Ședințe de judecată: Iulie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 1071/2021

Decizia nr. 1071

Şedinţa publică din data de 23 februarie 2021

Asupra cererii de revizuire de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

1. Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Salonta la data de 08.04.2015, sub dosar nr. x/2015, disjunsă prin încheierea de şedinţă din data de 07.10.2015, formându-se astfel dosarul cu nr. x/2015, petenta A. S.R.L. a solicitat, în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Bihor, în principal, anularea procesului-verbal atacat, ca nelegal, cu consecinţa exonerării de la plata amenzii contravenţionale aplicate în cuantum de 17.000 RON şi anularea Procesului-verbal de control nr. x/31.03.2015, ca act care a stat la baza întocmirii procesului-verbal de sancţionare, cu consecinţa anulării măsurilor dispuse, precum şi anularea Procesului-verbal de cercetare nr. x/23.02.2015 avizat de Inspecţia Muncii cu nr. 174/DCSSM/3871/13.03.2015, iar în subsidiar, înlocuirea sancţiunii amenzii de 17.000 RON cu avertismentul.

2. Prin sentinţa civilă nr. 617 din 22.11.2018, Judecătoria Salonta, în baza art. 416 C. proc. civ., a constatat perimată cererea de chemare în judecată formulată de petenta A. S.R.L., în contradictoriu cu intimatul Inspectoratul Teritorial de Muncă al Judeţului Bihor, având ca obiect anulare proces-verbal de contravenţie.

3. Împotriva sentinţei civile nr. 617 din 22.11.2018 a Judecătoriei Salonta, petenta A. S.R.L. a formulat cerere de revizuire, întemeiată pe dispoziţiile art. 509 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Prin cererea de revizuire, revizuenta A. S.R.L. a arătat că există două hotărâri definitive potrivnice, care încalcă autoritatea de lucru judecat a primei hotărâri, respectiv că sentinţa civilă nr. 617/2018 a Judecătoriei Salonta, prin care s-a constatat perimarea plângerii contravenţionale, încalcă autoritatea de lucru judecat a Deciziei nr. 819/CA/2018-R, pronunţată de Curtea de Apel Oradea, având ca obiect anulare Proces-verbal de cercetare nr. x/SCSSM/23.02.2015.

4. Prin sentinţa civilă nr. 162/2019 din data de 14 martie 2019, Judecătoria Salonta, în baza art. 510 alin. (2) din C. proc. civ., a admis excepţia necompetenţei materiale a Judecătoriei Salonta şi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect revizuire, formulată de revizuenta A. S.R.L., în contradictoriu cu ITM Bihor, în favoarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

5. Prin încheierea de şedinţă din 5 noiembrie 2019, Înalta Curte a dispus suspendarea judecării cererii de revizuire formulată de revizuenta A. S.R.L., în temeiul dispoziţiilor art. 411 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., având în vedere că părţile, deşi legal citate, nu s-au înfăţişat la strigarea pricinii şi nici nu au solicitat judecarea cauzei în lipsă.

II. Cu privire la cererea de revizuire de faţă

Analizând cu prioritate excepţia perimării cererii de revizuire îndreptate împotriva sentinţei civile nr. 617 din 22.11.2018 a Judecătoriei Salonta, Înalta Curte constată următoarele:

La termenul de judecată din 5 noiembrie 2019, Înalta Curte a dispus suspendarea judecării cauzei în temeiul art. 411 alin. (1) pct. 2 din C. proc. civ., pentru lipsa nejustificată a părţilor, încheierea de şedinţă reprezentând ultimul act de procedură efectuat în cauză.

Înalta Curte reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 416 alin. (1) din C. proc. civ., orice cerere de chemare în judecată, contestaţie, apel, recurs, revizuire şi orice altă cerere de reformare sau de revocare se perimă de drept, chiar împotriva incapabililor dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de 6 luni.

Aşa cum rezultă din actele şi lucrările dosarului, se constată a fi cumulativ îndeplinite cerinţele perimării cererii de revizuire, respectiv, pricina a rămas în nelucrare de la data suspendării (5 noiembrie 2019) şi până în prezent, trecând, astfel, mai mult de 6 luni, perioadă în care niciuna dintre părţi nu a întreprins vreun demers pentru continuarea judecăţii.

Înalta Curte reţine şi faptul că în cauză nu a fost formulată de către părţi, înăuntrul termenului de perimare, nicio cerere de redeschidere a procesului, potrivit art. 415 alin. (1) C. proc. civ., nu s-a mai îndeplinit niciun act de procedură în vederea judecării cauzei, situaţie cauzată de lipsa de diligenţă a părţilor care nu au acţionat în acest scop.

De asemenea, nu subzistă vreun motiv de suspendare a cursului perimării, din cele prevăzute de art. 418 C. proc. civ.

Cum în cauză nu au fost îndeplinite acte de procedură de natură a întrerupe sau suspenda perimarea, potrivit prevederilor art. 417 - 418 din C. proc. civ., republicat, instanţa va face aplicarea dispoziţiilor art. 420 alin. (1) din C. proc. civ., republicat şi va constata perimată cererea de revizuire formulată A. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 617 din 22 noiembrie 2018 a Judecătoriei Salonta, pronunţate în dosarul nr. x/2015.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Constată perimată cererea de revizuire formulată de A. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 617 din 22 noiembrie 2018 a Judecătoriei Salonta, pronunţate în dosarul nr. x/2015.

Cu recurs la Completul de 5 Judecători, în termen de 5 zile de la pronunţare.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 23 februarie 2021.