Ședințe de judecată: Septembrie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia a II-a civilă

Decizia nr. 1083/2021

Decizia nr. 1083

Şedinţa publică din data de 21 aprilie 2021

Analizând actele de la dosar şi hotărârea atacată, reţine următoarele:

Prin acţiunea înregistrată la 14.06.2019 pe rolul Tribunalului Dolj, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale, reclamantul Sindicatul Învăţământului "Spiru Haret" Dolj pentru A., B., C., D., E. a chemat în judecată pe pârâta Şcoala Gimnazială "Lascăr Catargiu", solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să o oblige pe pârâtă să plătească persoanelor fizice dobânda legală aferentă drepturilor băneşti cuvenite, conform sentinţelor nr. 3070/27.03.2013, pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr. x/2013, nr. 2992/26.03.2013, pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr. x/2013, nr. 5956/25.09.2013, pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr. x/2013, de la data naşterii dreptului în cauza menţionată şi până la data plăţii efective.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 112 C. proc. civ., art. 161, art. 166 alin. (4), art. 268 şi art. 278 alin. (1) din Codul muncii, art. 2 din O.G. nr. 13/2011 şi cele ale art. 1.530 şi urm. C. civ.

Prin sentinţa civilă nr. 2039/11.09.2019, Tribunalul Dolj, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale a admis excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune pentru membrii de sindicat A., C., B. pentru perioada 27.03.2013-13.06.2016, pentru membrul de sindicat D. pentru perioada 26.03.2013-13.06.2016 şi pentru membra de sindicat E. pentru perioada 25.09.2013-13.06.2016, invocată de pârâtă şi, în consecinţă, a respins acţiunea pentru aceste perioade.

A admis în parte acţiunea formulată de reclamant şi a obligat-o pe pârâtă să plătească membrilor de sindicat A., C. şi B. dobânda legală aferentă drepturilor băneşti cuvenite conform sentinţei nr. 3070/27.03.2013, pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr. x/2013, calculată începând cu data de 14.06.2016 şi până la data plăţii efective.

A fost obligată pârâta să plătească membrului de sindicat D. dobânda legală aferentă drepturilor băneşti cuvenite conform sentinţei nr. 2992/26.03.2013, pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr. x/2013, calculată începând cu data de 14.06.2016 şi până la data plăţii efective.

A fost obligată pârâta să plătească membrei de sindicat E. dobânda legală aferentă drepturilor băneşti cuvenite conform sentinţei nr. 5956/25.09.2013, pronunţată de Tribunalul Dolj, secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr. x/2013, calculată începând cu data de 14.06.2016 şi până la data plăţii efective.

Împotriva acestei sentinţe, pârâta a declarat apel, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate.

Prin încheierea din 21.11.2019, Curtea de Apel Craiova, secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale a suspendat judecata apelului, în temeiul dispoziţiilor art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ.

Prin referatul întocmit la 22.06.2020, Curtea de Apel Cariova, secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale a repus cauza pe rol pentru a se verifica dacă operează perimarea, fiind format un nou dosar - nr. x/2019

Prin decizia nr. 51/07.09.2020, Curtea de Apel Craiova, secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale a constatat perimat apelul pârâtei.

Împotriva acestei decizii, pârâta a declarat recurs, solicitând rejudecarea cauzei, în argumentarea căruia a arătat că hotărârea curţii de apel i-a fost comunicată la 23.09.2020, fără a indica temeiul de drept pe care se întemeiază recursul său.

Înalta Curte a luat în examinare excepţia tardivităţii declarării recursului, în temeiul art. 421 alin. (2) C. proc. civ. raportat la art. 185 din acelaşi Cod, invocată din oficiu, reţinând următoarele:

Recursul are ca obiect decizia nr. 51/07.09.2020, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale, prin care s-a constatat perimat apelul declarat de pârâta Şcoala Gimnazială "Lascăr Catargiu" împotriva sentinţei civile nr. 2039/11.09.2019 a Tribunalului Dolj, secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale.

Hotărârea care constată perimarea este supusă recursului la instanţa ierarhic superioară în termen de 5 zile de la pronunţare, potrivit art. 421 alin. (2) C. proc. civ., termen calculat conform art. 181 alin. (1) pct. 3 C. proc. civ.

Aşadar, pentru exercitarea căii extraordinare de atac a recursului împotriva hotărârii de constatare a perimării legiuitorul a instituit un termen legal de 5 zile de la pronunţare, termen care reprezintă intervalul de timp înăuntrul căruia partea îndreptăţită se poate adresa instanţei.

Calculul termenului pe zile este reglementat de dispoziţiile art. 181 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ. potrivit căruia când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte.

În speţă, se constată că decizia recurată a fost pronunţată la 07.09.2020 şi, astfel, termenul legal s-a împlinit la data de 14.09.2020, conform art. 181 alin. (2) C. proc. civ., partea putând declara recursul cel mai târziu la 15.09.2020.

Neexercitarea dreptului procesual în cadrul termenului imperativ stabilit de lege atrage sancţiunea decăderii, actul de procedură făcut peste termen fiind lovit de nulitate, potrivit art. 185 alin. (1) C. proc. civ.

Cum recursul a fost declarat la 30.09.2020, potrivit menţiunii aflate la dosarul de apel, instanţa supremă reţine că acesta a fost formulat cu depăşirea termenului de 5 zile de la pronunţare, reglementat de art. 421 alin. (2) C. proc. civ., motiv pentru care, urmează să dea eficienţă dispoziţiilor art. 185 alin. (1) C. proc. civ. şi să respingă recursul ca tardiv declarat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge ca tardiv recursul declarat de recurenta-pârâtă Şcoala Gimnazială "Lascăr Catargiu" împotriva deciziei nr. 51/07.09.2020, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, secţia de litigii de muncă şi asigurări sociale.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 21 aprilie 2021.