Parlamentul României

 
Lege nr. 544/2001

din 12/10/2001
Versiune actualizata la data de 16/03/2020

Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


 

    ___________
@Text actualizat la data de 16.03.2020. Actul include modificările din următoarele acte:
- Rectificarea
publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 145 din 26/02/2002.
- Legea nr. 371/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 837 din 11/10/2006.
- Legea nr. 380/2006 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 846 din 13/10/2006.
- Legea nr. 188/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 425 din 26/06/2007.
- Legea nr. 76/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30/05/2012.
- Legea nr. 144/2016 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 528 din 14/07/2016.
- Decretul nr. 195/2020 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 16/03/2020.

    ___________
@Pus în aplicare prin:
- Norma
metodologică publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 167 din 08/03/2002.
- Ordinul nr. 24/2010 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 212 din 02/04/2010.
- Instrucţiuni publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 455 din 17/06/2016.
- Ordinul nr. 157/2016 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 822 din 18/10/2016.

    Parlamentul României adoptă prezenta lege.

   
CAPITOLUL I

  Dispoziţii generale

   Art. 1. - Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.
   Art. 2. - În sensul prezentei legi:
   a) prin autoritate sau instituţie publică se înţelege orice autoritate ori instituţie publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, orice regie autonomă, societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflată sub autoritatea sau, după caz, în coordonarea ori în subordinea unei autorităţi publice centrale sau locale şi la care statul român sau, după caz, o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic ori majoritar, precum şi orice operator sau operator regional, astfel cum aceştia sunt definiţi în Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. De asemenea, se supun prevederilor prezentei legi partidele politice, federaţiile sportive şi organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică, care beneficiază de finanţare din bani publici;

    ___________
    Litera a) a fost modificată prin alineatul din Lege nr. 144/2016 începând cu 17.07.2016.

   b) prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei;
   c) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o persoană fizică identificată sau identificabilă.

   
A fost admisă pronunţarea unei hotărâri prealabile prin Decizie 37/2015 :
D E C I D E:
Admite sesizarea privind pronunţarea unei hotărâri prealabile, formulată de Curtea de Apel Constanţa - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, prin Încheierea din 13 iulie 2015, pronunţată în Dosarul nr. 8.392/118/2014, şi, în consecinţă, stabileşte că:
În interpretarea şi aplicarea art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2001 şi art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 677/2001, numele şi prenumele unei persoane reprezintă informaţii referitoare la date cu caracter personal, indiferent dacă, într-o situaţie dată, sunt sau nu suficiente pentru identificarea persoanei.
În cazul cererilor de liber acces la informaţii de interes public întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 544/2001, atunci când informaţiile de interes public şi informaţiile cu privire la datele cu caracter personal sunt prezente în cuprinsul aceluiaşi document, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiilor, accesul la informaţiile de interes public se realizează prin anonimizarea informaţiilor cu privire la datele cu caracter personal; refuzul de acces la informaţiile de interes public, în condiţiile în care informaţiile cu privire la datele personale sunt anonimizate, este nejustificat.
Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.
Pronunţată în şedinţa publică din data de 7 decembrie 2015.

   
Punere în aplicare CAPITOLUL I prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
Art. 2. - Aplicarea Legii nr. 544/2001 se face cu respectarea următoarelor principii:
a) principiul transparenţei - autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie excepţia, în condiţiile legii;
b) principiul aplicării unitare - autorităţile şi instituţiile publice asigură respectarea legii în mod unitar, în conformitate cu prevederile acesteia şi ale prezentelor norme metodologice.
c) principiul autonomiei - fiecare autoritate sau instituţie publică va elabora propriul regulament de organizare şi funcţionare a compartimentelor de informare şi relaţii publice, în conformitate cu prevederile legii şi ale prezentelor norme metodologice.

   
CAPITOLUL II

  Organizarea şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public

   
SECŢIUNEA 1

  Dispoziţii comune privind accesul la informaţiile de interes public

   Art. 3. - Asigurarea de către autorităţile şi instituţiile publice a accesului la informaţiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin intermediul compartimentului pentru relaţii publice sau al persoanei desemnate în acest scop.
   
Punere în aplicare Art. 3. prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
Art. 9. - Autorităţile şi instituţiile publice asigură accesul la informaţiile de interes public, din oficiu sau la cerere, în condiţiile legii.

   Art. 4. - (1) Pentru asigurarea accesului oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.
   (2) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de relaţii publice se stabilesc, pe baza dispoziţiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau instituţiei publice respective.
    ___________
    Pus în aplicare prin Instrucţiuni din 07/06/2016 începând cu 17.06.2016.

   
Punere în aplicare Art. 4. prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
Art. 3. - (1) Pentru organizarea şi asigurarea accesului liber şi neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.
(2) Compartimentele specializate de informare şi relaţii publice pot fi organizate, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice centrale ori locale, ca birouri, servicii, direcţii sau direcţii generale, în subordinea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective, care, în funcţie de situaţie, poate dispune coordonarea acestora de către o altă persoană din conducerea autorităţii sau instituţiei publice respective.
(3) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de informare şi relaţii publice se stabilesc, în baza legii şi a dispoziţiilor prezentelor norme metodologice, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau a instituţiei publice respective.

   Art. 5. - (1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
   a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
   b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
   c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
   d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
   e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
   f) programele şi strategiile proprii;
   g) lista cuprinzând documentele de interes public;
   h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
   i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
ANEXA Nr. 1 la normele metodologice
MODEL
de structurare a informaţiilor publicate din oficiu pe pagina web a unei instituţii publice
model
Formatul documentelor comunicate din oficiu, în cazul în care acestea se regăsesc în instituţie într-un format prelucrabil automat de către calculator, va fi:
- legislaţie - actele normative vor fi publicate în format pdf, având şi linkuri către portalul http://legislatie.just.ro;
- programe şi strategii - format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt şi alte formate text;
- rapoarte şi studii - format .doc, .docx, .odt şi alte formate text;
- formular pentru solicitare în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi formular pentru contestarea deciziei - format .pdf, .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt şi alte formate text;
- buget, situaţia plăţilor, situaţia drepturilor salariale, plan de achiziţii, plan de investiţii, centralizatorul contractelor de achiziţie - format .ods, .xml, .xls sau .xlsx;
- formulare-tip folosite de instituţie în relaţia cu cetăţenii - format .pdf inteligent, .doc, .docx, .odt sau în variantă online (în cazul utilizării unei proceduri online de completare a respectivului formular).

