Ședințe de judecată: Aprilie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal

Decizia nr. 853/2023

Decizia nr. 853

Şedinţa publică din data de 16 februarie 2023

Asupra conflictului negativ de competenţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

I. Circumstanţele cauzei

1. Obiectul litigiului

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Tribunalului Argeş, sub nr. x/2022, la data de 19.05.2022, reclamanta A. in contradictoriu cu paratii Ministerul Finantelor - Directia Generala Ajutor de Stat, B., C., D., a formulat contestatie impotriva evaluarii consemnate in raportul de evaluare a performantelor profesionale ale reclamantei pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021. De asemenea, a solicitat, in temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004, sa se dispuna suspendarea executarii Ordinului nr. 1075 prin care i se diminueaza veniturile cu 10%.

2. Hotărârile care au generat conflictul negativ de competenţă

2.1 Prin sentinţa civilă nr. 441/10.06.2022 pronunţată de Tribunalul Argeş – secţia civilă, s-a admis excepţia necompetenţei teritorială a Tribunalului Argeş, invocată de pârâtul Ministerul Finanţelor prin întâmpinare, şi s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a prezentei cauze privind pe reclamanta A., şi pe pârâţii B., C., D. şi Ministerul Finanţelor, în favoarea Tribunalului Bucureşti, secţia contencios administrativ şi fiscal.

Pentru pronunţarea acestei soluţii, instanţa a reţinut, în esenţă, dispoziţiile art. 536 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 10 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 554/2004, art. 87 din C. civ. privind domiciliul persoanei fizice, precum şi faptul că reclamanta locuieşte în fapt în mun. Bucureşti, unde are, de altfel şi locul de muncă şi domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedură. A mai menţionat aceasta că domiciliază de mai mulţi ani în mun. Bucureşti, însă, la momentul depunerii acţiunii, actul său de identitate expirase, noul act de identitate fiind în curs de eliberare.

Analiza dispoziţiilor legale anterior enunţate relevă faptul că intenţia legiuitorului, la momentul modificării art. 10 din Legea nr. 554/2004, a fost motivată de necesitatea de a ameliora poziţia persoanei (fizice sau juridice) ce se consideră vătămată de un act administrativ (în cazul primei teze a alin. (3) sau care este beneficiară a actului a cărei anulare se solicită (situaţiile de tipul tutelei administrative fiind cele avute în vedere de legiuitor, în cazul tezei finale a alin. (3) faţă de disproporţia de resurse inerentă unui litigiu cu o autoritate publică.

Nu în ultimul rând, instanţa a avut în vedere că şi în cazul litigiilor anterioare purtate între aceleaşi părţi (ce au făcut obiectul dosarelor x/2020, y/2019 şi z/2020) au fost soluţionate de Tribunalul Bucureşti.

Pentru aceste motive, avand in vedere ca necompetenţa completului specializat in contencios administrativ si fiscal din cadrul secţiei civile organizate in cadrul Tribunalului Argeş este de ordine publică, a apreciat că Tribunalul Bucureşti este instanţa competentă să soluţioneze cauza.

2.2 Prin sentinţa nr. 5650/04.11.2022 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – secţia a II-a contencios administrativ şi fiscal, s-a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Tribunalului Bucuresti, exceptie invocata de instantă, din oficiu, şi a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei privind pe reclamanta A. si pe paratii Ministerul Finantelor - Directia Generala Ajutor de Stat, C., D., in favoarea Tribunalului Arges.

S-a constatat conflict negativ de competenta si s-a dispus înaintarea dosarului in vederea solutionarii conflictului Inaltei Curtii de Casatie si Justitie - sectia de contencios administrativ si fiscal.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut ca la data sesizarii instantei erau in vigoare dispozitiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, precum şi faptul că reclamanta are domiciliul în jud. Arges, făcând trimitere la Decizia 3203/26.05.2021 pronuntata in dosarul x/2020 de Inalta Curte de Casatiei si Justitie, prin care s-a a stabilit că prin ca in materia contenciosului administrativ ceea ce conteaza este domiciliul partii astfel cum apare in cartea de identitate, neavand relevanta vreo eventuala resedinta inserata in cartea de identitate sau locul unde ar locui in fapt reclamanta.

Pentru aceste motive, competenta de solutionare a cauzei aparţine Tribunalului Arges - sectia contencios administrativ si fiscal.

II. Considerentele Înaltei Curţi asupra conflictului negativ de competenţă

Înalta Curte, constatând îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 133 alin. (2), art. 134, art. 135 alin. (1) C. proc. civ., urmează a pronunţa regulatorul de competenţă în raport cu obiectul cauzei, precum şi cu dispoziţiile legale incidente cauzei.

1. Argumente de fapt şi de drept relevante

Instanţa de contencios administrativ şi fiscal a fost învestită cu o cerere prin care reclamanta A., în contradictoriu cu paratii Ministerul Finantelor - Directia Generala Ajutor de Stat, B., C., D., a formulat contestatie împotriva evaluarii consemnate in raportul de evaluare a performantelor profesionale ale reclamantei pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021. De asemenea, a solicitat, in temeiul art. 14 din Legea nr. 554/2004, sa se dispuna suspendarea executarii Ordinului nr. 1075 prin care i se diminueaza veniturile cu 10%.

Instanţele aflate în conflict s-au declarat necompetente teritorial în raport de domiciliul reclamantei A. -adresa din cartea de identitate-, respectiv adresa la care aceasta locuieşte în fapt.

Înalta Curte constată că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, astfel cum au fost acestea modificate prin Legea nr. 212/2018, care stipulează că reclamantul persoană fizică sau juridică de drept privat se adresează exclusiv instanţei de la domiciliul sau sediul său (...).

Înalta Curte constată că, la data sesizării instanţei - 19 mai 2022 - reclamanta A. avea domiciliul în judeţul Arges, astfel cum rezultă din copia cărţii de identitate cu valabilitate 06.05.2022 – 03.08.2031, aflată la dosarul Tribunalului Bucureşti, act din care rezultă, de asemenea, că reşedinţa în Municipiul Bucureşti a fost stabilită la data de 6 iulie 2022.

În aceste condiţii, având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 antereferite, instanţa competentă teritorial să soluţioneze cauza, în fond, este Tribunalului Argeş, secţia civilă, instanţă pe care reclamanta a înţeles să o învestească cu acţiunea formulată, în acord cu aceste prevederi legale şi în raport cu circumstanţele factuale privind domicilul acesteia.

2. Temeiul legal al soluţiei adoptate asupra conflictului de competenţă

Pentru considerentele expuse şi în conformitate cu dispoziţiile art. 135 alin. (4) C. proc. civ., Înalta Curte va stabili competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Argeş – secţia civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Stabileşte competenţa de soluţionare a cauzei privind pe reclamanta A. în contradictoriu cu pârâţii D., C., B., Ministerul Finanţelor - Direcţia Generală Ajutor de Stat în favoarea Tribunalului Argeş – secţia civilă.

Definitivă.

Pronunţată astăzi, 16 februarie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.