Ședințe de judecată: Iulie | | 2024
Sunteți aici: Pagina de început » Detalii jurisprudență

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
Secţia I civilă

Decizia nr. 495/2023

Decizia nr. 495

Şedinţa publică din data de 9 martie 2023

Asupra recursului dedus judecăţii, reţine următoarele:

1. Cererea de chemare în judecată

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Timiş, secţia I civilă la 14 iunie 2018, sub nr. x/2018, reclamanta Societatea "DIV" SRL a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate că a dobândit prin uzucapiune, în baza art. 28 alin. (1) din Decretul-Lege nr. 115/1938, dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de 998 mp, parte din terenul de 4.517 mp situat în comuna Ghiroda, jud. Timiş, înscris în CF nr. x Ghiroda (CF nr. vechi 94), nr. top. x, ca proprietate a defuncţilor A. şi B.; să se dispună, în baza unei expertize tehnice de specialitate, care să facă parte integrantă din hotărâre, dezmembrarea parcelei de teren menţionate şi formarea, prin dezlipire, a două parcele distincte de teren: o primă parcelă de teren cu suprafaţa estimată de 998 mp (pe care se află amplasate construcţiile casă, magazie şi anexe înscrise cu nr. cadastral xl top: x în aceeaşi carte funciară ca proprietate a societăţii DIV SRL), căreia să i se atribuie un număr topografic/număr cadastral nou şi să fie înscrisă într-o carte funciară nouă; o a doua parcelă de teren fără construcţii, cu suprafaţa estimată de 3.519 mp, căreia să i se atribuie un număr topografic/număr cadastral nou şi să rămână înscrisă în CF nr. x Ghiroda, ca proprietate a vechilor proprietari, numiţii A. şi B., în cote egale de câte 1/2 parte fiecare; să se dispună rectificarea înscrierilor în cartea funciară nouă care se va forma pentru prima parcelă (cu întinderea estimată de 998 mp), în sensul radierii dreptului de proprietate al defuncţilor A. şi B., antecesorii pârâţilor C. şi D., precum şi înscrierii dreptului de proprietate al societăţii E., cu titlu de uzucapiune asupra terenului.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 28 alin. (1) din Decretul-Lege nr. 115/1938, ale art. 6 alin. (4) şi art. 1138 C. civ., şi ale art. 82 din Legea nr. 71/2011.

Prin notele scrise depuse la 28.10.2020, reclamanta a precizat că a adaptat capetele de cerere, în urma constatărilor necontestate ale raportului de expertiză tehnică judiciară în specialitatea cadastru-topografie al expertului ing. F.. Astfel, a susţinut că a motivat cererea prin aceea că, în baza procesului-verbal din 20.11.1991, a cumpărat prin licitaţie de la G. imobilul format din construcţii (magazie, ateliere, anexe) cu preţul de 660.000 RON şi terenul aferent, parţial îngrădit, de 1.691 mp cu preţul de 60.000 RON, preţul fiind plătit integral.

A solicitat, prin urmare, să se constate că a dobândit prin uzucapiune, în baza Decretului-Lege nr. 115/1938, dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de 1.022 mp, situată în comuna Ghiroda, jud. Timiş, înscris în CF nr. x Ghiroda (CF nr. vechi 94), nr. top. x, ca proprietate a defuncţilor A. şi B., modificând suprafaţa parcelei nr. top. x de la 4.517 mp la 1.022 mp, potrivit raportului de expertiză tehnică judiciară al expertului ing. F., care să facă parte integrantă din hotărâre; să se constate că petitul 2 al cererii de chemare în judecată a rămas fără obiect; să se dispună rectificarea înscrierilor în cartea funciară nr. x Ghironda (nr. vechi 94), nr. top. x, în sensul radierii dreptului de proprietate al societăţii E., cu titlu de uzucapiune asupra terenului în suprafaţă de 1.022 mp.

Reclamanta a precizat că această cerere nu reprezintă o modificare a acţiunii, întrucât, în cuprinsul acesteia a arătat că suprafaţa terenului era doar estimată şi că, pentru identificarea topografică/cadastrală a terenului este necesară o expertiză tehnică de specialitate.

2. Hotărârile Tribunalului Timiş

Prin încheierea din 20 martie 2019, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor, raportat la dispoziţiile art. 28 din Decretul-Lege nr. 115/1938, apreciind că procedura instituită de acest act normativ este necontencioasă, şi a scos din cauză pârâţii.

