Ședințe de judecată: Februarie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 16/2022

Decizia nr. 16

Şedinţa publică din data de 11 ianuarie 2022

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul cererii de chemare în judecată

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, la data de 11.12.2017, reclamanta A. a solicitat anularea Deciziei emise de Autoritatea Electorală Permanentă nr. 109 din 11.04.2017 de nerambursare a cheltuielilor electorale în cuantum 639.899,03 RON, anularea parţiala a Raportului de control nr. x din 07.04.2017 şi obligarea pârâtei AEP la rambursarea sumei de 639.899,03 RON, sumă solicitată cu titlu de cheltuieli realizate în campania electorală pentru alegerile parlamentare din decembrie 2016 şi nerambursată de către AEP, diferenţa nerambursată din suma totala solicitată la rambursare prin cererea înregistrata la AEP sub nr. x/10.01.2017, sau în subsidiar, pentru suma rezultată în urma controlului legalitate şi temeinicie efectuat de instanţa de judecată asupra actelor contestate în prezenta cauză.

2. Soluţia instanţei de fond

Prin sentinţa civilă nr. 2659 din 7 iunie 2018, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal a admis acţiunea formulată de reclamanta A., în contradictoriu cu pârâta Autoritatea Electorală Permanentă; a anulat Decizia nr. 109/11.04.2017 de nerambursare a cheltuielilor electorale în cuantum de 639.899,03 RON şi în parte Raportul de control nr. x/07.04.2017; a obligat pârâta la rambursarea către reclamantă a sumei de 639.899,03 RON, reprezentând cheltuieli realizate în campania electorală pentru alegerile parlamentare din decembrie 2016 nerambursate.

3. Calea de atac exercitată

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs pârâta Autoritatea Electorală Permanentă, întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

În cadrul recursului au fost invocate mai multe aspecte de nelegalitate subsumate motivului de recurs prevăzut de art. 488 ăct. 8 C. proc. civ. invocându-se greşita interpretare şi aplicare a Legii de către prima instanţă în ceea ce priveşte aprecierea legalităţii Deciziei nr. 109/11.04.2017 şi a procesului-verbal nr. x/7.04.2017.

În esenţă, în cadrul aspectelor de nelegalitate invocate care privesc diferite categorii de sume incluse în suma totală la rambursare către reclamanta-intimată în cuantum de 899.03 RON, recurenta-pârâtă invocă legalitatea actelor contestate sub toate cele 9 aspecte verificate de prima instanţă.

Recurenta-pârâtă reiterează legalitatea controlului şi temeinicia măsurilor dispuse în concret faţă de care s-a apreciat că nu sunt îndeplinite condiţiile rambursării sumei reprezentând cheltuieli electorale.

Se solicită admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi rejudecarea în sensul respingerii acţiunii ca neîntemeiate.

La dosar reclamanta-intimată a formulat întâmpinare în care a invocat în principal excepţia nulităţii recursului şi în subsidiar pe fond a solicitat respingerea recursului ca nefondat.

Recurenta-pârâtă a depus la dosar răspuns la întâmpinare Motivat în şedinţa publică din 11.01.2022, Curtea a respins excepţia nulităţii recursului constatând că aspectele de nelegalitate invocate se încadrează în dispoziţiile art. 488 C. proc. civ.

Analizând recursul declarat, în raport de aspectele de nelegalitate invocate, Curtea îl apreciază pentru următoarele considerente ca nefondat, în cauză nefiind îndeplinite condiţiile motivului de casare prevăzut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C. proc. civ. interpretarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material.

Curtea va analiza aspectele de nelegalitate în raport de dispoziţiile legale pretins încălcate, urmând a verifica aprecierile primei instanţe asupra probatoriului administrat în raport de dispoziţiile legale incidente,

Aspectul de nelegalitate privind suma de 213.122,10 RON provenită din donaţii on line prin intermediul platformei B.) nu este fondat.

Faptul că în schimbul serviciilor prestate s-a perceput un comision de 5% din sumele colectate prin reţinere la sursă nu reprezintă temei pentru respingerea cererii de rambursare a sumelor calculate ambele operaţiunii fiind legal recunoscute de C. civ., respectiv Codul fiscal.

Din acte a rezultat faptul că societăţile implicate în colectarea donaţiilor nu au avut ele calitatea de donator pentru a fi incidente regulile privind identificarea donatorului conform cărţii de identitate şi proba intenţiei libere de a dona.

Iar în cauză nu au fost identificate în concret nelegalităţi privind procedura colectării donaţiilor on line.

