Guvernul României

 
Ordonanţă nr. 27/2002

din 30/01/2002
Versiune actualizata la data de 16/03/2020

Ordonanţa nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor


 

    ___________
@Text actualizat la data de 16.03.2020. Actul include modificările din următoarele acte:
- Legea nr. 233/2002
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 296 din 30/04/2002.
- Legea nr. 31/2018 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 18/01/2018.
- Decretul nr. 195/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16/03/2020.

    ___________
@Pus în aplicare prin:
- Ordinul nr. 101/2012
publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 25/09/2012.

    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

   Art. 1. - (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate în nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 233/2002 începând cu 30.04.2002.

   (2) Dreptul de petiţionare este recunoscut şi organizaţiilor legal constituite, acestea putând formula petiţii în numele colectivelor pe care le reprezintă.
   Art. 2. - În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice.
    ___________
    Art. 2. a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 233/2002 începând cu 30.04.2002.

   Art. 3. - Petiţiile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 vor fi soluţionate în termenele şi în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă.
   Art. 4. - Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 sunt direct răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora în termenul legal.
    ___________
    Pus în aplicare prin Ordin nr. 101/2012 începând cu 25.09.2012.

   Art. 5. - Pentru soluţionarea legală a petiţiilor ce le sunt adresate conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice sesizate vor dispune măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate.
   Art. 6. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, care să primească, să înregistreze, să se îngrijească de rezolvarea petiţiilor şi să expedieze răspunsurile către petiţionari.
   (2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) înaintează petiţiile înregistrate către compartimentele de specialitate, în funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.
   (3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea în termen a răspunsului.
   (4) Expedierea răspunsului către petiţionar se face numai de către compartimentul pentru relaţii cu publicul, care se îngrijeşte şi de clasarea şi arhivarea petiţiilor.
    ___________
    Art. 6. a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 233/2002 începând cu 30.04.2002.

   Art. 61. - Petiţiile greşit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1) autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmând ca petiţionarul să fie înştiinţat despre aceasta.
    ___________
    Art. 6^1. a fost introdus prin punctul 4. din Lege nr. 233/2002 începând cu 30.04.2002.

   Art. 7. - Petiţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau în considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe.
    ___________
    Art. 7. a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 233/2002 începând cu 30.04.2002.

   Art. 8. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
   (2) Pentru soluţionarea petiţiilor transmise, potrivit art. 61, de la alte autorităţi sau instituţii publice, termenul de 30 de zile curge de la data înregistrării petiţiei la autoritatea sau instituţia publică competentă.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 6. din Lege nr. 233/2002 începând cu 30.04.2002.
    ___________
   *) Potrivit art. 1 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 212 din 16/03/2020, se instituie starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile.
Potrivit art. 56 din Anexa nr. 1 la acest decret, pe perioada stării de urgență, termenele legale stabilite pentru soluționarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informații de interes public, precum și a petițiilor se dublează.

   Art. 9. - În situaţia în care aspectele sesizate prin petiţie necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile, iar în domeniul energiei şi gazelor naturale, termenul poate fi prelungit cu cel mult 30 de zile, cu notificarea prealabilă a petentului.
    ___________
    Art. 9. - a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 31/2018 începând cu 21.01.2018.

   Art. 10. - (1) În cazul în care un petiţionar adresează aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice mai multe petiţii, sesizând aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite.
   (2) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la numărul iniţial făcându-se menţiune despre faptul că s-a răspuns.
    ___________
    Art. 10. a fost modificat prin punctul 7. din Lege nr. 233/2002 începând cu 30.04.2002.

   Art. 11. - În cazul în care prin petiţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluţionată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia.
   Art. 12. - (1) Repartizarea petiţiilor în vederea soluţionării lor de către personalul de specialitate se face de către şeful compartimentului căruia i s-a trimis petiţia de către compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.
   (2) Funcţionarii publici şi persoanele încadrate cu contract individual de muncă sunt obligate să rezolve numai petiţiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primească direct de la petenţi, să intervină sau să depună stăruinţă pentru soluţionarea acestora în afara cadrului legal.
   Art. 13. - Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a soluţionat petiţia. În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate.
    ___________
    Alineatul a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 233/2002 începând cu 20.08.2002.
    ___________
    Art. 13. a fost modificat prin punctul 8. din Lege nr. 233/2002 începând cu 30.04.2002.

   Art. 14. - Semestrial autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.
   Art. 15. - Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte:
   a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute în prezenta ordonanţă;
   b) intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii în afara cadrului legal;
   c) primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, în vederea rezolvării, fără să fie înregistrată şi fără să fie repartizată de şeful compartimentului de specialitate.
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 9. din Lege nr. 233/2002 începând cu 30.04.2002.

   Art. 151. - Modul de soluţionare a petiţiilor adresate Parlamentului şi Preşedintelui României se face potrivit reglementărilor proprii.
    ___________
    Art. 15^1. a fost introdus prin punctul 10. din Lege nr. 233/2002 începând cu 30.04.2002.

   Art. 16. Abrogat prin punctul 11. din Lege nr. 233/2002 începând cu 30.04.2002.
   

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE


   

Contrasemnează:
Ministrul administraţiei publice,
Octav Cozmâncă
Ministrul informaţiilor publice,
Vasile Dîncu


    Bucureşti, 30 ianuarie 2002.
    Nr. 27.