Ședințe de judecată: Iulie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Încheierea nr. 262/2021

Şedinţa publică din data de 6 mai 2021

Asupra cauzei de faţă, în baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Încheierea nr. 272 din 17 iulie 2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, în Dosarul nr. x/2020, în baza art. 283 alin. (3) C. proc. pen., s-a dispus aplicarea amenzii judiciare în cuantum de 500 RON, avocatului A.

Pentru a dispune în acest sens, Înalta Curte a reţinut lipsa nejustificată la termenul de judecată din data de 03 iulie 2021 a apărătorului desemnat din oficiu al intimatei B., avocat A., care, nu şi-a justificat lipsa după ce, în prealabil, instanţa a efectuat demersurile corespunzătoare pentru a-i da posibilitatea să îşi motiveze absenţa.

Încheierea de şedinţă a fost comunicată persoanei amendate, la data de 29 aprilie 2021, punându-i-se în vedere dispoziţiile art. 284 alin. (2) C. proc. pen., potrivit cărora persoana amendată poate cere anularea sau reducerea amenzii în termen de 10 zile de la comunicarea încheierii.

La data de 27 aprilie 2021, petentul a formulat cerere de anulare a amenzii judiciare aplicate în Dosarul nr. x/2020 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, arătând, în esenţă că, în lunile iunie şi iulie 2021 a avut probleme de sănătate, care au generat internarea sa, în perioada 16.07.2020 - 20.07.2020, la Spitalul de Urgenţă Alexandria şi Spitalul Orăşenesc Zimnicea.

În dovedirea celor susţinute, au fost depuse la dosar înscrisuri constând în scrisoare medicală şi bilet de externare din spital.

Analizând încheierea atacată prin raportare la motivele invocate de către petent, Înalta Curte constată că cererea formulată de acesta este întemeiată.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 284 alin. (2) C. proc. pen., persoana amendată poate cere anularea sau reducerea amenzii, cererea în acest sens putând fi formulată în 10 zile de la comunicarea încheierii prin care s-a aplicat sancţiunea amenzii judiciare. Conform alin. (3) al aceluiaşi text de lege, dacă persoana care a fost sancţionată cu amendă justifică de ce nu şi-a putut îndeplini obligaţia, instanţa de judecată poate dispune anularea ori reducerea amenzii.

Verificând actele şi lucrările cauzei, precum şi înscrisurile depuse de petent se constată că lipsa acestuia este justificată de împrejurarea că petentul se afla internat la data de 17.07.2020, în regim de urgenţă, la Spitalul Orăşenesc Zimnicea, fiind externat la 20.07.2020.

Astfel, faţă de cele anterior reţinute, se constată că a existat o imposibilitate obiectivă a petentului de a se conforma dispoziţiilor instanţei de judecată privind justificarea absenţei la termenul de judecată din data de 03 iulie 2021.

De altfel, se constată că, la termenul din 17 iulie 2020, reprezentarea intereselor intimatei B. a fost asigurată de către avocat C., apărător desemnat din oficiu, potrivit dispoziţiilor instanţei de judecată din data de 03 iulie 2020.

În concluzie, se apreciază că nu se poate reţine lipsa nejustificată a avocatului în sensul dispoziţiilor art. 283 alin. (3) C. proc. pen. şi, având în vedere înscrisurile depuse la dosarul cauzei, precum şi aspectele anterior menţionate, Înalta Curte va admite cererea formulată de petentul A. şi va anula amenda judiciară în cuantum de 500 RON aplicată prin Încheierea nr. 272 din 17 iulie 2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, în Dosarul nr. x/2020.

Totodată, în baza art. 275 alin. (3) C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite cererea formulată de petentul A.

Anulează amenda judiciară în cuantum de 500 RON aplicată prin Încheierea nr. 272 din 17 iulie 2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, în Dosarul nr. x/2020.

Cheltuielile judiciare ocazionate de soluţionarea cererii rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 6 mai 2021.

GGC - NN