Înalta Curte de Casație și Justiție

Biroul de Informare și Relații Publice

 

 

 

 

C  O  M  U  N  I  C  A  T

 

 

 

În ședința din 17 octombrie 2011, Înalta Curte de Casație și Justiție – Completul competent să judece recursul în interesul legii, legal constituit în fiecare dintre cauze, a soluționat un număr de 10 recursuri în interesul legii, fiind pronunțate următoarele soluții:

 

 Decizia nr.14 în dosarul nr. 10/2011.

             Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și în consecință:

            În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 447 alin. 2 din Codul de procedură penală raportat la art. 84 și art. 864 din Codul penal stabilește că:

            Sesizarea instanței în vederea revocării suspendării condiționate a executării pedepsei sau a suspendării executării pedepsei sub supraveghere, în cazul neîndeplinirii de către condamnat a obligațiilor civile stabilite prin hotărârea de condamnare, trebuie făcută înainte de expirarea termenului de încercare, indiferent dacă judecarea cauzei are loc anterior sau ulterior expirării acestui termen.

Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală.

            Pronunțată în ședință publică, azi, 17 octombrie 2011.

 

 

Decizia nr.15 în dosarul nr. 17/2011.

            Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință:

          În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art.53 din Legea nr.18/1991,republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că Regia Națională a Pădurilor – Romsilva are calitate procesuală activă de a formula plângere împotriva hotărârilor comisiilor județene emise în procedura de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere.

          În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art.III alin.2 din Legea nr.169/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr.18/1991, stabilește că Regia Națională a Pădurilor – Romsilva are calitate procesuală activă de a formula acțiuni în constatarea nulității absolute a actelor emise cu încălcarea prevederilor privind retrocedarea terenurilor forestiere din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

            Pronunțată, în ședință publică, azi 17 octombrie 2011.

 

Decizia nr.16 în dosarul nr. 19/2011.

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință:

În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art. 136 alin.1) din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, stabilește că, în cazul cererilor întemeiate pe dispozițiile legale evocate, instanța de judecată se dezinvestește după desemnarea experților, stabilirea obiectivelor expertizei, a onorariului experților și a modalității de plată, pronunțând, în procedură necontencioasă, o încheiere împotriva căreia poate fi exercitată calea de atac a recursului, conform art.336 din Codul de procedură civilă

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

            Pronunțată, în ședință publică, azi 17 octombrie

 

 

Decizia nr.17 în dosarul nr. 23/2011.

Admite recursul în interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și în consecință:

          În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor art.1608a alin. 2 teza a II a și alin. 6 teza a II a  din Codul de procedură penală stabilește că:

            Instanța de judecată, în cadrul examenului de temeinicie a cererii de liberare provizorie sub control judiciar sau pe cauțiune, în cazul în care constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă subzistă, verifică în ce măsură buna desfășurare a procesului penal este ori nu împiedicată de punerea în libertate provizorie sub control judiciar sau pe cauțiune a învinuitului ori inculpatului.

Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală.

            Pronunțată, în ședință publică, azi 17 octombrie 2011.

 

 

Decizia nr.18 în dosarul nr. 16/2011.

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Stabilește că, în aplicarea dispozițiilor art.324 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, modificată și completată prin Legea nr.99/1999, despăgubirile acordate societăților comerciale de instituțiile publice implicate în procesul de privatizare, urmare retrocedării unor imobile, se raportează la valoarea contabilă a imobilului, astfel cum aceasta este reflectată în bilanț la momentul ieșirii efective a bunului din  patrimoniul societății, valoare ce trebuie actualizată cu indicele de inflație de la momentul plății despăgubirii.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

            Pronunțată, în ședință publică, azi 17 octombrie 2011.

 

Decizia nr.19 în dosarul nr. 18/2011.

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

În interpretarea dispozițiilor art.2 lit.e), art.78 și art.164 alin.(1) și (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale și ale art.1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilește că:

Formele de retribuire obținute în acord global, prevăzute de art.12 alin.1 lit.a) din Legea nr.57/1974 privind retribuirea după cantitatea și calitatea muncii, vor fi luate în considerare la stabilirea și recalcularea pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut și, pentru acestea, s-a plătit contribuția de asigurări sociale la sistemul public de pensii.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

            Pronunțată, în ședință publică, azi 17 octombrie 2011.

 

Decizia nr.20 în dosarul nr. 20/2011.

Admite recursurile în interesul legii declarate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și de Colegiul de conducere al Curții de Apel Suceava în sensul că:

Stabilește că dispozițiile art.1 din Legea nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, raportat la art.150 (fost art. 145) din Codul Muncii, art.103 lit.a) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările ulterioare, și art.7 din Hotărârea Guvernului nr.250/1992 privind concediul de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare, republicată, sunt incidente cererilor formulate de personalul didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat ce au ca obiect acordarea indemnizației de concediu de odihnă aferentă anului școlar 2009-2010, după intrarea în vigoare a Legii nr.118/2010, respectiv 3 iulie 2010.

Obligatorie, potrivit art.3307 alin.4 din Codul de procedură civilă.

            Pronunțată, în ședință publică, azi 17 octombrie 2011.

 

 

Decizia nr.21 în dosarul nr. 22/2011.

Respinge ca inadmisibil recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind măsura de siguranță a confiscării speciale prevăzută de art.118 alin.1 lit.a din Codul penal, în cazul infracțiunii de contrabandă prevăzută de art.270 din Legea nr.86/2006 privind Codul vamal al României, concomitent cu obligarea legală a inculpatului la plata sumelor reprezentând datoria vamală .           

Obligatorie, potrivit art.4145 alin.4 din Codul de procedură penală.

            Pronunțată, în ședință publică, azi 17 octombrie  2011.

 

Decizia nr.22 în dosarul nr. 24/2011.

Respinge, ca inadmisibil, recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al Curții de Apel Galați privind competența funcțională a tribunalelor (civil sau comercial și de contencios administrativ și fiscal) în soluționarea recursului în materia contestației la executare propriu-zisă, prevăzută de dispozițiile art. 399 din Codul de procedură civilă.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată, în ședință publică, astăzi 17 octombrie 2011.

 

 

Decizia nr.23 în dosarul nr. 26/2011.

Admite recursul în interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și, în consecință,

În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 1/2000 și art. 10 alin. 2 din Legea nr. 213/1998, raportat la art. 55 alin. 5 din Legea nr. 45/2009 referitor la trecerea terenurilor aflate în administrarea instituțiilor prevăzute de art. 9 alin. 1 și art. 9 alin. 11 din Legea nr. 1/2000, din domeniul public al statului în domeniul privat al unității administrativ teritoriale, stabilește că sintagma „în condițiile legii”, din cuprinsul Legii nr. 1/2000 trebuie înțeleasă în sensul trimiterii la condițiile prevăzute de Legea nr. 213/1998 cu privire la obligativitatea parcurgerii procedurii de trecere a terenurilor din domeniul public în domeniul privat, prin hotărâre a guvernului, emisă cu privire la terenurile delimitate în condițiile art. 9 și art. 12 din Legea nr. 1/2000.

Obligatorie, potrivit art. 3307 alin. (4) din Codul de procedură civilă.

Pronunțată, în ședință publică, astăzi 17 octombrie 2011.

 

 

După redactarea considerentelor și semnarea deciziilor, acestea se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

Purtător de cuvânt al

Înaltei Curți de Casație și Justiție

judecător Georgeta Barbălată