Ședințe de judecată: Aprilie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia Penală

Decizia nr. 86/A/2023

Şedinţa publică din data de 28 februarie 2023

Deliberând asupra apelului, în baza actelor şi lucrărilor dosarului, constată următoarele:

Prin Decizia penală nr. 1171 din data de 18 august 2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori, în Dosarul nr. x/2021, s-a respins, ca nefondat, apelul declarat de condamnatul A. împotriva Sentinţei penale nr. 23 din data de 31 mai 2022, pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă în Dosarul nr. x/2021.

Pentru a hotărî astfel, Curtea a reţinut că, prin Sentinţa penală nr. 23 din data de 31 mai 2022 pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă în Dosarul nr. x/2021, s-a respins sesizarea de recunoaştere şi punere în executare a deciziei de referinţă nr. x/2019 din data de 23.10.2019, definitivă la data de 24.12.2019, cu privire la cetăţeanul român A. pentru executarea amenzii în cuantum de 110 euro pentru încălcarea normelor de circulaţie rutieră, respectiv, nefolosirea centurii de siguranţă şi excesul de viteză.

În temeiul art. 306 lit. b) din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea competentă a statului emitent, respectiv Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, s-a dispus a fi informată cu privire la executarea hotărârii, imediat după încheierea executării.

În acest sens, instanţa de fond a reţinut că, prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Râmnicu Vâlcea la data de 21.09.2021, sub numărul x/2021, autorităţile din Austria au solicitat recunoaşterea şi punerea în executare a Deciziei de referinţă nr. x/2019 din data de 23.10.2019, definitivă la data de 24.12.2019, cu privire la cetăţeanul român A., pentru executarea amenzii în cuantum de 110 euro pentru încălcarea normelor de circulaţie rutieră, respectiv, nefolosirea centurii de siguranţă şi excesul de viteză.

Prin Sentinţa penală nr. 506 din data de 02.12.2021, Judecătoria Râmnicu Vâlcea a admis excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Rm. Vâlcea şi a declinat competenţa de soluţionare a prezentei cauze în favoarea Judecătoriei Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Baia de Aramă la data de 19.01.2022, sub numărul x/2021.

S-a depus certificatul prevăzut de art. 4 din Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce a sancţiunilor financiare privind o sancţiune pecuniară de 110 euro pentru încălcarea normelor de circulaţie rutieră, respectiv, nefolosirea centurii de siguranţă şi excesul de viteză.

Autoritatea austriacă Bezirkshauptmannshaft Graz-Umgebung a reţinut că, la data de 23.05.2019, ora 07:07, în Deutschfeistritz, pe autostrada naţională A9, km 159.128, Spielfeld, persoana de sex feminin B., în calitate de conducător auto al vehiculului cu numărul de înmatriculare x (RO), nu şi-a îndeplinit obligaţia de a folosi centura de siguranţă în scopul prevăzut şi a depăşit viteza admisă de 80 km/h, cu 15 km/h, fiind sancţionat cu amendă în cuantum de 110 euro.

Prin Sentinţa penală nr. 78/2021 pronunţată la data de 09.12.2021 de către Judecătoria Baia de Aramă în Dosarul nr. x/2021, s-a admis sesizarea emisă de Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung privind pe intimatul A., în temeiul art. 298 - 301 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a recunoscut Decizia BHGU/606190077203/2019 din 23.10.2019, definitivă la data de 24.12.2019, emisă de Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, prin care intimatul A. a fost obligat la plata unei sancţiuni pecuniare în cuantum de 110 euro, cu titlu de amendă contravenţională, pentru conduită contrară normelor de trafic rutier.

Totodată, în temeiul art. 300 alin. (2) rap la art. 301 alin. 1 din Legea nr. 302/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instanţa a dispus punerea în executare a sancţiunii pecuniare în cuantum de 110 euro aplicată intimatului A. prin Decizia BHGU/606190077203/2019 din 23.10.2019, definitivă la data de 24.12.2019, emisă de Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, Austria şi a schimbat sancţiunea financiară în cuantum de 110 euro în moneda statului de executare, respectiv în moneda Statului Român, la cursul valutar de la data pronunţării şi dispune executarea echivalentului în RON al acestei sume.

Prin Decizia penală nr. 23 din data de 07.01.2022 pronunţată în Dosarul nr. x/2021 de către Curtea de Apel Craiova, în baza art. 421 pct. 2 lit. b) C. proc. pen. s-a admis apelul formulat de A. împotriva Sentinţei penale nr. 78/2021 a Judecătoriei Baia de Aramă; s-a desfiinţat sentinţa penală atacată şi s-a trimis cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă de fond.

