din Legea nr. 19/2000. Respinge recursul. Menține soluția de respinge a excepției de nelegalitate. S-a reținut că, normele tehnice analizate în cauză nu modifică și nu adaugă la cuprinsul actului normativ în interpretarea căruia sunt emise.
Contencios 1886 30.03.2007 Excepție de nelegalitate a pct. 4.3.3 alin. 6 din Ordinul M.C.T.I. nr. 184/2004. Respinge recursurile declarate de A.N.R.C.T.I. și M.C.T.I. Menține sentința instanței de fond prin care s-au declarat nelegale dispozițiile menționate. S-a reținut că, nu pot fi confundate atribuțiile ministerului de a stabili anumite politici și strategii cu cele ale A.N.R.C. care, potrivit art. 12-13 din Legea nr. 304/2003 are printre atribuțiile din sfera competenței sale și stabilirea cuantumului pentru compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal.
Contencios 1678 21.03.2007 Excepție de nelegalitate a art. 26 din Regulamentul aprobat prin Ordinul M.I.R.A. nr. 538/2001. Respinge excepția ca lipsită de interes în condițiile modificărilor legislative privind procedura și condițiile de autorizare a persoanelor ce pot exercita activități în domeniul geodeziei și cartografiei.
Contencios 1295 08.03.2007 Excepție de nelegalitate a dispozițiilor Anexei nr. 1, poz. 1-2-3-4 din Hotărârea Guvernului nr. 969/2002 privind atestarea domeniului public al Județului Cluj și al municipiilor, orașelor și comunelor din Județul Cluj, cu excepția municipiului Cluj-Napoca în raport cu dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia. Respinge excepția de nelegalitate ca inadmisibilă (act individual emis înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 554/2004. S-a reținut că, în cazul actelor administrative anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 554/2004, excepția de nelegalitate se soluționează potrivit procedurii anterioare și reglementărilor din art. 17 Cod procedură civilă, potrivit cărora, cererile accesorii și incidentale sunt în competența instanței sesizate cu judecarea cererii principale.
Contencios 1602 01.03.2007 Excepție de nelegalitate a dispozițiilor pct. B2 lit. a, teza 1 din Ordinul A.N.R.M. nr. 74/2004 în raport cu dispozițiile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 85/2003. Sunt legale dispozițiile pct. B2, lit. a, teza 1 din Ordinul A.N.R.M. nr. 74/2004, în raport cu dispozițiile art. 45 alin. 3 din Legea nr. 85/2003.
Contencios 1258 28.02.2007 Excepția de nelegalitate a art. 14 alin.1-2-3 din Hotărârea Guvernului nr. 263/2005 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 303/2004, față de trimiterea la dispozițiile art. 50 alin. 2 din Legea nr. 19/2000 referitoare la stabilirea pensiei de serviciu anticipată. Admite recursul. Casează sentința și respinge excepția de nelegalitate. S-a reținut că prevederile art. 14 alin.1-3 din Normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 263/2005 sunt legale, întrucât respectă dreptul magistraților de a beneficia de pensie anticipată al cărui cuantum nu se calculează potrivit dreptului comun, ci potrivit art. 83 din Legea nr. 303/2004, ca pensie de serviciu anticipată, dar cu respectarea condițiilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, prin condiții înțelegându-se și modalitatea de calcul prevăzută pentru cele două situații, respectiv pensie de serviciu anticipată (potrivit art. 49) și pensie de serviciu anticipată parțial (potrivit art. 50).
Contencios 1125 21.02.2007 Excepție de nelegalitate. Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor. Respinge recursul. Respinge excepția. S-a reținut că, în raport cu data emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, recurentele-reclamante nu l-au atacat în termen de 1 an, de la data la care au luat cunoștință de actul pretins vătămător.
Contencios 419 21.01.2007 Excepție nelegalitate. Hotărârea Guvernului nr. 1294/2001 privind condițiile de muncă, Hotărârea Guvernului nr. 1188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat și Hotărârea Guvernului nr. 691/2004 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1188/2001. Admite recursul. Casează sentința atacată și trimite cauza, spre rejudecare aceleiași instanțe. S-a reținut că, art. 4 din Legea nr. 554/2004 se aplică tuturor actelor administrative cu caracter normativ, fără a distinge după data emiterii lor, deci inclusiv hotărârilor de guvern invocate.
Contencios 176 15.01.2007 Excepție de nelegalitate a art.13.1 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G.nr.498/2003 Sunt legale prevederile art.13.1 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G.nr.498/2003, în raport cu dispozițiile art.13 alin.1 din Legea nr.10/2001.
