Ședințe de judecată: Aprilie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Încheierea nr. 311/2022

Şedinţa publică din data de 16 august 2022

Deliberând asupra conflictului negativ de competenţă care face obiectul prezentei cauze, în baza actelor şi lucrărilor din dosar, constată următoarele:

Prin încheierea din data de 26.07.2022, pronunţată în dosarul nr. x/2022, Judecătoria Craiova, secţia Penală a calificat cererea petentului condamnat A. ca fiind o cerere având ca obiect recunoaştere acte judiciare străine.

A admis excepţia necompetenţei materiale invocată din oficiu de către instanţă.

În baza art. 50 raportat la art. 166 alin. (16) din Legea 302/2004, republicată, a declinat competenţa de soluţionare a cauzei având ca obiect recunoaştere acte judiciare străine privind pe condamnatul A., în favoarea Curţii de Apel Craiova.

Prin sentinţa penală nr. 162 din data de 02.08.2022, pronunţată în dosarul nr. x/2022, Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori a calificat cererea formulată de condamnatul A., ca fiind contestaţie la executare întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) din C. proc. pen.

A declinat competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare la Judecătoria Craiova.

A constatat ivit conflictul negativ de competenţă.

În baza art. 51 alin. (1) din C. proc. pen., a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea conflictului negativ de competenţă.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie sub nr. x/2022, cu termen de soluţionare la data de 16.08.2022.

Fiind sesizată, în temeiul art. 51 alin. (1) şi (2) C. proc. pen., cu soluţionarea conflictului negativ de competenţă, Înalta Curte constată că instanţa competentă să soluţioneze cauza este Judecătoria Craiova, motiv pentru care, conform dispoziţiilor art. 51 alin. (6) C. proc. pen., va trimite dosarul acestei instanţe.

Pentru a hotărî astfel, Înalta Curte reţine că din fişa de cazier internaţional rezultă că numitul A. a fost condamnat în Marea Britanie, iar hotărârea astfel pronunţată a fost recunoscută de către Curtea de Apel Craiova, emiţându-se astfel mandatul de executare a pedepsei închisorii în executarea căruia se află încarcerat în prezent petentul.

Astfel, potrivit MEPI nr. 48/2019, emis de Curtea de Apel Craiova la data de 04.06.2019, condamnatul execută pedeapsa de 12 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de viol, conform sentinţei penale nr. 46/15.02.2019 a Curţii de Apel Craiova, pronunţată în dosarul nr. x/2018, prin care s-a recunoscut hotărârea nr. T20177302, pronunţată la data de 01.12.2017 de Curtea Coroanei Isleworth, definitivă la data de 13.03.2018 prin hotărârea Curţii de Apel, secţia Penală nr. ref. X A2, prin care cetăţeanul român A. a fost condamnat la pedeapsa de 18 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor de viol, prevăzută de secţiunea 1(1) din Legea Infracţiunilor sexuale 2003, atac cu penetrare, prevăzută de secţiunea 2 din Legea Infracţiunilor Sexuale 2003, tentativă de viol, prevăzută de secţiunea 1(1) din Legea Tentativelor Penale 1981, spargere prevăzută de secţiunea 9(1)(b) din Legea furturilor 1968 şi atac cu vătămare corporală, prevăzută de secţiunea 47 din Legea infracţiunilor împotriva persoanei 1861, fapte săvârşite la data de 10.05.2017, care au corespondent în legislaţia română în infracţiunile de viol, prevăzută de art. 218 alin. (1) şi alin. (3) lit. f) C. pen., şi furt calificat, prevăzută de art. 228, art. 229 alin. (2) lit. b) C. pen. În baza art. 154 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 302/2004, republicată, a fost adaptată pedeapsa de 18 ani închisoare aplicată prin hotărârea autorităţilor judiciare britanice prin reducerea acesteia la 12 ani închisoare, maximul special pentru infracţiunea corespondentă din legislaţia română. S-a dispus transferarea persoanei condamnate pentru continuarea executării pedepsei de 12 ani închisoare într-un penitenciar din România şi a fost dedusă din pedeapsă perioada executată de la 08.06.2017 la zi.

La data de 23.03.2022, a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Craiova sub nr. x/2022 cererea formulată de condamnatul A. prin care a solicitat recunoaşterea şi deducerea zilelor corespunzătoare perioadei pe care a executat-o în Marea Britanie ca urmare a faptului că a studiat limba engleză, obţinând 5 diplome, şi a câştigat zile prin muncă în penitenciarul în care a fost încarcerat în marea Britanie, meseria acestuia fiind de grădinar spaţii verzi.

