Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

 

 

Ordin nr. 208/2004

 

din 27/09/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 915 din 07/10/2004

 

privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager economic şi a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

 

    În temeiul art. 114 alin. (5) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară,

 

    preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie emite următorul ordin:

 

   Articol unic. - Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager economic şi a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, prevăzut în anexa care face parte din prezentul ordin.

 

    Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,
prof. univ. dr. Nicolae Popa

 

 

   ANEXĂ

 

Regulament

 

din 27/09/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 915 din 07/10/2004

 

privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de manager economic şi a celorlalte posturi vacante de personal din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie

 

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

 

   Art. 1. - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are în structura sa un departament economico-financiar şi administrativ, condus de un manager economic, numit pe bază de concurs de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în condiţiile legii.

   Art. 2. - Personalul din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ este încadrat de preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pe bază de concurs sau probă practică.

 

   CAPITOLUL II
  Concursul pentru ocuparea funcţiei de manager economic şi
a celorlalte funcţii publice vacante din cadrul
Departamentului economico-financiar şi administrativ

 

   Art. 3. - (1) Concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ se organizează de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

   (2) Data şi condiţiile de desfăşurare a concursului se publică, prin grija Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării concursului. Condiţiile de participare şi condiţiile de desfăşurare a concursului, bibliografia şi alte date necesare desfăşurării acestuia se afişează la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se publică pe pagina de Internet a acesteia.

   (3) Comisia de concurs se constituie prin ordin al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi este formată din 5 membri, desemnaţi cu respectarea următoarelor condiţii:

   a) cel puţin 3 membri sunt funcţionari publici din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dintre care unul deţine o funcţie publică echivalentă cu funcţiile publice pentru care se organizează concursul;

   b) un membru este reprezentant al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care deţine o funcţie publică echivalentă cu cea pentru care se organizează concursul.

   (4) Comisia de soluţionare a contestaţiilor este formată din 5 membri, desemnaţi cu respectarea alin. (3).

   (5) Secretariatul comisiei de concurs şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură de către Compartimentul de resurse umane al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

   Art. 4. - (1) La concursul pentru ocuparea funcţiei vacante de manager economic se pot înscrie persoanele care îndeplinesc următoarele condiţii:

   a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;

   b) au capacitate deplină de exerciţiu;

   c) sunt apte, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei;

   d) au studii economice superioare;

   e) au o vechime în specialitate de minimum 5 ani;

   f) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care le-ar face incompatibile cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

   g) nu au fost destituite dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;

   h) nu au desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită aceasta prin lege.

   (2) La concursul pentru ocuparea funcţiilor publice vacante din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ se pot înscrie persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată.

   Art. 5. - (1) Concursul constă în 3 etape, după cum urmează:

   a) selectarea dosarelor de înscriere;

   b) proba scrisă;

   c) interviul.

   (2) Probele de concurs prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se notează cu puncte de la 1 la 100.

   Art. 6. - (1) În vederea participării la concurs, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, candidaţii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

   a) copia actului de identitate;

   b) formularul de înscriere;

   c) copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

   d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, respectiv, în specialitate;

   e) curriculum vitae;

   f) cazierul judiciar;

   g) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;

   h) copia fişei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, recomandarea de la ultimul loc de muncă;

   i) declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică.

   (2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

   (3) Formularul de înscriere la concurs se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretariatul comisiei de concurs din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

   Art. 7. - (1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la art. 6 alin. (1), comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs.

   (2) Rezultatele selectării dosarelor de înscriere la concurs se afişează, cu menţiunea "admis" sau "respins", la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în termenul prevăzut la alin. (1).

   (3) Pot susţine probele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) candidaţii ale căror dosare de înscriere au fost selectate de către comisia de concurs.

   Art. 8. - (1) Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste grilă.

   (2) Subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul funcţiilor publice pentru care se organizează concursul. Pentru ocuparea aceleiaşi funcţii publice, subiectele vor fi identice în cadrul aceluiaşi concurs.