   (2) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice şi să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la alin. (1).
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
(2) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a publica şi de a actualiza anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Buletinul va fi publicat pe pagina proprie de internet, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 2 la normele metodologice
Model - Buletin informativ
NOTĂ:
Fiecare categorie de informaţie va cuprinde o trimitere (un link) către pagina unde această informaţie este afişată pe site-ul autorităţii în cauză.
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice Se vor indica actele normative în temeiul cărora autorităţile sau instituţiile publice îşi desfăşoară activitatea:
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor autorităţii sau instituţiei publice Regulamentul de organizare şi funcţionare
Organigrama aprobată conform legii
Alte regulamente aplicabile la nivelul instituţiei
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice Numele şi prenumele persoanelor responsabile (numere de telefon/fax, adrese e-mail)
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice 1. Datele de contact ale autorităţii: denumire, sediu, numere de telefon/fax, adrese e-mail
2. Programul de funcţionare al instituţiei
e) audienţe Program de audienţe, cu precizarea modului de înscriere pentru audienţe şi a datelor de contact pentru înscriere
f) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil Bugetul aprobat
Bilanţul contabil
g) programele şi strategiile proprii Programele şi strategiile autorităţii sau instituţiei publice
h) lista cuprinzând documentele de interes public Se vor indica documentele de interes public stabilite la nivelul autorităţii sau instituţiei publice.
i) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii Se vor indica documente produse şi/sau gestionate la nivelul autorităţii sau instituţiei publice.
j) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate Se vor indica prevederea legală, termene şi instanţa la care se va introduce acţiunea. După caz, se vor prezenta alte moduri de contestare, cu indicarea procedurii specifice.

