Ședințe de judecată: August | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 4747/2020

Şedinţa publică din data de 30 septembrie 2020

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

I. Procedura în faţa primei instanţe

1. Cadrul procesual

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, reclamanta A. în contradictoriu cu pârât Ministerul Educaţiei Naţionale - Directia Generală Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, a solicitat anularea anularea procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare nr. x/22.12.2015 prin care a fost stabilită o creanţă în sarcina sa de 209435,18 RON, a deciziei OIPOSDRU nr. 671/16.03.2016 şi suspendarea executării procesului-verbal contestat până la soluţionarea definitivă a cauzei.

A chemat în garanţie şi pe B. S.R.L. (B..

2. Soluţia instanţei de fond

Prin sentinţa civilă nr. 2862 din 05 iulie 2017, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a respins acţiunea formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâtul Ministerul Educaţiei Naţionale - Directia Generală Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, ca neîntemeiată.

A admis cererea de chemare în garanţie formulată de reclamantă.

A obligat chemata în garanţie la plata sumei de 209435,18 RON reprezentând creanţă stabilită de OIPOSDRU, cheltuieli neeligibile, către reclamantă.

3. Calea de atac exercitată

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta A., pentru motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 din C. proc. civ.

II. Analiza cererii de recurs

1. Motivele de fapt şi de drept relevante

S-a apreciat că sentinţa este nelegală fiind rezultatul interpretării şi aplicării eronate a dispoziţiilor legale prin raportare la situaţia de fapt greşit reţinută în conformitate la temeiul de drept indicat de art. 488 alin. (1) pct. 8 cu referire la criticile aduse procesul de verbal de constatare pct. d), e), f) şi g).

Alte critici regăsite la f.2-3 recurs relevă dooar aspecte generice, raportate în exclusivitate la atele atacate şi necum la sentinţă.

Astfel referitor la pct. d) din cuprinsul Procesului-verbal, ca suma de 3.123,61 RON aferenta serviciile de creare pagina web nu poate fi considerata eligibilă, în opinia organului de control, întrucât (i) nu s-ar fi respectat prevederile Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/2010 si (ii) serviciile de creare pagina web nu erau necesare si nici funcţionale la momentul efectuării controlului.

In ceea ce priveşte incidenţa prevederilor Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/2010 privind efectuarea achiziţiilor publice, conform art. 2 din Instrucţiuni, achiziţiile de produse, servicii sau lucrări sunt supuse procedurilor descrise doar in măsura in care depăşesc pragurile valorice menţionate in tabelul nr. 1 din actul normativ. Or. urmează sa observaţi ca valoarea de 3.123 RON nu se incadreaza in niciuna dintre aceste valori, astfel incat sa fie necesar aplicarea acestor dispoziţiilor legale incidente.

Din moment ce nu exista vreo obligaţie in sensul respectării procedurii prevăzute in Instrucţiuni, nu se poate retine contractarea serviciilor cu încălcarea vreunei dispoziţii. Prin urmare, instanţa de control judiciar trebuie sa procedeze la neluarea in seama a argumentului organului de control relativ la nerespectarea Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26/2010.

In ceea ce priveşte necesitatea realizării unui site web de prezentare, urmează sa observaţi ca atât in contractul de finanţare cat si in contractul de parteneriat se menţionează obligaţia partenerului B. de promovare si diseminare a rezultatului proiectului. In atare condiţii este evident ca realizarea unei pagini web a fost necesara pentru aducerea la îndeplinire a acestei obligaţii contractuale, fiind circumscrisa activităţii de promovare.

Referitor la nefunctionarea paginii web www.x.com/romania la momentul efectuării controlului, urmează sa observaţi ca in conformitate cu prevederile contractuale, implementarea proiectului urma sa se realizeze in termen de 36 de luni, perioada in care partenerul urma sa asigure promovarea prin intermediul paginii web. După împlinirea termenului de 36 luni, nu mai exista obligaţia menţinerii surselor de promovare. Având in vedere ca la momentul efectuării activităţilor de control, proiectul încetase nu se mai poate retine o culpa partenerului in nefunctionarea paginii de internet www.x.com/romania.

Aspectele invocate nu sunt însă în măsură să contrazică fondul celor reţinute, în care din însctrisurile prezentate nu rezultă necesitatea realizării site-ului în mod realist.

Mai mult facturile fiscale nr. x-C/31.0S.2011 (2.570,00 euro) şi nr. H049-C/30.09.2011 (164,85 euro) nu sunt însoţite de Procese-verbal de recepţie a serviciilor prestate din care să reiasă realitatea operaţiunilor solicitate Ia plată şi legătura acestora cu implementarea activităţilor proiectului.

Referitor la pct. e) din procesul-verbal vizând cheltuielile de contabilitate ale partenerilor B., apreciate ca neeligibile faţă de încălcarea principiului managementuluieficienţi, se afirmă că in mod eronat instanţa a reţinut ca:

"nu s-a contestat faptul ca partenerul avea obligaţia de a tine o evidenta contabila analitica a proiectului ci faptul ca prin facturile indicate au fost prevăzute plaţi pentru servicii care au făcut obiectul unor cereri de rambursare anterioare."^

Or, o astfel de motivare nu se regăseşte in cuprinsul Procesului-verbal de constatare, care prevede cele 4 facturi emise de B. către societatea care asigura servicii de contabilitate, iar la final menţionează considerarea cheltuielilor ca fiind neeligibile intrucat "sarcinile realizate si raportate de către Evident Info S.R.L. (n.n. societatea care presta servicii de contabilitate) [...] se suprapun si/sau dublează sarcini/atribuţii ale echipei de implementare (ex. Responsabil financiar) [...]."

