Distribuirea sumelor realizate prin executare silită. Contestaţie la executare

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Executarea silită. Eliberarea şi distribuirea sumelor realizate prin executarea silită

Index alfabetic:

-bunuri gajate

-contract de gaj fără deposedare

-creditor gajist

-drepturi reale

-executarea silită

-ipoteca

-masa credală

                                                C.proc.civ., art.569,art.570

 

Potrivit dispoziţiilor art.569 alin.(2) C.proc.civ., în cazul valorificării bunurilor grevate de un drept de gaj ori  ipotecă sau alte drepturi reale dobândite după înscrierea vreunei garanţii reale asupra acestor bunuri, executorul este obligat să încunoştinţeze din oficiu pe creditorii în favoarea cărora au fost constituite aceste sarcini, pentru a participa la distribuirea preţului.

Conform art.570 alin.(2) C.proc.civ., cel nemulţumit de modul stabilit pentru eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare poate cere executorului să consemneze obiecţiile sale în procesul-verbal, care poate fi contestat în termen de 3 zile. Contestaţia suspendă de drept eliberarea sau, după caz, distribuirea. Judecata ei se face de urgenţă şi cu precădere, cu citarea în termen scurt a părţilor.

(Secţia comercială, decizia nr.491 din 1 februarie 2007)

 

 

 

 

 

 

          Prin contestaţia la executare, S.C. R. SA Săvineşti, în contradictoriu cu intimata AVAS Bucureşti, a solicitat instanţei să oblige intimata – prin executor judecătoresc – la distribuirea către ea a sumei rezultată din executarea silită efectuată asupra debitoarei S.C. T. P.  SA Bucureşti, respectiv, din vânzarea unui număr de 8 utilaje, care formează obiectul contractului de gaj fără deposedare în favoarea contestatoarei, autentificat sub nr.2011 din 20 iunie 2000 şi transcris la Judecătoria sector 6 Bucureşti în Registrul de transcripţiuni sub nr.1372/21 iunie 2000. A cerut să ordone intimatei să întocmească procesul verbal de eliberare/distribuire şi să-l comunice contestatoarei, spre a putea să conteste în termen legal la instanţa competentă, sau să formuleze eventuale obiecţiuni.

          Prin sentinţa comercială nr.153 din 26 septembrie 2006, Curtea de Apel Bucureşti, Secţia a-V-a comercială, a respins ca nefondată contestaţia la executare formulată de S.C. R. S.A. , reţinând că datoria contestatoarei, garantată cu dreptul de gaj asupra utilajelor vândute, a fost stinsă, aşa cum rezultă din sentinţa comercială nr.202 din 3 februarie 2005 pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia a-VII-a comercială în dosarul de faliment al debitoarei S.C. T. P. SA. şi nu s-a făcut dovada unei creanţe actuale împotriva debitoarei.

          Împotriva sentinţei, contestatoarea a declarat recurs, invocând dispoziţiile art.304 pct.8 şi 9 C.proc.civ., solicitând casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei la prima instanţă, spre a obliga intimata să se conformeze prevederilor art.570 C.proc.civ., în  vederea întocmirii procesului verbal de eliberare/distribuire pe care să i-l comunice de îndată pentru a-l putea contesta la instanţa competentă, conform art.570 alin. (2) C.proc.civ.

          Recursul contestatoarei este fondat.

          Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului, s-a constatat că împotriva debitoarei S.C. T.P. SA, s-a deschis procedura reorganizării judiciare prin sentinţa comercială nr.932 din 15 iulie 2004 a Tribunalului Bucureşti, Secţia a-VI-a comercială,  iar prin încheierea din 16 septembrie 2004 pronunţată de aceeaşi instanţă, s-a ridicat dreptul de administrare al debitoarei şi s-a dispus trecerea debitoarei în faliment şi dizolvarea acesteia. Or, executarea silită a bunurilor debitoarei s-a pornit de către intimata AVAS cu mult înainte de deschiderea procedurii falimentului, respectiv la 22 aprilie 2003, dată pentru care intimata a anunţat scoaterea la licitaţie a activelor debitoarei, reluând vânzarea şi făcând un nou anunţ pentru vânzare prin licitaţie publică în bloc a activelor debitoare, pentru 31 martie 2004, ambele date fiind anterioare datei deschiderii procedurii reorganizării judiciare prevăzută de Legea nr.64/1995 faţă de aceeaşi debitoare, la  15 iulie 2004.

          Faţă de acestea, s-a constatat că, în mod greşit, a interpretat instanţa de fond actul dedus judecăţii, contestaţia la executare formulată de contestatoare vizând executarea silită prin licitaţie publică a activelor debitoarei, realizată de intimată anterior deschiderii procedurii prevăzută de Legea nr.64/1995, astfel că orice hotărâre, precum sentinţa comercială nr.202 din 3 februarie 2005 pronunţată de Tribunalul Bucureşti, Secţia a-VII-a comercială,  adoptată în cursul procedurii în dosarul de faliment nr.599/2004, chiar dacă se referă la creanţe ale contestatoarei faţă de debitoare înscrise la masa credală, nu poate fi invocată faţă de obiectul contestaţiei la executare promovată împotriva executării silite, efectuată de AVAS anterior deschiderii procedurii insolvenţei.

          Cum contestatoarea avea un contract de gaj fără deposedare încheiat cu debitoarea, autentificat sub nr.2011/20 iunie 2000, vizând un număr de 8 utilaje în valoare de 326.000 lei (RON) aparţinând debitoarei, transcris în Registrul de transcripţiuni la Judecătoria sector 6 Bucureşti, sub nr.1372 din 21 iunie 2000, înregistrat la A.E.G.R.A., investit cu formulă executorie, intimata AVAS era obligată, în temeiul dispoziţiilor art.569 alin. (1) C.proc.civ., să încunoştiinţeze, din oficiu, pe contestatoarea în favoarea căreia se constituise gajul asupra unora dintre bunurile valorificate pentru a participa la distribuirea preţului, ceea ce intimata nu a făcut nici după identificarea la cererea acesteia de către contestatoare a bunurilor gajate în cauză .

Mai mult, deşi, prin adresa nr.5820 din 28 februarie 2005 se angajase să întocmească procesul verbal de distribuire/eliberare a sumelor rezultate din executarea silită (şi a bunurilor debitoarei gajate în favoarea contestatoarei), această obligaţie nu a fost îndeplinită, fiind încălcate dispoziţiile art.570 C.proc.civ., de către intimată, situaţie faţă de care sentinţa recurată apare ca fiind pronunţată cu greşita aplicare a legii.

          Astfel fiind, recursul contestatoarei a fost admis, sentinţa recurată urmând a fi schimbată în sensul admiterii în parte a contestaţiei la executare şi, pe cale de consecinţă, intimata a fost obligată să întocmească şi să comunice procesul verbal privind eliberarea sau distribuirea sumelor rezultate din executarea silită a bunurilor gajate (ale debitoarei SC R. SA) în favoarea contestatoarei, conform art.570 C.proc.civ.