Contencios 4651 20.12.2006 Excepție nelegalitate. Hotărârea Guvernului nr. 457/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de stabilire a nivelului contribuțiilor comunităților locale de finanțare a activității de protecție a copilului Admite recursul. Casează sentința atacată și trimite cauza, spre rejudecare aceleiași instanțe pentru soluționarea fondului cererii. S-a reținut că, art. 4 din Legea nr. 554/2004 se aplică tuturor actelor administrative cu caracter normativ, fără a distinge după data emiterii, deci inclusiv pentru Hotărârea Guvernului nr. 457/2000 ce constituie obiectul excepției de nelegalitate în speță.
Contencios 4572 13.12.2006 Excepție de nelegalitate a pct.4 din Normele metodologice aprobate prin OMFP nr.1090/2003 și ale pct.2.3 din Procedura de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru construcția de locuințe aprobată prin OMFP nr.716/2004. Sunt nelegale prevederile pct.4 din Normele metodologice aprobate prin OMFP nr.1090/2003 și ale pct.2.3 din Procedura de acordare a reducerii impozitului pe venit pentru construcția de locuințe aprobată prin OMFP nr.716/2004, în raport cu dispozițiile art.65 alin.5 din O.G.nr.7/2001 privind impozitul pe venit.
Contencios 4568 13.12.2006 Excepție de nelegalitate a art.1 pct.2 alin.3 din H.G.nr.691/2004 Sunt legale prevederile art.1 pct.2 alin.3 din H.G.nr.691/2004 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat, aprobate prin H.G.nr.1188/2001, în raport cu dispozițiile art.21 alin.1 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.
Contencios 4327 05.12.2006 Excepție de nelegalitate a deciziei Primului Ministru nr. 115/1997 – Anexa 1, astfel cum a fost modificată prin decizia nr. 116/1997 a Primului Ministru. Respinge recursul declarat de Secretariatul General al Guvernului împotriva sentinței civile nr. 1237 din 30 mai 2006 a Curții de Apel București, ca nefondat (respinge excepția). S-a reținut că nu există legătură între fondul pricinii și excepția de nelegalitate invocată.
Contencios 4271 29.11.2006 Excepție de nelegalitate a Ordinului nr.218 din 12 august 1999 al Ministerului Industriei și Comerțului Excepția de nelegalitate este inadmisibilă pentru că vizează nelegalitatea unui act administrativ unilateral, cu caracter individual, emis anterior intrării în vigoare a Legii nr.554/2004
Contencios 3937 10.11.2006 Excepție de nelegalitate a H.G.nr.691/2004 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind recalcularea pensiilor militare de stat, aprobate prin H.G.nr.1188/2001. Sunt legale prevederile H.G. nr.691/2004 în raport cu dispozițiile art.48 și art.79 alin.1 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat.
Contencios 3545 19.10.2006 Excepție de nelegalitate a prevederilor art.17 lit.”a” din anexa nr.1 la H.G.nr.728/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea O.U.G.nr.24/1998 privind regimul zonelor defavorizate. Prevederile art.17 lit.”a” din H.G. nr.728/2001 nu aduc atingere principiului egalității în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, consacrat de art.16 alin.1 din Constituția României.
Contencios 3512 18.10.2006 Excepție de nelegalitate a prevederilor Cap.II pct.1.4 lit.B alin.ultim din H.G.nr.498/2003 Sunt nelegale prevederile Cap.II pct.1.4 lit.B alin.ultim din H.G.nr.498/2003 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, în raport cu dispozițiile art.2 lit.”g” din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
Contencios 3510 18.10.2006 Excepția de nelegalitate a H.G.nr.1822/2004 Sunt legale dispozițiile H.G.nr.1822/2004, în raport cu art.9 și art.24 din Legea nr.179/2004 privind pensiile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor.
Contencios 3509 18.10.2006 Excepție de nelegalitate a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M.09 nr.0120 din 22 iunie 2004 emis de Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului Excepția de nelegalitate este inadmisibilă, întrucât vizează un act administrativ individual emis anterior datei la care a intrat în vigoare Legea nr.554/2004, respectiv 6 ianuarie 2005.
Contencios 3220 03.10.2006 Excepție de nelegalitate. H.G. nr.457/2000 Admite recursul. Modifică încheierea atacată în sensul că respinge excepția de nelegalitate a H.G.nr.457/2000, ca nefondată.
Contencios 3179 29.09.2006 Excepție de nelegalitate. H.G. nr.457/2000 Admite recursul. Modifică încheierea atacată în sensul că respinge excepția de nelegalitate a H.G.nr.457/2000, ca nefondată.
Contencios 3178 29.09.2006 Excepție de nelegalitate. H.G. nr.457/2000 Admite recursul. Modifică încheierea atacată în sensul că respinge excepția de nelegalitate a H.G.nr.457/2000, ca nefondată.
Contencios 3160 29.09.2006 Excepție de nelegalitate a art.111 pct.5 din Regulamentul de ordine interioară a parchetelor, aprobat prin Ordinul Ministerului Justiției nr.2850/2004. Sunt legale dispozițiile art.111 pct.5 din Regulamentul de ordine interioară a parchetelor, în raport cu art.89 pct.1 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judecătorească.