   (3) Seturile de subiecte se semnează de toţi membrii comisiei de concurs şi se închid în plicuri sigilate purtând ştampila Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

   (4) Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

   Art. 9. - (1) Intrarea candidaţilor în sălile de concurs se va face pe baza listelor întocmite pentru fiecare sală şi a actului de identitate.

   (2) Candidaţii care nu se vor afla în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susţine proba scrisă.

   (3) Înainte de a se dicta subiectele, candidaţii înscriu numele şi prenumele pe colţul foii ce urmează a fi lipit, după care se aplică ştampila instanţei.

   (4) Plicul cu subiectele de concurs va fi desfăcut de un candidat care va semna şi procesul-verbal încheiat în ziua susţinerii probei scrise.

   (5) Pe toată durata desfăşurării probei scrise, în sălile de concurs au acces numai membrii comisiei de concurs şi ai comisiei de supraveghere.

   (6) În vederea elaborării lucrării scrise, candidaţii vor primi coli de hârtie având sigiliul instanţei. Se va putea folosi numai cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. La cerere, se pot pune la dispoziţie în mod suplimentar coli de hârtie, iar dacă este necesar, cerneală sau pixuri.

   (7) La expirarea timpului prevăzut pentru susţinerea probei scrise, candidaţii vor preda lucrarea, sub semnătură, comisiei de supraveghere.

   (8) Pe toată durata desfăşurării probei scrise este interzisă părăsirea sălii de concurs de către candidaţi. În cazuri excepţionale, părăsirea temporară a sălii de concurs se va putea face numai cu însoţitor.

   (9) Orice fraudă sau încercare de fraudă dovedită se sancţionează cu eliminarea din concurs. În aceste cazuri, delegaţii care supraveghează lucrările sesizează de îndată comisia de concurs, care întocmeşte un proces-verbal despre constatările făcute şi măsurile luate, iar lucrarea se anulează cu menţiunea "fraudă".

   Art. 10. - (1) Interviul se susţine, de regulă, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susţinerea interviului.

   (2) Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului.

   Art. 11. - (1) Promovarea probelor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) se face ca urmare a obţinerii punctajului minim de 50 de puncte pentru fiecare dintre acestea. Punctajul final necesar pentru promovarea concursului este de minimum 100 de puncte şi se obţine prin cumularea punctajului obţinut la fiecare dintre probele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c).

   (2) Sunt declaraţi admişi candidaţii care au promovat cele două probe prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c).

   Art. 12. - (1) La finalizarea fiecărei probe a concursului se întocmeşte câte un proces-verbal.

   (2) La finalizarea concursului se întocmeşte un proces-verbal care să conţină modul de desfăşurare a concursului şi rezultatele obţinute de candidaţi, semnat de membrii comisiei de concurs.

   Art. 13. - (1) După afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de 48 de ore de la data afişării punctajelor pentru proba scrisă, la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

   (2) Nu se admit contestaţii cu privire la notele obţinute la interviu.

   Art. 14. - Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

   Art. 15. - Candidaţii declaraţi admişi sunt numiţi, în condiţiile legii, pe baza punctajului final obţinut, în funcţiile publice pentru care au candidat, prin ordin al preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

 

   CAPITOLUL III
  Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de personal contractual
din cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ

 

   Art. 16. - Poate fi angajată cu contract individual de muncă, în cadrul Departamentului economico-financiar şi administrativ al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

   a) este cetăţean român cu domiciliul în România şi are capacitate deplină de exerciţiu;

   b) are studii în conformitate cu cerinţele postului;

   c) nu are antecedente penale şi se bucură de o bună reputaţie;

   d) este apt, din punct de vedere medical, pentru exercitarea funcţiei;

   e) a promovat concursul sau, după caz, proba practică, organizat/organizată potrivit prezentului regulament.

