Ședințe de judecată: Iulie | | 2022
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Decizia nr. 736/2021

Decizia nr. 736

Şedinţa publică din data de 07 septembrie 2021

Asupra contestaţiei de faţă;

În baza lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin sentinţa penală nr. 341/PI/21.12.2020, Curtea de Apel Timişoara, în baza art. 109 alin. (1) raportat la art. 104 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 302/2004 modificată şi completată, a admis sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara.

A dispus executarea mandatului european de arestare emis de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Innsbruck - Austria la data de 01.12.2020 în dosarul nr. x St 140/20a pe numele persoanei solicitate A., precum şi predarea acestuia către autorităţile judiciare din Austria.

A constatat că persoana solicitată a consimţit la predarea sa organelor judiciare din Austria şi nu a renunţat la beneficiul regulii specialităţii.

În baza art. 114 raportat la art. 58 alin. (1) din Legea 302/2004, a amânat predarea persoanei solicitate până la data de 28.05.2021, respectiv până la executarea măsurii de supraveghere ce a fost dispusă prin sentinţa penală nr. 512/19.04.2019 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. x/2018, rămasă definitivă la data de 29.05.2019 prin neapelare, sau în caz de luare a oricărei alte măsuri care presupune rămânerea în ţară în vederea executării, predarea se amână până la punerea în libertate sau până la expirarea pedepsei sau a măsurii.

În baza art. 104 alin. (10) din Legea nr. 302/2004 cu referire la art. 58 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, a dispus arestarea persoanei solicitate A., pe o durată de 30 (treizeci) zile, sens în care se emite de îndată mandat de arestare preventivă, în conformitate cu dispoziţiile art. 104 alin. (13) din Legea nr. 302/2004.

În baza art. 109 alin. (3) din Legea nr. 302/2004, mandatul de arestare emis pe numele persoanei solicitate va fi pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării, respectiv data de 28.05.2021, respectiv până la executarea măsurii de supraveghere ce a fost dispusă prin sentinţa penală nr. 512/19.04.2019 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. x/2018, rămasă definitivă la data de 29.05.2019 prin neapelare, sau în caz de luare a oricărei alte măsuri care presupune rămânerea în ţară în vederea executării, predarea se amână până la punerea în libertate sau până la expirarea pedepsei sau a măsurii.

A revocat măsura arestării provizorii a persoanei solicitate A. şi a dispus punerea de îndată în libertate de sub puterea mandatului de arestare nr. x/PI/ME din 08.12.2020 emis de Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. x/2020, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză.

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Timişoara sub număr de dosar x/2020 la data de 10.08.2021, Biroul de Executări Penale al Curţii de Apel Timişoara a formulat contestaţie la executare pentru a se aprecia asupra cererii transmise de autorităţile judiciare din Austria, prin care arată că mandatul european de arestare emis la data de 11.06.2021, este singurul valabil şi cuprinde infracţiuni noi care nu au făcut obiectul mandatului european de arestare emis de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Innsbruck - Austria, pentru care prin sentinţa penală nr. 341/PI/21.12.2020 (dosar nr. x/2020) Curtea de Apel Timişoara a dispus predarea către autorităţile austriece, privind persoana solicitată A..

În cuprinsul cererii, s-a precizat că, prin adresa nr. x/18.06.2021, Serviciul de Probaţiune Constanţa a menţionat faptul că, la data de 28.05.2021 au încetat motivele care au stat la baza amânării predării persoanei solicitate către autorităţile judiciare din Austria.

La data de 03.08.2021, a fost emisă o adresă de către Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa, prin care s-a comunicat faptul că persoana solicitată A., a fost identificată şi încarcerată în B., la data de 02.08.2021, în baza mandatului de arestare nr. x/PI/ME din 21.12.2020, emis de Curtea de Apel Timişoara.

