Ședințe de judecată: Februarie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Încheierea nr. 163/2018

Şedinţa publică din data de 9 martie 2018

Asupra cauzei penale de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 31 octombrie 2017 pe rolul Judecătoriei Moreni, sub nr. x/2017, petentul condamnat A. a formulat o cerere de liberare condiţionată.

Prin Sentinţa penală nr. 2065 din 28 decembrie 2017 a Judecătoriei Moreni, s-a declinat competenţa de soluţionare a cererii, în favoarea Judecătoriei Piteşti.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut, în esenţă că, petentul condamnat se află în executarea unei pedepse de 6 ani închisoare aplicată prin Sentinţa penală nr. 3742 din 2 octombrie 2014 de către Judecătoria Piteşti, iar conform fişei mutări deţinut aflată la dosar, petentul a fost repartizat să execute pedeapsa în Penitenciarul Mioveni, în baza Deciziei ANP nr. 69041 din 31 decembrie 2016, aflat în circumscripţia Judecătoriei Piteşti.

Prin Sentinţa penală nr. 274 din 21 februarie 2018 pronunţată de Judecătoria Piteşti, s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Moreni, în esenţă, reţinându-se că, din actele existente la dosarul cauzei (procesul-verbal din data de 27 octombrie 2017 efectuat de Penitenciarul Mărgineni precum şi cererea petentul-condamnat A. redactată la data de 31 octombrie 2018) reiese faptul că petentul-condamnat, la momentul formulării cererii de liberare condiţionată, se afla în Penitenciarului Mărgineni.

Astfel, s-a considerat că Judecătoria Moreni este instanţa competentă teritorial să judece prezenta cerere potrivit disp. art. 587 alin. (1) C. proc. pen.

Totodată, s-a constatat conflictul negativ de competenţă ivit între Judecătoriei Moreni şi Judecătoria Piteşti, astfel că s-a dispus sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu soluţionarea conflictului de competenţă.

*****

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, la data de 1 martie 2018, fiind stabilit termen pentru soluţionare la data de 9 martie 2018.

Înalta Curte analizând conflictul negativ de competenţă ivit între Judecătoria Moreni şi Judecătoria Piteşti cu privire la competenţa de soluţionare a cauzei privind pe condamnatul A. constată că instanţa competentă să soluţioneze cauza este Judecătoria Moreni, pentru următoarele considerente:

La data de 26 octombrie 2017, condamnatul A., aflat în Penitenciarul Mărgineni, a formulat o cerere de liberare condiţionată, întemeiată pe dispoziţiile art. 587 C. proc. pen., cerere ce a fost înaintată prin poştă Judecătoriei Moreni la data de 27 octombrie 2017, şi înregistrată la instanţă la data de 31 octombrie 2017, formându-se astfel dosarul nr. x/2017.

Dispoziţiile art. 587 alin. (1) din C. proc. pen. prevăd că, "Liberarea condiţionată se dispune la cerere sau la propunerea făcută potrivit dispoziţiilor legii privind executarea pedepselor, de către judecătoria în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere."

În acest sens fiind şi dispoziţiile art. 97 alin. (11) din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, referitor la competenţa materială şi teritorială în materia cererilor de liberare condiţionată.

Din examinarea dispoziţiilor legale menţionate, respectiv art. 587 alin. (1) din C. proc. pen., se observă că legiuitorul a utilizat sintagma "judecătoria în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere", fără a distinge dacă locul de deţinere este cel în care Administraţia Naţională a Penitenciarelor a stabilit să fie executată pedeapsa ori cel în care condamnatul a fost transferat pentru rezolvarea unor afaceri judiciare în care este implicat.

Prin urmare, în stabilirea competenţei, relevant este locul de deţinere în care contestatorul se afla la momentul formulării cererii de liberare condiţionată.

Or, în cauză, condamnatul A., la data de 26 ianuarie 2018, când a formulat cererea de liberare condiţionată ce formează obiectul prezentului dosar, se afla în stare de deţinere în Penitenciarul Mărgineni. Acest lucru rezultă atât din cuprinsul cererii sale, cât şi din fişa cu evidenţa electronică a deţinutului.

Mai mult chiar, astfel cum rezultă din actele dosarului, la data de 27 octombrie 2017, în cadrul Penitenciarului Mărgineni, Comisia pentru individualizarea regimului de executare a pedepselor privative de libertate în ceea ce priveşte acordarea liberării condiţionate, analizând cererea condamnatului A. formulată în acest sens, a dispus amânarea cererii pentru data de 27 februarie 2018, fiind întocmit procesul-verbal nr. x din 27 octombrie 2017, comunicat deţinutului personal la aceeaşi dată.

În consecinţă, având în vedere că la data formulării cererii de liberare condiţionată petentul A. se afla în Penitenciarul Mărgineni, potrivit dispoziţiilor art. 587 alin. (1) din C. proc. pen., rezultă aşadar că în cauză competenţa de soluţionare aparţine judecătoriei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere respectiv, Judecătoriei Moreni.

Pentru aceste considerente, în baza art. 51 alin. (6) din C. proc. pen., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va stabili competenţa de soluţionare a cauzei privind pe petentul A., în favoarea Judecătoriei Moreni, instanţă căreia i se va trimite dosarul.

În temeiul art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului, iar potrivit alin. (6) al aceluiaşi articol, onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru petent se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei privind pe condamnatul A. în favoarea Judecătoriei Moreni, instanţă căreia i se va trimite dosarul.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru condamnat, în cuantum de 130 RON, se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 martie 2018.

Procesat de GGC - CL