Contencios 3149 28.09.2006 Excepție de nelegalitate. Anexa 9 din Ordinul MMSSF nr.340/2001 Sunt legale prevederile anexei 9 din Ordinul MMSSF nr.340/2001 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, în raport cu dispozițiile art.41 alin.2, 3, 4 din Legea nr.19/2000, respectiv anexa 3 la legea menționată.
Contencios 3094 27.09.2006 Excepție de nelegalitate a art.138-140 din Regulamentul CNVM nr.13/2004 Sunt legale dispozițiile art.138-140 din Regulamentul CNVM nr.13/2004, în raport cu dispozițiile art.117 din Legea nr.31/1990 a societăților comerciale.
Contencios 2937 15.09.2006 Excepție de nelegalitate. Ordinul Ministrului Justiției nr.1388/C/30.09.2005 Sunt legale prevederile Ordinului ministrului justiției nr.1388/C din 30 septembrie 2005 în raport cu dispozițiile actelor normative care reglementează salarizarea personalului din organele autorității judecătorești.
Contencios 2905 15.09.2006 Excepție de nelegalitate. Art.29 din H.G.nr.1825/2005 Sunt legale dispozițiile art.291 alin.1 din H.G. nr.1825/2005 introdus prin H.G. nr.53/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului, în raport cu prevederile art.15 din Constituția României și cu prevederile OUG nr.148/2005.
Contencios 2935 15.09.2006 Excepție de nelegalitate. H.G.nr.972/2002, anexa 53, poz.26 Excepția invocată este inadmisibilă, întrucât vizează un act administrativ individual emis anterior intrării în vigoare a Legii nr.554/2004.
Contencios 2918 15.09.2006 Excepție de nelegalitate. Ordinul nr.4455 din 6 august 2000 al MEC Este inadmisibilă excepția de nelegalitate a Ordinului nr.4455 din 6 august 2000 emis de Ministerul Educației Naționale (în prezent Ministerul Educației și Cercetării), deoarece actul administrativ individual a cărui legalitate a fost contestată este anterior datei de 6 ianuarie 2005 când a intrat în vigoare Legea nr.554/2004.
Contencios 2869 13.09.2006 Excepție de nelegalitate. Ordinul MMSSF nr.340/2001, anexa 9 Sunt legale prevederile anexei nr.9 din Ordinul nr.340/2001 emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, în raport cu anexa nr.3 la Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
Contencios 2869 13.09.2006 Excepție de nelegalitate a anexei nr.9 din Ordinul nr.340/2001 emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei Sunt legale prevederile anexei nr.9 din Ordinul nr.340/2001 emis de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, în raport cu dispozițiile art.41 alin.2,3 și 4 din Legea nr.19/2000, respectiv anexa nr.3 la lege.
Contencios 2868 13.09.2006 Excepție de nelegalitate. Ordinul MMSSF nr.340/2002 de aprobare a normelor de aplicare a Legii nr.19/2000 Sunt nelegale dispozițiile Ordinului MMSS nr.340/2002 de aprobare a normelor de aplicare a Legii nr.19/2000, în raport cu prevederile art.66 lit.b din Legea nr.19/2000.
Contencios 2768 17.08.2006 Excepție de nelegalitate. Adeverința nr.1309/2005, comunicarea nr.1192/2005 și nota de calcul (acte premergătoare deciziei de pensionare) Adeverința nr.1309/2005 și adresa nr,1192/2006 emise de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, precum și nota de calcul emisă de Casa de Pensii a Municipiului București, acte a căror nelegalitate s-a invocat, nu reprezintă acte administrative în înțelesul Legii nr.554/2004, ci acte premergătoare emiterii deciziei de pensionare, astfel că a fost respins recursul declarat împotriva sentinței prin care s-a respins excepția de nelegalitate.
Contencios 2766 17.08.2006 Excepție de nelegalitate. Art.77 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, aprobate prin Ordinul MTCT nr.1430/2005 Sunt nelegale prevederile art.77 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul nr.1430/2005 emis de M.T.C.T., în raport cu dispozițiile art.4 alin.1 lit.”f” și art.27 alin.3 din aceeași lege.
Contencios 2765 17.08.2006 Excepție de nelegalitate. Art.77 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, aprobate prin Ordinul MTCT nr.1430/2005 Sunt nelegale prevederile art.77 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, aprobate prin Ordinul nr.1430/2005 emis de M.T.C.T., în raport cu dispozițiile art.4 alin.1 lit.”f” și art.27 alin.3 din aceeași lege.
Contencios 2529 29.06.2006 Excepție de nelegalitate. Art.29 din H.G.nr.1825/2005 Sunt legale dispozițiile art.29 ind.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.148/2005 aprobate prin H.G. nr.1825/2005 în raport cu dispozițiile art.24 din O.U.G.nr.148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului.
