Ședințe de judecată: Noiembrie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 3536/2021

Decizia nr. 3536

Şedinţa publică din data de 9 iunie 2021

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

1. Circumstanţele cauzei. Cererea de chemare în judecată.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 01.11.2019, pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal, reclamantul A. în contradictoriu cu pârâta DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE ADMINISTRAŢIEI SECTOR 1 A FINANŢELOR PUBLICE a solicitat obligarea pârâtului să îl despăgubească de unităţile de fond deţinute la FNI cu 101.351,00 RON conform Deciziei 2098/04.06.2009.

2. Hotărârea primei instanţe.

Prin încheierea de şedinţă din data de 27.05.2020, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a dispus amânarea pronunţării la data de 10.06.2020.

Prin sentinţa civilă nr. 394 din data de 10.06.2020, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a constatat renunţarea la judecata acţiunii formulate de formulată de reclamantul A., în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală a Finanţelor Publice Administraţiei Sector 1 a Finanţelor Publice.

3. Cererea de recurs.

Împotriva încheierii de şedinţă din data de 27.05.2020 pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal a declarat recurs reclamantul A..

4. Apărările formulate în cauză.

Intimata-pârâtă nu a formulat întâmpinare.

5. Soluţia instanţei de recurs

Examinând cu prioritate, în conformitate cu dispoziţiile art. 248 C. proc. civ., excepţia netimbrării recursului, invocată din oficiu, Înalta Curte constată că aceasta este întemeiată, drept pentru care va anula recursul ca netimbrat, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

În prezenta cauză, prin adresa emisă la data de 21.08.2020 şi comunicată la data de 26.08.2020, s-a pus în vedere recurentului să depună la dosar dovada achitării taxei judiciare de timbru în cuantum de 50 RON.

Recurentul nu a depus dovada achitării taxei de timbru în cuantumul datorat conform O.U.G. nr. 80/2013, aspect care primează în analiza regularităţii căii de atac exercitate.

Înalta Curte constată că, deşi a fost citat cu menţiunea de a achita taxa judiciară de timbru în sumă de 50 RON, conform dovezii anexate la dosarului, recurentul nu şi-a îndeplinit această obligaţie legală.

Or, în conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat.

Potrivit art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, "dacă cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, reclamantului i se pune în vedere, în condiţiile art. 200 alin. (2) teza I din C. proc. civ., obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanţei", iar art. 32 din acelaşi act normativ prevede că "taxele judiciare de timbru se datorează atât pentru judecata în primă instanţă, cât şi pentru exercitarea căilor de atac, în condiţiile prevăzute de lege".

În acest sens sunt şi dispoziţiile art. 486 alin. (2) C. proc. civ., potrivit cărora la cererea de recurs se va ataşa dovada achitării taxei de timbru, conform legii.

Potrivit dispoziţiilor art. 486 alin. (3) din C. proc. civ., menţiunea prevăzută la alin. (2) al aceluiaşi articol este prevăzută sub sancţiunea nulităţii.

6. Temeiul de drept al soluţiei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 32 şi art. 33 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013, coroborate cu art. 486 alin. (2) şi (3) şi art. 496 din C. proc. civ., republicat, Înalta Curte va dispune anularea recursului formulat ca netimbrat, ţinând seama şi de prevederile art. 499 din acelaşi cod, decizia urmând a fi comunicată părţilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Admite excepţia de netimbrare a recursului, invocată din oficiu.

Anulează ca netimbrat recursul declarat de recurentul-reclamant A. împotriva încheierii din 27 mai 2020 şi a sentinţei nr. 394 din 10 iunie 2020, pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a IX-a contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 iunie 2021.