La data de 16.06.2021, autorităţile judiciare din Austria au actualizat semnalarea introdusă în SIS, mandatul european de arestare emis la data de 01.12.2020, fiind înlocuit cu un nou mandat european de arestare, emis la data de 11.06.2021, aşa cum este menţionat în câmpul 267 din formularul A, din data de 16.06.2021. Prin aceeaşi adresă se arată faptul că, judecătorul detaşat la nivelul structurii noastre (Biroul Naţional SIRENE), noua documentaţie a fost transmisă către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa (numitul A., având domiciliul în circumscripţia teritorială aferentă), cu informarea Curţii de Apel Timişoara, informare ce a fost înaintată la la data de 04.08.2021.

În urma convorbirilor telefonice purtate cu judecătorul delegat din cadrul Biroului Naţional SIRENE, s-a stabilit faptul că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, nu a sesizat instanţa competentă pentru a se pronunţa cu privire la cel de-al doilea mandat european de arestare, emis de către autorităţile judiciare din Austria, apreciind că este în fiinţă mandatul de arestare nr. x/ME din 21.12.2020, emis de Curtea de Apel Timişoara şi care până în prezent nu a fost anulat.

Cum în speţă persoana A. nu va putea fi predată către autorităţile judiciare din Austria, în baza unui mandat european de arestare pe care autorităţile judiciare din Austria l-au anulat, Biroul Executări Penale a solicitat instanţei a se pronunţa cu privire la oportunitatea anulării mandatul de arestare nr. x/ME din 21.12.2020, emis de Curtea de Apel Timişoara, pentru ca Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa să poată solicita instanţei competente emiterea unei hotărâri în baza căreia să se dispună executarea mandatului de arestare emis de către autorităţile din Austria la data de 11.06.2021.

În drept, în susţinerea cererii, s-au invocat dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., în condiţiile prev. de Legea 302/2004.

În urma analizei sesizării formulate de către Biroul Executări Penale din cadrul Curţii de Apel Timişoara, instanţa de fond a apreciat-o ca fiind întemeiată, şi a admis-o pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., "Contestaţia împotriva executării hotărârilor penale se poate face în următoarele cazuri:

d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei."

Astfel cum mai sus s-a arătat, faţă de persoana solicitată a fost emis un mandat de arestare în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Innsbruck-Austria, mandatul de arestare urmând a fi pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării.

Persoana solicitată s-a aflat în executarea unei pedepse cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere până la data de 28.05.2021.

De la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 341/PI/21.12.2020 prin care s-a dispus emiterea mandatului de arestare nr. x/PI/ME/21.12.2020, autorităţile judiciare din Austria au comunicat Biroului Sirene România faptul că mandatul european de arestare emis de Tribunalul Innsbruck a fost anulat ca urmare a emiterii unui nou mandat european de arestare de către autorităţile din Austria.

În urma anulării mandatului european de arestare emis de Tribunalul Innsbruck - Austria în baza căruia a fost pronunţată sentinţa penală nr. 341/PI/21.12.2020 prin care s-a dispus emiterea mandatului de arestare nr. x/PI/ME/21.12.2020, autorităţile judiciare din România au comunicat prin Biroul Sirene faptul că persoana solicitată nu va putea fi preluată de către autorităţile judiciare din Austria în baza unui mandat european de arestare ce a fost anulat.

Ca urmare a celor de mai sus, precum şi a faptului că persoana solicitată s-a prevalat de regula specialităţii, nedorind să fie predată pentru a fi cercetată şi cu privire la alte fapte, Curtea a apreciat faptul că în speţă este regăsit cazul prevăzut de dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., respectiv faptul că în speţă există o cauză de stingere a pedepsei, urmând a dispune anularea mandatului de arestare nr. x/PI/ME/21.12.2020, cu consecinţa punerii de îndată în libertate a persoanei solicitate dacă nu este reţinută sau arestată în altă cauză.

În ceea ce priveşte executarea noului mandat european de arestare, instanţa de fond a constatat faptul că în cauză Curtea de Apel Timişoara nu a fost sesizată cu un nou mandat european de arestare pentru a se putea pronunţa cu privire la acesta sau cu privire la predarea persoanei solicitate către autorităţile judiciare din Austria.