Contencios 2530 29.06.2006 Excepție de nelegalitate. Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M.07 nr.1384/4.06.1996 emis de Ministerul Agriculturii și Alimentației Admite recursul
Casează sentința atacată, în sensul că respinge excepția de nelegalitate.
Contencios 2528 29.06.2006 Excepție de nelegalitate. H.G. nr.1822/2004 Sunt legale dispozițiile H.G.nr.1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă și activităților cu condiții deosebite, speciale și alte condiții, specifice pentru polițiști în raport de dispozițiile art.9 alin.3 și art.24 alin.2 lit.c din Legea nr.179/2004 privind puterile de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale polițiștilor.
Contencios 2495 28.06.2006 Excepție de nelegalitate. Art. 140 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2004 Sunt legale dispozițiile art.140 din Regulamentul C.N.V.M. nr.13/2004 în raport cu dispozițiile 117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale.
Contencios 2294 15.06.2006 Excepție de nelegalitate. H.G.nr.2060/2004 pentru aprobarea inventarelor drumurilor din domeniul public al statului Respinge recursul și menține soluția de respingere a excepției de nelegalitate
Contencios 2177 08.06.2006 Excepție de nelegalitate. Art.59 alin.2 din Normele de aplicare a legii nr.76/2002 aprobate prin H.G.nr.174/2002 Sunt nelegale dispozițiile art.59 alin.2 din Normele metodologice aprobate prin H,G.nr.174/2002 în raport cu dispozițiile art.85 alin.1 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.
Contencios 2170 08.06.2006 Excepția de nelegalitate. Art.77 alin.3 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 aprobate prin O.M.T.C.T. nr.1430/2005 Respinge recursul și menține soluția prin care s-a admis excepția de nelegalitate în raport cu art.4 alin.3 și 4 și art.27 alin.3 din Legea nr.50/1991
Contencios 1948 26.05.2006 Excepție de nelegalitate. Art.15 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.133/1999, aprobate prin H.G.nr.244/2001 Sunt legale dispozițiile pct.15 din H.G. nr.244/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Leii nr.133/1999 în raport cu dispozițiile art.21 din Legea nr.133/1999 privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii.
Contencios 1947 26.05.2006 Excepție de nelegalitate. Art.1 și 2 din Decizia nr.10 din 2 decembrie 2004 a Comisiei Centrale Fiscale și Ordinul nr.1895 din 21 decembrie 2004 a ministrului finanțelor publice Este legală decizia nr. 10 din 2 decembrie 2004 a Comisiei Centrale Fiscale și a Ordinului nr.1895 din 21 decembrie 2004 al ministrului finanțelor publice în raport cu dispozițiile art.77 – 123 din Legea nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului.
Contencios 1899 24.05.2006 Excepție de nelegalitate. Decizia nr.46510/7/CM din 12 august 2005 a Autorității Naționale a Vămilor Sunt legale dispozițiile deciziei Autorității Naționale a Vămilor nr.46510/MC din 12 august 2005 în raport cu dispozițiile art.11 din Legea nr.202/2000 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire.
Contencios 1679 10.05.2006 Excepție de nelegalitate. H.G.nr.1010/2004 – art.2 pct.b,f și 3 din Normele Metodologice cuprinse în anexa 1 Sunt legale dispozițiile art.2 pct.b și f și art.3 din H.G.nr.1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art.69 din Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, în raport cu dispozițiile art.20 alin.3, lit.f, alin.9 și alin.10, precum și de dispozițiile art.69 din Legea nr.333/2003.
Contencios 1680 10.05.2006 Excepție de nelegalitate. Hotărârea nr.1 din 9 august 2003 a A.G.E.A. a S.C.”Mecord”SA Este nelegală decizia CNVM nr.933/2003 în raport cu dispozițiile art.136 alin.1 lit.b din O.U.G.nr.28/2002, privind valorile mobiliare, serviciile de investiții financiare și piețele reglementate și cu art.117 alin.7 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale.
Contencios 1678 10.05.2006 Excepție de nelegalitate. H.G.nr.300/2002 Sunt legale dispozițiile H.G.nr.300/2002 privind transmiterea cu plată a unui imobil în raport cu dispozițiile art.12 alin. 1 și 3 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.
Contencios 1681 10.05.2006 Excepție de nelegalitate. H.G.nr.867/2002- anexa 44 Sunt legale prevederile Anexei nr.44 la H.G.nr.867/2002 privind trecerea unor imobile din domeniul privat al statului în raport cu dispozițiile art.36 alin.5 și 6 din Legea nr.18/1991 – Legea fondului funciar.
