Ședințe de judecată: Februarie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 242/2020

Şedinţa publică din data de 30 ianuarie 2020

Deliberând asupra conflictului negativ de competenţă, din actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vâlcea la data de 25.07.2019 sub nr. x/2019, reclamanta A., în contradictoriu cu pârâtul TRIBUNALUL VÂLCEA, a solicitat anularea adeverinţei nr. x/08.07.2018 şi să fie obligat pârâtul la eliberarea unei noi adeverinţe în vederea calculării pensiei de serviciu a reclamantei, cu menţionarea veniturilor şi celorlalte elemente specifice, conform legii 567/2004 şi celorlalte dispoziţii legale în materie.

Tribunalul Vâlcea, secţia I civilă prin sentinţa civilă nr. 1324 din 29 octombrie 2019 a admis excepţia de necompetenţă teritorială a Tribunalului Vâlcea, invocată din oficiu şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei, în favoarea Tribunalului Dâmboviţa.

În argumentarea acestei hotărâri, instanţa a reţinut, în esenţă, că prin cererea cu care reclamanta a învestit instanţa, aceasta a chemat în judecată Tribunalul Vâlcea, astfel că o instanţă de judecată are calitatea de pârât în cauză şi ca atare devin incidente dispoziţiile art. 127 alin. (2), (1) C. proc. civ., care fac trimitere la aplicarea art. 127 alin. (1) şi (2) C. proc. civ., respectiv la obligaţia de a sesiza o altă instanţă de acelaşi grad aflată în circumscripţia uneia din curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa la care reclamantul îşi desfăşoară activitatea.(în cazul de faţă, în a cărei circumscripţie se află instanţa chemată în judecată).

Tribunalul Dâmboviţa, secţia I civilă, prin încheierea din data de 03.12.2019 a admis excepţia necompetenţei teritoriale, a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Vâlcea, a constatat ivit conflictul negativ de competenţă, a suspendat din oficiu judecata cauzei şi a dispus înaintarea dosarului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

În susţinerea acestei hotărâri, instanţa a reţinut, în esenţă, că Tribunalul Vâlcea nu se putea prevala de dispoziţiile art. 27 alin. (1) sau (2) C. proc. civ. pentru a invoca din oficiu necompetenţa teritorială de soluţionare a cererii.

Astfel, competenţa de soluţionarea a cererii este cea de drept comun. Conform art. 269 alin. (2) din Codul Muncii, judecarea conflictelor de muncă este de competenţa instanţei competente în a cărei circumscripţie reclamantul îşi are domiciliul sau reşedinţa (în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile pentru coparticiparea procesuală activă, cererea putând fi formulată la instanţa competentă pentru oricare dintre reclamanţi). Legea dialogului social nr. 62/2011 a introdus o competenţă alternativă de soluţionare a conflictelor individuale de muncă, cererea putând fi adresată fie tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul reclamantul fie tribunalului în a cărui circumscripţie îşi are acesta locul de muncă (art. 210).

Înalta Curte, constatând existenţa unui conflict negativ de competenţă între Tribunalul Vâlcea, secţia I civilă şi Tribunalul Dâmboviţa, secţia I civilă, care se declară reciproc necompetente în a judeca aceeaşi pricină, în temeiul dispoziţiilor art. 136 alin. (4) din C. proc. civ., va pronunţa regulatorul de competenţă, stabilind în favoarea Tribunalului Vâlcea, secţia I civilă, competenţa de soluţionare a cauzei, pentru următoarele considerente:

Cu titlu prealabil, instanţa supremă reţine că în prezenta cauză este aplicabil C. proc. civ., în forma modificată prin Legea nr. 310/2018, întrucât acţiunea a fost introdusă ulterior intrării în vigoare a acestei legi.

În cauza dedusă judecăţii, instanţa a fost învestită să se pronunţe asupra cererii reclamantei privind anularea adeverinţei nr. x/08.07.2018 şi eliberarea unei noi adeverinţe în vederea calculării pensiei de serviciu, cu menţionarea veniturilor şi celorlalte elemente specifice, conform legii 567/2004 şi celorlalte dispoziţii legale în materie.

Potrivit art. 127 alin. (2) C. proc. civ., "în cazul cererii introduse împotriva unui judecător care ar fi de competenţa instanţei la care acesta îşi desfăşoară activitatea sau a unei instanţe inferioare acesteia, reclamantul poate sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa care ar fi fost competentă, potrivit legii".

Totodată, conform art. 127 alin. (2)1 C. proc. civ., "dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi în ipoteza în care o instanţă de judecată are calitatea de reclamant sau de pârât, după caz".

Pornind de la aceste prevederi, instanţa supremă reţine că reclamanta este aprod la Judecătoria Râmnicu Vâlcea, iar pârât este Tribunalul Vâlcea, fiind dedus judecăţii un conflict individual de muncă.

Având în vedere că art. 127 alin. (2) şi (2)1 C. proc. civ. vizează atât judecătorul, cât şi instanţa de judecată, calitatea de parte în proces a Tribunalului Vâlcea determină incidenţa acestor dispoziţii legale, care reglementează competenţa teritorială facultativă.

În aceste condiţii, competenţa revine uneia dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa care ar fi competentă, potrivit legii.

Curtea de Apel Piteşti, în circumscripţia căreia se află Tribunalul Vâlcea, este una dintre curţile de apel aflate în vecinătatea Curţii de Apel Ploieşti, în circumscripţia căreia se află Tribunalul Dâmboviţa.

Prin urmare, sesizarea Tribunalului Vâlcea s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor art. 127 alin. (2) şi (2)1 C. proc. civ., reclamanta având alegerea între mai multe instanţe deopotrivă competente, conform art. 116 din acelaşi normativ.

Pentru aceste motive, în aplicarea dispoziţiilor art. 127 alin. (2) şi (2)1, raportat la art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte urmează a stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Vâlcea, căreia i se va trimite dosarul pentru continuarea judecăţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Vâlcea - secţiei I civilă.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 30 ianuarie 2020.