Prin sentinţa nr. 1254/PI din 26 noiembrie 2020, Tribunalul Timiş, secţia I civilă a respins acţiunea având ca obiect uzucapiune, formulată de reclamanta Societatea "DIV" SRL.

3. Hotărârea Curţii de Apel Timişoara

Prin decizia nr. 50 din 28 februarie 2022, Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă a admis apelul declarat de reclamanta Societatea E. împotriva sentinţei civile nr. 1254/26.11.2020, pronunţată de Tribunalul Timiş în dosarul nr. x/2018, în contradictoriu cu pârâţii C., D. şi Comuna Ghiroda, prin primar; a schimbat hotărârea, în sensul că a admis acţiunea precizată; a constatat că reclamanta Societatea E. a dobândit, prin uzucapiune, dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 1022 mp, situat în comuna Ghiroda, jud. Timiş, înscris ca proprietate tabulară a defuncţilor A. şi B. în CF x Ghiroda (CF vechi nr. x) nr. top x, modificând suprafaţa parcelei nr. top x de la 4517 mp la 1022 mp, având perimetrul delimitat de punctele de contur x conform Anexei nr. 1 la Raportul de expertiză tehnică judiciară întocmit de expert F., înregistrat la Curtea de Apel Timişoara la 09.11.2021 recepţionat de BCPI Timişoara conform procesului-verbal de recepţie 4261/08.11.2021, care face parte integrantă din hotărâre; a dispus radierea dreptului de proprietate al defuncţilor A. şi B. din CF nr. x Ghiroda (CF vechi nr. x) nr. top x şi înscrierea dreptului de proprietate al societăţii reclamante, cu titlu de uzucapiune asupra terenului în suprafaţă de 1.022 mp.

4. Calea de atac exercitată în cauză

Împotriva deciziei nr. 50 din 28 februarie 2022, pronunţate de Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă au declarat recurs pârâţii C. şi D..

În dezvoltarea motivelor de recurs, recurenţii, ulterior expunerii situaţiei de fapt a cauzei, au arătat că sunt moştenitorii defunctului B., notat cu cota de 1/2 din terenul de 4517 mp, înscris în CF nr. x Ghiroda (CF vechi nr. x), nr. top. x, suprafaţa expropriată abuziv de Statul Roman în perioada colectivizării.

După apariţia Legii nr. 18/1991, defunctul B. şi ulterior recurenţii, au făcut demersurile necesare pentru intrarea în posesie asupra terenurilor expropriate abuziv. Cu ocazia acestor demersuri, au aflat că reclamanta, în urma unei licitaţii organizate de G., a devenit proprietar asupra unor construcţii edificate pe terenul menţionat, aflat în proprietatea defuncţilor A. şi B., antecesorul recurenţilor. Reclamanta a devenit proprietar doar asupra construcţiilor, iar nu şi asupra terenului, întrucât vânzătoarea G., nefiind proprietar, nu putea înstrăina ceea ce nu deţinea, respectiv construcţiile edificate pe terenul aflat în proprietatea defuncţilor A. şi B..

Au apreciat recurenţii că solicitarea reclamantei de constatare a intervenirii uzucapiunii asupra suprafeţei de 998 mp de teren, din suprafaţa totală de 4517 mp, înscrisă în CF nr. x Ghiroda este nelegală şi inadmisibilă deoarece condiţiile necesare nu sunt îndeplinite, neavând o posesie netulburată, neîntreruptă şi de bună-credinţă, exercitată în nume de proprietar.

Astfel, prin sentinţa comercială nr. 135, pronunţată în dosarul nr. x/2007 de Tribunalul Timiş, s-a dispus rectificarea CF nr. x (CF nou x Ghiroda), nr. top. x, în sensul înscrierii reclamantei ca proprietar asupra construcţiilor. Cererea de înscriere a dreptului de proprietate asupra terenului de 1691 mp, (cât a solicitat la acea vreme) a fost respinsă pe considerentul cumpărării acestei suprafeţe odată cu construcţiile, prin licitaţie publică, la 20.11.1991.

Aşadar, prin probatoriul administrat s-a validat faptul că recurenţii, în calitatea lor de moştenitori legali ai defunctului B., conform certificatului de moştenitor nr. x/1997, eliberat de BNP H., sunt proprietarii terenului solicitat de reclamantă, prin compararea titlurilor de proprietate, constatându-se că aceştia au dobândit terenul printr-un şir neîntrerupt de la proprietarii acestui teren, având calitatea de verus dominus. În ceea ce o priveşte pe reclamantă, instanţa a reţinut ca titlul acesteia provine de la un non dominus - G. - neexistând niciun înscris din care sa rezulte cu ce titlu a dobândit suprafaţa de teren de 1691 mp care a fost solicitată.