Contencios 1408 20.04.2006 Excepție de nelegalitate. Hotărârea nr.1 din 29 ianuarie 2002 a RAPPS Respinge recursul ca nefondat
Contencios 1278 13.04.2006 Excepție de nelegalitate - pct.4 .33 alin.6 din Ordinul nr.184/2004 al ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației Sunt nelegale dispozițiile pct.4.3.3 alin.6 din Regulamentul de politică și strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicațiilor electronice aprobat prin Ordinul MCT nr.184/2004 în raport cu dispozițiile art.12 și 13 din Legea nr.304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețetele și serviciile de comunicații electronice.
Contencios 1278 13.04.2006 Excepție de nelegalitate. Prevederile pct.4.3.3 alin.6 din Ordinul nr.184 emis de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației privind aprobarea Documentului de politică și strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul comunicațiilor electronice Sunt nelegale prevederile pct.4.3.3 alin.6 din Ordinul nr.184/2004 al M.C.T.I. în raport cu dispozițiile art.12 șli 13 din Legea nr.304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice.
Contencios 1304 13.04.2006 Excepție de nelegalitate. Hotărârea Guvernului nr.456/1996 privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome „Rom-Telecom”, Hotărârea Guvernului nr.673/1997 privind înființarea Societății Naționale de Telecomunicații „ROMTELECOM” – SA prin reorganizarea Regiei Autonome „Rom-Telecom” Sunt inadmisibile excepțiile de nelegalitate invocate cu privire la Hotărârea Guvernului nr.456/1996 privind transmiterea unor imobile în administrarea Regiei Autonome „Rom-Telecom”, Hotărârea Guvernului nr.673/1997 privind înființarea Societății Naționale de Telecomunicații „ROMTELECOM” – SA prin reorganizarea Regiei Autonome „Rom-Telecom” și la certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M.12 nr.0068 emis de Ministerul Comunicațiilor la data de 17 septembrie 1998
Contencios 1138 04.04.2006 Excepție de nelegalitate. Hotărârea Guvernului nr.517/1999 privind delimitarea suprafețelor de teren strict necesare pentru cercetarea și producerea de semințe și material săditor din categorii biologice superioare și de animale de rasă și trecerea terenurilor destinate producției, aflate în administrarea institutelor și stațiunilor de cercetare și producție agricolă, în domeniul privat al statului. Sunt legale dispozițiile H.G.nr.517/1999 în raport cu prevederile Legii fondului funciar nr.18/1991 (art.35) republicată, cu modificări, ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia (art.10).
Contencios 1074 29.03.2006 Anulare H.G. nr. 855/202 (obiectiv de investiții acumulare lac Văcărești – Anexă) Respinge recursurile declarate de Guvernul României și de Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor împotriva sentinței civile nr. 1278 din 28 iunie 2005 a Curții de Apel București – Secția contencios administrativ și fiscal ca nefondate. S-a reținut că, terenurile din jurul lacului Văcărești nu au intrat în proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, conform prevederilor art. 61 alin. 1 din Legea nr. 213/1998 și ca atare, Guvernul nu putea dispune prin H.G. nr. 855/2002 asupra concesionării acestora.
Contencios 1078 29.03.2006 Excepție de nelegalitate. Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003. Sunt nelegale prevederile Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003, în raport cu prevederile art.2 alin.(1) lit.g) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Contencios 1052 28.03.2006 Excepție de nelegalitate. Prevederile pct.13.3. din Ordinul nr.266 din 28 mai 2002 emis de Ministerul de Interne și ale pct.I.2 alin.3 din Nota comună nr.194 din 26 septembrie 2001 a Ministerului Muncii, Solidarității și Familiei, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații și Ministerului de Interne. Sunt legale dispozițiile pct.13.3 din Ordinul M.I. nr.266 din 28 mai 2002 și ale pct.I.2 alin.3 din Nota comună nr. 194 din 26 septembrie 2001 a Ministerului Muncii, Solidarității și Familiei, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului Român de Informații și Ministerului de Interne în raport cu prevederile art.20 din Legea nr.164/2001 și ale art.194 din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
Contencios 1026 23.03.2006 Excepții de nelegalitate. Art.24 și sintagma „optez pentru pensia cea mai avantajoas㔠din Anexa 1, ambele din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.303/2004, aprobate prin H.G. nr.1275/2005. Dispozițiile art.24 și sintagma „optez pentru pensia cea mai avantajoas㔠din Anexa 1, ambele din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.303/2004, aprobate prin H.G. nr.1275/2005, nu contravin dispozițiilor art.82 alin.7 și dispozițiilor art.86 din Legea nr.303/2004 privind Statutul judecătorilor și procurorilor.
Contencios 927 21.03.2006 Excepție de nelegalitate. Prevederile pct.I.3 din Precizările referitoare la aplicarea convențiilor sau acordurilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.635/2002. Sunt legale prevederile pct.I.3 din Precizările referitoare la aplicarea convențiilor sau acordurilor de evitare a dublei impuneri încheiate de România cu alte state, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.635/2002, în raport cu prevederile art.10 alin.1 și 2 din Convenția pentru evitarea dublei impuneri dintre România și Republica Federală Germania, ratificată prin decretul Consiliului de Stat nr.625/1973. Sunt legale prevederile pct.12 alin.(1) și (2) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.44/2004.
