Hearings: May | | 2024
You are here: Home » Jurisprudence - details

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
The the Administrative and Tax Litigations Chamber

Decizia nr. 4979/2023

Decizia nr. 4979

Şedinţa publică din data de 1 noiembrie 2023

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

1. Circumstanţele cauzei. Cererea de chemare în judecată.

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a (Veche) la data de 14.05.2019, sub nr. x/2018/a1, petentul A. prin B. a solicitat reexaminarea amenzii judiciare dispusă prin sentinţa civilă nr. 941 pronunţată în data de 12.03.2019, în sensul exonerării de la plata acesteia.

2. Hotărârea instanţei de fond.

Prin sentinţa civilă nr. 3 din data de 10.01.2023, Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a (veche) contencios administrativ şi fiscal a admis excepţia de perimare şi a constat perimată cererea de reexaminare a amenzii judiciare, formulată de petentul A. prin B..

3. Cererea de recurs.

Împotriva sentinţei civile nr. 3 din data de 10.01.2023, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a (veche) contencios administrativ şi fiscal a declarat recurs petentul A. prin B..

4. Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului

Analizând cu prioritate, potrivit art. 248 C. proc. civ., excepţia nulităţii recursului pentru neîndeplinirea obligaţiei de achitare a taxei judiciare de timbru, invocată din oficiu, Înalta Curte constată că excepţia este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Conform dispoziţiilor art. 25 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 80/2013:

"(2) Se taxează cu 50 RON cererile pentru exercitarea apelului sau, după caz, recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: a) hotărârile prin care s-a respins cererea ca prematură, inadmisibilă, prescrisă sau pentru autoritate de lucru judecat".

Conform art. 486 alin. (2) din C. proc. civ., la cererea de recurs se va ataşa dovada achitării taxei de timbru, iar alin. (3) al aceluiaşi articol stabileşte că această cerinţă este prevăzută sub sancţiunea nulităţii.

Prin rezoluţia din data de 13 februarie 2023, recurentului-reclamant i s-a pus în vedere obligaţia de a achita o taxă judiciară de timbru în cuantum de 50 RON şi menţiunea că are posibilitatea de a formula cerere de reexaminare sau cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru.

Or, din verificările efectuate atât în dosar, cât şi în sistemul Ecris rezultă că recurentul nu a îndeplinit această obligaţie până la termenul de judecată fixat la data de 01 noiembrie 2023, iar consecinţa neachitării taxei judiciare de timbru aferentă căii de atac a recursului, prevăzută de dispoziţiile art. 486 alin. (3) din C. proc. civ., este anularea recursului netimbrat.

5. Temeiul legal al soluţiei adoptate.

Pentru considerentele expuse şi în temeiul dispoziţiilor art. 486 alin. (2) şi (3) din C. proc. civ., republicat, Înalta Curte va anula recursul declarat, ca netimbrat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Anulează recursul declarat de recurentul-reclamant A. împotriva sentinţei nr. 3 din 10 ianuarie 2023 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca netimbrat.

Definitivă.

Pronunţată astăzi, 1 noiembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.