   (3) Autorităţile publice sunt obligate să dea din oficiu publicităţii un raport periodic de activitate, cel puţin anual, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.
    ___________
    Alineatul (3) a fost rectificat prin linia din Rectificare din 26/02/2002 începând cu 26.02.2002.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
(3) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile publice sunt obligate să aducă la cunoştinţă publică, cel puţin anual, un raport periodic de activitate. Raportul periodic de activitate va fi elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
Art. 27. - (1) Fiecare instituţie sau autoritate publică va întocmi anual, prin structurile de informare şi relaţii publice, un raport privind accesul la informaţiile de interes public, care va cuprinde:
a) numărul total de solicitări de informaţii de interes public;
b) numărul total de solicitări, departajat pe domenii de interes;
c) numărul de solicitări rezolvate favorabil;
d) numărul de solicitări respinse, defalcat în funcţie de motivaţia respingerii (informaţii exceptate de la acces, inexistente etc.);
e) numărul de solicitări adresate: 1. pe suport hârtie; 2. pe suport electronic; 3. solicitări verbale;
f) numărul de solicitări adresate de persoane fizice;
g) numărul de solicitări adresate de persoane juridice;
h) numărul de reclamaţii administrative: 1. rezolvate favorabil; 2. respinse;
i) numărul de plângeri în instanţă: 1 rezolvate favorabil; 2. respinse; 3. în curs de soluţionare;
j) costurile totale ale compartimentului de informare şi relaţii publice;
k) sumele totale încasate pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public solicitate;
l) numărul estimativ de vizitatori ai punctului de informare- documentare;
m) numărul de răspunsuri defalcat pe termene de răspuns;
n) informaţiile solicitate identificate ca fiind exceptate de la accesul liber la informaţie;
o) măsurile luate pentru îmbunătăţirea activităţii;
p) numele şi prenumele persoanei desemnate, respectiv ale şefului compartimentului prevăzut la art. 3 alin. (1).
(2) Raportul elaborat după modelul prevăzut în anexa nr. 10 va fi adresat conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective şi va fi făcut public în termenul prevăzut la art. 10 alin. (4).
(3) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale vor asigura centralizarea rapoartelor prevăzute la alin. (1) de la autorităţile şi instituţiile publice din subordine.
(4) Autorităţile publice locale din judeţ, respectiv municipiul Bucureşti vor transmite către instituţiile prefectului raportul prevăzut la alin. (1) până la data de 30 aprilie a anului următor.
(5) Prefectul analizează întocmirea raportului, conform anexei nr 10, şi poate solicita autorităţilor administraţiei publice locale emitente completarea acestuia.
(6) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi instituţiile prefectului vor transmite rapoartele până la data de 15 mai către Ministerul pentru Consultare Publică şi Dialog Civic.
ANEXA Nr. 3 la normele metodologice
Model - Raport periodic de activitate
Categorie de informaţii Detalii Corelare cu alte acte normative/documente
PROFIL ORGANIZAŢIONAL - cuvânt înainte din partea conducătorului instituţiei
- misiunea instituţiei şi responsabilităţi
- contribuţia pe care trebuie să o aducă la obiectivele guvernării şi la obiectivele asumate de România
- datele de contact (adresă, telefon, e-mail)
Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Anexă - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
POLITICI PUBLICE
Informaţii privind rezultatele implementării Planului strategic instituţional (PSI).
Acest document are o perspectivă de 3-4 ani - termen mediu - şi trebuie să descrie mandatul, viziunea, obiectivul general, obiectivele specifice împreună cu programele bugetare pentru fiecare minister
- priorităţile pentru perioada de raportare
- pentru fiecare prioritate: obiective, rezultate, chestiuni bugetare, alocare bugetară
- indici de performanţă, cu prezentarea gradului de realizare a acestora
- prezentare a programelor desfăşurate şi a modului de raportare a acestora la obiectivele autorităţii sau instituţiei publice
- ce rezultate s-au obţinut cu resursele avute la dispoziţie (monitorizarea implementării)
- raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe, respectiv pe obiective
- nerealizări, cu menţionarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul)
- propuneri pentru remedierea deficienţelor
- informaţii relevante privind performanţa ministerului din rapoartele de audit intern sau extern (ale Curţii de Conturi)
- politici publice aflate în implementare
- rezultatele aşteptate ale documentelor de politici publice
- stadiul îndeplinirii obiectivelor generale şi obiectivelor specifice
- Hotărârea Guvernului nr. 1.807/2006 pentru aprobarea Componentei de management din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central
- Hotărârea Guvernului nr. 158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetară din cadrul Metodologiei privind sistemul de planificare strategică pe termen mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel central
- Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Anexă - Norme metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
Priorităţi pentru perioada următoare Teme, investiţii etc. - corelate cu contribuţia pe care instituţia trebuie să o aducă la obiectivele guvernării şi la obiectivele asumate de România Menţionarea perioadei - 1 sau 5 ani sau altă perioadă la alegerea instituţiei Priorităţile strategice ale instituţiei Planul de guvernare/Planul sectorial de acţiune al instituţiei
TRANSPARENŢĂ INSTITUŢIONALĂ
Bugetul instituţiei Sinteza bugetului pe surse de finanţare, cel puţin referitor la:
- finanţare de la bugetul de stat
- finanţare rambursabilă
- fondurile externe nerambursabile postaderare primite în cadrul unor proiecte/programe/instrumente/facilităţi finanţate conform unor decizii/acorduri/ înţelegeri/memorandumuri ale Uniunii Europene şi/sau ale altor donatori
- venituri proprii etc.
- o sinteză a cheltuielilor detaliate pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum şi alineate, după caz Anexat - bugetul complet în format de date deschise, inclusiv programele de investiţii publice, care se prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de credite
Informaţii legate de procesul de achiziţii publice, achiziţiile sectoriale şi concesiunile de lucrări şi servicii - lista de contracte încheiate (obiectul contractului, suma, procedura de achiziţii publice folosită, numele câştigătorului)
- numărul de procese de achiziţii pe categorii, pentru anul încheiat
- câte achiziţii s-au realizat prin sistemul electronic din totalul achiziţiilor desfăşurate pe parcursul exerciţiului anului calendaristic de raportare
- durata medie a unui proces de achiziţie publică pe categorii de achiziţii
- număr de contestaţii formulate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
- câte proceduri au fost anulate sau sunt în procedura de anulare
Informaţii despre litigii în care este implicată instituţia (în general, nu doar cele legate de achiziţii publice) - număr de litigii aflate pe rolul instanţelor de judecată pe tipuri şi obiectul lor, cu indicarea contextului litigiului
- câte au fost pierdute
- câte au fost câştigate
Organigrama Afişarea organigramei cu evidenţierea numelor persoanelor cu funcţii de conducere şi a numărului de posturi ocupate, respectiv a numărului total de posturi disponibile, precum şi a departamentelor cu date de contact
Informaţii despre managementul resurselor umane - informaţii despre fluctuaţia de personal
- numărul de concursuri organizate
- fluctuaţia la nivelul funcţiilor de conducere
- numărul de funcţii de conducere exercitate temporar
- venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri
RELAŢIA CU COMUNITATEA
Raport de activitate Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare Raportul de activitate va fi întocmit şi publicat într-un document distinct, în conformitate cu prevederile anexei nr. 10 la normele metodologice.
Raport de activitate Legea nr. 52/2003, republicată) Raportul de activitate va fi întocmit şi publicat într-un document distinct, în raportul anual de activitate al instituţiei făcându-se trimitere la acesta. Conform art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată
Informaţii despre atragerea de resurse din comunitate - lucrul cu voluntari
- parteneriate cu alte instituţii publice, mediul de afaceri, participări în asociaţii internaţionale, înfrăţiri
LEGISLAŢIE
Informaţii despre proiecte de acte normative iniţiate de către instituţie - nr. de iniţiative
- denumirea fiecărui proiect, tipul de act normativ şi subiectul abordat, codul actului normativ
- puncte de vedere la proiectele altor instituţii
- priorităţi legislative pentru perioada următoare
ANEXA Nr. 10 la normele metodologice
Model - Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001
(antet)
Numele autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . .
Elaborat
. . . . . . . . . .
Responsabil/Şef compartiment
RAPORT DE EVALUARE
a implementării Legii nr. 544/2001 în anul . . . . . . . . . .
Subsemnatul, . . . . . . . . . ., responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul . . . . . . . . . ., prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost:
□ Foarte bună
□ Bună
□ Satisfăcătoare
□ Nesatisfăcătoare
Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul . . . . . . . . . .:
I. Resurse şi proces
1. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public?
□ Suficiente
□ Insuficiente
2. Apreciaţi că resursele material disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt:
□ Suficiente
□ Insuficiente
3. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public:
□ Foarte bună
□ Bună
□ Satisfăcătoare
□ Nesatisfăcătoare
II. Rezultate
A. Informaţii publicate din oficiu
1. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare?
□ Pe pagina de internet
□ La sediul instituţiei
□ În presă
□ În Monitorul Oficial al României
□ În altă modalitate: . . . . . . . . . .
2. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?
□ Da
□ Nu
3. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-au aplicat?
a) . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . .
4. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege?
□ Da, acestea fiind: . . . . . . . . . .
□ Nu
5. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?
□ Da
□ Nu
6. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?
. . . . . . . . . .
B. Informaţii furnizate la cerere
1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public În funcţie de solicitant După modalitatea de adresare
de la persoane fizice de la persoane juridice pe suport hârtie pe suport electronic verbal
Departajare pe domenii de interes
a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)
b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice
c) Acte normative, reglementări
d) Activitatea liderilor instituţiei
e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
f) Altele, cu menţionarea acestora:
2. Număr total de solicitări soluţionate favorabil Termen de răspuns Modul de comunicare Departajate pe domenii de interes
Redirecţionate către alte instituţii în 5 zile Soluţionate favorabil în termen de 10 zile Soluţionate favorabil în termen de 30 zile Solicitări pentru care termenul a fost depăşit Comunicare electronică Comunicare în format hârtie Comunicare verbală Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituţiei Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare Altele (se precizează care)
3. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:
3.1. . . . . . . . . . .
3.2. . . . . . . . . . .
3.3. . . . . . . . . . .
4. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?
4.1. . . . . . . . . . .
4.2. . . . . . . . . . .
5. Număr total de solicitări respinse Motivul respingerii Departajate pe domenii de interes
Exceptate, conform legii Informaţii inexistente Alte motive (cu precizarea acestora) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice Acte normative, reglementări Activitatea liderilor instituţiei Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare Altele (se precizează care)
5.1. Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate):
. . . . . . . . . .
6. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare 6.2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total
7. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public
7.1. Costuri
Costuri totale de funcţionare ale compartimentului Sume încasate din serviciul de copiere Contravaloarea serviciului de copiere (lei/pagină) Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii serviciului de copiere?
7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public
a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ?
□ Da
□ Nu
b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:
c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:

