Ședințe de judecată: Decembrie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Încheierea nr. 340/2021

Şedinţa publică din data de 08 iunie 2021

Deliberând asupra conflictului negativ de competenţă, în baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin Sentinţa penală nr. 31 din 14.01.2021 pronunţată de Judecătoria Galaţi a fost admisă excepţia necompetenţei teritoriale a instanţei şi s-a dispus declinarea în favoarea Judecătoriei Mangalia a competenţei de soluţionare a cauzei.

Pentru a dispune astfel, s-a reţinut că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi sub nr. x/2020 la data de 26.10.2020, Ministerul Securităţii şi Justiţiei al Regatului Olandei a solicitat instanţei, în conformitate cu Decizia-cadru nr. 2005/214/JAI a Consiliului din 24.02.2005, pronunţarea unei hotărâri prin să se dispună recunoaşterea şi executarea în România a Dispoziţiei din 27.09.2020 emisă de Centraal Justitieel Incassobureau (Biroul Central Încasări Judiciare) din Regatul Olandei, dispoziţie potrivit cu care intimatei A., cu sediul în satul Vânători, jud. Galaţi, i-a fost stabilită sancţiunea cu amendă în cuantum de 107 euro pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 2 din Legea administraţiei juridice pentru respectarea regulilor de circulaţie din Olanda.

Cererii i-au fost anexate certificatul tradus în limba română, completat şi semnat conform formularului prevăzut în anexa Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24.02.2005, şi Dispoziţia din 27.09.2020 emisă de Centraal Justitieel Incassobureau (Biroul Central Încasări Judiciare) din Regatul Olandei cu privire la intimata A. SA.

S-a reţinut aplicabilitatea dispoziţiilor art. 291 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 şi împrejurarea că din cuprinsul certificatului prevăzut la art. 4 din cadrul Deciziei-cadru nr. 2005/214/JAI rezultă că sediul intimatei A. se află în satul Vânători, jud. Galaţi, însă din datele furnizate de O.N.R.C. a rezultat că intimata A. SA. are sediul social în mun. Mangalia şi s-a apreciat că instanţa competentă să judece prezenta cauză este Judecătoria Mangalia.

Faţă de considerentele prezentate, instanţa a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Galaţi invocată din oficiu şi în baza art. 291 din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a cauzei având ca obiect "recunoaştere hotărâre străină" în favoarea Judecătoriei Mangalia.

Dosarul a fost înaintat Judecătoriei Mangalia la data de 29.01.2021 şi a fost înregistrat pe rolul acestei instanţe sub nr. x/2020.

Prin Sentinţa penală nr. 186 din 28 aprilie 2021 Judecătoria Mangalia, în baza art. 291 alin. (1) din Legea nr. 302/2004 republicată a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Mangalia în soluţionarea cererii formulate de Ministerul Securităţii şi Justiţiei al Regatului Olandei, de recunoaştere şi executare în România a Dispoziţiei din 27.09.2020 emisă de Centraal Justitieel Incassobureau (Biroul Central Încasări Judiciare) din Regatul Olandei cu privire la intimata A., cu sediul în satul Vânători, jud. Galaţi.

În baza art. 50 alin. (1) din C. proc. pen., s-a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Galaţi.

În baza art. 51 alin. (1) din C. proc. pen., s-a constatat ivit conflictul negativ de competenţă.

În baza art. 51 alin. (1) şi (2) din C. proc. pen., s-a dispus înaintarea dosarului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea soluţionării conflictului negativ de competenţă.

Pentru a dispune astfel, s-a reţinut că A. Mangalia SA a depus la dosarul cauzei note de şedinţă prin care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Mangalia, excepţie motivată, în esenţă, prin aceea că denumirea societăţii este A. Mangalia SA şi are sediul în mun. Mangalia, iar autorităţile olandeze au reţinut că adevăratul contravenient are sediul în satul Vânători, jud. Galaţi. În certificatul emis de autorităţile olandeze nu este indicată forma de organizare a persoanei juridice sancţionate, denumirea A. este folosită în promovare de mai multe societăţi din Grupul A., inclusiv de către Şantierul Naval A. Galaţi SA, care atât pe pagina de B., cât şi pagina oficială a Grupului A. apare sub titulatura de "A. Galaţi". Denumirea acţionarului cu sediul în Olanda şi care ar fi putut închiria maşina respectivă este "A. Gorinchem B.V.", iar Judecătoria Galaţi a apreciat în mod nefondat, bazându-se doar pe o simplă şi parţială potrivire a denumirii celor două societăţi, că forma de organizare a societăţii sancţionate ar fi "SA".