Instanţa de control judiciar a reţinut, în esenţă, că trebuia stabilită fără dubiu identitatea între persoana indicată în certificat şi decizia de sancţionare, respectiv persoana chemată în judecată în actuala procedură, întrucât diferenţele de identitate sunt evidente şi trebuie soluţionate în primă instanţă, raportat, în principiu, la faptul că în certificat se menţionează că persoana este de sex feminin, pe când intimatul este de sex masculin.

Totodată, instanţa de apel a reţinut că sunt necesare consultări cu autorităţile statului emitent, pentru a rezolva distincţia de persoane între menţiunile din certificatul înaintat şi persoana chemată în judecată, precum şi traducerea în limba română a dovezii de comunicare a decizie de sancţionare la data de 09 decembrie 2019, urmând a se verifica dacă s-a realizat comunicarea către persoana sancţionată, astfel cum se menţionează în certificat, luând în considerare dispoziţiile art. 299 alin. (2) lit. f) pct. i din Legea nr. 302/2004, prin care se reglementează un motiv facultativ de refuzare a recunoaşterii şi executării hotărârii de aplicare a sancţiunii pecuniare.

Prima instanţă de judecată a reţinut că nu este necesară verificarea dublei incriminări a faptei raportat la dispoziţiile referitoare la cooperarea cu statele membre ale Uniunii Europene în aplicarea Deciziei-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoaşterii reciproce sancţiunilor pecuniare prevăzute în secţiunea a 4-a din Legea nr. 302/2004.

Raportat la îndrumările instanţei de control formulate prin Decizia penală nr. 23 din data de 07.01.2022 pronunţată în Dosarul nr. x/2021 de către Curtea de Apel Craiova şi la probatoriul suplimentat cu ocazia rejudecării respectiv traducerea comunicării Deciziei de referinţă nr. x/2019 din data de 23.10.2019 emisă de Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, instanţa de fond a constatat că nu se poate stabili identitatea între persoana indicată în certificat şi decizia de sancţionare şi persoana chemată în judecată în actuala procedură, existând diferenţele semnificative de identitate raportat atât la faptul că în certificat s-a menţionat că persoana este de sex feminin, pe când intimatul este de sex masculin, cât şi la diferenţele de nume şi prenume, în comunicarea deciziei fiind menţionată o altă persoană, respectiv B..

Pe cale de consecinţă instanţa de fond a reţinut că nu s-a realizat comunicarea deciziei către persoana sancţionată, astfel cum s-a menţionat în certificat.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel condamnatul A., arătând că solicită să fie despăgubit cu suma de 200.000.000 euro de către statul român, apreciind că i-au fost prejudiciate drepturile şi interesele, întrucât i-a fost atribuită calitatea de inculpat, deşi nu exista nici o informaţie că el ar fi săvârşit infracţiuni pe teritoriul Uniunii Europene, şi totodată că s-a dispus judecarea cauzei fără a-i fi desemnat un apărător din oficiu.

În final, a apreciat că eroarea judiciară s-a produs la data de 08 decembrie 2021, dată la care s-a pronunţat Sentinţa nr. 78/2021 de către Judecătoria Baia de Aramă.

Analizând apelul formulat, Curtea de Apel Craiova a reţinut că acesta este nefondat pentru pentru următoarele considerente.

Sentinţa penală nr. 78 din data de 09 decembrie 2021 pronunţată de către Judecătoria Baia de Aramă prin care a fost recunoscută sancţiunea pecuniară aplicată de autorităţile austriece în sumă de 110 euro (amendă contravenţională), dispunându-se obligarea intimatului A. la plata acestei sume, a fost desfiinţată în totalitate prin Decizia penală nr. 23 din data de 07 ianuarie 2022 a Curţii de Apel Craiova, dispunându-se rejudecarea cauzei.

Prin urmare, Sentinţa penală nr. 78/2021 nu mai produce nici un efect juridic, susţinerile apelantului în sensul că a fost prejudiciat prin atribuirea calităţii de inculpat şi obligarea sa la plata sumei de 110 euro reprezentând amendă neavând nici un fundament.

Noua sentinţă pronunţată în cauză, în rejudecare la data de 31 mai 2022, nu este criticată prin motivele de apel formulate, de altfel apelantul neavând nici un interes atât timp cât instanţa de fond a respins cererea autorităţilor austriece de recunoaştere şi punere în executare a Deciziei de referinţă nr. x/2019 din data de 23.10.2019, definitivă la data de 24.12.2019, cheltuielile judiciare rămânând în totalitate în sarcina statului.