Contencios 761 07.03.2006 Excepție de nelegalitate. Pct.4 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1090/2003 și ale pct.2.2.3 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.716/2004. Sunt nelegale prevederile pct.4 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1090/2003 și ale pct.2.2.3 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.716/2004, în raport cu dispozițiile alin.(5) al art.65 din O.G. nr5.7/2001
Contencios 629 22.02.2006 Excepție de nelegalitate. Art.1 alin.3 și 4 teza a II-a din H.G. nr.677/2003 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și protezelor pentru polițiști. Dispozițiile art.1 alin.3 și 4 teza a II-a din H.G. nr.677/2003 privind condițiile de acordare în mod gratuit a asistenței medicale și psihologice, a medicamentelor și protezelor pentru polițiști, sunt legale în raport cu dispozițiile art.28 alin.1 lit.c din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului.
Contencios 596 21.02.2006 Excepție de nelegalitate. Poziția nr.6 din anexa nr.2.24 la H.G. nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța. Sunt legale prevederile poziției nr.6 din anexa nr.2.24 la H.G. nr.904/2002 privind atestarea domeniului public al județului Constanța, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Constanța, în raport cu dispozițiile pct.III.2 din anexa la Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia.
Contencios 568 21.02.2006 Excepție de nelegalitate. Hotărârea Guvernului nr.1352/2001 prin care a fost atestat domeniul public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara Este inadmisibilă excepția de nelegalitate invocată cu privire la Hotărârea Guvernului nr.1352/2001 prin care a fost atestat domeniul public al județului Hunedoara, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Hunedoara
Contencios 567 21.02.2006 Excepție de nelegalitate. Hotărârea Guvernului nr.673/1997 privind înființarea Societății Naționale de Telecomunicații „ROMTELECOM” – SA prin reorganizarea Regiei Autonome „Rom-Telecom” Este inadmisibilă excepția de nelegalitate invocată cu privire la Hotărârea Guvernului nr.673/1997 privind înființarea Societății Naționale de Telecomunicații „ROMTELECOM” – SA prin reorganizarea Regiei Autonome „Rom-Telecom” și cu privire la certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M.12 nr.0068 din 17 septembrie 1998 emis de Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Contencios 566 16.02.2006 Excepție de nelegalitate. Ordinul nr.3127 din 9 octombrie 2001 al directorului general al Direcției Generale a Penitenciarelor. Sunt legale prevederile Ordinului nr.3127 din 9 octombrie 2001 al directorului general al Direcției Generale a Penitenciarelor, în raport cu dispozițiile art.2 și art.10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.56/2003 privind unele drepturi ale persoanelor aflate în executarea pedepselor privative de libertate.
Contencios 548 15.02.2006 Excepție de nelegalitate. Instrucțiunile privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art.55 din Legea concurenței nr.21/1996, prevăzute în anexa la Ordinul nr.106/2004 al președintelui Consiliului Concurenței. Instrucțiunile privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art.55 din Legea concurenței nr.21/1996, prevăzute în anexa la Ordinul nr.106/2004 al președintelui Consiliului Concurenței sunt legale în raport cu prevederile Legii nr.21/1996.
Contencios 459 08.02.2006 Excepție de nelegalitate. Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003. Sunt nelegale prevederile Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003, în raport cu prevederile art.2 alin.(1) lit.g) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Contencios 458 08.02.2006 Excepție de nelegalitate. Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003. Sunt nelegale prevederile Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003, în raport cu prevederile art.2 alin.(1) lit.g) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Contencios 461 08.02.2006 Excepție de nelegalitate. Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr.5683 din 15.12.2005. Dispozițiile Ordinului ministrului educației și cercetării nr.5683 din 15.12.2005, sunt legale, în raport cu dispozițiile art.166 din Legea nr.84/1995.
Contencios 351 01.02.2006 Excepție de nelegalitate. Art.1 alin.1 din H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale. Dispozițiile art.1 alin.1 din H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale prin care au fost trecute bunuri imobile din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a unităților administrativ – teritoriale, sunt nelegale în raport cu dispozițiile art.2, 3, 8 și 10 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală.
Contencios 136 17.01.2006 Excepție de nelegalitate. Art.24 alin.2 din Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România aprobate prin Ordinul MLPTL nr.1433/2002. Dispozițiile art.24 alin.2 din Normele metodologice pentru aplicarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România aprobate prin Ordinul MLPTL nr.1433/2002, sunt legale, în raport cu prevederile art.8 alin.1 din O.G. nr.15/2002 și art.3 alin.2 din O.G. nr.2/2001.