   (4) Accesul la informaţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin:
   a) afişare la sediul autorităţii sau al instituţiei publice ori prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii, precum şi în pagina de Internet proprie;
   b) consultarea lor la sediul autorităţii sau al instituţiei publice, în spaţii special destinate acestui scop.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
Art. 11. - (1) Accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu se realizează obligatoriu prin:
a) afişare pe pagina de internet proprie a autorităţii sau instituţiei publice, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;
b) afişare la sediul autorităţii sau instituţiei publice sau prin publicare în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masă sau în publicaţii proprii;
c) consultare la sediul autorităţii sau instituţiei publice, în punctele de informare-documentare, în spaţii special destinate acestui scop, după caz.
(2) Furnizarea informaţiilor de interes public în formele prevăzute la alin. (1) este modalitatea minimă obligatorie de comunicare din oficiu a informaţiilor de interes public pentru toate autorităţile şi instituţiile publice.

   (5) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să pună la dispoziţia persoanelor interesate contractele de privatizare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei legi, prin consultarea la sediul acestora. Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul contractelor de privatizare care se încadrează în sfera de aplicare a dispoziţiilor art. 12 alin. (1).
    ___________
    Alineatul (5) a fost introdus prin alineatul din Lege nr. 188/2007 începând cu 29.06.2007.

   
Punere în aplicare Art. 5. prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
Art. 10. - (1) Informaţiile de interes public care se comunică din oficiu, conform legii, vor fi prezentate într-o formă accesibilă, standardizată şi concisă. Informaţiile vor fi afişate, de regulă, în format editabil.
(2) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a publica şi de a actualiza anual un buletin informativ care va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Buletinul va fi publicat pe pagina proprie de internet, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
(3) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile publice sunt obligate să aducă la cunoştinţă publică, cel puţin anual, un raport periodic de activitate. Raportul periodic de activitate va fi elaborat conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
(4) În situaţia în care raportul va fi elaborat anual, acesta va fi adus la cunoştinţă publică cel târziu la sfârşitul lunii aprilie din anul următor.
(5) Publicitatea raportului prevăzut la alin. (3) va fi asigurată prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, precum şi pe pagina proprie de internet în secţiunea dedicată informaţiilor de interes public. Raportul poate fi afişat şi la sediul autorităţii publice.
(6) Autorităţile şi instituţiile publice pentru care, prin lege specială, se prevede obligaţia elaborării şi prezentării unui raport privind activitatea proprie vor elabora doar raportul prevăzut de legea specială. În acest caz, raportul va cuprinde şi elementele prevăzute în anexa nr. 3.
Art. 26. - Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă realizează organizarea şi funcţionarea punctului de informare-documentare, după cum urmează:
a) asigură publicarea buletinului informativ al autorităţii sau instituţiei publice, care va cuprinde informaţiile de interes public comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001;
b) asigură publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, a raportului de activitate al autorităţii sau instituţiei publice;
c) asigură disponibilitatea informaţiilor comunicate din oficiu, prevăzute la art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pe pagina de internet şi la afişierul instituţiei, precum şi în alte modalităţi, după caz;
d) organizează în cadrul punctului de informare-documentare al instituţiei accesul publicului la informaţiile furnizate din oficiu.
ANEXA Nr. 9 la normele metodologice
1. Model - Registru pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public şi pentru gestionarea procesului de acces la informaţii de interes public
NOTĂ:
Folosirea acestor registre va permite o uşoară realizare a raportului anual de activitate.
Nr. şi data cererii Modalitatea de primire a cererii1 Numele şi prenumele solicitantului Persoană fizică/Persoană juridică Informaţiile solicitate Domeniul de interes2 Natura răspunsului3 Modul de comunicare4 Termen5 (zile) Nr. şi data răspunsului
1 Verbal/Electronic/Suport hârtie.
2
* Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)
* Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice
* Acte normative, reglementări
* Activitatea liderilor instituţiei
* Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001
* Altele (cu menţionarea acestora)
3 Soluţionată favorabil/Informaţie exceptată/Redirecţionată/Alte motive (precizare).
4 Verbal/Electronic/Suport hârtie.
5 5 zile/10 zile/30 de zile/termen depăşit.
2. Model - Registru reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare
Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total Soluţionate favorabil Respinse În curs de soluţionare Total

   Art. 6. - (1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
   (2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
   (3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
   a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
   b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
   c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.
   
