Hearings: May | | 2024
You are here: Home » Jurisprudence - details

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
The the Administrative and Tax Litigations Chamber

Decizia nr. 4985/2023

Decizia nr. 4985

Şedinţa publică din data de 1 noiembrie 2023

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

1. Circumstanţele cauzei.

Prin sentinţa civilă nr. 3819/17.12.2020 pronunţată de Tribunalul Ilfov, secţia Civilă în dosarul nr. x/2020, a fost admisă în parte cererea formulată de reclamanta A. în contradictoriu cu pârâta Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov şi a fost anulată decizia nr. 232/31.12.2019 emisă de pârâtă.

2. Calea de atac exercitată.

Împotriva sentinţei civile nr. 3819/17.12.2020 pronunţată de Tribunalul Ilfov, secţia Civilă, recurenta-pârât Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov a formulat o cerere de recurs, în data de 26.02.2021, prin care a solicitat casarea hotărârii recurate şi respingerea cererii de chemare în judecată.

3. Hotărârea instanţei de recurs.

Prin decizia civilă nr. 3035 din data de 08 decembrie 2022 Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a constatat perimat recursul formulat de către recurenta-pârâtă Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov, împotriva sentinţei civile nr. 3819/17.12.2020 pronunţate de Tribunalul Ilfov, secţia Civilă în dosarul nr. x/2020, în contradictoriu cu intimata-reclamantă A..

4. Cererea de recurs.

Împotriva deciziei civile nr. 3035 din data de 08 decembrie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a declarat recurs recurenta-pârâtă Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov.

5. Soluţia instanţei de recurs.

Analizând, în condiţiile art. 248 alin. (1) din C. proc. civ., excepţia de tardivitate a cărei analiză este prioritară raportat la aspectele de fond ale cererii, faţă de caracterul său peremptoriu, Înalta Curte constată următoarele:

Potrivit dispoziţiilor art. 421 alin. (2) C. proc. civ.:

"hotărârea care constată perimarea este supusă recursului, la instanţa ierarhic superioară, în termen de 5 zile de la pronunţare".

În speţă, hotărârea recurată a fost pronunţată la data de 08 decembrie 2022, iar recursul a fost declarat la 13 ianuarie 2023, conform ştampilei de înregistrare aplicată pe cererea de recurs - dosarului de recurs.

Raportat la datele speţei, în conformitate cu art. 181 alin. (1) pct. 2 C. proc. civ., termenul de 5 zile, prevăzut de art. 421 alin. (2) C. proc. civ., pentru formularea recursului, s-a împlinit la 14 decembrie 2022.

Cum cererea de recurs a fost depusă la 13 ianuarie 2023, cu depăşirea termenului prevăzut de lege, Înalta Curte constată că, în cauză, a intervenit sancţiunea decăderii recurentului din dreptul de a exercita calea extraordinară de atac, în temeiul C. proc. civ.: art. 181 alin. (1) pct. 2, art. 185 alin. (1), art. 421 alin. (2) potrivit căruia "Când un drept procesual trebuie exercitat într-un anumit termen, nerespectarea acestuia atrage decăderea din exerciţiul dreptului, în afară de cazul în care legea dispune altfel".

Căile de atac, termenele şi condiţiile în care acestea pot fi exercitate sunt reglementate prin norme de ordine publică, legiuitorul având în vedere interesul general de a înlătura orice cauze care ar putea ţine în loc judecata unui proces.

În consecinţă, nici părţile şi nici instanţa de judecată nu pot deroga de la termenele prevăzute de lege pentru exerciţiul unei căi de atac şi de la modalitatea în care acestea se calculează.

Pentru considerentele expuse, Înalta Curte urmează a respinge, ca tardiv, recursul declarat de recurenta-pârâtă Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov împotriva deciziei nr. 3035 din 8 decembrie 2022 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Respinge recursul declarat de recurenta-pârâtă Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Ilfov împotriva deciziei nr. 3035 din 8 decembrie 2022 pronunţate de Curtea de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal, ca tardiv formulat.

Definitivă.

Pronunţată astăzi, 1 noiembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.