Al doilea aspect de nelegalitate este nefondat în cauză cererea de rambursare îndeplinind condiţiile legale în ceea ce priveşte documentele justificative. Aceasta în condiţiile în care cheltuielile au fost efectuate, plătite şi angajate în timpul campaniei electorale, până la data depunerii cererii de rambursare neavând relevanţă emiterea ulterioară a facturilor de către furnizori în raport de dispoziţiile art. 58 alin. 1 din Normele Metodologice.

Aspectul de nelegalitate privind depăşirea limitelor contribuţiilor pentru cheltuielile efectuate în circumscripţia Sălaj nu este fondat.

Aceasta în condiţiile în care suma totală solicitată la rambursare nu depăşeşte suma totală a contribuţiilor primite de la subscrisul partid A..

Aspectul de nelegalitate nr. 4 este nefondat, în cauză în mod corect prima instanţă apreciind că în consecinţă în sensul că şi cheltuielile de deplasare candidaţilor cu autocarul sunt efectuate în scop electoral şi fac parte din cheltuielile precizate de art. 38 din Legea nr. 334/2006.

Aspectul nr. 5 este nefondat, în cauză toate donaţiile către reclamantă au fost efectuate prin virament bancar neexistând obligaţia legală de a depune un înscris sub semnătură privată derogatorie de la dispoziţiile art. 1011 alin. (4) C. civ.

Motivul nr. 6 de recurs este nefondat deoarece reclamanta-intimată s-a conformat obligaţiei de a depune documente justificative conform art. 59 din Normele de aplicare a Legii nr. 334/2006.

În măsura în care autoritatea recurentă avea nelămuriri cu privire la realitatea serviciilor prestate putea face aplicarea art. 481 din Legea nr. 334/2006 de a solicita lămuriri.

Conform art. 481 din Legea 334/2006 în situaţia în care din documentele justificative prevăzute de alin. (1), depuse de către mandatarii financiari, nu rezultă în mod clar legalitatea şi realitatea cheltuielilor (s.n.), Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita declara{ii, clarificări sau documente justificative suplimentare.

Recurenta AEP nu a solicitat declaraţii, clarificări sau documente justificative suplimentare pentru cheltuielile pe care le-a invalidat şi nerambursat pentru că nu se poate proba realitatea şi exactitatea serviciului prestat.

Mai mult decât atât, dovezile ataşate cererilor de rambursare fac in mod clar dovada deplina a realităţii existentei cheltuielilor cu serviciile si bunurile a căror contravaloare s-a solicitat a fi rambursata.

Aspectele nr. 7 şi nr. 8 de nelegalitate sunt nefondate în cauză modalitatea de întocmire a facturii din punct de vedere fiscal (formă) nu reprezintă temei pentru invalidarea documentelor justificative şi nerambursarea sumelor. Aceasta în condiţiile în care Legea nr. 334/2006 nu prevede condiţii speciale de întocmire a facturilor.

În cauză nu poate fi reţinută nerespectarea dispoziţiilor art. 319 alin. (20) din Legea nr. 227/2015. Aceasta deoarece aspectele pentru care au fost înlăturate unele facturi care nu au fost considerate ca documente justificative pentru cerinţe formă şi nu de fond, în condiţiile în care realitatea operaţiunilor nu a fost contestată, fiind confirmată de părţi omiterea unor elemente de formă prevăzute de art. 319 alin. 20 Codul fiscal nu poate constitui temei justificativ pentru refuzul neacordării rambursării sumelor care fac obiectul acestora.

În acest sens există o jurisprudenţă naţională consolidată şi jurisprudenţa comunitară prin care s-a stabilit în domeniul TVA că se poate beneficia de anumite drepturi, rambursare TVA pe baza unor documente care nu îndeplinesc toate condiţiile de formă dacă cerinţele de fond sunt îndeplinite.

Aspectul nr. 9 de nelegalitate nu este fondat neregula privind contribuţia depusă în contul asociaţiei de alte persoane decât candidaţi neavând caracter esenţial, iar reclamanta având bună credinţă ţinând cont de faptul că sumele virate eronat pot fi restituite.

Faţă de cele expuse mi sus, Curtea în baza art. 496-497 C. proc. civ. va respinge recursul ca nefondat menţinând ca legală şi temeinică sentinţa pronunţată de instanţa de fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de recurenta-pârâtă Autoritatea Electorală Permanentă împotriva sentinţei civile nr. 2659 din 7 iunie 2018 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a de contencios administrativ şi fiscal, ca nefondat.

Definitivă.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei, conform art. 402 din C. proc. civ., astăzi, 11 ianuarie 2022.