Motive de recurs. Excepţia  nulităţii cererii de recurs

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Căile extraordinare de atac. Recursul

Index alfabetic:

-          motive de nelegalitate

-          nulitate

-          recursul

 

 

Modificarea sau casarea unei hotărâri se poate cere numai pentru motive de nelegalitate.

Întrucât cererea de recurs a pârâtei, declarată împotriva sancţionării cu nulitatea absolută a hotărârii AGA, cuprinde numai aspecte de temeinicie, de interpretare greşită de către instanţa de apel a probelor administrate în cauză, aceasta nu poate fi încadrată în motivele prevăzute de art.304 pct.1-9 C.proc.civ.

( Secţia comercială, decizia nr.3546 din 8 noiembrie 2007)

 

 

            Prin acţiunea înregistrată la 13 decembrie 2004, reclamanţii R. L., R. A., S. G., S. V., S. I., P. M., S. O., H. L., Ş. M., S. M., I. M., V. E., F.L., V. O., M. L., T.I. şi P. V. au chemat în judecată pe pârâta S.C. F. SA Cluj Napoca, solicitând instanţei să dispună anularea hotărârii AGA din 8 decembrie 2004.

            Prin sentinţa comercială nr.44/C din 31 martie 2005, dată în şedinţa Camerei de Consiliu, Tribunalul Comercial Cluj a respins cererea de intervenţie în interes propriu formulată de intervenienta P.R., a admis cererea reclamanţilor şi a dispus anularea hotărârii AGA din 8 decembrie 2004, adoptată de pârâtă.

S-a reţinut că neconvocarea reclamanţilor la şedinţa AGA din 8 decembrie 2004 este sancţionată cu nulitatea absolută a hotărârii astfel adoptate, că cererea de intervenţie în interes propriu formulată în cauză nu întruneşte cerinţele prevăzute de art.49 alin.(2) C.proc.civ.

            Prin decizia civilă nr.23 din 17 mai 2006, dată în şedinţa Camerei de Consiliu, Curtea de Apel Cluj, Secţia comercială, de contencios administrativ şi fiscal, a respins apelul pârâtei împotriva sentinţei  instanţei  de fond, care a fost  menţinută în întregime.

S-a reţinut că pârâta nu a făcut dovada respectării dispoziţiilor art.117 alin.(4) şi (5) din Legea nr.31/1990 republicată, nefiind dovedită împrejurarea că au fost convocaţi prin scrisoare recomandată toţi acţionarii societăţii, pentru AGA din 8 decembrie 2004, în condiţiile în care la registrul comerţului calitatea de acţionar o au alte persoane decât cele menţionate în registrul acţionarilor, aflat la sediul pârâtei, precum şi împrejurarea că prin decizia civilă nr.486/2005 pronunţată de Curtea de Apel Cluj, în dosar nr.929/2005, a fost admis recursul declarat de P. R. împotriva încheierii nr.601 din 11 ianuarie 2005, pronunţată de judecătorul delegat la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj.

            Împotriva deciziei, pârâta a declarat recurs,  reluând susţinerile din apel, procedând la relatarea situaţiei de fapt şi criticând instanţa pentru greşita interpretare a probelor aflate la dosar.

            Intimaţii R.L., R.A. şi S.G. au invocat, în principal, excepţia nulităţii recursului, întrucât motivele de recurs invocate nu se încadrează în motivele de nelegalitate, prevăzute de art.304 C. proc. civ. ci în motivul prevăzut de fosta dispoziţie a art.304 pct.11 C. proc. civ., abrogată, iar recurenta nu a indicat expres motivele de casare sau de modificare, fiind incidente dispoziţiile art.3021 C.proc. civ.

            Examinând recursul pârâtei, din perspectiva excepţiei nulităţii acestuia, invocată de reclamanţii intimaţi, s-a constatat că  aceasta este întemeiată şi a fost admisă.

Într-adevăr, potrivit art.304 C.proc.civ., modificarea sau casarea unei hotărâri se poate cere numai pentru motive de nelegalitate, în situaţiile prevăzute expres şi limitativ la punctele 1-9. Or, recurenta nu numai că nu a invocat vreunul din motivele de recurs prevăzute de art.304 C.proc.civ., dar dezvoltarea criticilor formulate de ea nici nu a făcut posibilă încadrarea acestora într-unul din motivele menţionate, aşa cum prevede art.306 alin.(3) C.proc.civ.

            Criticile formulate de recurentă vizează numai aspecte de temeinicie privind greşita interpretare de către instanţa de apel a probelor administrate în cauză, elemente ce nu pot fi încadrate în motivele prevăzute de art.304 pct.1-9 C.proc.civ.

            S-a constatat că recurenta nu a indicat în cererea de recurs motivele de nelegalitate pe care îşi întemeiază recursul şi nici nu le-a depus ulterior, în termenul prevăzut de art.301 C.proc.civ.

            Faţă de cele de mai sus, s-a  admis excepţia nulităţii recursului invocată de intimaţii reclamanţi R.A.,R L. şi S.G. şi în aplicarea art.3021 alin.(1)  lit. c), s-a constatat nul recursul declarat de pârâta SC F.SA Cluj   împotriva deciziei comerciale nr.23 din 17 mai 2006 a  Curţii de Apel Cluj, Secţia Comercială.