Jurisprudență Secția Contencios Administrativ - Înalta Curte de Casație și Justiție a României
PAGINA DE ÎNCEPUT
-
ISTORIC
-
JURISPRUDENȚĂ
-
LISTA DE ȘEDINȚE
-
DOSARE
-
STATISTICI
-
INFORMAȚII
-
NOUTĂȚI
-
ARTICOLE
-
LEGĂTURI
-
CONTACT
Înalta Curte de Casație și Justiție a României
Secția I Civilă
|
Secția a II-a Civilă
|
Secția Penală
|
Contencios Administrativ
|
Completele de 5
|
S.U.
|
Complet RIL
|
Complet HP
  

Secția de Contencios Administrativ - Jurisprudență - Selecții 2012

Jos

Sunt disponibile în format electronic 40 rezumate ale hotărârilor pronunțate în 2012. Pentru a vedea textul dorit, faceți un clic cu butonul stâng al mouse-ului pe numărul deciziei și așteptați până când este afișat textul. Din ecranul cu textul oricărei decizii, pentru a vă întoarce la lista de rezumate, faceți un clic cu butonul stâng al mouse-ului pe butonul denumit Back.

Căutare în rezumatele hotărârilor de la Secția de Contencios Administrativ: Scrieți cuvântul, cuvintele sau rădăcinile cuvintelor pe care le căutați și apoi apăsați butonul Caută. Nu contează dacă scrieți cu litere mari sau mici. Șirul căutat nu trebuie să depășească 24 de caractere. Rezumatele sunt redactate cu diacritice. Rezultatul căutarii va conține lista rezumatelor deciziilor care conțin șirul de caractere introdus. Pentru a vă întoarce la ecranul anterior, apăsați butonul Back.