Notele de şedinţă anterior menţionate le-au fost anexate, în copii certificate pentru conformitate cu originalul, înscrisuri, respectiv certificatul de înregistrare emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, rezoluţia din 21.11.2018 şi certificat de înregistrare menţiuni din 22.11.2018 emise de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa, extras de pe pagina de B. deschisă de A. Galaţi.

Din dispoziţia dată de instanţă în exercitarea rolului activ au fost anexate la dosar furnizarea de informaţii din 29.03.2021 şi certificat constatator din 30.03.2021 emise de O.N.R.C.

În vederea soluţionării cu prioritate a excepţiei necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Mangalia, din analiza înscrisurilor anexate la dosar, instanţa a reţinut următoarea situaţie de fapt:

Potrivit Dispoziţiei din 27.09.2020 emisă de Centraal Justitieel Incassobureau (Biroul Central Încasări Judiciare) din Regatul Olandei, în sarcina A., cu sediul în satul Vânători, jud. Galaţi, s-a stabilit obligaţia de plată a amenzii în cuantum de 107 euro pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 2 din Legea administraţiei juridice pentru respectarea regulilor de circulaţie din Olanda. Potrivit certificatului emis conform Deciziei-cadru nr. 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce sancţiunilor pecuniare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 76 din 22 martie 2005, fapta reţinută în sarcina A., cu sediul în satul Vânători, jud. Galaţi, a fost săvârşită la data de 08.09.2019 pe Autostrada A4 din Olanda şi constituie contravenţia prevăzută de art. 2 din Legea administraţiei juridice pentru respectarea regulilor de circulaţie din Olanda.

Intimata A. Mangalia SA are sediul social în municipiul Mangalia, str. x, jud. Constanţa şi nu are niciun sediu secundar şi niciun punct de lucru în judeţul Galaţi, aspecte ce rezultă din furnizarea de informaţii din 29.03.2021 şi din certificatul constatator din 30.03.2021 emise de O.N.R.C, precum şi din certificatul de înregistrare seria x nr. x emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa la data de 22.11.2018.

A. este o companie olandeză care operează la nivel global şi, potrivit menţiunilor înscrise pe pagina de B., unde se promovează sub denumirea de A. Galaţi şi sediul în mun. Galaţi, în România îşi desfăşoară activitatea prin intermediul Societăţilor A. Galaţi, A. Mangalia şi C. Galaţi.

În drept, potrivit art. 291 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, "În cazul hotărârilor date în alte state membre, autoritatea competentă pentru primirea certificatului şi a hotărârii este judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul ori sediul social persoana faţă de care s-a aplicat sancţiunea".

Faţă de dispoziţiile legale anterior menţionate şi văzând împrejurarea că persoana faţă de care s-a aplicat sancţiunea cu privire la care se solicită recunoaşterea şi executarea în România este A., cu sediul în satul Vânători, jud. Galaţi, potrivit menţiunilor exprese inserate atât în cuprinsul certificatului emis de autorităţile olandeze conform Deciziei-cadru nr. 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce sancţiunilor pecuniare cât şi în cuprinsul Dispoziţiei din 27.09.2020 emisă de Centraal Justitieel Incassobureau (Biroul Central Încasări Judiciare) din Regatul Olandei, iar nu A. Mangalia SA, cu sediul în mun. Mangalia, jud. Constanţa, instanţa a apreciat că excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Mangalia este întemeiată.