Punere în aplicare Art. 6. prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
Art. 14. - (1) Pentru a facilita redactarea solicitării şi a reclamaţiei administrative autorităţile şi instituţiile publice vor pune gratuit la dispoziţie persoanei interesate formulare-tip. Acestea vor fi afişate pe pagina proprie de internet şi vor fi distribuite, la cerere, persoanelor interesate, prin intermediul structurilor prevăzute la art. 3 alin. (1).
(2) Modelele formularelor-tip ale cererii de informaţii de interes public şi ale reclamaţiei administrative sunt prezentate în anexele nr. 4-6.
(3) Utilizarea formularelor-tip este facultativă. Nu poate constitui motiv de refuz al accesului la informaţiile publice dacă solicitarea este redactată într-o altă formă decât modelul prevăzut la alin. (1).
(4) Modelul scrisorii de răspuns la cerere şi cel al scrisorii de răspuns la reclamaţia administrativă, împreună cu modelul registrului pentru înregistrarea documentelor prevăzute la alin. (2), sunt prevăzute în anexele nr. 7-9.
Art. 20. - (1) Structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă primesc solicitările privind informaţiile de interes public.
(2) Solicitarea de informaţii de interes public este acţiunea verbală sau scrisă (pe suport de hârtie sau electronic) prin care o persoană (fizică sau juridică, română ori străină) poate cere informaţii considerate ca fiind de interes public.
(3) În cazul formulării verbale a solicitării informaţia este furnizată pe loc, dacă este posibil, sau cu îndrumarea solicitantului să adreseze o cerere în scris.
(4) Cererile de solicitare a informaţiilor de interes public, indiferent de modul în care au fost formulate, inclusiv cele prevăzute la alin. (3), se înregistrează, de îndată, la structurile sau la persoanele responsabile de informarea publică directă, în Registrul pentru înregistrarea solicitărilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public.
(5) După înregistrarea cererii, structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă au obligaţia să comunice solicitantului, direct sau electronic la adresa de e-mail furnizată, data şi numărul de înregistrare a cererii. Pentru cererile transmise prin poştă, numărul de înregistrare va fi comunicat numai la solicitarea persoanei care a formulat cererea.
Art. 21. - (1) După primirea şi înregistrarea cererii structurile sau persoanele responsabile de informarea publică directă realizează o evaluare primară a solicitării, în urma căreia se stabileşte dacă informaţia solicitată este o informaţie comunicată din oficiu, furnizabilă la cerere sau exceptată de la liberul acces.
(2) În situaţia în care informaţia solicitată este dintre cele care se comunică din oficiu, se asigură de îndată, dar nu mai târziu de 5 zile, informarea solicitantului despre acest lucru, precum şi sursa unde informaţia solicitată poate fi găsită.
(3) La solicitarea expresă a persoanei interesate, informaţiile de interes public comunicate din oficiu vor fi comunicate şi în scris, pe suport electronic sau hârtie.
ANEXA Nr. 4 la normele metodologice
Model - Formular-tip cerere de informaţii de interes public
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . .
Sediul/Adresa . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . .,
Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):
. . . . . . . . . .
Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate:
Pe e-mail, la adresa . . . . . . . . . .
Pe e-mail în format editabil: . . . . . . . . . . la adresa . . . . . . . . . .
Pe format de hârtie, la adresa . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
. . . . . . . . . .
semnătura petentului (opţional)
Numele şi prenumele petentului . . . . . . . . . .
Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail . . . . . . . . . .
Profesia (opţional) . . . . . . . . . .
Telefon (opţional) . . . . . . . . . .

   
Punere în aplicare Art. 6. prin Ordin 24/2010 :
În scopul aplicării unitare a prevederilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, toate compartimentele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor vor transmite Serviciului comunicare, IT şi relaţii cu mass-media, după caz:
a) răspunsul la solicitarea informaţiei de interes public, în termen de:
1. 5 zile de la înregistrarea la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; şi
2. cel mult 25 de zile de la înregistrarea la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în cazul unor informaţii complexe;
b) refuzul comunicării informaţiilor solicitate, cu motivaţia corespunzătoare, în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

   Art. 7. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să răspundă în scris la solicitarea informaţiilor de interes public în termen de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcţie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrărilor documentare şi de urgenţa solicitării. În cazul în care durata necesară pentru identificarea şi difuzarea informaţiei solicitate depăşeşte 10 zile, răspunsul va fi comunicat solicitantului în maximum 30 de zile, cu condiţia înştiinţării acestuia în scris despre acest fapt în termen de 10 zile.
    ___________
   *) Potrivit art. 1 din Decretul Președintelui României nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 212 din 16/03/2020, se instituie starea de urgenţă pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile.
Potrivit art. 56 din Anexa nr. 1 la acest decret, pe perioada stării de urgenţă, termenele legale stabilite pentru soluţionarea solicitărilor formulate în exercitarea liberului acces la informaţii de interes public, precum şi a petiţiilor se dublează.

   (2) Refuzul comunicării informaţiilor solicitate se motivează şi se comunică în termen de 5 zile de la primirea petiţiilor.
   (3) Solicitarea şi obţinerea informaţiilor de interes public se pot realiza, dacă sunt întrunite condiţiile tehnice necesare, şi în format electronic.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
(5) În aplicarea art. 7 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, lipsa semnăturii olografe de pe solicitarea de furnizare a informaţiilor de interes public transmise în format electronic nu poate constitui un motiv de nefurnizare a informaţiilor solicitate.

   
Punere în aplicare Art. 7. prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
Art. 15. - (1) Informaţiile de interes public pot fi solicitate şi comunicate şi în format electronic.
(2) Solicitarea de informaţii de interes public sau reclamaţia administrativă se poate transmite prin mijloace electronice.
(3) Informaţiile de interes public solicitate în scris vor fi comunicate în formatul precizat în cererea solicitantului, respectiv în scris, în format electronic sau hârtie.
(4) Dacă informaţiile de interes public solicitate sunt disponibile în format editabil, la cererea solicitantului, acestea vor fi furnizate şi în acest format.
(5) În aplicarea art. 7 alin. (3) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, lipsa semnăturii olografe de pe solicitarea de furnizare a informaţiilor de interes public transmise în format electronic nu poate constitui un motiv de nefurnizare a informaţiilor solicitate.
(6) Informaţiile de interes public vor fi comunicate în termenele prevăzute de art. 7 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, chiar dacă solicitantul nu a invocat acest act normativ în solicitarea de furnizare a informaţiilor publice.
Art. 16. - (1) Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanţilor de informaţii de interes public sunt cele prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
a) 10 zile pentru comunicarea informaţiei de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
b) 10 zile pentru anunţarea solicitantului că termenul prevăzut la lit. a) nu a fost suficient pentru identificarea informaţiei solicitate;
c) 30 de zile pentru comunicarea informaţiei de interes public identificate peste termenul prevăzut la lit. a);
d) 5 zile pentru transmiterea refuzului de comunicare a informaţiei solicitate şi a motivării refuzului.
(2) Termenele prevăzute la alin. (1) se calculează de la data înregistrării solicitării, în condiţiile art. 20 alin. (4); nu intră în calculul termenelor ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte.
(3) Când ultima zi a unui termen cade într-o zi nelucrătoare, termenul se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.

