Apel. Recurs. Lipsa motivelor pe care se întemeiază decizia de apel

 

 

Cuprins pe materii: Drept procesual penal. Partea specială. Căi de atac. Apel. Recurs

Indice alfabetic: Drept procesual penal

- Apel

- Recurs

 

 

C. proc. pen., art. 383 alin. (1), art. 3859 alin. (1) pct. 9

 

 

            Decizia instanței de apel trebuie cuprindă în expunere, potrivit art. 383 alin. (1) C. proc. pen., între altele, temeiurile de fapt și de drept care au dus la adoptarea soluției. Ca atare, în decizie trebuie analizat fiecare din motivele de apel invocate de procuror și de părți, motivându-se temeiurile de fapt și de drept care au condus la admiterea sau la respingerea fiecărui motiv de apel.

            Arătarea în decizie, în mod generic, că sentința atacată este temeinică, bazată pe o corectă analiză a stării de fapt, fără referire la criticile apelantului privitoare la încadrarea juridică a unei fapte, la achitarea unora dintre inculpați și la modul cum pedepsele au fost individualizate, echivalează cu nearătarea motivelor pe care se întemeiază soluția, caz de casare prevăzut în art. 3859  alin. (1) pct. 9 C. proc. pen.

 

 

I.C.C.J., secția penală, decizia nr. 3339 din 17 iunie 2004

 

 

            Prin sentința penală nr. 148 din 22 aprilie 2003 a Tribunalului Târgu Mureș, inculpații S.I., R.M., M.Ș., H.M. și C.V. au fost condamnați pentru săvârșirea infracțiunilor de loviri cauzatoare de moarte, violare de domiciliu și tulburarea ordinii și liniștii publice.

            Curtea de Apel Târgu Mureș, prin decizia penală nr. 174 din 23 octombrie 2003, a admis apelul procurorului cu privire la aplicarea dispozițiilor art. 75 lit. a) C. pen. referitor la infracțiunea prevăzută în art. 192 alin. (2) din același cod, dispoziție pe care a înlăturat-o, menținând celelalte dispoziții ale sentinței.

            Împotriva deciziei procurorul a declarat recurs, cu motivarea că încadrare juridică a fost greșit schimbată din omor în loviri cauzatoare de moarte; soluția de achitare a inculpatului C.V. pentru infracțiunea de violare de domiciliu este rezultatul unei grave erori de fapt, iar pedepsele aplicate tuturor inculpaților sunt prea ușoare.

            Recursul este fondat.

            În urma examinării deciziei atacate se constată că aceasta nu cuprinde motivele pe care se întemeiază soluția, ceea ce constituie cazul de casare prevăzut în art. 3859 alin. (1) pct. 9 C. proc. pen.

            În declarația de apel a procurorului s-au invocat trei motive de casare, pe care curtea de apel nu le-a examinat, mărginindu-se să redea în cuprinsul deciziei evoluția judecății, pentru a conchide, fără a motiva, că sentința atacată este temeinică, fiind rezultatul unei analize serioase a stării de fapt reținute, iar în finalul deciziei a menționat că singura nelegalitate este cea privitoare la reținerea agravantei prevăzute în art. 75 lit. a) C. pen.

            Procedând astfel, criticile formulate de procuror referitoare la greșita schimbare a încadrării juridice și la achitarea nejustificată a inculpaților pentru infracțiunea de violare de domiciliu a rămas în afara preocupării instanței de apel, ceea ce a impus admiterea recursului, casarea deciziei și trimiterea cauzei pentru rejudecarea apelului la curtea de apel.