Consiliul Superior al Magistraturii

 
Hotărâre nr. 145/2005

din 26/04/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 382 din 06/05/2005

pentru aprobarea Codului deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea


 

    În temeiul art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 alin. (3) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii,
    având în vedere dispoziţiile art. 94 alin. (1) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea,

    Plenul Consiliului Superior al Magistraturii h o t ă r ă ş t e:

   Art. 1. - Se aprobă Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, cuprins în anexa la prezenta hotărâre.
   Art. 2. - Codul prevăzut la art. 1 se trimite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
judecător dr. Dan Lupaşcu

    Bucureşti, 26 aprilie 2005.
    Nr. 145.

   ANEXĂ
 
    Motto: Rolul unui cod deontologic este acela de a forma conduite, de a înfăţişa ce înseamnă onoare şi respect în profesie. A-ţi respecta profesia înseamnă a te respecta pe tine însuţi, respectându-i pe ceilalţi. De aceea, orice cod deontologic se adresează în primul rând omului şi conştiinţei lui, iar acceptarea lui trebuie să fie liber consimţită.

    CODUL DEONTOLOGIC
al personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti
şi al parchetelor de pe lângă acestea

   I. Dispoziţii generale
   Art. 1. - Conduita etică a personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea este esenţială pentru calitatea justiţiei din România, pentru transparenţa, imparţialitatea şi independenţa actului de justiţie.
   Art. 2. - Scopul prezentului cod constă în stabilirea regulilor privind integritatea morală a personalului auxiliar de specialitate şi conduita pe care acesta trebuie să o aibă, precum şi informarea publicului asupra comportamentului la care este îndreptăţit să se aştepte din partea acestei categorii de personal al instanţelor şi parchetelor.
   Art. 3. - Prezentul cod se aplică grefierilor, grefierilor statisticieni, grefierilor documentarişti, grefierilor arhivari, informaticienilor şi registratorilor din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea.
   II. Prestigiul justiţiei
   Art. 4. - Prin întreaga sa conduită, personalul auxiliar de specialitate al instanţelor şi parchetelor trebuie să contribuie la respectarea supremaţiei legii, la asigurarea transparenţei şi a încrederii cetăţeanului în autoritatea judecătorească.
   Art. 5. - Personalul auxiliar de specialitate are obligaţia de a contribui la apărarea prestigiului justiţiei.
   III. Profesionalismul
   Art. 6. - În exercitarea profesiei sale, personalul auxiliar de specialitate trebuie să manifeste competenţă, imparţialitate şi celeritate, fiind obligat să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii justiţiabililor ori prestigiului justiţiei.
   Art. 7. - (1) Personalul auxiliar de specialitate trebuie să dea dovadă de o bună pregătire profesională şi să manifeste o preocupare permanentă pentru perfecţionarea acesteia.
   (2) Personalul auxiliar de specialitate trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile cu seriozitate şi responsabilitate.
   Art. 8. - Personalul auxiliar de specialitate trebuie să servească în mod loial autoritatea judecătorească şi să îşi îndeplinească îndatoririle cu bună-credinţă.
   IV. Confidenţialitatea
   Art. 9. - Personalul auxiliar de specialitate are obligaţia de a nu dezvălui sau folosi pentru alte scopuri decât cele legate de exercitarea profesiei informaţiile obţinute pe parcursul desfăşurării activităţii profesionale.
   Art. 10. - Personalul auxiliar de specialitate trebuie să se abţină de la orice încercare de a obţine date sau informaţii pe care nu este îndreptăţit să le cunoască.
   V. Imparţialitatea
   Art. 11. - (1) În exercitarea atribuţiilor sale, personalul auxiliar de specialitate trebuie să fie obiectiv şi să respecte fără nici o discriminare drepturile şi garanţiile procesuale ale tuturor părţilor.
