Ședințe de judecată: Noiembrie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Decizia nr. 266/2018

Şedinţa publică din data de 27 martie 2018

Deliberând asupra contestaţiei de faţă;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 854/PI din 13 decembrie 2017 a Curţii de Apel Timişoara, secţia penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2017, s-au hotărât următoarele:

În temeiul art. 554 alin. (2) din C. proc. pen. raportat la art. 598 alin. (1) lit. c) din C. proc. pen., s-a admis sesizarea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor dispozitivului sentinţei penale nr. 333/PI din 27.04.2016 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în Dosarul nr. x/2017.

S-a respins cererea condamnatului A. cu privire la deducerea suplimentară a perioadei de graţiere, constatând că a fost avută în vedere de autorităţile judiciare din Italia la stabilirea duratei pedepsei de executat.

S-a lămurit dispozitivul sentinţei penale nr. 333/PI din 27.04.2016 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în Dosarul nr. x/2017 în sensul că data de 26.11.2016 nu este inclusă în cele 957 zile de arest deduse.

În temeiul art. 275 alin. (2) din C. proc. pen. a fost obligat condamnatul la plata sumei de 50 RON, cheltuieli judiciare parţiale către stat; în rest cheltuielile avansate de stat rămânând în sarcina statului, conform art. 275 alin. (3) din C. proc. pen.

S-a dispus plata din fondurile Ministerului Justiţiei către Baroul Timiş a sumei de 65 RON, onorariu parţial avocat oficiu.

Pentru a dispune în acest sens, instanţa de fond a avut în vedere următoarele:

Cu adresa din 21.11.2017, Administraţia Naţională a Penitenciarelor a sesizat Curtea de Apel Timişoara în vederea lămuririi împrejurării dacă în perioada dedusă de 957 zile (calculată până la data de 26.11.2016) este inclusă data de 26.11.2016, în condiţiile în care s-a dispus prin sentinţa penală nr. 333/PI din 27.04.2016 pronunţată în Dosarul nr. x/2017 că urmează să se deducă, în continuare, perioada executată de la data de 26.11.2016 la zi.

În data de 06.12.2017 a fost înregistrată la Curtea de Apel Timişoara şi cererea formulată de condamnatul A. prin care solicită a se lămuri dispozitivul sentinţei penale nr. 333/PI din 27.04.2016 pronunţată în Dosarul nr. x/2017 în sensul dacă din perioada de 3650 de zile de închisoare la care a fost condamnat, precum şi din cele 957 de zile executate, calculate până la data de 26.11.2016, s-a avut în vedere perioada de graţiere de 365 de zile de care a beneficiat.

În motivarea cererii, condamnatul a învederat că potrivit certificatului Anexa II - art. 3 alin. (1) lit. a), la) punctul 4.2.3 - numărul de zile care urmează să fie deduse din durata totală a pedepsei din alte motive decât cele menţionate la punctul 4.2.2 este graţierea în număr de 365 de zile. Astfel, condamnatul a susţinut că, potrivit dispozitivului sentinţei penale nr. 333/PI din 27.04.2016 a Curţii de Apel Timişoara şi mandatului de executare nr. 336/PI din 2017 din 30.06.2017, nu este dedusă perioada de 365 de zile menţionată la punctul 4.2.3 din certificat.

Prin sentinţa penală nr. 333/PI din 27.04.2016 pronunţată de Curtea de Apel Timişoara în Dosarul nr. x/2017, s-a dispus, în baza art. 155 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 modificată, recunoaşterea sentinţei penale nr. 3028/2012 a Curţii de Apel din Ancona, din data de 11.10.2012, pronunţată în reformarea parţială a sentinţei nr. 1326/2008 a Tribunalului din Ancona, din data de 04.12.2008, rămasă definitivă la data de 18.03.2015, prin care numitul A. a fost condamnat la pedeapsa totală de 3.650 zile închisoare, pentru infracţiunea prevăzută de art. 81 cpv, 609 bis, 609 ter nr. 4 şi 609 octies, alin. (1), (2), (3), art. 61 nr. 1 şi 3 din C. pen. italian; pentru infracţiunea prevăzută în art. 61 nr. 2, 110 şi 605 din C. pen. italian; pentru infracţiunea prevăzută în art. 81, 609 bis, 609 ter nr. 4 şi 609 octies, alin. (1), (2), (3), art. 61 nr. 1 şi 3 din C. pen. italian; pentru infracţiunea prevăzută în art. 61 nr. 2 şi 605 din C. pen. italian; pentru infracţiunea prevăzută în art. 81 Cpv şi 628 din C. pen. italian, infracţiuni reglementate de legea penală română în art. 218 alin. (1), (3) lit. b), c) C. pen. de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 205 alin. (1), (3) lit. b) C. pen. de viol prev. de art. 218 alin. (1), (3) lit. c) C. pen. de lipsire de libertate în mod ilegal prev. de art. 205 alin. (1), (3) lit. b) C. pen. de tâlhărie prev. de art. 233 C. pen.

Totodată, s-a dispus transferarea într-un penitenciar din România a persoanei condamnate A., în vederea executării pedepsei aplicate prin sentinţa sus menţionată, respectiv a pedepsei totală de 3650 zile închisoare.

În baza art. 73 din C. pen. s-a dispus deducerea din pedeapsa de executat a perioadei de 957 de zile (2 ani, 7 luni şi 17 zile) calculate până la data de 26.11.2016, precum şi perioada executată de la data de 26.11.2016 la zi.

