Ședințe de judecată: Aprilie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 199/2018

Şedinţa publică din data de 25 ianuarie 2018

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

1. Cererea de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată initial pe rolul Curţii de Apel Cluj, secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal şi ulterior pe rolul secţiei a III-a contencios administrativ şi fiscal, potrivit încheierii de scoatere de pe rol din 15 octombrie 2015, reclamanta A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, emiterea în favoarea sa autorizaţiei de pescuit recreativ sportiv pentru cursurile de ape pentru a căror gestionare a încheiat cu pârâta actul adiţional nr. 3/03.03.2015, la Contractul nr. x/1988 şi plata de despăgubiri materiale şi morale în cuantum de 45.000 RON precum şi la plata cheltuielilor de judecată.

2. Hotărârea primei instanţe

Curtea de Apel Cluj, secţia a III-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin sentinţa nr. 52 din 4 decembrie 2015, a admis, în parte, cererea formulată de reclamantă, a obligat pârâta să emită pentru reclamantă autorizaţia de pescuit recreativ sportiv pentru cursurile de apă pentru a căror gestionare s-a încheiat actul adiţional nr. 3/03.03.2015 la contractul nr. x/1988 şi să achite reclamantei 50 RON, cu titlu de cheltuieli de judecată, respingând celelalte capete de cerere.

3. Calea de atac exercitată

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură, solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi pe fond respingerea acţiunii.

4. Apărarea intimatei-reclamante

Prin întâmpinare, intimata-reclamantă A. a invocat excepţia nulităţii recursului pentru nemotivare, iar pe fond a solicitat respingerea recursului, ca nefondat.

5. Procedura de examinare a recursului în completul de filtru

Raportul întocmit potrivit dispoziţiilor art. 493 alin. (2) şi (3) din C. proc. civ., republicat, a fost analizat în completul de filtru şi comunicat părţilor în baza încheierii de şedinţă din data de 9 noiembrie 2017, potrivit art. 493 alin. (4) din C. proc. civ.

Totodată, completul de filtru a apreciat incidenţa în cauză a prevederilor art. 493 alin. (5) din C. proc. civ.

II.Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului

1. Examinând cererea de recurs prin prisma dispoziţiilor incidente, Înalta Curte va face aplicarea dispoziţiilor art. 493 alin. (5) din C. proc. civ., ţinând seama şi de prevederile art. 499 din acelaşi cod.

1.1. Argumente de fapt şi de drept relevante

Înalta Curte va analiza cu prioritate excepţia netimbrării recursului, conform art. 248 din C. proc. civ.

1. Verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă

În speţă, se constată că recurenta-reclamantă nu a ataşat la cererea de recurs dovada achitării taxei judiciare de timbru, în sumă de 100 RON, obligaţie dispusă în sarcina acestuia potrivit comunicării existente la dosar, conform art. 24 din O.U.G. nr. 80/2013.

Totodată, se reţine că prevederile art. 486 alin. (3) din C. proc. civ. arată că menţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c)-e) şi art. 486 alin. (2) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii.

2. Temeiul legal al soluţiei adoptate în recurs

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 493 alin. (5) din C. proc. civ., Înalta Curte va anula recursul, ca netimbrat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Anulează recursul declarat de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură împotriva sentinţei nr. 52 din 4 decembrie 2015 a Curţii de Apel Cluj, secţia a III-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ca netimbrat.

Fără cale de atac.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 25 ianuarie 2018.