Ședințe de judecată: Decembrie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 1074/2020

Şedinţa publică din data de 18 iunie 2020

Deliberând, asupra conflictului de competenţă de faţă;

Prin cererea înregistrată la data de 26/08/2019 pe rolul Tribunalului Vâlcea sub nr. x/2019, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâtul Tribunalul Călăraşi a solicitat pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care să se constate, în principal, că venitul brut corect este de 24.446 RON în loc de 22.880 RON începând cu data de 01.12.2019 pentru adeverinţa nr. x/20.06.2019, emisă de către Tribunalul Călăraşi şi înaintată Casei Naţionale de Pensii, iar în subsidiar, în situaţia în care instanţa apreciază ca inadmisibil primul capăt de cerere, să se anuleze, în parte, adeverinţa precizată nr. 4316/20.06.2019 emisă de către pârâtul Tribunalul Călăraşi şi înaintată Casei Naţionale de Pensii pentru actualizarea pensiei sale de serviciu, precum şi obligarea pârâtului la emiterea altei adeverinţe în care să se înscrie suma reală şi legală, respectiv, de 24.446 RON şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

Reclamantul arată că a fost judecător în cadrul Tribunalului Călăraşi, jud. Călăraşi şi actualmente este beneficiar al calităţii de pensionar cu pensie de serviciu, conf. art. 82 din Legea nr. 303/2004, dosar pensie nr. x, pendinte Casa de Pensii a jud. Călăraşi.

Pârâtul Tribunalul Călăraşi a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. 1570/10 decembrie 2019 pronunţată de TRIBUNALUL VÂLCEA, secţia I CIVILA, CONFLICTE DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE a fost admisă excepţia de necompetenţă teritorială a Tribunalului Vâlcea, invocată din oficiu, a fost declinată competenţa teritorială de soluţionare a cauzei privind pe reclamantul A., în contradictoriu cu pârâtul TRIBUNALUL CĂLĂRAŞI, în favoarea Tribunalului Călăraşi.

În motivarea acestei soluţii, instanţa a reţinut că, întrucât reclamantul nu mai avea calitatea de magistrat la data formulării cererii de chemare în judecată ci de judecător pensionar, dispoziţiile art. 127 C. proc. civ. nu îi sunt aplicabile. Deoarece reclamantul nu se încadrează într-una dintre situaţiile prevăzute de art. 127 C. proc. civ., competenţa teritorială de soluţionare a cauzei revine, potrivit art. 269 Codul Muncii, tribunalului de la domiciliul reclamantului, respectiv Tribunalului Călăraşi.

Tribunalul Călăraşi, analizând excepţia necompetenţei teritoriale a invocată din oficiu, a admis-o reţinând că pârâtul, cu care reclamantul înţelege să se judece, este Tribunalul Călăraşi, astfel că, potrivit disp.art. 127 din C. proc. civ. rezultă, în mod evident, că nu poate fi judecată o cauză la o instanţă care are în respectiva cauză calitatea de reclamant sau de pârât, după caz.

Faţă de aceste aspecte, instanţa, în temeiul art. 132, alin. (1) C. proc. civ., având în vedere dispoziţiile art. 116 C. proc. civ. coroborate cu dispoziţiile art. 126, alin. (1)1, C. proc. civ., a constatat necompetenţa teritorială a Tribunalului Călăraşi în soluţionarea cauzei şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalul Vâlcea. Întrucât cauza s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Călăraşi prin declinare de la Tribunalul Vâlcea, instanţa, în temeiul art. 133, pct. 2 C. proc. civ. a constatat ivit un conflict negativ de competenţă între cele două instanţe, astfel că, în temeiul art. 135, alin. (1) C. proc. civ., a dispus trimiterea dosarului către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ca instanţă superioară comună, în vederea soluţionării conflictului de competenţă.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Analizând actele şi lucrările dosarului în vederea emiterii regulatorului de competenţă, Înalta Curte reţine următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 133 pct. 2 teza I C. proc. civ., există conflict negativ de competenţă când două sau mai multe instanţe şi-au declinat reciproc competenţa de a judeca acelaşi proces.