Contencios 103 12.01.2006 Excepție de nelegalitate. Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003. Sunt nelegale prevederile Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003, în raport cu prevederile art.2 alin.(1) lit.g) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Contencios 102 12.01.2006 Excepție de nelegalitate. Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003. Sunt nelegale prevederile Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003, în raport cu prevederile art.2 alin.(1) lit.g) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Contencios 101 12.01.2006 Excepție de nelegalitate. Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003. Sunt nelegale prevederile Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003, în raport cu prevederile art.2 alin.(1) lit.g) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Contencios 100 12.01.2006 Excepție de nelegalitate. Art.24-30 din Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul nr.279 din 22 iulie 2004 emis de președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sunt legale prevederile art.24-30 din Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul nr.279 din 22 iulie 2004 emis de președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în raport cu dispozițiile art.1 alin.(2) teza finală, coroborat cu prevederile art.174 – 187 din O.G-nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Contencios 29 10.01.2006 Excepție de nelegalitate. Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003. Sunt nelegale prevederile Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003, în raport cu prevederile art.2 alin.(1) lit.g) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Contencios 6024 16.12.2005 Excepție de nelegalitate. Art.24-30 din Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul nr.279 din 22 iulie 2004 emis de președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Sunt legale prevederile art.24-30 din Procedura privind activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor asiguratorii, precum și de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Ordinul nr.279 din 22 iulie 2004 emis de președintele Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, în raport cu dispozițiile art.1 alin.(2) teza finală, coroborat cu prevederile art.174 – 187 din O.G-nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală.
Contencios 5816 07.12.2005 Excepție de nelegalitate. Pct.1 din Decizia nr.6/2004 a Comisiei fiscale centrale aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1561/2004. Sunt nelegale prevederile pct.1 din Decizia nr.6/2004 a Comisiei fiscale centrale aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1561/2004, în raport cu dispozițiile art.65 alin.(5) din O.G.nr.7/2001 privind impozitul pe venit.
Contencios 5800 06.12.2005 Excepție de nelegalitate. Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003. Sunt nelegale prevederile Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003, în raport cu prevederile art.2 alin.(1) lit.g) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Contencios 5771 30.11.2005 Excepție de nelegalitate. Pct.4 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1090/2003 și ale pct.2.2.3 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.716/2004. Sunt nelegale prevederile pct.4 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1090/2003 și ale pct.2.2.3 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.716/2004, în raport cu dispozițiile alin.(5) al art.65 din O.G. nr5.7/2001
Contencios 5730 29.11.2005 Excepție de nelegalitate Art.45 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr.300 din 21 iunie 2004 privind activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor. Sunt legale prevederile art.45 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr.300 din 21 iunie 2004 privind activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor, în raport cu prevederile art.69 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Contencios 5659 29.11.2005 Excepție de nelegalitate Art.45 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr.300 din 21 iunie 2004 privind activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor. Sunt legale prevederile art.45 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr.300 din 21 iunie 2004 privind activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor, în raport cu prevederile art.69 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Contencios 5731 29.11.2005 Excepție de nelegalitate Art.45 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr.300 din 21 iunie 2004 privind activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor. Sunt legale prevederile art.45 din Ordinul ministrului administrației și internelor nr.300 din 21 iunie 2004 privind activitatea de management resurse umane în unitățile Ministerului Administrației și Internelor, în raport cu prevederile art.69 din Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului
Contencios 5732 29.11.2005 Excepție de nelegalitate. Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003. Sunt nelegale prevederile Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003, în raport cu prevederile art.2 alin.(1) lit.g) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Contencios 5659 24.11.2005 Excepție de nelegalitate. Art.45 din Ordinul ministrului administrației și internelor privind eliberarea din funcția de execuție nr.300/2004. Dispozițiile art.45 din Ordinul ministrului administrației și internelor privind eliberarea din funcția de execuție nr.300/2004, sunt legale, în raport cu dispozițiile art.69 din Legea nr.360/2002.
Contencios 5660 24.11.2005 Excepție de nelegalitate. Art.45 din Ordinul ministrului administrației și internelor privind eliberarea din funcția de execuție nr.300/2004. Dispozițiile art.45 din Ordinul ministrului administrației și internelor privind eliberarea din funcția de execuție nr.300/2004, sunt legale, în raport cu dispozițiile art.69 din Legea nr.360/2002.
Contencios 5560 22.11.2005 Excepție de nelegalitate. Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003. Sunt nelegale prevederile Cap.II pct.1.4. lit.B din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.10/2001, aprobate prin H.G. nr.498/2003, în raport cu prevederile art.2 alin.(1) lit.g) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989
Contencios 5560 22.11.2005 Excepție de nelegalitate. Punctul 1.4 lit.B alin.ultim din Normele Metodologice de aplicare unitară a Legii nr.10/2001 aprobate prin H.G. nr.498/2003. Sunt nelegale dispozițiile pct.1.4 lit.B alin.ultim din Normele Metodologice de aplicare unitară a Legii nr.10/2001 aprobate prin H.G. nr.498/2003 în raport cu dispozițiile art.2(1) lit.h din Legea nr.10/2001.