Prin sentinţa penală nr. 1263 din data de 18.05.2022, pronunţată de Judecătoria Craiova în dosarul nr. x/2022, în temeiul art. 585 din C. proc. pen., a fost respinsă cererea formulată de către petentul A., ca neîntemeiată.

Împotriva acestei hotărâri a formulat contestaţie A., iar prin decizia penală nr. 416 din 05 iulie 2022, pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. x/2022, a fost admisă contestaţia, a fost desfiinţată sentinţa atacată şi s-a trimis cauza spre rejudecare la Judecătoria Craiova.

În motivarea deciziei s-a reţinut că prima instanţă de judecată a calificat cererea conform dispoziţiilor art. 585 din C. proc. pen. şi a ataşat cazierul judiciar internaţional fără a întreprinde şi alte demersuri pentru verificarea aspectelor semnalate de petentul contestator, pronunţând, astfel, o soluţie care nu reflectă o analiză efectivă a solicitărilor persoanei condamnate. De asemenea, s-a constatat că în cauză nu s-au efectuat verificări substanţiale pentru a se stabili dacă cererea contestatorului se încadrează în prevederile art. 156 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciara internaţionala în materie penală, republicată.

Înalta Curte constată că ceea ce a solicitat condamnatul prin cererea formulată este recunoaşterea zilelor câştigate prin muncă în penitenciarul din Marea Britanie şi deducerea acestora din pedeapsa pe care o execută, acesta învederând că nu deţine niciun fel de înscris cu privire la aceste aspecte.

Judecătoria Craiova a calificat cererea ca fiind o cerere având ca obiect recunoaştere acte judiciare străine, conform art. art. 166 alin. (16) din Legea 302/2004, republicată, dispoziţii care arată că, în cazul în care, ulterior transferării persoanei condamnate, statul emitent transmite o hotărâre judecătorească sau un act judiciar prin care persoanei condamnate i s-au acordat reduceri de pedeapsă anterior transferării sale în România, acestea vor fi recunoscute de curtea de apel care a pronunţat hotărârea prevăzută la alin. (6). Dispoziţiile din C. proc. pen. referitoare la contestaţia la executare se aplică în mod corespunzător.

Însă, Înalta Curte constată că în prezenta cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 166 alin. (16) din Legea 302/2004, republicată, având în vedere că autorităţile judiciare din Marea Britanie nu au transmis o hotărâre judecătorească sau un act judiciar prin care persoanei condamnate i s-au acordat reduceri de pedeapsă anterior transferării sale în România.

Întrucât condamnatul solicită deducerea unei anumite perioade din pedeapsa pe care o execută, Înalta Curte reţine că solicitarea acestuia se încadrează în cazul de contestaţie la executare prevăzut de dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) din C. proc. pen., în mod corect Curtea de Apel Craiova calificând cererea condamnatului ca fiind o astfel de contestaţie şi apreciind că, faţă de infracţiunile pentru care contestatorul a fost condamnat şi de dispoziţiile 598 alin. (2) rap. la art. 597 alin. (1) şi (6) din C. proc. pen., competenţa de soluţionare a contestaţiei la executare revine Judecătoriei Craiova.

Totodată, Înalta Curte reţine că, potrivit dispoziţiilor art. 147 alin. (2) din Legea 302/2004, recunoaşterea hotărârilor judecătoreşti străine, în vederea producerii de efecte juridice, altele decât executarea în regim de detenţie a pedepsei, se face şi pe cale incidentală, în cadrul unui proces penal în curs, de către procuror, în faza de urmărire penală, sau de către instanţa de judecată pe rolul căreia se află cauza spre soluţionare.

Prin urmare, Înalta Curte, constatând că este o contestaţie la executare cererea formulată de condamnatul A., întemeiată pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) din C. proc. pen., va stabili competenţa de soluţionare a cauzei privind pe condamnatul A., în favoarea Judecătoriei Craiova, instanţă căreia i se va trimite dosarul.

În temeiul art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 313 RON, va rămâne în sarcina statului şi se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei.

În temeiul art. 275 alin. (3) din C. proc. pen., cheltuielile judiciare vor rămâne în sarcina statului.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei privind pe condamnatul A., în favoarea Judecătoriei Craiova, instanţă căreia i se va trimite dosarul.

Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu, în sumă de 313 RON, rămâne în sarcina statului şi se plăteşte din fondul Ministerului Justiţiei.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16 august 2022.

Procesat de GGC - LM