Verificând dacă sunt întrunite cerinţele acestui text de lege în vederea emiterii regulatorului de competenţă, Înalta Curte constată că cele două instanţe, Tribunalul Vâlcea şi Tribunalul Călăraşi, s-au declarat deopotrivă necompetente să judece aceeaşi cauză, declinările de competenţă între instanţele sesizate sunt reciproce şi cel puţin una dintre cele două instanţe este competentă să soluţioneze cauza.

Fiind îndeplinite condiţiile anterior evocate, Înalta Curte va proceda la soluţionarea prezentului conflict negativ de competenţă prin emiterea regulatorului de competenţă.

Reclamantul avea calitatea de judecător pensionar la data introducerii acţiunii.

Pentru stabilirea instanţei competente teritorial în soluţionarea acţiunii de faţă nu este relevant acest aspect ci faptul că pârâtul chemat în judecată este şi instanţă, respectiv Tribunalul Călăraşi, precum şi legea procedurală aplicabilă.

În speţă, litigiul fiind înregistrat pe rolul instanţelor la data de 26.08.2019 devin aplicabile dispoziţiile C. proc. civ., astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 310/2018.

Conform art. 127 alin. (2) C. proc. civ., în cazul unei cereri introduse împotriva unui judecător care ar fi de competenţa instanţei la care acesta îşi desfăşoară activitatea, sau a unei instanţe inferioare acesteia, reclamantul poate sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa care ar fi fost competentă, potrivit legii.

Art. 127 alin. (2)1 C. proc. civ. prevede că dispoziţiile alin. (2) se aplică în mod corespunzător şi în ipoteza în care o instanţă de judecată are calitatea de pârâtă, ca atare, în speţă, competenţa teritorială se determină în raport de pârâtul chemat în judecată.

Litigiul de faţă este un conflict de muncă, de competenţa materială a tribunalului în primă instanţă, iar Tribunalul Călăraşi este chemat în judecată în calitate de pârât şi potrivit art. 127 alin. (2)1 coroborat cu alin. (2) C. proc. civ. reclamantul a introdus acţiunea la Tribunalul Vâlcea, care se află în circumscripţia unei curţi de apel învecinate cu Curtea de Apel Bucureşti, în a cărei circumscripţie se află Tribunalul Călăraşi.

Potrivit art. 127 alin. (2)1 coroborat cu alin. (2) C. proc. civ. reclamantul poate sesiza una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad, în cauză reclamantul exprimând această opţiune, a sesizat Tribunalul Vâlcea.

Acţiunea dedusă judecăţii a fost înregistrată la Tribunalul Vâlcea la data de 26.08.2019, ca atare sunt aplicabile cauzei dispoziţiile art. 127 alin. (2)1 coroborat cu alin. (2) C. proc. civ. în ceea ce priveşte alegerea instanţei competente de către reclamant, cât timp Tribunalul Călăraşi are calitatea de pârât în cauză.

Raportat la cadrul procesual stabilit de reclamant, în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 269 din Codul muncii referitoare la stabilirea competenţei teritoriale de drept comun în materia conflictelor de muncă, prevederi invocate de Tribunalul Vâlcea prin sentinţa de declinare a competenţei.

Cum dispoziţiile art. 127 alin. (1) şi (3) C. proc. civ. conţin o derogare de la normele de competenţă, reglementând o situaţie excepţională, şi cum, în cauză, este îndeplinită condiţia premisă, respectiv calitatea de pârâtă a instanţei, Înalta Curte constată ca în cauză operează prorogarea de competenţă în favoarea Tribunalului Vâlcea, instanţă judecătorească de acelaşi grad, aflată în circumscripţia Curţii de Apel Piteşti, învecinată Curţii de Apel Bucureşti, la care este arondat pârâtul, Tribunalul Călăraşi.

Aşa fiind, în raport de considerentele expuse şi de principiul asigurării accesului efectiv la justiţie, văzând şi dispoziţiile art. 135 alin. (4) din noul C. proc. civ., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie urmează a stabili competenţa de soluţionare a cererii, în favoarea Tribunalului Vâlcea, căruia i se va trimite dosarul pentru continuarea judecăţii.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Vâlcea, secţia I civilă.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi18 iunie 2020.