Contencios 5361 08.11.2005 Excepție de nelegalitate. Lit.B pct.V.20 din Normele de aplicate a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr.340/2001. Sunt nelegale prevederile lit.B pct.V.20 din Normele de aplicate a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, aprobate prin Ordinul ministrului muncii și solidarității sociale nr.340/2001, în raport cu prevederile art.66 lit.b) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
Contencios 5232 01.11.2005 Excepție de nelegalitate. Art.2 și 4 din Instrucțiunile privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu responsabilități în siguranța circulației și a navigației, precum și organizarea, funcționarea și componența comisiilor medicale și psihologice de siguranța circulației aprobate prin Ordinul nr.447/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului. Prevederile art.2 și 4 din Instrucțiunile privind examinarea medicală și psihologică a personalului din transporturi cu responsabilități în siguranța circulației și a navigației, precum și organizarea, funcționarea și componența comisiilor medicale și psihologice de siguranța circulației aprobate prin Ordinul nr.447/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nu contravin O.U.G. nr.41/1998, ale cărei principii și reguli le preia și le aplică în mod corect.
Contencios 5132 25.10.2005 Excepție de nelegalitate a art. 16 lit. c din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (art. 4 alin. 1 din Legea nr. 554/2004) Admite recursurile, casează sentința și respinge sesizarea privind nelegalitatea art. 16 lit. c din H.G. nr. 123/2002. Instanța reține că actul administrativ atacat nu are legătură cu soluționarea dosarului de fond (pretenții).
Contencios 5068 20.10.2005 Excepție de nelegalitate. Pct.4 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1090/2003 și ale pct.2.2.3 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.716/2004. Sunt nelegale prevederile pct.4 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1090/2003 și ale pct.2.2.3 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.716/2004, în raport cu dispozițiile alin.(5) al art.65 din O.G. nr5.7/2001
Contencios 4380 19.09.2005 Excepție de nelegalitate. Pct.1 din Decizia nr.6/2004 a Comisiei fiscale centrale aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1561/2004. Sunt nelegale prevederile pct.1 din Decizia nr.6/2004 a Comisiei fiscale centrale aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1561/2004, în raport cu dispozițiile art.65 alin.(5) din O.G.nr.7/2001 privind impozitul pe venit.
Contencios 4381 19.09.2005 Excepție de nelegalitate. Pct.4 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1090/2003 și ale pct.2.2.3 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.716/2004. Sunt nelegale prevederile pct.4 din Normele metodologice aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1090/2003 și ale pct.2.2.3 din anexa la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.716/2004, în raport cu dispozițiile alin.(5) al art.65 din O.G. nr5.7/2001
Contencios 4275 05.09.2005 Excepție de nelegalitate. Ordinul nr.3343 din 11 martie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Statutului personalului preuniversitar și a Precizărilor generale pentru aplicarea statutului personalului didactic în învățământul superior și preuniversitar, acte emise de Ministerul Educației Naționale. Sunt nelegale prevederile Ordinului nr.3343 din 11 martie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Statutului personalului preuniversitar și a Precizărilor generale pentru aplicarea statutului personalului didactic în învățământul superior și preuniversitar, acte emise de Ministerul Educației Naționale, în raport cu dispozițiile art.49 – 51 din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic.
Contencios 4272 18.08.2005 Excepție de nelegalitate. Art.125 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G.nr.479/2003 Sunt legale prevederile art. 125 din Normele metodologice pentru aplicarea O.U.G. nr.28/1999 privind obligația agenților economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin H.G.nr.479/2003 în raport cu dispozițiile O.U.G.nr.28/1999
Contencios 4262 15.08.2005 Ordinul nr.M-166/2002 emis de ministrul apărării național Sunt legale dispozițiile H.G. nr.294/2001 privind indexarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, ale agricultorilor și a altor venituri ale populației pentru trimestrul I al anului 2001, ale H.G. nr.1188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologie privind recalcularea pensiilor militare de stat și ale Ordinului ministrului apărării naționale nr.M-166/2002, în raport cu dispozițiile art.1,2,3 și 79 din Legea nr.164/2001 privind pensiile militare
Contencios 4263 15.08.2005 Excepție de nelegalitate. Art.254 alin.2 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G.nr.85/2003 Sunt legale prevederile art. 254 alin.2 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin H.G.nr.85/2003 în raport cu dispozițiile art.19 din O.G.nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
Contencios 1840 21.03.2005 Decret nr.1173 din 17 decembrie 2004 privind revocarea grațierii individuale a unor persoane. Este inadmisibilă excepția de nelegalitate a Decretului Președintelui României nr.1173 din 17 decembrie 2004.