Ședințe de judecată: Ianuarie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia I civilă

Decizia nr. 1735/2018

Şedinţa publică din data de 10 mai 2018

Asupra conflictului negativ de competenţă, reţine următoarele:

Prin cererea înregistrată Ia data de 27.09.2017 sub nr. x/86/2017 pe rolul Tribunalului Suceava, reclamantul Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava a chemat în judecată pe pârâta A., pentru ca aceasta să fie obligată la plata sumei de 855 RON reprezentând plată nedatorată.

În motivarea acţiunii, s-a arătat în esenţă că angajatorul i-a achitat pârâtului drepturi salariale pe care nu le datora, fapt constatat printr-un control ai Curţii de Conturi a României.

Prin sentinţa civilă nr. 1436 din 11.12.2017, Tribunalul Suceava a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău, cu motivarea că reclamanta, A.N. Apele Române - Administraţia Bazinală de Apa Şiret are sediul în mun. Bacău, reţinând aplicabilitatea dispoziţiilor art. 269 alin. (2) Codul muncii.

Investit prin declinare, Tribunalul Bacău, secţia 1 civilă a pronunţat sentinţa nr. 198 din data de 14 martie 2018, prin care a admis excepţia necompetenţei teritoriale, invocata din oficiu, a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Suceava, a constatat ivit conflictul negativ, a dispus suspendarea cauzei şi înaintarea dosarului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în vederea soluţionării conflictului de competenţă.

Prin înscrisul depus la data de 08.02.2018, s-a arătat că în cauză, reclamantul este "Administraţia Bazinală de Apă Şiret prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, care stă în judecată în nume propriu".

La termenul din ! 4.03.2018, Ia solicitarea completului de judecată, reprezentantul reclamantei a arătat că, în prezenta cauză, reclamantul este Sistemul Hidrotehnic Independent Şiret. S-a arătat că motivul pentru care în cererea de chemare în judecată iniţială a fost trecută şi A.N. Apele Române şi Administraţia Bazinală de Apă Şiret, este acela că Sistemul Hidrotehnic Independent Şiret, deşi are calitatea de angajator, nu are personalitate juridică.

Instanţa a reţinut că, potrivit art. 269 alin. (2) din C. muncii, cererile referitoare la conflictele de muncă se adresează instanţei competente în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, sediul şi că, în speţă, calitatea de reclamant o are Sistemul Hidrotehnic Independent Şiret.

Cum sediul reclamantului se află în circumscripţia teritorială a Tribunalului Suceava, instanţa a apreciat că această instanţă este competentă să soluţioneze cererea de chemare în judecată.

Analizând conflictul de competenţă, în temeiul dispoziţiilor art. 135 alin. (1) C. proc. civ., raportat Ia art. 133 pct. 2 C. proc. civ., Înalta Curte reţine următoarele:

Litigiul supus analizei, având ca obiect cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta AN "Apele Române " - Administraţia Bazinală de Apă Şiret, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, în calitate de angajator, în contradictoriu cu pârâta A.,, are caracterul unui conflict individual de munca, astfel cum acesta este definit în dispoziţiile art. 1 lit. n) şi p) din Legea dialogului social nr. 62/2011.

Din punct de vedere al competenţei de soluţionare a cauzei, se reţine că în materia conflictelor individuale de muncă sunt relevante prevederile art. 269 alin. (2) din C. muncii şi dispoziţiile art. 210 din Legea nr. 62/2011, potrivit cărora cererile referitoare la soluţionarea conflictelor individuale de muncă se adresează tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul ori, după caz, sediul sau locui de muncă reclamantul. Referirea generică la domiciliul ori, după caz, sediul reclamantului implică raportarea la persoana fizică sau juridică ce pretinde această calitate în proces.

Aşadar, în reglementarea actuală, în materia litigiilor de muncă competenţa de soluţionare a unor asemenea cereri se stabileşte în funcţie de domiciliul ori, după caz, sediul reclamantului, indiferent dacă reclamant este salariatul sau angajatorul, spre deosebire de reglementarea anterioară reprezentată de Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, unde se prevedea stabilirea competenţei în raport de sediul " unităţii ", aşadar al angajatorului, indiferent dacă acesta avea sau nu calitatea de reclamant.

În speţă, la fila 7 din dosarul Tribunalului Bacău se află precizările formulate în scris de către reclamantă, în cuprinsul cărora se menţionează expres că reclamantă în cauză este Administraţia Bazinală Şiret - Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, cu sediul în Suceava (sediu evidenţiat la fila 15 din acelaşi dosar - extras din O.U.G. nr. 307 din 5 septembrie 2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale "Apele Române").

Împrejurarea că în cererea de chemare în judecată este menţionat Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, - unitate fără personalitate juridică a companiei Administraţia Naţională "Apele Române " - ca mandatar al reclamantei Administraţia Bazinală Şiret - care la rându-i este o unitate cu personalitate juridică aflată în subordinea aceleiaşi companii, respectiv Administraţia Naţională "Apele Române " - nu este de natură să producă efecte juridice în ceea ce priveşte competenţa teritorială, atâta vreme cât competenţa teritorială este reglementată printr-o normă specială imperativă, iar autoritatea ce are calitatea de reclamantă este Administraţia Bazinală Şiret, în reprezentarea companiei Administraţia Naţională "Apele Române ", iar nu unitatea fără personalitate juridică, chiar dacă raportul juridic dedus judecăţii s-a derulat la aceasta din urmă.

Indicarea sediului procedural la adresa unităţii fără personalitate juridică, în condiţiile art. 158 C. proc. civ., vizează exclusiv comunicarea actelor de procedură, tară a constitui criteriu de stabilire a competenţei teritoriale.

În determinarea instanţei competente nu s-a ţinut cont de precizările orale făcute în faţa Tribunalului Bacău la termenul de judecată din data de 14 martie 2018 de consilier juridic B., câtă vreme nu s-a făcut dovada că aceasta exprima punctul de vedere al persoanei juridice reprezentate,

Textele legale mai sus menţionate stabilesc o competenţă teritorială exclusivă ce nu poate fi înlăturată nici de alegerea reclamantului şi nici de dreptul comun în materie de competenţă teritorială, conform principiului specialia generali bus derogării.

Cum sediul Administraţiei Bazinale Şiret se află în municipiul Bacău, str. x, judeţul Bacău, iar aceasta figurează în proces în calitate de reclamantă, instanţa competentă teritorial a soluţiona pricina, în conformitate cu cele anterior prezentate, este instanţa de la sediul societăţii reclamante.

Având în vedere considerentele expuse, Înalta Curte urmează a stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Bacău.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 10 mai 2018.