Pe cale de consecinţă, în raport de considerentele de fapt şi de drept anterior expuse, instanţa a dispus admiterea excepţiei necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Mangalia în soluţionarea cererii formulate de Ministerul Securităţii şi Justiţiei al Regatului Olandei, de recunoaştere şi executare în România a Dispoziţiei din 27.09.2020 emisă de Centraal Justitieel Incassobureau (Biroul Central Încasări Judiciare) din Regatul Olandei cu privire la intimata A., cu sediul în satul Vânători, jud. Galaţi, şi, în conformitate cu art. 50 alin. (1) C. proc. pen., a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Judecătoriei Galaţi.

Totodată, văzând soluţia pronunţată asupra excepţiei invocate în cauză, instanţa, în baza art. 51 alin. (1) din C. proc. pen., s-a constatat ivit conflictul negativ de competenţă şi, în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (1) şi (2) din C. proc. pen., s-a dispus înaintarea dosarului la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, instanţa ierarhic superioară comună, în vederea soluţionării acestui conflict.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, formând obiectul dosarului nr. x/2020, cu termen de judecată la data de 8 iunie 2021.

Analizând conflictul negativ de competenţă ivit, Înalta Curte constată următoarele:

La data de 26 octombrie 2020 Ministerul Securităţii şi Justiţiei al Regatului Olandei a formulat cerere înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi şi a solicitat, în conformitate cu Decizia-cadru nr. 2005/214/JAI a Consiliului din 24.02.2005, pronunţarea unei hotărâri prin să dispună recunoaşterea şi executarea în România a Dispoziţiei din 27.09.2020 emisă de Central Justitieel Incassobureau (Biroul Central Încasări Judiciare) din Regatul Olandei, dispoziţie potrivit cu care intimatei A., cu sediul în satul Vânători, Aleea 1 nr. 26, judeţul Galaţi, i-a fost stabilită sancţiunea cu amendă în cuantum de 107 euro pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 2 din Legea administraţiei juridice pentru respectarea regulilor de circulaţie din Olanda.

Verificând, din această perspectivă, actele dosarului, aşa cum rezultă din înscrisurile aflate la dosarul cauzei se reţine că potrivit certificatului emis conform Deciziei-cadru nr. 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce sancţiunilor pecuniare, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 76 din 22 martie 2005, fapta a fost reţinută în sarcina A. cu sediul în satul Vânători, judeţul Galaţi, fiind săvârşită la data de 08.09.2019 pe Autostrada A4 din Olanda şi constituie contravenţia prevăzută de art. 2 din Legea administraţiei juridice pentru respectarea regulilor de circulaţie din Olanda.

Potrivit dispoziţiilor art. 291 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, "În cazul hotărârilor date în alte state membre, autoritatea competentă pentru primirea certificatului şi a hotărârii este judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul ori sediul social persoana faţă de care s-a aplicat sancţiunea".

Prin urmare, potrivit dispoziţiilor legale anterior menţionate competentă să soluţioneze cererea este judecătoria în a cărei circumscripţie îşi are sediul social persoana faţă de care s-a aplicat sancţiunea, în speţă, fiind Judecătoria Galaţi.

În consecinţă, având în vedere că persoana faţă de care s-a aplicat sancţiunea cu privire la care se solicită recunoaşterea şi executarea în România este A., cu sediul în satul Vânători, judeţul Galaţi (şi nu A. Mangalia SA cu sediul în municipiul Mangalia) aşa cum rezultă din menţiunile inserate în cuprinsul certificatului emis de autorităţile olandeze emisă de Centraal Justitieel Incassobureau (Biroul Central Încasări Judiciare) din Regatul Olandei, Înalta Curte constată că instanţa competentă să soluţioneze cauze este Judecătoria Galaţi, urmând a face demersuri pentru a identifica persoana juridică A. cu privire la care a fost menţionat sediul în satul Vânători, judeţul Galaţi.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte va stabili competenţa de soluţionare a cauzei privind pe intimata A. în favoarea Judecătoriei Galaţi, instanţă căreia i se trimite dosarul.

În temeiul art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei privind pe intimata A. în favoarea Judecătoriei Galaţi, instanţă căreia i se trimite dosarul.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 08 iunie 2021.

GGC - ED