Ședințe de judecată: Aprilie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia I civilă

Decizia nr. 377/2022

Decizia nr. 377

Şedinţa publică din data de 23 februarie 2022

asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul cauzei

Este reprezentat de recursul declarat de recurentul A. împotriva deciziei nr. 395/27.04.2021 a Curţii de Apel Craiova, secţia I civilă, prin care a fost constatat perimat recursul declarat de această parte împotriva deciziei nr. 33/10.06.2020 a Tribunalului Olt.

2. Decizia Curţii de Apel Craiova

Prin decizia nr. 395/27.04.2021, Curtea de Apel Craiova, secţia I civilă a constatat perimat recursul declarat de recurentul A. împotriva deciziei nr. 33/10.06.2020 a Tribunalului Olt.

3. Calea de atac a recursului exercitată

Împotriva acestei decizii a declarat recurs A., care a arătat că au fost încălcate prevederile Legii nr. 1/1968, precum şi ale C. proc. civ., respectiv art. 96 pct. 1, art. 157 alin. (1), art. 22 alin. (6), art. 397 alin. (1), art. 416, art. 248 alin. (5), art. 424 alin. (5).

Curtea de Apel Craiova nu avea competenţă teritorială să judece cauze extramunicipale, invocând şi necompetenţa materială a instanţei de apel în materia contenciosului administrativ. Recurentul a mai susţinut că procedura de citare nu a fost legal îndeplinită.

În final, a arătat că recursul nu s-a perimat, în condiţiile în care încheierea de suspendare a fost comunicată în 12.10.2020, iar procedura s-a reluat la 18.04.2021.

4. Apărări formulate în cauză

În cauză nu s-a formulat întâmpinare.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Examinând decizia recurată, Înalta Curte constată că recursul este nul, pentru considerentele ce urmează să fie expuse.

Referitor la aspectul procedural al timbrajului, se constată că recurentul datorează taxa judiciară de timbru în cuantum de 100 RON, conform dispoziţiilor art. 24 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, menţiune cu care a fost citat şi căreia nu i-a dat curs până la momentul soluţionării prezentului recurs.

Prin adresa din 21.07.2021, recurentul a formulat o "cerere de nulitate (întâmpinare)" împotriva adresei prin care i s-a adus la cunoştinţă obligaţia timbrării recursului, pe care a considerat-o nelegală şi contrară art. 200 alin. (2) C. proc. civ.

Prin rezoluţia din 22.07.2021, s-a înaintat completului nr. 4 cererea de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru.

Prin încheierea din 23.09.2021, comunicată recurentului la 18.11.2021, Înalta Curte a respins, ca tardivă, cererea formulată împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru.

Referitor la termenul de exercitare a căii de atac, se observă că, potrivit dispoziţiilor art. 421 alin. (2) C. proc. civ., "hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanţa ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunţare". Acest termen nu a fost respectat, întrucât decizia atacată a fost pronunţată la 27.04.2021, iar recursul a fost depus la poştă la 07.06.2021.

În ceea ce priveşte motivele de recurs, se observă că acestea ridică o problemă de încadrare a criticilor formulate în cele de nelegalitate prevăzute de art. 488 C. proc. civ.

Astfel, recurentul nu a arătat în ce constă nelegalitatea deciziei din apel, prin care s-a reţinut împlinirea termenului de perimare, cu luarea în considerare a faptului că cererea din 06.04.2021 nu a avut ca efect întreruperea perimării, fiind formulată ulterior împlinirii termenului, limitându-se a susţine doar că nu a intervenit perimarea.

Potrivit art. 489 alin. (1) C. proc. civ. "Recursul este nul dacă nu a fost motivat în termenul legal, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (3)", iar potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol "Aceeaşi sancţiune intervine în cazul în care în motivele invocate nu se încadrează în motivele de casare prevăzute la art. 488".

Din economia textelor legale anterior citate rezultă că nu este suficient ca recursul să fie depus şi motivat în termenul prevăzut de lege, ci este necesar ca criticile formulate să se circumscrie motivelor de nelegalitate expres şi limitativ reglementate.

În consecinţă, în măsura în care recursul nu este motivat ori atunci când aspectele învederate în cererea de recurs nu pot fi încadrate în dispoziţiile art. 488 pct. 1-8 C. proc. civ., calea de atac va fi lovită de nulitate.

Întrucât nu sunt dezvoltate argumente care să poată fi încadrate în dispoziţiile art. 488 C. proc. civ., calea de atac este lovită de nulitate potrivit art. 489 alin. (2) C. proc. civ.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va anula recursul declarat de recurentul A. împotriva deciziei nr. 395/27.04.202 a Curţii de Apel Craiova, secţia I civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Anulează recursul declarat de recurentul A. împotriva deciziei nr. 395 din 27 aprilie 2021 a Curţii de Apel Craiova, secţia I civilă.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 23 februarie 2022.