Prin sentinţa civilă nr. 6334/09.04.2002 a Judecătoriei Timişoara, reclamanta a fost obligată să lase în deplină proprietate şi posesie recurenţilor suprafaţa de 339 mp din cea dobândită prin actul de adjudecare. Asupra acestui teren, recurenţii au făcut demersuri pentru intrarea în posesie încă de la începutul anilor 2000, adică la mai puţin de 10 ani de la decesul autorului lor, ceea ce certifică faptul că nu este împlinită perioada necesară invocării uzucapiunii. Faptul că reclamanta a încercat pe diferite căi să obţină o hotărâre care să-i certifice dreptul de proprietate asupra terenului nu a rămas fără opoziţie din partea recurenţilor, posesia sa asupra terenului fiind tulburată neîntrerupt.

Prin decizia recurată, Curtea de Apel Timişoara, deşi a constatat că reclamanta invocă doar posesia asupra unei suprafeţe de 998 mp din totalul de 4517 mp înscrişi în CF x Ghiroda, a considerat că viciul de posesie constatat de instanţa de fond nu poate conduce la respingerea acţiunii civile.

Recurenţii au arătat că instanţa de apel nu a luat în considerare faptul că posesia reclamantei asupra terenului a fost permanent tulburată şi că aceasta nu a folosit terenul solicitat în nume propriu niciodată. Mai mult, şi declaraţiile martorilor reclamantei au fost confuze şi contradictorii, unul dintre martori recunoscând că ştie despre existenţa unui proprietar care solicita să intre în posesia terenului. Toate aceste aspecte însă au fost ignorate de către instanţa de apel, care a admis apelul formulat de reclamantă.

În drept, recursul a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

5. Întâmpinarea şi răspunsul la întâmpinare

Intimata E. S.R.L. a depus întâmpinare la 7 octombrie 2022, prin care a invocat inadmisibilitatea recursului, pe o parte, în raport de faptul că litigiul s-a desfăşurat în procedură necontencioasă, pentru care nu este prevăzută calea de atac a recursului, iar, pe de altă parte, pentru că recurenţii nu au exercitat apel în cauză. De asemenea, au invocat excepţiile tardivităţii şi nulităţii recursului, pentru neîncadrarea motivelor în dispoziţiile art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ., indicate de recurent.

Prin întâmpinarea depusă la 18 octombrie 2022, intimata Comuna Ghironda a arătat că, în principiu, nu se opune admiterii cererii de recurs, în măsura în care se dovedeşte existenţa motivului de recurs prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. proc. civ.

Recurenţii au depus răspuns la întâmpinare.

6. Procedura de filtru

În condiţiile prevăzute de art. 493 alin. (4) C. proc. civ., raportul privind admisibilitatea în principiu a recursului a fost analizat în completul de filtru şi a fost comunicat părţilor pentru a formula, în scris, un punct de vedere.

Recurenţii au formulat punct de vedere la raport solicitând respingerea excepţiei tardivităţii având în vedere că decizia recurată nu a fost legal comunicată la domiciliul procedural ales.

Prin punctul de vedere la raport, intimata E. S.R.L. a susţinut că recursul a fost formulat cu nerespectarea termenului procedural, instanţa de apel aplicând, în mod corect, dispoziţiile art. 158 alin. (1) C. proc. civ. vizând comunicarea actului de procedură la domiciliul părţii, în cazul în care nu a fost indicată persoana însărcinată cu primirea actului de procedură în situaţia alegerii de domiciliu. A mai arătat că susţine excepţiile invocate prin întâmpinare cu referire la excepţia nulităţii recursului pentru neîncadararea criticilor în motivele de recurs prevăzute de art. 488 alin. (1) C. proc. civ.

Prin rezoluţia din 15 decembrie 2022, a fost fixat termen de judecată la 9 martie 2023, în camera de consiliu, pentru analiza admisibilităţii în principiu a recursului.

La acest termen de judecată, Înalta Curte a invocat excepţia inadmisibilităţii recursului, în raport de dispoziţiile art. 534 alin. (2) C. proc. civ. şi a reţinut cauza în pronunţare asupra acestei excepţii.