   (2) În activitatea sa profesională, personalul auxiliar de specialitate trebuie să aibă o atitudine echidistantă, fără influenţe legate de rasă, sex, religie, naţionalitate, precum şi de statutul socioeconomic, politic şi cultural al unei persoane.
   Art. 12. - Personalul auxiliar de specialitate are îndatorirea de a se abţine ori de câte ori se află în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevăzute de lege.
   VI. Abuzul în funcţie şi conflictul de interese
   Art. 13. - În îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu, personalul auxiliar de specialitate trebuie să se abţină de la orice atitudine care l-ar putea face vulnerabil la influenţe.
   Art. 14. - Personalului auxiliar de specialitate îi este interzisă folosirea calităţii oficiale pentru obţinerea de privilegii sau avantaje pentru sine ori pentru altul.
   Art. 15. - În îndeplinirea îndatoririlor sale profesionale, personalul auxiliar de specialitate nu poate pretinde sau primi cadouri ori servicii.
   Art. 16. - Personalul auxiliar de specialitate nu va încheia, personal sau prin persoane interpuse, ori ca mandatar, contracte cu instanţele judecătoreşti sau cu parchetele de pe lângă acestea pentru furnizarea de servicii, materiale, echipamente.
   VII. Atitudinea în profesie şi în afara acesteia
   Art. 17. - Personalul auxiliar de specialitate trebuie să dea dovadă de moderaţie şi să nu îşi manifeste nemulţumirea faţă de persoanele cu care intră în contact în calitate oficială.
   Art. 18. - Personalul auxiliar de specialitate trebuie să fie respectuos, calm, amabil şi lipsit de aroganţă în relaţiile cu justiţiabilii, judecătorii, procurorii, avocaţii, colegii, precum şi cu orice altă persoană.
   Art. 19. - (1) Personalului auxiliar de specialitate îi este interzis să exprime opinii cu privire la legalitatea şi temeinicia actelor întocmite de instanţa de judecată sau de parchetul unde lucrează.
   (2) Personalul auxiliar de specialitate trebuie să informeze conducerea instanţei sau a parchetului cu privire la orice conduită care ar putea aduce atingere prestigiului justiţiei.
   (3) Personalului auxiliar de specialitate nu îi este permis să comenteze sau să justifice în presă ori în emisiuni audiovizuale hotărârile ori soluţiile date în dosarele despre care a luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau cu privire la procese aflate în curs de desfăşurare ori asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.
   (4) Personalului auxiliar de specialitate nu îi este permis să se folosească de actele pe care le îndeplineşte în exercitarea atribuţiilor de serviciu pentru a-şi exprima convingerile politice.
   (5) Relaţiile personalului auxiliar cu judecătorii, procurorii şi colegii trebuie să fie bazate pe respect şi bună-credinţă. Acesta nu îşi poate exprima părerea cu privire la probitatea profesională şi morală a judecătorilor, procurorilor sau a altor colegi.
   Art. 20. - Personalul auxiliar de specialitate trebuie să aibă o ţinută îngrijită şi decentă, evitând extravaganţele. În şedinţele de judecată acesta trebuie să poarte ţinuta vestimentară corespunzătoare, potrivit legii.
   Art. 21. - Personalul auxiliar de specialitate trebuie să protejeze şi să folosească conform destinaţiei lor bunurile ce i-au fost încredinţate în vederea exercitării profesiei.
   Art. 22. - Personalul auxiliar de specialitate nu va recomanda nominal, persoanelor interesate, avocaţi, experţi, notari, executori judecătoreşti sau oricare alte persoane care exercită activităţi în legătură cu actul de justiţie.
   Art. 23. - Personalului auxiliar de specialitate nu îi este permis să acorde consultaţii juridice.
   VIII. Dispoziţii finale
   Art. 24. - Încălcarea dispoziţiilor prezentului cod atrage răspunderea disciplinară a grefierilor şi a celuilalt personal auxiliar de specialitate din instanţele judecătoreşti şi parchete.