   
Punere în aplicare Art. 7. prin Ordin 24/2010 :
În scopul aplicării unitare a prevederilor art. 6 şi 7 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, toate compartimentele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor vor transmite Serviciului comunicare, IT şi relaţii cu mass-media, după caz:
a) răspunsul la solicitarea informaţiei de interes public, în termen de:
1. 5 zile de la înregistrarea la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; şi
2. cel mult 25 de zile de la înregistrarea la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor în cazul unor informaţii complexe;
b) refuzul comunicării informaţiilor solicitate, cu motivaţia corespunzătoare, în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii la registratura Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

   Art. 8. - (1) Pentru informaţiile solicitate verbal funcţionarii din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice au obligaţia să precizeze condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public şi pot furniza pe loc informaţiile solicitate.
   (2) În cazul în care informaţiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este îndrumată să solicite în scris informaţia de interes public, urmând ca cererea să îi fie rezolvată în termenele prevăzute la art. 7.
   (3) Informaţiile de interes public solicitate verbal se comunică în cadrul unui program minim stabilit de conducerea autorităţii sau instituţiei publice, care va fi afişat la sediul acesteia şi care se va desfăşura în mod obligatoriu în timpul funcţionării instituţiei, incluzând şi o zi pe săptămână, după programul de funcţionare.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
Art. 17. - Programul zilnic al compartimentelor de informare şi relaţii publice va fi cel al autorităţilor sau instituţiilor publice respective, stabilit prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, incluzând într-o zi pe săptămână şi ore după programul de funcţionare.

   (4) Activităţile de registratură privind petiţiile nu se pot include în acest program şi se desfăşoară separat.
   (5) Informaţiile de interes public solicitate verbal de către mijloacele de informare în masă vor fi comunicate, de regulă, imediat sau în cel mult 24 de ore.
   Art. 9. - (1) În cazul în care solicitarea de informaţii implică realizarea de copii de pe documentele deţinute de autoritatea sau instituţia publică, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, în condiţiile legii.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
(4) În aplicarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin costul serviciului de copiere se înţelege costul direct al operaţiunii tehnice de copiere a informaţiei solicitate pe suport hârtie.

   
Punere în aplicare prin Ordin 157/2016 :
Art. 1. - Se aprobă costul serviciului de copiere a documentelor solicitate în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, aferent unei operaţiuni tehnice de copiere, astfel:
a) 0,5 lei per pagină, alb-negru, pentru informaţii şi imagini disponibile pe hârtie format A4 sau inferior;
b) 0,6 lei per pagină, alb-negru, pentru informaţii şi imagini disponibile pe hârtie format A3.

   (2) Dacă în urma informaţiilor primite petentul solicită informaţii noi privind documentele aflate în posesia autorităţii sau a instituţiei publice, această solicitare va fi tratată ca o nouă petiţie, răspunsul fiind trimis în termenele prevăzute la art. 7 şi 8.
   Art. 10. - Nu este supusă prevederilor art. 7-9 activitatea autorităţilor şi instituţiilor publice de răspunsuri la petiţii şi de audienţe, desfăşurată potrivit specificului competenţelor acestora, dacă aceasta priveşte alte aprobări, autorizări, prestări de servicii şi orice alte solicitări în afara informaţiilor de interes public.
   Art. 11. - (1) Persoanele care efectuează studii şi cercetări în folos propriu sau în interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe baza solicitării personale, în condiţiile legii.
   (2) Copiile de pe documentele deţinute de autoritatea sau de instituţia publică se realizează în condiţiile art. 9.
   Art. 111. - Orice autoritate contractantă, astfel cum este definită prin lege, are obligaţia să pună la dispoziţia persoanei fizice sau juridice interesate, în condiţiile prevăzute la art. 7, contractele de achiziţii publice.
    ___________
    Art. 11^1. a fost introdus prin punctul 1. din Lege nr. 380/2006 începând cu 16.10.2006.

   Art. 12. - (1) Se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv, la art. 111, următoarele informaţii:
   a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
   b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
   c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii;
    ___________
    Litera c) a fost modificată prin punctul 2. din Lege nr. 371/2006 începând cu 14.10.2006.

   d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
   e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
   f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
   g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 380/2006 începând cu 16.10.2006.

   (2) Răspunderea pentru aplicarea măsurilor de protejare a informaţiilor aparţinând categoriilor prevăzute la alin. (1) revine persoanelor şi autorităţilor publice care deţin astfel de informaţii, precum şi instituţiilor publice abilitate prin lege să asigure securitatea informaţiilor.
    ___________
    Art. 12. Derogare prin alineatul (9) din Lege nr. 303/2004 începând cu 18.10.2018.

   
Punere în aplicare Art. 12. prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
Art. 22. - (1) În cazul în care informaţia solicitată nu este dintre cele care se comunică din oficiu, solicitarea se transmite structurilor competente din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, care deţin informaţiile solicitate, pentru a verifica respectarea prevederilor art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul în care informaţia solicitată este identificată ca fiind exceptată de la accesul liber la informaţie, se asigură, în termen de 5 zile de la înregistrare, informarea solicitantului despre acest lucru.
(21) În situaţia în care informaţia publică solicitată se află pe un înscris care conţine atât informaţii la care accesul este liber, cât şi informaţii exceptate de la liberul acces, informaţia publică solicitată va fi comunicată, după anonimizarea informaţiilor exceptate, prevăzute la art. 12 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Structurile prevăzute la alin. (1) au obligaţia să identifice şi să actualizeze informaţiile de interes public care sunt exceptate de la accesul liber, potrivit legii.

   Art. 13. - Informaţiile care favorizează sau ascund încălcarea legii de către o autoritate sau o instituţie publică nu pot fi incluse în categoria informaţiilor clasificate şi constituie informaţii de interes public.
   Art. 14. - (1) Informaţiile cu privire la datele personale ale cetăţeanului pot deveni informaţii de interes public numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcţii publice.
   (2) Informaţiile publice de interes personal nu pot fi transferate între autorităţile publice decât în temeiul unei obligaţii legale ori cu acordul prealabil în scris al persoanei care are acces la acele informaţii potrivit art. 2.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Dispoziţii speciale privind accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public

   Art. 15. - (1) Accesul mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public este garantat.
   (2) Activitatea de culegere şi de difuzare a informaţiilor de interes public, desfăşurată de mijloacele de informare în masă, constituie o concretizare a dreptului cetăţenilor de a avea acces la orice informaţie de interes public.
   
Punere în aplicare Art. 15. prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
Art. 18. - (1) Accesul la informaţiile de interes public este gratuit.
(2) Costul serviciilor de copiere va fi suportat de solicitant, în condiţiile legii.
(3) Plata serviciilor de copiere se poate face în numerar, prin mandat poştal, prin decontare bancară, prin intermediul cardurilor bancare şi prin intermediul altor sisteme de plată, potrivit prevederilor legale în vigoare. Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să aducă la cunoştinţă publică contul în care se va efectua plata.
(4) În aplicarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin costul serviciului de copiere se înţelege costul direct al operaţiunii tehnice de copiere a informaţiei solicitate pe suport hârtie.
(5) Costul serviciului de copiere va fi aprobat, respectiv actualizat prin actul administrativ al conducătorului autorităţii sau instituţiei publice centrale sau locale şi nu poate depăşi 0,05% din salariul minim pe economie calculat per pagină.

