Hearings: June | | 2024
You are here: Home » Jurisprudence - details

R O M Â N I A
ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
The the Administrative and Tax Litigations Chamber

Decizia nr. 4986/2023

Decizia nr. 4986

Şedinţa publică din data de 1 noiembrie 2023

Asupra recursului de faţă;

Din examinarea lucrărilor din dosar, constată următoarele:

1. Circumstanţele cauzei.

Prin cererea înregistrată pe rolul Curţii de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, la data de 18 mai 2021, în Dosar nr. x/2021, recurentul A., a formulat contestaţie în anulare împotriva Deciziei nr. 1714/R-Cont din 5 decembrie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. x/2019, în contradictoriu cu intimata Primăria Comunei Pietrari.

2. Hotărârea Curţii de Apel Piteşti.

Prin decizia nr. 1245/R-CONT din data de 15 decembrie 2022, Curtea de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal a constatat perimată contestaţia în anulare formulată de recurentul A., împotriva Deciziei nr. Deciziei nr. 1714/R-Cont din 5 decembrie 2019, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, în Dosarul nr. x/2019, în contradictoriu cu intimata Primăria Comunei Pietrari.

3. Cererea de recurs.

Împotriva deciziei nr. 1245/R-CONT din data de 15 decembrie 2022, pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, a declarat recurs recurentul A..

4. Considerentele Înaltei Curţi asupra recursului

Analizând cu prioritate, potrivit art. 248 C. proc. civ., excepţia nulităţii recursului pentru neîndeplinirea obligaţiei de achitare a taxei judiciare de timbru, invocată din oficiu, Înalta Curte constată că excepţia este întemeiată, pentru următoarele considerente:

Conform dispoziţiilor art. 24 alin. (1) şi (2) din O.U.G. nr. 80/2013:

"(1) Recursul împotriva hotărârilor judecătoreşti se taxează cu 100 RON dacă se invocă unul sau mai multe dintre motivele prevăzute la art. 488 alin. (1) pct. 1-7 din C. proc. civ.. (2) În cazul în care se invocă încălcarea sau aplicarea greşită a normelor de drept material, pentru cereri şi acţiuni evaluabile în bani, recursul se taxează cu 50% din taxa datorată la suma contestată, dar nu mai puţin de 100 RON; în aceeaşi ipoteză, pentru cererile neevaluabile în bani, cererea de recurs se taxează cu 100 RON."

Conform art. 486 alin. (2) din C. proc. civ., la cererea de recurs se va ataşa dovada achitării taxei de timbru, iar alin. (3) al aceluiaşi articol stabileşte că această cerinţă este prevăzută sub sancţiunea nulităţii.

Prin rezoluţia din data de 16 februarie 2023, recurentului-reclamant i s-a pus în vedere obligaţia de a achita o taxă judiciară de timbru în cuantum de 100 RON şi menţiunea că are posibilitatea de a formula cerere de reexaminare sau cerere de acordare a facilităţilor la plata taxei judiciare de timbru.

Or, din verificările efectuate atât în dosar, cât şi în sistemul Ecris rezultă că recurentul nu a îndeplinit această obligaţie până la termenul de judecată fixat la data de 01 noiembrie 2023, iar consecinţa neachitării taxei judiciare de timbru aferentă căii de atac a recursului, prevăzută de dispoziţiile art. 486 alin. (3) din C. proc. civ., este anularea recursului netimbrat.

5. Temeiul legal al soluţiei adoptate.

Pentru considerentele expuse şi în temeiul dispoziţiilor art. 486 alin. (2) şi (3) din C. proc. civ., republicat, Înalta Curte va anula recursul declarat, ca netimbrat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E

Anulează recursul declarat de recurentul A. împotriva deciziei nr. 1245/R-CONT din 15 decembrie 2022 pronunţate de Curtea de Apel Piteşti, secţia a II-a civilă, de contencios administrativ şi fiscal, ca netimbrat.

Definitivă.

Pronunţată astăzi, 1 noiembrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.