S-a reţinut că în certificatul prevăzut de art. 4 din Decizia Cadru nr. 2008/909/GAI - la rubrica "Detalii privind durata pedepsei " se menţionează următoarele:

"2.1. Durata totală a pedepsei: 3.650 de zile (10 ani) de închisoare; 2.2 Perioada totală a pedepsei privative de libertate deja executate în raport cu pedeapsa în legătură cu care a fost emisă hotărârea judecătorească (în zile): 975 de zile (2 ani, 7 luni şi 17 zile) până la 26.11.2016 (specificaţi data pe baza căreia a fost făcut calculul); 2.3 Numărul de zile care urmează să fie dedus din durata totală a pedepsei din alte motive decât cel menţionat la punctul 2.2 (de exemplu, amnistii, graţieri sau măsuri de clemenţă etc, deja acordate în legătură cu pedeapsa): graţiere 365 de zile (1 an) (specificaţi data pe baza căreia s-a făcut calcului: zz-ll-aaaa): 02.04.2015; 2.4 Data expirării pedepsei în statul emitent: Persoana este reţinută în prezent iar pedeapsa, conform dreptului intern al statului emitent, va fi executată complet până la (specificaţi data: zz-ll-aaaa): 25.11.2022 (ţinând cont de graţiere şi de trei reduceri de pedeapsă de câte 45 de zile fiecare)."

Având în vedere menţiunile de la punctul 2.2 din certificatul comunicat de autorităţile judiciare din Italia, Curtea de Apel a constatat că data de 26.11.2016 nu a intrat în calculul numărului de 957 de zile menţionat pentru deducere.

În raport cu menţiunea de la punctul 4 - "În momentul arestului (11.04.2015) a primit notificarea mandatului de executare pentru încarcerare", efectuând un calcul al perioadei calendaristice, Curtea de Apel a constatat că din 11.04.2015 şi până la data de 26.11.2016 sunt un număr de 592 zile şi nu de 957 zile. În acelaşi timp, dacă la numărul de 592 de zile se adaugă cele 365 zile ce au format obiectul graţierii se obţin cele 957 zile.

S-a reţinut că deducerea suplimentară a perioadei de graţiere a fost avută în vedere de autorităţile judiciare din Italia la stabilirea duratei pedepsei de executat.

Împotriva acestei hotărâri a declarat contestaţie, în termen legal, contestatorul A.

În motivarea scrisă a contestaţiei a menţionat că conform certificatului anexa II, pct. 4.2.3, aflat la fila 8 din Dosarul nr. x/2017, reiese că numărul de zile care urmează a fi deduse din durata totală a pedepsei, din alte motive decât cele menţionate la pct. 4.2.2., este graţierea de 365 zile.

Analizând contestaţia declarată de contestatorul A. prin prisma motivelor invocate, dar şi sub toate aspectele de fapt şi de drept, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că aceasta urmează a fi admisă însă pentru următoarele considerente:

Conform sentinţei penale nr. 3028/2012 a Curţii de Apel din Ancona din data de 11.10.2012, pronunţată în reformarea parţială a sentinţei nr. 1326/2008 a Tribunalului din Ancona din data de 04.12.2008, doar sub aspectul cheltuielilor judiciare, rămasă definitivă la data de 18.03.2015, contestatorul A. a fost condamnat la o pedeapsă de 3650 zile închisoare.

Din cuprinsul sentinţei nr. 1326/2008 a Tribunalului din Ancona din data de 04.12.2008 se menţionează că, prin ordonanţa din 2 iulie 2003, contestatorul a fost arestat preventiv în perioada 4 iulie 2003 - 3 iulie 2007, însă nu reiese dacă această perioadă a fost dedusă sau nu din durata pedepsei închisorii.

Totodată, la pct. 4.2 din certificatul emis de autorităţile italiene, se menţionează că perioada totală a pedepsei privative de libertate deja executate în raport cu pedeapsa în legătură cu care a fost emisă hotărârea judecătorească este de 957 de zile, fără a se menţiona dacă în stabilirea duratei acesteia a fost avută în vedere durata arestului preventiv de la 4 iulie 2003 - 3 iulie 2007, de 365 zile sau pedeapsa graţiată la data de 2 aprilie 2015, de 365 zile închisoare, aspect ce nu poate fi lămurit în raport de informaţiile existente la dosarul cauzei.

În consecinţă, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că aceste neclarităţi nu pot fi lămurite decât cu concursul autorităţilor italiene, motiv pentru care va admite contestaţia formulată de contestatorul A., va desfiinţa sentinţa penală apelată şi va trimite cauza spre rejudecare la Curtea de Apel Timişoara pentru a lămuri dacă în perioada totală a pedepsei privative de libertate deja executate în raport cu pedeapsa în legătură cu care a fost emisă hotărârea judecătorească, de 957 de zile, a fost avută în vedere durata arestului preventiv de la 4 iulie 2003 - 3 iulie 2007, de 365 zile sau pedeapsa graţiată la data de 2 aprilie 2015, de 365 zile închisoare, informaţii în raport de care urmează a fi soluţionată contestaţia la executare formulată de A.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite contestaţia formulată de contestatorul A. împotriva sentinţei penale nr. 854/PI din 13 decembrie 2017 a Curţii de Apel Timişoara, secţia penală, pronunţată în Dosarul nr. x/2017.

Desfiinţează sentinţa penală apelată şi trimite spre rejudecare contestaţia la executare formulată de condamnatul A.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 130 RON, se plăteşte din fondul Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 27 martie 2018.