   Art. 16. - Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare în masă la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să desemneze un purtător de cuvânt, de regulă din cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice.
   Art. 17. - (1) Autorităţile publice au obligaţia să organizeze periodic, de regulă o dată pe lună, conferinţe de presă pentru aducerea la cunoştinţă a informaţiilor de interes public.
   (2) În cadrul conferinţelor de presă autorităţile publice sunt obligate să răspundă cu privire la orice informaţii de interes public.
   Art. 18. - (1) Autorităţile publice au obligaţia să acorde fără discriminare acreditare ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă.
   (2) Acreditarea se acordă la cerere, în termen de două zile de la înregistrarea acesteia.
   (3) Autorităţile publice pot refuza acordarea acreditării sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii autorităţii publice şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de respectivul ziarist, în condiţiile şi în limitele legii.
   (4) Refuzul acordării acreditării şi retragerea acreditării unui ziarist se comunică în scris şi nu afectează dreptul organismului de presă de a obţine acreditarea pentru un alt ziarist.
   Art. 19. - (1) Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să informeze în timp util mijloacele de informare în masă asupra conferinţelor de presă sau oricăror alte acţiuni publice organizate de acestea.
   (2) Autorităţile şi instituţiile publice nu pot interzice în nici un fel accesul mijloacelor de informare în masă la acţiunile publice organizate de acestea.
   (3) Autorităţile publice care sunt obligate prin legea proprie de organizare şi funcţionare să desfăşoare activităţi specifice în prezenţa publicului sunt obligate să permită accesul presei la acele activităţi, în difuzarea materialelor obţinute de ziarişti urmând să se ţină seama doar de deontologia profesională.
   Art. 20. - Mijloacele de informare în masă nu au obligaţia să publice informaţiile furnizate de autorităţile sau de instituţiile publice.

   
Punere în aplicare CAPITOLUL II prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
CAPITOLUL II Organizarea şi asigurarea accesului liber la informaţiile de interes public
Art. 3. - (1) Pentru organizarea şi asigurarea accesului liber şi neîngrădit al oricărei persoane la informaţiile de interes public autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a organiza compartimente specializate de informare şi relaţii publice sau de a desemna persoane cu atribuţii în acest domeniu.
(2) Compartimentele specializate de informare şi relaţii publice pot fi organizate, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice centrale ori locale, ca birouri, servicii, direcţii sau direcţii generale, în subordinea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice respective, care, în funcţie de situaţie, poate dispune coordonarea acestora de către o altă persoană din conducerea autorităţii sau instituţiei publice respective.
(3) Atribuţiile, organizarea şi funcţionarea compartimentelor de informare şi relaţii publice se stabilesc, în baza legii şi a dispoziţiilor prezentelor norme metodologice, prin regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii sau a instituţiei publice respective.
Art. 4. - (1) Pentru buna desfăşurare a activităţii de informare şi relaţii publice în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, aceasta poate fi organizată cu următoarele componente:
a) informarea presei;
b) informarea publică directă a persoanelor;
c) informarea internă a personalului;
d) informarea interinstituţională.
(2) Informarea directă a persoanelor şi informarea presei sunt, potrivit legii, componente obligatorii şi nu exclud celelalte componente ale activităţii de informare şi relaţii publice.
Art. 5. - În cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice ale instituţiilor şi autorităţilor publice activitatea de informare publică directă a persoanelor şi cea de informare a presei se pot organiza distinct.
Art. 6. - (1) La nivelul Administraţiei Prezidenţiale, aparatului de lucru al Camerei Deputaţilor şi al Senatului, aparatului de lucru al Guvernului, al ministerelor, al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, sediilor centrale ale regiilor autonome şi al altor instituţii publice centrale, precum şi la nivelul autorităţilor administrative autonome, prefecturilor, consiliilor judeţene şi consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, structurile organizatorice existente de comunicare vor fi reorganizate în compartimente de informare şi relaţii publice şi vor include în mod obligatoriu cel puţin un birou (o structură) de informare publică şi un birou (o structură) de relaţii cu presa.
(2) La nivelul structurilor descentralizate ale autorităţilor şi instituţiilor publice centrale se vor organiza birouri de informare şi relaţii publice, iar atribuţiile pe linia relaţiei cu presa şi a informării directe a persoanelor vor fi îndeplinite distinct de persoane special desemnate în acest scop.
(3) La nivelul comunelor, atribuţiile pe linia relaţiei cu presa şi a informării directe a persoanelor pot fi îndeplinite de o persoană special desemnată în acest scop de primar.
Art. 7. - Fiecare autoritate sau instituţie publică va stabili, în funcţie de specificul propriu al activităţilor, numărul de persoane necesar pentru îndeplinirea în bune condiţii a atribuţiilor care revin autorităţii/instituţiei pe linia informării şi relaţiilor publice.
Art. 8. - (1) Pentru accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu, fiecare instituţie sau autoritate publică organizează în cadrul compartimentelor de informare şi relaţii publice puncte de informare-documentare.
(11) Instituţiile şi autorităţile publice pot organiza o bibliotecă virtuală, ce cuprinde o colecţie de informaţii de interes public, actualizate şi completate periodic cu informaţiile de interes public furnizate solicitanţilor.
(2) Informaţiile comunicate din oficiu de către instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) se vor afişa obligatoriu pe pagina proprie de internet, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.
(3) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 lit. a) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să accesibilizeze paginile proprii de internet, în vederea asigurării accesului la informaţiile publice pentru persoanele cu handicap, în conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

   
CAPITOLUL III

  Sancţiuni

   Art. 21. - (1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei autorităţi ori instituţii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi constituie abatere şi atrage răspunderea disciplinară a celui vinovat.
   (2) Împotriva refuzului prevăzut la alin. (1) se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau al instituţiei publice respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă de către persoana lezată.
   (3) Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
   