Secția Nr. decizie Data pronunțării Titlul
Contencios 116 13.01.2012 Obligarea unei autorități publice la plata către funcționarul public eliberat in mod nelegal din funcția publică deținuta a drepturilor salariale aferente acestei funcții până la data reîncadrării efective. Contestarea cuantumului sumei de plata stabilita prin titlu executor. Instanța competentă să judece litigiul. Stimulente. Condițiile în care acestea sunt incluse în calculul despăgubirilor acordate.
Contencios 264 20.01.2012 Contestarea legalității unui act administrativ cu caracter secret. Judecarea cauzei de către un judecător fără drept de acces la informații clasificate. Nelegalitatea soluției pronunțate.
Contencios 425 27.01.2012 Autoritate administrativă condusă de un organism colegial. Consecințe asupra stabilirii răspunderii instituite de art. 24 din Legea nr. 554/2004..
Contencios 476 02.02.2012 Procedura de restituire către contribuabili a sumelor de la buget. Excepție de nelegalitate a dispozițiilor pct.3 din Cap.2 din anexa la Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr.1899/2004. Excepție respinsă.
Contencios 497 02.02.2012 Nerespectarea termenului de comunicare a deciziei de impunere fiscală. Consecințe.
Contencios 499 02.02.2012 Contestarea legalității măsurilor dispuse prin decizia camerei de conturi județene. Instanța competentă material să judece litigiul.
Contencios 659 09.02.2012 Litigiu având ca obiect o cerere întemeiată pe dispozițiile art. 24 alin. (2) din Legea nr.554/2004. Obligația citării conducătorului autorității publice.
Contencios 687 09.02.2012 Regimul juridic al avizelor Consiliului Superior al Magistraturii în materia percheziției, reținerii și arestării preventive. Inadmisibilitatea contestării lor pe calea contenciosului administrativ.
Contencios 739 14.02.2012 Obligarea unei autorități publice la emiterea unei act administrativ sub sancțiunea plății de penalități pentru fiecare zi de întârziere. Nelegalitate.
Contencios 835 17.02.2012 Funcționar public. Încetarea nelegală a raportului de serviciu. Acțiune având ca obiect repararea prejudiciului suferit ca urmare a emiterii ordinului nelegal de eliberare din funcție. Calcularea termenului de prescripție.
Contencios 889 21.02.2012 Dreptul persoanelor asigurate de a beneficia de tratament medical în spațiul Uniunii Europene. Condiții de eliberare a formularului E 112.
Contencios 1003 24.02.2012 Întâmpinare. Lipsa comunicării în termen. Consecințe.
Contencios 1026 24.02.2012 Modificarea raportului de serviciu prin transfer în interesul serviciului. Consecințe asupra naturii juridice a răspunderii funcționarului public pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniului instituției publice care a dispus transferul.
Contencios 1031 24.02.2012 Excepție de nelegalitate invocată împotriva unui act de informare emis de o autoritate publică. Inadmisibilitate.
Contencios 1048 28.02.2012 Obligarea unei autorități publice la emiterea unui act administrativ sub sancțiunea plății daunelor cominatorii. Nelegalitate.
Contencios 1080 28.02.2012 Admiterea excepției de nelegalitate. Efecte.
Contencios 1084 29.02.2012 Rambursare cu întârziere a TVA. Obligația statului de a asigura recuperarea de către contribuabil într-o manieră adecvată și în întregime a sumei datorate.
Contencios 1107 01.03.2012 Funcționar public. Răspundere disciplinară. Termen de prescripție.
Contencios 1126 01.03.2012 Încheierea unui act adițional la un contract de achiziție publică aflat în curs de executare la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 34/2006. Procedură aplicabilă.
Contencios 1135 02.03.2012 Funcționar public. Refuzul de a da curs detașării pentru motive familiale. Aprecierea temeiniciei motivelor invocate.
Contencios 1265 08.03.2012 Traducător autorizat. Condiții pentru obținerea acestei calități.
Contencios 1435 16.03.2012 Aplicarea conducătorului autorității publice a amenzii de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. Condiții.
Contencios 1722 29.03.2012 Admitere în magistratura. Conditia privind „buna reputatie”. Exigente.
Contencios 1778 03.04.2012 Cariera judecătorilor și procurorilor. Cerere de valorificare a rezultatului obținut la concursul de promovare în funcția de execuție formulată pentru un post pentru care s-a formulat și o cerere de transfer. Stabilirea priorității.
Contencios 1897 05.04.2012 Cerere de investire cu formulă executorie a unei hotărâri pronunțate de instanța de contencios administrativ. Determinarea instanței competente.
Contencios 2170 04.05.2012 Principiul prezumției de nevinovăție. Dreptul de apreciere al autorităților publice. Limite de exercitare.
Contencios 2317 11.05.2012 Limitele competenței instanței de contencios administrativ în soluționarea unei cereri privind recunoașterea cetățeniei române.
Contencios 2359 15.05.2012 Act administrativ cu caracter sancționator. Corecta stabilire a datei comunicării.
Contencios 2708 31.05.2012 Excepție de nelegalitate invocată în cadrul litigiului având ca obiect anularea aceluiași act administrativ. Inadmisibilitate.
Contencios 2785 05.06.2012 Exercitarea cu exces de putere a dreptului de apreciere.
Contencios 2827 07.06.2012 Interdicția de realizare a operațiunii tabulare a dezmembrării impusă de prevederile art. 83 alin. (21) din Ordinul directorului general al ANCPI nr. 133/2009. Nelegalitate.
Contencios 3166 21.06.2012 TVA. Baza de calcul pentru livrări de bunuri. Imposibilitatea derogării prin convenție particulară de la prevederile cuprinse în normele fiscale.
Contencios 3253 27.06.2012 Cheltuieli care nu au profitat societății contribuabile ci asociatului unic al acesteia. Caracter nedeductibil.
Contencios 3759 27.09.2012 Cariera judecătorilor și procurorilor. Interdicția legală instituită de dispozițiile art. 33 alin. (14) din Legea nr. 303/2004, republicată. Sferă de aplicare.
Contencios 3764 27.09.2012 Contract de finanțare având ca obiect acordarea unui ajutor financiar nerabursabil. Nerespectarea obligației privind evitarea conflictului de interese. Consecințe.
Contencios 3896 03.10.2012 Fondul pentru mediu. Obligația restituirii certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră corespunzatoare emisiilor de gaze cu efect de seră generate în anul anterior. Corecta calificare juridică a faptei constând în nerespectarea acestei obligații și a sancțiunii aferente acesteia.
Contencios 4343 25.10.2012 Ordin prin care s-a aprobat structura organizatorică a unei autorități publice centrale. Caracterul actului.
Contencios 4787 15.11.2012 Funcționar public. Ordin de sancționare disciplinară. Dispunerea sancțiunii fără audierea persoanei cercetate disciplinar. Nelegalitate
Contencios 5211 07.12.2012 Utilizarea succesivă sau concomitentă a procedurilor de combatere a discriminării reglementate de art. 20 si art. 27 din O.G. nr. 137/2000. Excepție de la principiul „electa una via non datur recursus ad alteram”.
Contencios înch. 06.04.2012 Cerere de sesizare a Curții de Justiție a Uniunii Europene cu o întrebare preliminară. Condiții de admisibilitate.

Sus