Date fiind cele mai sus reţinute, în temeiul art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., a admis sesizarea Biroului de executări penale din cadrul Curţii de Apel Timişoara, a dispus anularea mandatului de arestare nr. x/PI/ME din 21.12.2020 emis în dosarul nr. x/2020 al Curţii de Apel Timişoara pe numele persoanei solicitate A., precum şi punerea de îndată a acestuia în libertate a persoanei solicitate de sub puterea mandatului de arestare, dacă nu este reţinută sau arestată în altă cauză.

Împotriva sentinţei penale nr. 171/PI din data de 12 august 2021, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, în dosarul nr. x/2020, a declarat contestaţie, în termen legal, persoana solicitată A., precizând faptul că noul mandat european de arestare nu ar trebui pus în executare, întrucât beneficiază de regula specialităţii, iar acesta priveşte şi fapte noi.

Examinând contestaţia prin prisma criticilor formulate, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie constată că aceasta este nefondată, pentru următoarele considerente:

Înalta Curte reţine că prin sentinţa penală nr. 341/PI/21.12.2020, Curtea de Apel Timişoara, în baza art. 109 alin. (1) raportat la art. 104 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 302/2004 modificată şi completată, a admis sesizarea formulată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Timişoara şi, pe cale de consecinţă, a dispus executarea mandatului european de arestare emis de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Innsbruck - Austria la data de 01.12.2020 în dosarul nr. x St 140/20a pe numele persoanei solicitate A., precum şi predarea acestuia către autorităţile judiciare din Austria. De asemenea, s-a luat act de faptul că persoana solicitată a consimţit la predarea sa organelor judiciare din Austria şi nu a renunţat la beneficiul regulii specialităţii, amânând, totodată, predarea acestuia până la data de 28.05.2021, respectiv până la executarea măsurii de supraveghere ce a fost dispusă prin sentinţa penală nr. 512/19.04.2019 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. x/2018, rămasă definitivă la data de 29.05.2019 prin neapelare, sau în caz de luare a oricărei alte măsuri care presupune rămânerea în ţară în vederea executării, predarea se amână până la punerea în libertate sau până la expirarea pedepsei sau a măsurii.

Astfel, instanţa de fond a dispus arestarea persoanei solicitate A., pe o durată de 30 (treizeci) zile, care urma a fi pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării.

De asemenea, Înalta Curte constată că la data de 10.08.2021, Biroul de Executări Penale al Curţii de Apel Timişoara a formulat contestaţie la executare pentru a se aprecia asupra cererii transmise de autorităţile judiciare din Austria, prin care arată că mandatul european de arestare emis la data de 11.06.2021, este singurul valabil şi cuprinde infracţiuni noi care nu au făcut obiectul mandatului european de arestare emis de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Innsbruck - Austria, pentru care prin sentinţa penală nr. 341/PI/21.12.2020 (dosar nr. x/2020) Curtea de Apel Timişoara a dispus predarea către autorităţile austriece, privind persoana solicitată A., precizându-se, totodată, că prin adresa nr. x/18.06.2021, Serviciul de Probaţiune Constanţa a menţionat faptul că la data de 28.05.2021 au încetat motivele care au stat la baza amânării predării persoanei solicitate către autorităţile judiciare din Austria.

Din verificările efectuate de instanţa de fond, se observă că Inspectoratul Judeţean de Poliţie Constanţa, a comunicat faptul că persoana solicitată A. a fost identificată şi încarcerată în B., la data de 02.08.2021, în baza mandatului de arestare nr. x/PI/ME din 21.12.2020, emis de Curtea de Apel Timişoara.

În continuare, Înalta Curte constată că la data de 16.06.2021, autorităţile judiciare din Austria au actualizat semnalarea introdusă în SIS, mandatul european de arestare emis la data de 01.12.2020, fiind înlocuit cu un nou mandat european de arestare, emis la data de 11.06.2021, aşa cum este menţionat în câmpul 267 din formularul A, din data de 16.06.2021. Prin aceeaşi adresă se arată faptul că, judecătorul detaşat la nivelul structurii noastre (Biroul Naţional SIRENE), noua documentaţie a fost transmisă către Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa (numitul A., având domiciliul în circumscripţia teritorială aferentă), cu informarea Curţii de Apel Timişoara, informare ce a fost înaintată la data de 04.08.2021. De asemenea, din relaţiile furnizate de judecătorul delegat din cadrul Biroului Naţional SIRENE, s-a stabilit faptul că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, nu a sesizat instanţa competentă pentru a se pronunţa cu privire la cel de-al doilea mandat european de arestare, emis de către autorităţile judiciare din Austria, apreciind că este în fiinţă mandatul de arestare nr. x/ME din 21.12.2020, emis de Curtea de Apel Timişoara şi care până în prezent nu a fost anulat.