Punere în aplicare Art. 21. prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
Art. 34. - (1) Răspunsul motivat la reclamaţia administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
(2) În cazul în care reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi, de asemenea, după caz, va menţiona măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcţionarului public, în condiţiile legii.
ANEXA Nr. 5 la normele metodologice
Model - Reclamaţie administrativă (1)
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . .
Sediul/Adresa . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . .,
Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . am primit un răspuns negativ, la data de . . . . . . . . . ., de la . . . . . . . . . . (completaţi numele respectivului funcţionar)
Documentele de interes public solicitate erau următoarele:
. . . . . . . . . .
Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:
. . . . . . . . . .
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de refuz al comunicării/netransmitere în termenul legal a informaţiilor de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
. . . . . . . . . .
(semnătura petentului)
Numele şi adresa petentului . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . .
Fax . . . . . . . . . .
ANEXA Nr. 6 la normele metodologice
Model - Reclamaţie administrativă (2)
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . .
Sediul/Adresa . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . .,
Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . . nu am primit informaţiile solicitate în termenul legal, stabilit de lege.
Documentele de interes public solicitate erau următoarele:
. . . . . . . . . .
Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, din următoarele considerente:
. . . . . . . . . .
Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informaţiile de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.
Vă mulţumesc pentru solicitudine,
. . . . . . . . . .
(semnătura petentului)
Numele şi adresa petentului . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Telefon . . . . . . . . . .
Fax . . . . . . . . . .
ANEXA Nr. 7 la normele metodologice
Model - Scrisoare de răspuns la cerere
De la:
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . .
Sediul/Adresa . . . . . . . . . .
Persoana de contact * . . . . . . . . . .
Nr. ** . . . . . . . . . . Data . . . . . . . . . .
Către:
Numele şi prenumele petentului . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
* Funcţionarul responsabil cu aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
** Numărul curent din Registrul pentru înregistrarea cererilor şi răspunsurilor privind accesul la informaţiile de interes public.
Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . .,
În urma cererii dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., prin care, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, solicitaţi o copie de pe următoarele documente:
. . . . . . . . . .
1. vă trimitem, în anexa la prezenta scrisoare, informaţiile solicitate;
2. vă informăm că informaţiile solicitate nu au putut fi expediate în termenul iniţial de 10 zile datorită complexităţii acestora, urmând să vă parvină în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii dumneavoastră;
3. vă informăm că pentru rezolvarea cererii dumneavoastră, întrucât instituţia noastră nu deţine informaţiile la care faceţi referire, solicitarea dumneavoastră a fost redirecţionată către . . . . . . . . . . (instituţia/autoritatea publică competentă) . . . . . . . . . ., de unde urmează să primiţi răspuns;
4. vă informăm că informaţiile solicitate nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, fiind exceptate de la accesul liber al cetăţenilor.
Informaţiile solicitate v-au fost furnizate în format electronic, la următoarea adresă de e-mail (opţional):
. . . . . . . . . .
Vă informăm că costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate sunt următoarele (când este cazul):
. . . . . . . . . .
După plata serviciilor de copiere a documentelor solicitate la casierie, în contul de trezorerie . . . . . . . . . . (al fiecărei autorităţi sau instituţii publice) sau prin transfer bancar în contul . . . . . . . . . ., vă rugăm să vă prezentaţi pentru înmânarea documentelor solicitate.
Cu stimă,
. . . . . . . . . .
(semnătura funcţionarului)
ANEXA Nr. 8 la normele metodologice
Model - Răspuns la reclamaţie
De la:
Denumirea autorităţii sau instituţiei publice . . . . . . . . . .
Sediul/Adresa . . . . . . . . . .
Persoana de contact . . . . . . . . . .
Data . . . . . . . . . .
Către:
Numele şi prenumele petentului . . . . . . . . . .
Adresa . . . . . . . . . .
Stimate domnule/Stimată doamnă . . . . . . . . . .,
În urma reclamaţiei dumneavoastră nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, după răspunsul negativ primit/întârzierea răspunsului la cererea nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . ., prin care, conform legii sus-menţionate, solicitaţi documentele de mai jos:
. . . . . . . . . .
vă informăm că decizia de a nu primi (la termen) documentele solicitate:
1. se încadrează în prevederile legii, fiind vorba despre informaţii exceptate de la accesul liber al cetăţenilor;
2. nu se încadrează în prevederile legii, fiind o eroare a unui funcţionar.
Funcţionarul vinovat pentru decizia eronată în ceea ce vă priveşte a fost sancţionat cu . . . . . . . . . .
Al dumneavoastră,
. . . . . . . . . .
(semnătura conducătorului autorităţii sau instituţiei publice)

   Art. 22. - (1) În cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice. Plîngerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 7.
   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
Art. 36. - (1) În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului.
(2) Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

   (2) Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi să plătească daune morale şi/sau patrimoniale.
   (3) Hotărârea tribunalului este supusă recursului.
   (4) Decizia Curţii de apel este definitivă şi irevocabilă.
   (5) Atât plângerea, cât şi recursul se judecă în instanţă, în procedură de urgenţă, şi sunt scutite de taxă de timbru.
    ___________
    Alineatul (5) a fost modificat prin alineatul din Lege nr. 76/2012 începând cu 15.02.2013.

   
Punere în aplicare prin Normă metodologică Norma metodologică de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind libe... din 07/02/2002 :
Art. 36. - (1) În condiţiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului.
(2) Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal şi recursul la curtea de apel nu include şi scutirea de la plata serviciilor de copiere a informaţiilor de interes public solicitate.

   
CAPITOLUL IV

  Dispoziţii tranzitorii şi finale

   Art. 23. - (1) Prezenta lege va intra în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (2) În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Guvernul va elabora, la iniţiativa Ministerului Informaţiilor Publice, normele metodologice de aplicare a acesteia.
   Art. 24. - (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Informaţiilor Publice, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Finanţelor Publice vor înainta Guvernului propuneri privind măsurile necesare pentru ca informaţiile de interes public să devină disponibile în mod progresiv prin intermediul unor baze de date informatizate accesibile publicului la nivel naţional.
   (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu echipamentele de tehnică de calcul adecvate.
   Art. 25. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă orice prevederi contrare.

    Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 13 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

   

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
PAUL PĂCURARU    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

   

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALER DORNEANU    Bucureşti, 12 octombrie 2001.
    Nr. 544.