Ședințe de judecată: Iulie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia I civilă

Decizia nr. 1908/2022

Decizia nr. 1908

Şedinţa publică din data de 13 octombrie 2022

Asupra recursul dedus judecăţii, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul cauzei

La 11 iunie 2022, pe rolul Curţii de Apel Craiova, secţia I civilă a fost înregistrat recursul declarat de contestatoarea S.C. A. S.R.L. împotriva sentinţei civile nr. 5005 din 27 noiembrie 2019, pronunţată de Judecătoria Slatina, prin care a fost admisă excepţia perimării, invocate din oficiu şi a fost constatată perimată judecata recursului.

Împotriva sentinţei civile nr. 5005 din 27 noiembrie 2019 pronunţate de Judecătoria Slatina a declarat recurs recurenta S.C. A. S.R.L., care a fost constatat ca fiind perimat prin decizia nr. 35 din 5 mai 2021 a Tribunalului Olt, secţia I civilă.

2. Hotărârea Curţii de Apel Craiova, secţia I civilă.

Prin decizia nr. 55 din 27 ianuarie 2022 a Curţii de Apel Craiova, secţia I civilă a fost constatat ca fiind perimat recursul formulat împotriva deciziei nr. 35 din 5 mai 2021 a Tribunalului Olt, secţia I civilă.

3. Calea de ataca exercitată în cauză

Împotriva deciziei nr. 55 din 27 ianuarie 2022 a Curţii de Apel Craiova, secţia I civilă a declarat recurs recurenta S.C. A. S.R.L..

Recurenta a susţinut că obiectul dosarului nr. x/2018, în care a fost pronunţată hotărârea atacată nu este "alte cereri", astfel cum greşit s-a reţinut, ci "anulare act administrativ".

A arătat că, potrivit art. 96 pct. 1 C. proc. civ., secţia I civilă nu are competenţa de a judeca în materia contenciosului administrativ şi fiscal, susţinând, totodată, că nu a fost îndeplinită legal procedura de citare, iar instanţa nu s-a pronunţat asupra nulităţii citaţiilor emise la 14 iulie 2021 şi 5 ianuarie 2022.

A menţionat că, potrivit art. 416 alin. (1) C. proc. civ., recursul nu este perimat, încheierea de suspendare fiind comunicată la 12 iulie 2021, iar judecata procesului fiind reluată la 3 ianuarie 2022.

4. Procedura de filtru

Cererea de recurs a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie la 4 mai 2022, sub nr. x/2018, fiind repartizată aleatoriu, spre soluţionare, Completului nr. 8.

Prin raportul asupra admisibilităţii în principiu a recursului s-a reţinut că decizia atacată are deschisă calea de atac a recursului, în raport de dispoziţiile art. 421 alin. (2) C. proc. civ., însă recursul nu este declarat în termenul prevăzut de articolul anterior menţionat.

În condiţiile prevăzute de art. 493 alin. (4) C. proc. civ., raportul privind admisibilitatea în principiu a recursului a fost analizat în completul de filtru şi a fost comunicat recurentei pentru a formula, în scris, un punct de vedere.

Prin punctul de vedere la raport, recurenta a solicitat anularea acestuia.

Prin rezoluţia din 20 septembrie 2022 a fost stabilit termen de judecată la 13 octombrie 2022, pentru analiza admisibilităţii în principiu a recursului.

La acest termen de judecată, Înalta Curte a invocat, din oficiu, excepţia de netimbrare, în raport de dispoziţiile art. 493 alin. (5) C. proc. civ.

II. Soluţia şi considerentele asupra recursului

Examinând recursul în raport de excepţia de netimbrare, a cărei analiză este prioritară faţă de caracterul său peremptoriu, Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, "acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi cererile adresate Ministerului Justiţiei şi Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie sunt supuse taxelor judiciare de timbru prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă."

Dispoziţiile art. 33 alin. (1) din actul normativ mai sus menţionat prevăd că "taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat", iar pentru situaţia în care cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, "reclamantului i se pune în vedere, în condiţiile art. 200 alin. (2) teza I din C. proc. civ., obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanţei."

Art. 486 alin. (2) C. proc. civ. prevede că "la cererea de recurs se va ataşa dovada achitării taxei de timbru, conform legii." Potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol, neîndeplinirea acestei cerinţe este sancţionată cu nulitatea.

În speţă, prin rezoluţia din 5 mai 2022, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă a stabilit că, pentru soluţionarea recursului, recurenta S.C. A. S.R.L. datorează, taxă judiciară de timbru, în cuantum de 100 RON, în temeiul art. 24 alin. (1) teza a II a din O.U.G. nr. 80/2013.

Prin adresa comunicată recurentei la 16 mai 2022, a fost adus la cunoştinţa acesteia cuantumul taxei judiciare de timbru datorate, precum şi faptul că are posibilitatea să formuleze cerere de reexaminare, în termen de 3 zile de la data comunicării cuantumului taxei, în condiţiile art. 39 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013.

Astfel, deşi a fost înştiinţată prin adresă, recurenta nu a depus la dosar dovada îndeplinirii obligaţiei legale privind taxa de timbru şi nu a formulat cerere de reexaminare împotriva modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, în condiţiile prevăzute de art. 39 alin. (1) din O.U.G. nr. 80/2013.

Neplata taxei judiciare de timbru a fost apreciată de către legiuitor ca reprezentând o cauză de nulitate extrinsecă actului de procedură, astfel cum reiese din conţinutul art. 174 alin. (1) din C. proc. civ., potrivit căruia "Nulitatea este sancţiunea care lipseşte total sau parţial de efecte actul de procedură efectuat cu nerespectarea cerinţelor legale, de fond sau de formă".

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte va anula, ca netimbrat, recursul formulat de recurenta S.C. A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 55 din 27 ianuarie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, secţia I civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Anulează, ca netimbrat, recursul declarat de recurenta S.C. A. S.R.L. împotriva deciziei nr. 55 din 27 ianuarie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, secţia I civilă.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 13 octombrie 2022.