Deci motivul considerării cheltuielilor ca fiind necligibilc nu priveşte faptul ca sumele ar mai fi fost decontate către partenerul contractual, astfel cum a reţinut instanţa de fond, ci pretinsa incalcare a managementului eficient.

Prin raportare la aceasta critică cuprinsă în Procesul-verbal de constatare, va rugam sa aveţi in vedere ca in conformitate cu prevederile contractuale, partenerul avea obligaţia de a tine o evidenta contabila analitica a proiectului cu evidenţierea in clar a tuturor operaţiunilor si cheltuielilor angajate de acesta. Având in vedere dezvoltarea proiectelor derulate de partenerul B. acesta a apreciat ca se impune suplimentarea serviciilor cu plata corespunzătoare a unor sume de bani.

In acest sens, au fost încheiate acte adiţionale si au fost depuse in susţinere facturi fiscale si rapoarte de activitate care reflecta pe deplin activităţile si serviciile prestate.

De asemenea, prin raportul de audit întocmit de Arexim Audit s-a reţinut ca toate procedurile de achiziţionare a serviciilor s-au realizat in conformitate cu dispoziţiile legale.

Afirmaţiile nu se susţin raportarea la o culpă a partenerilor fiind soluţionată printr-o dispoziţie neatacată de altfel.

De altfel în concret nu se explicitează faptul că sarcinile realizate de către S.C. EVIDENT INFO S.R.L. se suprapun şi/sau dublează sarcini/atribuţii ale echipei de implementare (ex. responsabil financiar), ale auditorului contractat pe proiect (S.C. Arexim Auăit S.R.L) şi chiar propriile servicii de contabilitate derulate anterior.

Referitor la pct. f) din Procesul-verbal privind cheltuielile aferente serviciilor de întreţinere a echipamentelor utilizare, se retine ca facturile fiscale nu sunt insotite de documente justificative in temeiul cărora sa se aprecieze eligibilitatea acestora.

Se afirmă cu cererea de rambursare nr. x s-au depus din partea partenerului B. toate documentele necesare de natura a justifica sumele solicitate. Singurele dovezi aferente prestării serviciilor solicitate pot fi reprezentate de facturile fiscale si procesul-verbal de recepţie a lucrărilor efectuate, documente ce se regăsesc ataşate si la cererea de rambursare.

De asemenea, prin raportul de audit intocmit de Arexim Audit s-a reţinut ca toate procedurile de achiziţionare a serviciilor s-au realizat in conformitate cu dispoziţiile legale.

Aceste afirmaţii nu reprezintă însă o adevărată justificare, care ar fi trebuit să fie fundamentată pe documente.

Similar cu referire la raportul de audit, acesta are valoarea unei probe care să înlăture argumentat cele reţinute, aspecte ce însă nu se regăsesc în cuprinsul acestuia.

Referitor la pct. g) din procesul-verbal privind cheltuieli aferente serviciilor de medicina muncii, trimiterea este exclusiv la faptul că prin raportul de audit al Arexim Audit s-a reţinut că toate procedurile de achiziţionare s-a realizat în conformitate cu dispoziţiile legale.

Cu o astfel de susţinere, s-ar putea crede că existenţa unui audit ar opri orice alte verificări ce le pot face autorităţile.

Astfel şi instanţa de fond a subliniat faptul că acele cheltuieli considerate neeligibile au vizat servicii de medicina muncii pentru două persoane care nu au figurat în echipa de implementare a proiectului.

Din nou nici reclamanta şi nici chemata în garanţie nu au combătut în concret aceste reţineri şi nici nu au depus probe din care să reiasă contrariul.

Referitor la faptul că nu a fost în culpă pentru respectivele nereguli care au afectat eligibilitatea unor cheltuieli instanţa constată că potrivit art. 1 alin. (4) din contractul de finanţare reclamanta a acceptat finanţarea nerambursabilă şi s-a angajat să implementeze proiectul pe propria răspundere.

De altfel la art. 9 lit. A) alin. (2) din acelaşi contract se prevede că "beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa AMPOSDRU pentru implementarea proiectului atât pentru acţiunile sau inacţiunile sale, cât şi ale partenerului/partenerilor".

Aşa fiind faptul că neregulile s-ar datora partenerului B. nu are nicio relevanţă în privinţa legalităţii şi temeiniciei actelor atacate.

Astfel, în raport de motivele invocate hotărârea instanţei de fond apare ca temeinică şi legală.

2. Temeiul de drept al soluţiei adoptate în recurs

Cum motivele invocate nu se încadrează în prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. Înalta Curte în temeiul dispoziţiilor art. 496 C. proc. civ. va respinge recursul ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul formulat de reclamanta A. împotriva sentinţei civile nr. 2862 din 05 iulie 2017 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 30 septembrie 2020