Cum în speţă persoana A. nu va putea fi predată către autorităţile judiciare din Austria, în baza unui mandat european de arestare pe care autorităţile judiciare din Austria l-au anulat, Biroul Executări Penale a solicitat instanţei a se pronunţa cu privire la oportunitatea anulării mandatul de arestare nr. x/ME din 21.12.2020, emis de Curtea de Apel Timişoara, pentru ca Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa să poată solicita instanţei competente emiterea unei hotărâri în baza căreia să se dispună executarea mandatului de arestare emis de către autorităţile din Austria la data de 11.06.2021, invocându-se, în susţinerea cererii, dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., în condiţiile prevăzute de Legea 302/2004, pe care instanţa de fond a apreciat-o ca fiind întemeiată, dispunând în acest sens anularea mandatului de arestare.

Înalta Curte reţine că potrivit dispoziţiilor art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., "Contestaţia împotriva executării hotărârilor penale se poate face în următoarele cazuri:

d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei."

Astfel, faţă de persoana solicitată a fost emis un mandat de arestare în vederea punerii în executare a mandatului european de arestare emis de Parchetul de pe lângă Tribunalul Innsbruck-Austria, mandatul de arestare urmând a fi pus în executare la data încetării motivelor care au justificat amânarea predării, respectiv la data de 28.05.2021, urmare a executării unei pedepse cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere.

Înalta Curte, în deplin acord cu motivarea primei instanţe, apreciază că, în mod corect, s-a dispus anularea mandatului de arestare nr. x/PI/ME/21.12.2020, cu consecinţa punerii de îndată în libertate a persoanei solicitate dacă nu este reţinută sau arestată în altă cauză, faţă de faptul că de la data rămânerii definitive a sentinţei penale nr. 341/PI/21.12.2020, prin care s-a dispus emiterea mandatului de arestare nr. x/PI/ME/21.12.2020, autorităţile judiciare din Austria au comunicat Biroului Sirene România faptul că mandatul european de arestare emis de Tribunalul Innsbruck a fost anulat ca urmare a emiterii unui nou mandat european de arestare de către autorităţile din Austria, fiind, aşadar, incidente dispoziţiile prevăzute de art. 598 alin. (1) lit. d) C. proc. pen., respectiv faptul că în speţă există o cauză de stingere a pedepsei.

Cât priveşte motivul de contestaţie invocat de către persoană solicitată A., în sensul că noul mandat european de arestare nu ar trebui pus în executare, întrucât beneficiază de regula specialităţii, care priveşte şi fapte noi, Înalta Curte constată că instanţa de fond nu a fost sesizată că acest nou mandat european de arestare, astfel că excedează cadrului procesual, persoana solicitată având posibilitatea de a se prevala de beneficiul regulii specialităţii doar în cadrul unei noi proceduri de predare.

Faţă de considerentele ce preced, Înalta Curte, va respinge, ca nefondată, contestaţia formulată de persoana-solicitată A., împotriva sentinţei penale nr. 171/PI din data de 12 august 2021, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, în dosarul nr. x/2020.

În baza art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., contestatorul- persoană-solicitată va fi obligat la plata sumei de 300 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat, iar în baza art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul-persoană-solicitată, în cuantum de 313 RON, va rămâne în sarcina statului şi se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca nefondată, contestaţia declarată de persoana-solicitată A., împotriva sentinţei penale nr. 171/PI din data de 12 august 2021, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, secţia penală, în dosarul nr. x/2020.

Obligă contestatorul-persoană-solicitată la plata sumei de 300 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul apărătorului desemnat din oficiu pentru contestatorul-persoană-solicitată, în sumă de 313 RON, rămâne în sarcina statului şi se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07 septembrie 2021.