Ședințe de judecată: Martie | | 2023
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

Asociație. Schimbarea sediului. Cerere de înscriere a modificărilor aduse statutului în Registrul asociațiilor și fundațiilor. Competență teritorială

 

Cuprins pe materii: Drept procesual civil. Competența instanțelor judecătorești

Index alfabetic: asociație

  • sediu actual
  • statut
  • act constitutiv

                                                                       

 O.G. nr. 26/2000, art. 33

 

Din interpretarea gramaticală a textului art.33 alin. (1) din O.G. nr.26/2000, ce foloseşte timpul prezent al verbului ,,a avea”, rezultă că norma juridică are în vedere sediul actual al persoanei juridice, iar nu un sediu viitor, cu privire la care urmează a opera modificarea.

 O atare interpretare este susţinută de prevederile art.33 alin. (3) din ordonanţă, potrivit cărora în urma modificării sediului social al persoanei juridice şi a comunicării încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului de la instanţa sediului iniţial la instanţa noului sediu, persoana juridică este înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de grefa judecătoriei noului sediu, aceasta din urmă devenind competentă să realizeze înregistrarea oricăror modificări a actelor constitutive ale persoanei juridice non profit, ulterioare schimbării sediului social.

Prin urmare, instanţa de la sediul actual al persoanei juridice este competentă să ia act de modificările aduse statutului şi actului constitutiv şi să facă cuvenitele înregistrări în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de grefa instanţei.

 

I.C.C.J., Secția I civilă, decizia nr. 1974 din 20 octombrie 2022

 

 I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul cauzei

Petenta Asociaţia A. a solicitat instanței să ia act de modificările aduse statutului și actului constitutiv ale asociației, modificări adoptate conform Hotărârii Adunării Generale a Membrilor Asociației A. din 29.07.2021.

2. Hotărârile care au generat conflictul negativ de competenţă

2.1 Prin încheierea nr.8696 din 6.07.2022, Judecătoria Constanţa, Secţia civilă a admis excepţia necompetenţei teritoriale, invocat din oficiu, şi a declinat competenţa soluţionării pricinii în favoarea Judecătoriei sectorului 2 București.

Pentru a decide astfel, a reţinut că pentru modificarea statutului asociaţiei competenţa teritorială revine Judecătoriei în circumscripția căreia asociația îşi are sediul la momentul introducerii cererii, neavând relevanță sediul inițial al persoanei juridice, respectiv acela la care face trimite art. 7 alin. 1 din O.G. 26/2000, această din urmă dispoziției vizând doar stabilirea competenței teritoriale a instanței care urmează să acorde sau nu personalitate juridică asociației prin înscrierea în Registru.

2.2 Învestită prin declinare, Judecătoria sectorului 2 București, prin sentinţa civilă nr.10841 din 14.09.2022 a admis excepţia necompetenței teritoriale, invocată din oficiu, a declinat competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Judecătoriei Constanţa şi, constatând ivit conflictul negativ de competenţă, a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pentru soluţionarea acestuia.

La pronunţarea soluţiei a avut în vedere dispoziţiile art.33 din O.G. nr.26/2000 şi a constatat că determinarea judecătoriei competente din punct de vedere teritorial să soluționeze o cerere având ca obiect modificări aduse statutului unei asociații se face în funcție de sediul asociației, iar în cazul în care instanța ia act de schimbarea sediului, se vor face mențiuni atât în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei vechiului sediu, cât și la grefa judecătoriei noului sediu căreia i se va înainta o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului.

II. Considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la prezentul conflict negativ de competenţă

Prin cererea necontencioasă, formulată în temeiul dispoziţiilor O.G. nr.26/2000, petenta a solicitat instanţei să ia act de modificările aduse statutului şi actului constitutiv ale asociaţiei, modificări adoptate conform Hotărârii Adunării Generale a Membrilor Asociației A. din 29.07.2021. Potrivit procesului-verbal al ședinței Adunării Generale Extraordinare a membrilor Asociației A., încheiat la 29.07.2021, membrii asociați au decis modificarea Statutului și a Actului constitutiv inclusiv cu privire la sediul asociației, de la adresa din mun. Constanța, str. X la adresa din mun. București, str.  Y.

Dispoziţiile art.33 din O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii au următorul conţinut: ,,(1) Modificarea statutului asociaţiei se face prin înscrierea modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 8-12. (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de hotărârea adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de hotărârea consiliului director. Hotărârile se depun în copie certificată pentru conformitate cu originalul de persoana sau persoanele împuternicite prin hotărârea adunării generale sau, după caz, a consiliului director să desfăşoare procedura de înregistrare a modificării. (3) Despre schimbarea sediului se va face menţiune, dacă este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei vechiului sediu, cât şi în cel aflat la grefa judecătoriei noului sediu. În acest scop, o copie a încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată din oficiu judecătoriei în circumscripţia căreia asociaţia urmează să-şi aibă noul sediu’’.

Din interpretarea gramaticală a textului art.33 alin. 1 din O.G. nr.26/2000, ce foloseşte timpul prezent al verbului ,, a avea’’ rezultă că norma juridică are în vedere sediul actual al persoanei juridice, iar nu un sediu viitor, cu privire la care urmează a opera modificarea.

O atare interpretare este susţinută de prevederile art.33 alin. 3 din ordonanţă, potrivit cărora în urma modificării sediului social al persoanei juridice şi a comunicării încheierii prin care s-a dispus schimbarea sediului de la instanţa sediului iniţial la instanţa noului sediu, persoana juridică este înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de grefa judecătoriei noului sediu, aceasta din urmă devenind competentă să realizeze înregistrarea oricăror modificări a actelor constitutive ale persoanei juridice non profit, ulterioare schimbării sediului social.

Pentru aceste argumente, văzând şi dispoziţiile art.33 din O.G. nr.26/2000, Înalta Curte a constatat că instanţa de la sediul actual al persoanei juridice, respectiv Judecătoria Constanţa este competentă să ia act de modificările aduse statutului şi actului constitutiv şi să facă cuvenitele înregistrări în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor ţinut de grefa instanţei.