Ședințe de judecată: Mai | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 935/2021

Şedinţa publică din data de 17 februarie 2021

Asupra cererii de completare a deciziei de faţă,

Din examinarea lucrărilor din dosar constată următoarele:

1. Hotărârea instanţei a cărei completare se solicită

Prin decizia nr. 5071 din 8 octombrie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal a admis recursul declarat de reclamanta A. împotriva sentinţei civile nr. 32 din 22 martie 2017 pronunţată de Curtea de Apel Târgu Mureş, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, a casat în parte sentinţa recurată şi, rejudecând, a admis în parte cererea de chemare în judecată, a anulat dispoziţiile art. 110 lit. c) din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea nr. 2/2012, precum şi în parte dispoziţiile art. 120 alin. (5) lit. a) din Statutul Colegiului Medicilor din România, adoptat prin Hotărârea nr. 3/2016, respectiv teza finală:

"sau dacă persoana care a formulat plângerea, deşi anunţată, în mod nejustificat nu se prezintă la audierea fixată de comisia de disciplină sau nu îşi precizează în scris poziţia faţă de solicitările comisiei de disciplină", şi a menţinut celelalte dispoziţiile ale sentinţei.

2. Cererea de completare dispozitiv

Prin cererea depusă la data de 19.10.2020, recurenta-reclamantă A. a formulat cerere de completare a deciziei nr. 5071 din 8 octombrie 2020 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în dosar nr. x/2016, solicitând completarea dispozitivului deciziei pronunţate, în sensul de a dispune obligarea intimatului-pârât la plata cheltuielilor de judecată efectuate în fond şi recurs, reprezentând taxă judiciară de timbru.

În motivare, a arătat că a solicitat obligarea intimatului-pârât la plata cheltuielilor de judecată, prin cererile de chemare în judecată şi de recurs şi că taxele de timbru în cuantum total de 150 RON au fost achitate cu chitanţa nr. x/10.11.2016 (în fond) şi cu chitanţa nr. x/10.05.2017 (în recurs), dovezile fiind ataşate la dosar. Prin decizia pronunţată, i-a fost admis admis recursul, dar s-a omis acordarea cheltuielilor de judecată, motiv pentru care a solicitat admiterea cererii de completare a deciziei şi obligarea intimatului-pârât la plata cheltuielilor de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru fond şi recurs.

3. Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sesizată cu soluţionarea cererii de completare a dispozitivului deciziei menţionate, analizând cererea în raport cu hotărârea pronunţată, care se solicită a fi completată, va admite cererea pentru considerentele ce urmează:

3.1. Argumentele de fapt şi de drept relevante

Potrivit art. 444 alin. (1) din C. proc. civ. "Dacă prin hotărârea dată instanţa a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, se poate cere completarea hotărârii în acelaşi termen în care se poate declara, după caz, apel sau recurs împotriva acelei hotărâri, iar în cazul hotărârilor date în căile extraordinare de atac sau în fond după casarea cu reţinere, în termen de 15 zile de la pronunţare."

Verificând motivele prezentei cereri de completare a dispozitivului deciziei nr. 5071 din 8 noiembrie 2020, Înalta Curte reţine că recurenta-reclamantă A. a solicitat obligarea intimatei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată, fiind depuse la dosar înscrisuri doveditoare în acest sens.

Astfel, la dosarul de fond, la fila x, recurenta-reclamantă A. a depus chitanţa nr. x/10.11.2016, reprezentând taxă judiciară de timbru în valoare de 50 RON, iar la dosarul de recurs, fila x, a depus chitanţa nr. x/10.05.2017, reprezentând taxă judiciară de timbru în valoare de 100 RON.

Referitor la cererea petentei de completare a dispozitivului cu obligarea la plata cheltuielilor de judecată, Înalta Curte reţine că, potrivit art. 453 alin. (1) C. proc. civ. "(1) Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătescă acesteia cheltuieli de judecată."

Textul legal prevede acordarea cheltuielilor de judecată la cererea părţii care a câştigat, ceea ce presupune culpa procesuală a părţii care a pierdut procesul.

Constatând că instanţa de recurs a admis cererea recurentei-reclamante şi a omis a se pronunţa în legătură cu cererea sa, dovedită, de acordare a cheltuielilor de judecată, Înalta Curte va admite cererea de completare a dispozitivului deciziei indicate cu acordarea cheltuielilor de judecată, astfel cum rezultă din înscrisurile doveditoare depuse la dosar.

3.2. Temeiul legal al soluţiei adoptate

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 444 din C. proc. civ., Înalta Curte va admite cererea şi va completa dispozitivul deciziei civile nr. 5071 din 8 octombrie 2020 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, în sensul că va dispune obligarea intimatului-pârât Colegiul Medicilor din România la plata către recurenta-reclamantă A. a sumei de 150 RON, reprezentând taxă judiciară de timbru fond şi recurs.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite cererea formulată de recurenta-reclamantă A..

Completează dispozitivul deciziei civile nr. 5071 din 8 octombrie 2020, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. x/2016, în sensul că:

Dispune obligarea intimatului-pârât Colegiul Medicilor din România la plata către recurenta-reclamantă A. a sumei de 150 RON, reprezentând taxă judiciară de timbru fond şi recurs.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 17 februarie 2021.