Ședințe de judecată: Iunie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 5123/2020

Şedinţa publică din data de 14 octombrie 2020

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

1. Circumstanţele cauzei

1.1. Cererea de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Suceava, secţia de contencios administrativ şi fiscal, la data de 18.10.2017, reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Bucureşti, a solicitat anularea Deciziei de soluţionare a Contestaţiei nr. FN/21.04.2017 înregistrată la AFIR sub nr. x/21.04.2017 prin care s-a soluţionat contestaţia formulată împotriva Procesului-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creanţelor bugetare, încheiat la data de 1.03.2017, privind proiectul x/17.02.2014 Cod contract PNDR 2007 -2013, x/17.02.2014 Cod contract PNDR 2014 - 2020, denumire "Instalarea tânărului fermier B." şi admiterea contestaţiei, astfel cum a fost formulată, cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

1.2. Hotărârea instanţei de fond

Curtea de Apel Suceava, secţia contencios administrativ şi fiscal, prin sentinţa nr. 38 din 27 februarie 2018, a admis acţiunea formulată de reclamantul A., prin titular B. în contradictoriu cu pârâta Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi, pe cale de consecinţă, a anulat Decizia de soluţionare a contestaţiei nr. FN/21.04.2017 înregistrată la AFIR sub nr. x/21.04.2017 şi Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare înregistrat la AFIR sub nr. x/06.03.2017, încheiat la data de 01.03.2017 privind proiectul x/17.02.2014 Cont contract PNDR 2007 - 2013, x/17.02.2014 C. proc. civ. contract PNDR 2014 - 2020, denumire "Instalarea tânărului fermier B." beneficiar A..

Totodată, a obligat pârâta să plătească reclamantului suma de 1.500 RON cheltuieli de judecată.

1. 3. Calea de atac exercitată şi motivele de recurs înfăţişate

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale invocând ca temei de drept al demersului său, prevederile art. 488 alin. (1) pct. 8 şi urm. C. proc. civ., solicitând admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi, în rejudecare, respingerea acţiunii formulată de reclamant, ca neîntemeiată.

1.4. Apărările intimatului

Prin întâmpinarea formulată, intimatul A., a solicitat respingerea recursului ca nefondat, reiterând considerentele importante ale sentinţei.

De asemenea, la rândul său, recurentul-reclamant a formulat răspuns la întâmpinare.

1.5. Procedura în faţa instanţei de recurs

Prin rezoluţia completului învestit cu soluţionarea dosarului din data de 27 noiembrie 2018, a fost fixat termen de judecată pe fond a recursului la data de 14 octombrie 2020, constatându-se că nu mai subzistă motivele care au determinat fixarea termenului de judecată pentru examinarea recursului, prin prisma exigenţelor dispoziţiilor art. 493 alin. (5) - (7) din C. proc. civ., faţă de Hotărârea Colegiului de Conducere al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 106 din 20 septembrie 2018, prin care s-a luat act de Hotărârea Plenului Judecătorilor secţiei de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, adoptată la data de 13 septembrie 2018, în sensul că procedura de filtrare a recursurilor reglementată prin dispoziţiile art. 493 din C. proc. civ. este incompatibilă cu specificul domeniului contenciosului administrativ şi fiscal.

În faza procesuală a recursului nu au fost administrate probe noi.

II. Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului

Analizând sentinţa atacată prin prisma criticilor ce i-au fost aduse, în temeiul art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., vizând modalitatea de soluţionare a cererii de chemare în judecată, Înalta Curte reţine că nu este fondat recursul de faţă, pentru considerentele în continuare prezentate.

O prima critică are în vedere faptul că instanţa de fond, în mod greşit a apreciat că "la vizita în teren şi efectuarea controlului documentar, experţii OJFIR Suceava din cadrul Serviciului Verificare Cereri Plată nu au procedat la o numărătoare efectivă a numărului de păsări, determinarea numărului de pui făcându-se prin simpla vizualizare a efectivului"

Se precizează astfel că verificarea pe teren se face în prezenţa beneficiarului şi aceasta este urmată de completarea unei Fişe de verificare a condiţiilor contractuale şi administrativ procedurale de la faţa locului, care este semnată atât de echipa de control cât şi de beneficiar.

Astfel, dacă verificarea în teren nu ar fi fost corectă şi nu ar fi fost numărate toate păsările, aşa cum susţine beneficiarul, acesta nu ar fi semnat Fişa de verificare a condiţiilor contractuale şi administrativ procedurale de la faţa locului şi nu şi-ar fi însuşit toate neconcordanţele.

Acest aspect apare ca esenţial în analiză câtă vreme, în faţa instanţei de fond s-au şi administrat probe - martori, în sensul nenumărării efectivului de păsări ci determinarea s-a făcut doar vizual.