   Art. 17. - (1) Candidaţii vor prezenta, pentru înscrierea la concurs sau la proba practică, următoarele acte:

   a) copie de pe actul de identitate;

   b) copie de pe actul doveditor al studiilor urmate;

   c) certificat de cazier judiciar;

   d) curriculum vitae;

   e) copie de pe carnetul de muncă, dacă este cazul;

   f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare.

   (2) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copie legalizată.

   (3) Candidaţii vor depune şi o recomandare privind profilul profesional şi moral de la ultimul loc de muncă, dacă este cazul.

   Art. 18. - Concursul constă în susţinerea unei probe scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice, precum şi a unui interviu.

   Art. 19. - (1) Data şi locul susţinerii concursului, tematica, numărul posturilor vacante şi termenul pentru depunerea actelor de înscriere la concurs se aduc la cunoştinţă celor interesaţi prin afişare la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi prin publicare pe pagina de Internet a acesteia, cu cel puţin 30 de zile înainte de data fixată.

   (2) Cererile pentru înscrierea la concurs se adresează preşedintelui Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi se depun la sediul instanţei cu cel puţin 10 zile înainte de data concursului.

   Art. 20. - În funcţie de specificul posturilor scoase la concurs şi de numărul candidaţilor, preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie stabileşte comisia de concurs şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.

   Art. 21. - (1) Timpul destinat pentru elaborarea lucrării scrise este de două ore din momentul comunicării subiectelor.

   (2) Prevederile art. 9 se aplică în mod corespunzător.

   Art. 22. - (1) Corectarea lucrărilor scrise de verificare a cunoştinţelor teoretice se face pe baza unui barem stabilit de membrii comisiei de concurs.

   (2) Lucrarea scrisă va fi notată cu note de la 1 la 10, de către fiecare membru al comisiei de concurs.

   (3) Nota finală a lucrării scrise va fi media artimetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de concurs.

   Art. 23. - Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă de verificare a cunoştinţelor teoretice, candidaţii trebuie să obţină cel puţin nota 5.

   Art. 24. - (1) Candidaţii nemulţumiţi de notele acordate pot depune contestaţie în termen de 48 de ore de la data afişării rezultatelor.

   (2) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

   Art. 25. - Personalul care desfăşoară activităţi administrative, de gospodărire, de întreţinere-reparaţii, de deservire şi de serviciu este angajat pe bază de probă practică şi interviu.

   Art. 26. - (1) În urma susţinerii probei practice, candidatul va fi declarat admis sau respins.

   (2) Criteriile de evaluare a candidaţilor la proba practică se stabilesc în funcţie de natura posturilor vacante scoase la concurs.

   (3) Nu se admit contestaţii cu privire la rezultatele obţinute la proba practică.

   Art. 27. - (1) Candidaţii declaraţi admişi la proba de verificare a cunoştinţelor teoretice sau la proba practică vor susţine un interviu.

   (2) Interviul se notează cu note de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei de concurs.

   (3) Nu se admit contestaţii cu privire la notele obţinute la interviu.

   Art. 28. - Media generală (nota) de promovare a concursului este de cel puţin 7.

   Art. 29. - (1) Repartizarea candidaţilor admişi la concurs se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale (notelor) obţinute, în funcţie de posturile vacante existente.

   (2) La medii (note) egale, comisia de concurs va stabili candidatul declarat admis în raport cu nivelul studiilor de bază sau suplimentare absolvite şi, în subsidiar, în raport cu vechimea în muncă.

 

   CAPITOLUL IV
  Dispoziţii finale

 

   Art. 30. - Lucrările scrise şi procesele-verbale privind rezultatele concursului se anexează la dosarele personale ale candidaţilor declaraţi admişi.

   Art. 31. - Dosarele, lucrările scrise şi procesele-verbale referitoare la ceilalţi candidaţi, precum şi alte lucrări privind concursul se arhivează şi se păstrează potrivit nomenclatoarelor arhivistice.