II. Soluţia şi considerentele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

Analizând recursul din perspectiva excepţiei inadmisibilităţii, invocată din oficiu, Înalta Curte constată următoarele:

Obiectul litigiului este reprezentat de cererea prin care reclamanta Societatea "DIV" SRL a solicitat pronunţarea unei hotărâri prin care să se constate că a dobândit prin uzucapiune, în baza art. 28 alin. (1) din Decretul-Lege nr. 115/1938, dreptul de proprietate asupra unei suprafeţe de 998 mp, parte din terenul de 4.517 mp situat în comuna Ghiroda, jud. Timiş, înscris în CF nr. x Ghiroda (CF nr. vechi 94), nr. top. x, ca proprietate a defuncţilor A. şi B.; să se dispună, în baza unei expertize tehnice de specialitate, care să facă parte integrantă din hotărâre, dezmembrarea parcelei de teren menţionate şi formarea, prin dezlipire, a două parcele distincte de teren: o primă parcelă de teren cu suprafaţa estimată de 998 mp (pe care se află amplasate construcţiile casă, magazie şi anexe înscrise cu nr. cadastral xl top: x în aceeaşi carte funciară ca proprietate a societăţii DIV SRL), căreia să i se atribuie un număr topografic/număr cadastral nou şi să fie înscrisă într-o carte funciară nouă; o a doua parcelă de teren fără construcţii, cu suprafaţa estimată de 3.519 mp, căreia să i se atribuie un număr topografic/număr cadastral nou şi să rămână înscrisă în CF nr. x Ghiroda, ca proprietate a vechilor proprietari, numiţii A. şi B., în cote egale de câte 1/2 parte fiecare; să se dispună rectificarea înscrierilor în cartea funciară nouă care se va forma pentru prima parcelă (cu întinderea estimată de 998 mp), în sensul radierii dreptului de proprietate al defuncţilor A. şi B., antecesorii pârâţilor C. şi D., precum şi înscrierii dreptului de proprietate al societăţii E., cu titlu de uzucapiune asupra terenului.

Ulterior, conform precizările formulate, reclamanta a solicitat să se constate dobândirea dreptului de proprietate asupra suprafeţei de teren de 1022 mp, situată în comuna Ghiroda, jud. Timiş.

Prin încheierea din 20 martie 2019, pronunţată în dosarul nr. x/2018, Tribunalul Timiş a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor C., D. şi Comuna Ghiroda prin Primar, raportat la dispoziţiile art. 28 din Decretul-Lege nr. 115/1938, reţinând că se impune examinarea pretenţiilor formulate în cadrul procedurii instituite de acest act normativ, care este una necontencioasă, şi a scos din cauză pârâţii. Împotriva acestei încheieri nu s-a exercitat vreo cale de atac de către recurenţii de faţă.

Înalta Curte reţine că, în cauza pendinte, cererea având ca obiect uzucapiune este întemeiată pe dispoziţiile art. 28 din Decretul lege nr. 115/1938, act normativ în vigoare la data începerii posesiei, hotărârea recurată fiind pronunţată, astfel, în cadrul unei proceduri necontencioase, conform art. 130 din aceleaşi act normativ.

Potrivit dispoziţiilor art. 534 alin. (2) C. proc. civ., încheierea prin care se soluţionează cererea este supusă numai apelului, cu excepţia celei pronunţate de un complet al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care este definitivă.

De asemenea, art. 457 alin. (1) C. proc. civ. statuează în sensul că hotărârea judecătorească este supusă numai căilor de atac prevăzute de lege, în condiţiile şi termenele stabilite de aceasta, indiferent de menţiunile din dispozitivul ei.

Prin urmare, Înalta Curte constată că, odată ce instanţa de fond a stabilit cadrul procesual ca fiind cel reglementat de art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938, sens în care a admis excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâţilor, iar aceştia nu au atacat cu apel încheierea interlocutorie, ce a rămas definitivă sub acest aspect, rămâne câştigată cauzei calificarea juridică a litigiului reprezentat de cererea de înscriere a dreptului de proprietate dobândit prin uzucapiune, în condiţiile art. 28 şi art. 130 din Decretul Lege nr. 115/1938.

Cum această procedură nu are caracter contencios şi îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 527 şi următoarele din C. proc. civ. privind procedura necontencioasă judiciară, rezultă că hotărârea instanţei de apel este definitivă, nesusceptibilă de a fi atacată pe calea recursului.

Pentru aceste considerente, calea de atac a recursului formulat în cauză de pârâţii C. şi D. va fi respinsă, ca inadmisibilă, în temeiul dispoziţiilor art. 493 alin. (5) C. proc. civ.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge, ca inadmisibil, recursul declarat de pârâţii C. şi D. împotriva deciziei civile nr. 50 din 28 februarie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara, secţia I civilă.

Fără cale de atac.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 martie 2023.