În realitate, înscrisul semnat de parte relevă doar reţinerea organelor de control că s-au constatat neconcordanţe între totalul numărului de păsări găsit la faţa locului.

Ca să justifice lipsa puilor beneficiarul ne-a prezentat la vizita sa pe teren următoarele documente . . . . . . . . . .".

Deci necum nu s-a menţionat faptul că s-ar fi urmărit unui număr de pui - 500, de 13 ori mai mici decât cel estimat 6500.

De altfel, reclamantul prezintă în cuprinsul susţinerilor sale, cu documente justificative, faptele în concret, aspecte care, însă, nu au fost contrazise/contestate de către recurentă.

În aceste condiţii nu se poate vorbi despre o acceptare a numărului ulterior estimat de funcţionarii recurentei aspect care, coroborat cu declaraţiile de martor nu poate duce la admiterea acestui motiv.

A doua critică a recurentei se refera la faptul că instanţa de fond a apreciat în mod greşit că "deşi în cuprinsul Deciziei de soluţionare a Contestaţiei [.,.] se face o analiză şi a dimensiunii efectivului de pasări [...] Instanţa reţine că aceste aspecte nu au fost imputate reclamantului sub forma săvârşirii unei nereguli în sensul art. 16 din contract prin Procesul-verbal"

Conform procesului-verbal, cap. 8 Concluziile activităţii de verificare, s-a stabilit în urma verificărilor efectuate "la locul investiţiei" ca nu sunt îndeplinite condiţiile de conformitate impuse de Manualul de procedura pentru Autorizare Plaţi, Cod manual: M 01-07, Versiunea consolidata 37, înregistrându-se următoarele neregularităţi care au condus ca cererea de plată să devină neeligibilă:

- nerespectarea clauzelor contractuale referitoare la îndeplinirea tuturor acţiunilor prevăzute în Planul de Afaceri, conform Contractului de Finanţare;

- beneficiarul a realizat planul de investiţii propus în planul de afaceri, însă în ceea ce priveşte planul zootehnic există neconcordanţe între dosarul cererii de plată şi vizita pe teren unde nu s-a regăsit efectivul de pui C., cât era prevăzut în formularul A.P. 1.2.2.- Tabelul privind stabilirea dimensiunilor economice a fermei.

Beneficiarul a înscris în tabel 6500 bucati pui, iar "La faţa locului s-au găsit cea 500 pui", aşa cum este menţionat în Formularul A.P.1.6 - Raport al serviciilor verificare cereri de plată. Cererea de plată a fost declarată neeligibilă.

Aspectul referitor la numărul de pui C. fiind tranşant rămâne în analiză imputarea neîndeplinirii Planului de Afaceri în Decizia de soluţionare a contestaţiei, comisia a reţinut că:

Prin Planul de afaceri, beneficiarul şi-a propus că va creşte dimensiunea exploataţiei agricole de la 15,050 UDE în anul 0, la 19,565 UDE în anul ţintă din creşterea puilor pentru carne.

Astfel:

- nu a menţinut condiţia de eligibilitate asumată la data întocmirii cererii de finanţare, respectiv EGl solicitantul sprijinului trebuie să prezinte un Plan de afaceri prin care să demonstreze îmbunătăţirea performanţei generale a exploataţiei agricole şi creşterea dimensiunii fermei cu minim 4 UDE în baza căruia proiectul finanţat prin programul FEADR a fost contractat.

Rezultă că respectarea neîndeplinirii se referă exclusiv la acelaşi număr de pui pentru carne, neexistând alte aspecte imputate.

Cât priveşte lunga teorie din recurs asupra noţiuni de abatere, aceasta, corectă în teorie apare ca inutilă întrucât nu s-a contestat în alt mod decât cel al respectării planului de afaceri în privinţa menţionaţilor pui de carne.

Nu se susţine prin recurs faptul că înscrisurile justificative care au însoţit argumentarea reclamantului faţă de neconcordanţele asupra numărului de pui nu sunt reale sau justificate.

Astfel în conformitate cu motivele invocate hotărârea instanţei de fond apare ca temeinică şi legală.

Ca parte căzută în pretenţii recurenta va fi obligată conform dispoziţiilor art. 453 C. proc. civ. la plata cheltuielilor de judecată către reclamanta-intimată.

2. Temeiul legal al soluţiei adoptate în recurs

Pentru aceste considerente, Înalta Curte, apreciind că motivul de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ. este neîntemeiat, în temeiul art. 496 alin. (1) din acelaşi act normativ, raportat şi la art. 20 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, va respinge recursul declarat de pârâta Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul formulat de pârâta Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale împotriva sentinţei nr. 38 din 27 februarie 2018 a Curţii de Apel Suceava, secţia contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Obligă recurenta-pârâta Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale la plata sumei de 500 RON către intimata-reclamantă A., reprezentând cheltuieli de judecată.

Definitivă.

Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 14 octombrie 2020.