Pretenţiile apelantului privind obligarea statului român la plata unor despăgubiri ca urmare a unor pretinse vătămări aduse drepturilor şi intereselor sale nu pot fi examinate în acest cadru procesual, ci doar prin formularea unei acţiuni civile distincte.

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel condamnatul A., acesta reiterând concluziile formulate în faţa Curţii de Apel Craiova.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, secţia penală, sub nr. x/2021* şi repartizată aleatoriu Completului nr. 2 cu termen de judecată la 28 februarie 2023, când reprezentantul Ministerului Public a invocat excepţia inadmisibilităţii căii de atac formulată.

Examinând prioritar excepţia inadmisibilităţii apelului invocată de reprezentantul Ministerului Public, Înalta Curte constată că aceasta este fondată pentru următoarele considerente:

Dând eficienţă principiului stabilit prin art. 129 din Constituţia României, revizuită, privind exercitarea căilor de atac în condiţiile legii procesual penale, precum şi a celui la liberul acces la justiţie statuat prin art. 21 din legea fundamentală, respectiv exigenţelor determinate prin art. 13 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, legea procesual penală a stabilit un sistem coerent al căilor de atac, acelaşi pentru persoane aflate în situaţii identice.

Legea procesual penală, prin norme imperative, a stabilit un sistem al căilor de atac menit a asigura, concomitent, prestigiul justiţiei, pronunţarea de hotărâri judecătoreşti care să corespundă legii şi adevărului şi care să evite provocarea oricărei vătămări materiale sau morale părţilor din proces.

Potrivit dispoziţiilor din C. proc. pen. admisibilitatea căilor de atac este condiţionată de exercitarea acestora potrivit dispoziţiilor legii procesual penale, prin care au fost reglementate hotărârile susceptibile a fi supuse examinării, căile de atac şi ierarhia acestora, termenele de declarare şi motivele pentru care se poate cere reformarea hotărârii atacate.

Potrivit dispoziţiilor art. 408 alin. (1) din C. proc. pen., sentinţele pot fi atacate cu apel, dacă legea nu prevede altfel.

În prezenta cauză, Înalta Curte constată că a mai fost exercitată calea de atac a apelului de către condamnatul A., Curtea de Apel Craiova pronunţându-se asupra apelului prin Decizia penală nr. 1171 din data de 18 august 2022, în Dosarul nr. x/2021, prin care s-a respins, ca nefondat, apelul declarat împotriva Sentinţei penale nr. 23 din data de 31 mai 2022 pronunţată de Judecătoria Baia de Aramă, sentinţă prin care s-a respins sesizarea de recunoaştere şi punere în executare a Deciziei de referinţă nr. x/2019 din data de 23.10.2019, definitivă la data de 24.12.2019, cu privire la cetăţeanul român A. pentru executarea amenzii în cuantum de 110 euro pentru încălcarea normelor de circulaţie rutieră, respectiv, nefolosirea centurii de siguranţă şi excesul de viteză.

Limitând calea de atac menţionată exclusiv la hotărârile nedefinitive determinate de lege, C. proc. pen. a stabilit principiul unicităţii acesteia, faţă de care posibilitatea legală a declarării mai multor căi de atac este exclusă, dreptul la această cale procesuală stingându-se prin exercitare.

Or, recunoaşterea unei căi de atac în alte condiţii decât cele prevăzute de legea procesual penală constituie o încălcare a principiului legalităţii acestora şi, din acest motiv, apare ca o soluţie inadmisibilă în ordinea de drept.

Pentru aceste considerente, Înalta Curte va respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de condamnatul A. împotriva Deciziei penale nr. 1171 din data de 18 august 2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori.

În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. (2) din C. proc. pen., va obliga apelantul condamnat la plata sumei de 200 de RON cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

În temeiul dispoziţiilor art. 275 alin. (6) din C. proc. pen., onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul condamnat, în cuantum de 1.098 RON, va rămâne în sarcina statului şi se va plăti din fondurile Ministerului Justiţiei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca inadmisibil, apelul formulat de condamnatul A. împotriva Deciziei penale nr. 1171 din data de 18 august 2022, pronunţată de Curtea de Apel Craiova, secţia penală şi pentru cauze cu minori.

Obligă apelantul condamnat la plata sumei de 200 RON, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru apelantul condamnat, în cuantum de 1098 RON, rămâne în sarcina statului şi se plăteşte din fondurile Ministerului Justiţiei.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 28 februarie 2023.

GGC - NN